Remington PG6050 Uživatelský manuál

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Uživatelský manuál
70 71
ČESKY
ČESKY
Děkujeme,žejstesizakoupilinovýproduktRemington®.
Předpoitímsi,prosím,pečlivěpřtetytoinstrukceauložtejenabezpnémísto.Před
použimodstraňteveškerýobal.
A POZOR
Tentospotřebičnesmíbýtovládánextermčasovačemnebosystémemdálkového
ovládání.
Nepoužívejtespotřebič,je-lipkozenneboseobjevujíporuchy.
C KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
1 TlačítkoOn/O
2 Strojeknaúpravuvzhledu
3 Širokýzastřihov
4Detailnýzastrihávač
5 HolicínástavecMiniscreen
6 Zasihovacínástavecnanosníaušníchloupky
7 Zasihovačchloupků
84nástavcevodicíchhřebenů
9 Ukazatelnaje
10 Stojan
11 Adapté r
•3rokyzáruka
C ZAČÍNÁME
, NABÍJENÍ STROJKU
• Předprvnímpoužimstrojeknajejtepodobu14-16hodin.
• Zařízenívypněte.
• Umístestrojekdonajehostojánku,připojteadaptérnabíjeníkvýrobkuapotédo
sítě.
Rozsvítísekontrolkanabíjení.
,USB
• PřipojteUSBkabelkUSBportunazdrojinapájení(počítačnebonabíjecíadaptér)
• PřipojteUSBkabelkpřístroji.
Prozachováníživotnostibateriíjenechtekaždých6měsícůvytapotéjeznovunajejte
podobu14až16hodin.
Proúplnénabitínabíjejte14až16hodin.
Zízeníjemožnépoužívatrovžskabelemzapojenýmdostandardníelektrickézásuvky.
A POZOR
BěhemnabíjenípřesUSBportpítačezasihovačnezapínejte.
C NÁVOD K POUŽITÍ
,NASAZOVÁNÍ A SNÍMÁNÍ VODICÍCH HŘEBENŮ
• Držtezastřihovacíbřittak,abysměřovalodvás.Vodícíhřebennasuňtepřeszadní
stranuzastřihovacíhobřituazacvaktehonamísto.
• Držtezastřihovacíbřittak,abysměřovalodvás.Vodícíhřebenzezastřihovačese
širokouhlavouopatrněvysuňte.
, NEŽ ZAČNETE
Nežzačnetezasihovat,vždysivousynebochloupkynaobličejipročeštejemným
hřebenem.Předpoužitímstrojkubychloupkymělybýtsuchéabezjakýchkolivoskůnebo
vod.
, ZTENČENÍ A ZEŠPIČATĚNÍ BRADKY NEBO KNÍRU
• Nasteširokouzastřihovacíčepel.
• Nastenástavecprodélkuvousůnazasihovacíčepel,zvoltepadovanoudélkua
zapněte.
• Začnětezastřihávatpodbradou,potépostupujtekčelistníkosti.Jtesměremkuchua
kekotletámapohybujtesměremnahoru.
, ÚPRAVA OKRAJE BRADKY NEBO KRU
• Nastemalýzastřihovacíbřit.
• Držtestrojektak,abyčepelsměřovalakvám.
• Začněteuokrajebradky/kníruapozvolnapřibližujtečepelzastřihovačekpokožce.
lejtepomalépohyby,vytvořítetaklinkubradky/kníru.
, ZASIHÁVÁNÍ OKRAJŮ KOTLET
• Držtestrojektak,abyčepelsměřovalakvám.
• Hřenkemchlupynadzdvihte.Dtehřebenvpožadovanédélcevousůnebokru.
• Pohybujtestrojkempolhřebenuazasihávejtevousy.Lehcezatlačteadobře
kontrolujtepohybprozastřeníchloup.
, ZASIHOVÁNÍ VLASŮ NA ZÁTYLKU
• Nasteširokouzastřihovacíčepel.
