EHEIM Classic 2211 Uživatelský manuál

Značka
EHEIM
Modelka
Classic 2211
Typ
Uživatelský manuál
Výhradně k použití v místnosti.
Při údržbě a čištění je nutno všechny elektrické spotřebiče, které jsou ve
vodě, odpojit od sítě.
Přípojnou šňůru tohoto spotřebiče nelze nahradit. Poškodí-li se přívod,
nesmí se spotřebič používat. Obrat’te se na svého prodejce nebo na
servisní pracoviště firmy EHEIM.
Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s
omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi anebo s
nedostatečnými zkušenostmi a/nebo nedostatečnými vědomostmi. To je
možné pouze za přímého dohledu osoby zodpovědné za bezpečnost ane-
bo po instrukci takovouto osobou, jak přístroj používat. Dávejte pozor na
děti, aby si s přístrojem nehrály.
Tento produkt nevyhazujte do normálního domovního odpadu. Odevzdej-
te jej do místní sběrny resp. do místa pro likvidaci odpadu.
Výrobek je schválen podle platných národních předpisů a směrnic a od-
povídá normám EU.
geprüfte
Sicherheit
Vnější filtr
2213
Instalace
C
Na filtrační modul nasaďte víčko, zaatretujte pootočením doprava a modul
ustavte do filtrační nádoby. Nasaďte hlavu čerpadla a dbejte na to, aby
těsnicí kroužek správně spočíval v příslušném vedení. Sepněte klipsy.
D
Filtr umístěte pod akvárium – minimálně pod hladinu vody.
E / F
Podle nákresu
A
nebo
B
přimontujte výstupní trubici s tryskou.
G
Smontujte sací trubici a filtrační koš (viz obr.
A),
pomocí 2 přísavek
připevněte ke stěně nádrže a připojte hadice k filtru: sací stranu k dolnímu
vtokovému hrdlu, výtlačnou stranu k hlavě čerpadla.
Funkce
A
hlava čerpadla
filtrační nádoba
přípojka pro hadici na výtlačné
straně
přípojka pro hadici na sací straně
filtrační modul
sací
trubice
filtrační koš
přísavky s úchyty
výstupní trubice s tryskou.
B
Filtrační modul uchopte za držadlo a vyjměte a otočením směrem doleva
otevřete víčko.
B1
Provedení s filtračními vložkami: Všechny filtrační vložky opatr
propláchněte pod tekoucí vodou a podle nákresu vložte do filtračního
modulu: 5 modrých molitanových vložek (obj. č. 2616131 / 2 ks), 1
bílý vatový fleece (obj. č. 2616135 / 3 ks) a 1 černý uhlíkový fleece (obj.
č. 2628130 / 3 ks) jako vrchní vložku. Uhlíkový fleece slouží k adsorpci
škodlivin, k jejichž uvolnění může při instalaci nového filtru docházet. Po
cca 2 týdnech záběhového provozu by se uhlí mělo zase vyjmout.
B2
Provedení s filtračními médii: Filtrační modul naplňte v tomto pořadí:
cca 3-5 cm EHEIM MECH, 1 modrá molitanová vložka (obj. č.
2616131 / 2 ks), EHEIM SUBSTRATpro nebo SUBSTRAT, 1 bílý
vatový fleece (obj. č. 2616135 / 3 ks), 1 uhlíkový fleece (obj. č. 2628130
/ 3 ks). Poté filtrační modul propláchněte dočista pod tekoucí vodou, a
odstraňte tak zbytkové částice filtračních hmot.
b
c
a
b
d
e
c
a
Köszönjük,
hogy megvásárolta az EHEIM classic külszűrőt. Optimális teljesítményt nyújt
kiváló megbízhatóság és nagyfokú hatékonyság mellett.
Magyar
Hadice zajistěte převlečnými maticemi (viz obr.
K).
Uvedení do provozu
Pomocí sacího přístroje EHEIM (obj. č. 4003540), instalačního setu EHEIM 1
(viz
G1
, obj. č. 4004300) nebo nasáním vody ústy na výtlačné straně vyt-
vořte koloběh vody a počkejte, dokud se filtr samočinně nenaplní vodou.
Poté připojte výtlačnou hadici k výstupní trubici s tryskou a filtr zapojením
zástrčky do sítě zapněte. (Hluk provázející rozběh čerpadla v prvních 0,5
až 3 vteřinách je normální.) Výstupní trubici uzavřete zátkou teprve, když
se v proudu vody již nebudou objevovat žádné vzduchové bublinky.
Ošetřování a údržba
H / I
Vytáhněte zástrčku ze sítě a sejměte hlavu čerpadla. Povolte uzavírací
mechanismus na hlavě čerpadla a podle nákresu vyjměte jednotlivé díly
čerpadla. Vložený chladicí kanálek ( viz
I)
nadzvedněte šroubovákem.
Všechny součástky vyčistěte čisticím kartáčkem EHEIM na čerpadlo
komory (obj. č. 4009550), a poté ve stejném pořadí opět smontujte.
Upozornění: V pravidelných časových intervalech kontrolujte, zda jsou
kompletní hadicové spoje správně upevněny.
Pozor: Osou v tělese ložiska – a na ní nasazenou vrtulkou – musí být mož-
no naprosto lehce pohybovat, aby se čerpadlo bez problémů rozběhlo.
Biztonsági tudnivalók
Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
Karbantartási és tisztítási munkák során a vízben lévő valamennyi
elektromos készüléket a hálózatról le kell választani.
A készülék hálózati csatlakozó vezetékét nem lehet más vezetékkel
helyettesíteni. A vezeték meghibásodása esetén a készüléket már nem
szabad használni. Ilyen esetben forduljon a forgalmazó szakkereske-
déshez vagy az EHEIM ügyfélszolgálatához.
A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkező (ide értve a gyermekeket is), vagy kellő tapasz-
talattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek által történő hasz-
nálatra, kivéve, ha ezeket a személyeket egy a biztonságukért felelős
személy felügyeli, vagy tőle a készülék használatának mikéntjére vonatko-
zó utasításokat kapnak. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy a
készülékkel ne játszhassanak.
A termék szokványos háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanít-
ható. Ártalmatlaníttassa a helyi hulladékkezelővel.
A terméket a mindenkori nemzeti előírások és irányelvek szerint enge-
délyezték, és az Európai Unió szabványainak megfelel.
geprüfte
Sicherheit
/

Tato příručka je také vhodná pro