• Prstysizvednětevlasynazátylkuhlavy.Ukazočkemzakryjtekořínkyzvedanýchvlasů,
abystezabránilijejichnáhodmuusihnutí.
• Druhourukoudtestrojekuspodníčástikrkutak,abysihacíjednotkasměřovala
nahoru,apohybujtestrojkemnahorupodélkrku,ažsedotkneprstu,kterýpřekrývá
kořínkyvlasůnazátylku.Přitomtopostupupohybujtestrojkempomaluadejtepozor,
abystesineustřihlivlasynazátylkuukořínků.
, ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ Z NOSU
• Upevnětenástavecnanos,ušiaobočí.
• Vltejemněstřihacíjednotkudonosnídírky.
• Jemněstrojkempohybujtedovnitřavenzdírkyazároveňstrojekočejte.
• Nevsunujtestřihacíjednotkudonosuhloujinež6mm.
72 73
ČESKY
, ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ Z OBOČÍ
• Upevnětenástavecnanos,ušiaobočí.
• Střihacíjednotkujemněnasměrujteknežádoucímchloupm,kteréjsoumimolinii
obočínebozobočívystupu.
• Chcete-lichloupkyodstranitúplně,přiltestrojektěsněkpokožceapřejtepřes
příslušnémísto.
• Používejtepomaléapřesnépohyby.
E Typy pro nejlepší výsledky
Češtěchloupkyposměrurůstu,taktodohnoumaximálnívelikostiaotočenéstejm
směrem.
Pozastřiženípřejeďtelehceupravovanépartieplanžetou,dohnetetakdokonalejšího
výsledku.
Pokudchloupkynerostouvšechnystejnýmsměrem,mnábudetechtítvyzkoušetrůzné
zastřihovacípozice(např.nahoru,dolů,napříč)prolepšívýsledek.
, NASAZOVÁNÍ A SNÍ NÁSTAVCŮ
Upozornění:Vždyseujiste,žejezastřihovačvypnutý,nežzačneteměnitnástavce.
•Kuvolněnínástavcůdržtestrojekvjednéruceadruhourukouotočtehlavou
zastřihovačeprotisruhodinovýchriček.
• Přinasazovánístrojekjednourukoudržteadruhouotočtehlavicívesměruhodinových
ručiček.
, POUŽITÍ MALÝCH NÁSTAVCŮ
•Držtestrojektak,abyseplocha(zadnístrana)vocílištybřitudotýkalakůže.
•Přinejjemnějšímzástřihupoívejtepodobnépohybyjakopřiholenínamokro
Poznámka: NástavecTrimShaveTechnologysloužíjakprozástřihstrniště,takpro
nejjemnějšízástřih,atobezpodždění.
•Přinasazováníhřebenenamalýzastřihovačdbejtenato,abynastavitelnýkrytsměřoval
kvelkýmzubůmamalézubypřekrývala.
•Jakmilejekrytnamístě,můžetepomocínastavovacíhotlačítkanahřebenupalcem
nastavitvýškustřihu.
, POUŽITÍ HOLICÍHO STROJKU MINISCREEN
• Držtestrojektak,abyseMiniscreenlehcedotýkalvašehoobličeje.
• Pomocíkrátkýchapřesnýchpohybůoholteplochuokolobrady/kníru.Volnourukousi
napínejtepokožku.Tímsevousyvzímíabudesnadnějšíjeoholit.
POZNÁMKA:HolicístrojekMiniscreenjeurčenkholenímalýchplochokolobrady/kníru/
kotlet.Neníurčenkholenícelétře.Chcete-lizaručenědohnouthladšího,příjemnějšího
ohole,poijteněkterýzelektrickýchholicíchstrojkůRemington.
, ZASIHÁVÁNÍ CHLOUPKŮ NA TĚLE
• Nastenástavecshlavouzastřihovačechloupků.
• Prodosaženípadovanédélkychloupkůjetřebaposunovatvodícíhřeben–posunv
rámcitřípolohnahlavě.Různépolohyodpovídajírůznédélcechloupků–2,8mm,
5,6mm a 9,6mm.
• Přiltezasihovačnakůžiplochýmhornímkoncem.
• Pomalupřejíždějtezastřihovačempřeschloupkyvesměrujejichrůstu.
• Zasihávejtepomaluajistýmipohyby.
• Pokudseběhemzastřihovánívevomhřebenuhromadíchloupky,strojekvypnětea
vodícíhřebensejte.Zastřihovačočisteštětečkemahřebenopláchněte.
• Polteplochýkonechřebenovéhonástavcenapokožku.
• Pomalupohybujtezasihovačemskrzchloupkyposrujejichrůstu.
• Používejtepomaléapřesnépohyby.
• Pokuddojdeběhemzastřihováníkzaneseníhřebenestrojkuchloupky,vypte
zastřihovačasejmětehřebenovýnástavec.Zasihovačočistětekartáčkemahřeben
opláchněte.
, ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUP
•Prodokonaléodstraněníchloupkůzastřihujtena1,2mmbezpoitívodícíhohřebenua
pakpoužijteholícínástavecMiniScreen.
•Holicíhlavudržtepřilenounakůži.
•Pomocívolnérukykůžinapínejte,abychloupkystályvzpřímeně.
•Přiholenínaholícíhlavuvyvíjejtepouzejemnýtlak.
•Holteprotisměrurůstuchloupků.
C PÉČE O STROJEK NA ÚPRAVU VZHLEDU
Pečujteosvůjvýrobek,zajistetakjehodlouhotrvacívýkonnost.Doporučujemevám
strojekpokaždémpoužitívyčistit.
Nejjednoduššímanejhygieničtějšímzpůsobemčisnístrojkujeopláchnouthlavuvýrobkuv
teplévo.Nahlavuholicíhonástavcevždynasazujtekryt,akdyžholicístrojeknepoužíte,
udržujtezastřihovačvpozici“o”.
E PO KAŽDÉM POUŽITÍ
• Spláchtenahromanéchloupkyzbřitůavytřeptepřebytečnouvodu.Případně
použijtekartáčekdovanýsvýrobkem
• Lehcepokleptenarovnouplochu,abysteodstranilivlasovéčástečky,apotézbylévlasy
odstraňtekarčkem.
• Načepelenakaptejednuaždvěkapkyoleje.Zaptepřístroj,abyseolejrovnoměrně
rozmístil,veškerýpřebytečnýolejotřete.
• Hlavníjednotkuotřetevlhkýmhaíkemaihnedpotéoste.
Ujistese,žepřičistěnínebonanášeníolejejepřístrojvypnutý.
ČESKY
74 75
F DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Výstraha – omezte nebezpečí popálení, zasažení elektrickým proudem, páru nebo
zranění osob:
•Přístrojmůžepoužívatjenzodpovědnádospěláosobačipodjejímdohledem.
•Přístrojpoužívejteauchovávejtemimodosahdětí.
• Nepoužívejtepříslenstvínebopřídavnéprvkymimotěch,kterédodávámemy.
• Tentoproduktfungujejennabaterie.
• Tentopřístrojpoužíváalkalickébaterie.Nakonciživotnostijetřebatytobateriez
přístrojevyjmoutarecyklovatčizlikvidovatvsouladusestátnímiamístminařízeními.
• Baterienezejtedoohněaanijepřilikvidacinedeformujte–mohouexplodovata
mohouseuvolnittoxickélátky.
• Baterienezkratujte,mohlibystesizpůsobitpopáleniny.
• Přístrojskladujtepřiteplotěmezi15°Ca35°C.
• Nepoužívejtepříslenstvínebopřídavnéprvkymimotěch,kterédodávámemy.
• Zařízení,včetněkabelu,nesmípoužívat,hrátsisním,čistitjejneboudržovatdětimladší
osmiletazařízenímusíbýtpermanentněmimojejichdosah.
• Používání,čisníaúdržbazařízenídítětemstaršímosmiletneboosobous
nedostatečnýmiinformacemi,zkušenostminebosesníženýmifyzickými,smyslovými
nebomentálnímischopnostmimůžebýtrealizovánopouzepoté,codanáosoba
dostanepříslušnéinstrukceapoddohledemodpovědnédospěléosoby,která
zkontroluje,žedanéčinnostijsouproványbezpečněažeprovádějícíosobaje
poučenaomožnýchrizicíchapředcházíjim.
• Nedávejtežehličkudovody,nepoužívejtejiv
blízkostivodyvevaně,umyvadlenebojinénádobě
anepoužívejtejivenku
• Předtímnežstrojekdátedonosuneboucha,
jejzapte.Předejdetetakmožnýmzraněm
H OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Abynedošlokohroženízdravíaživotníhoprostředívlivemnebezpečnýchlátek
obsenýchvelektrickýchaelektronickýchproduktech,spotřebičeoznačenétímto
symbolemnesmějíbýtvhazoványdossnéhoodpadu,
alejenutnojeobnovit,znovupoužítneborecyklovat.
F VYNDÁNÍ BATERIÍ
•Bateriejetřebazpřístrojevyndatpředm,nežhodátedošrotu.
•Přivyndáváníbateriímusíbýtpřístrojvypojenzezásuvky.
•Vypojtestrojekzesítě,abynedošlokúrazuelektrickýmproudem.
•Zadníkrytstrojkusejmetetak,žeodpáčítegumovýpanelzestrojkupomocíplochého
šroubováku.Odčtepřenačon/opomocíplochéhošroubováku.Předníkrytstrojku
odšroubujtepomocíšroubovákushlavouPhilips.Horníkrytodšroubujetepomocí
šroubovákushlavouPhilipsaodpáčítehopomocíplochéhošroubováku.Takse
dostanetekbateriím.
•Pomocíšpacíchkltíodcvaktepřívodnídrátybaterie.
•Bateriezpřístrojevyjměte.Ohledněbezpnélikvidacekontaktujtemístníchúřady.
•Bateriemusíbýtbezpečněodstrana.
ESERVIS A ZÁRUKA
Tentovýrobekbylzkontrolovánanevykazuježádnévady.
Ručímezato,žetentovýrobeknevykazuježádnédefektyvdůsledkuvadymaterlůnebo
neprofesionálnívýroby,atopodobuzáruky,ježsepočítáodpůvodhodatakoupě.
Pokuddojdekezjištěnízávadběhemzáručnídoby,popředloženíúčtenkyvšechnyzávady
opravímenebozdarmavynívýrobekneboněkterouzjehočástí.
Toaleneznamená,žetímseprodloízáručnídoba.
Vpřípadězárukystačízavolatservisnícentrumvevašemregionu.
Tatozárukajeposkytovánanadrámecvašichzákonnýchpráv.
Tutozárukulzeuplatnitvevšechzech,kdebylvýrobekprodávánprosednictvím
autorizovanéhoprodejce.
Tatozárukasenevztahujenaškodyzpůsobenénehodounebonesprávmpoitím,
zneitím,pkozemnebopoužitímvrozporustechnickýmia/nebobezpnostními
instrukcemi.
Tutozárukunelzerovžuplatnitvpřípadě,ževýrobekbylrozděnneboopravenosobou
nemajícínašeoprávnění.
PokudzavolátedosvéhoServishocentra,mějte,prosím,přirucečíslomodelu,jinakvám
nebudeme schopni pomoct.
ČESKY
ČESKY
1 / 1

Remington PG6050 Uživatelský manuál

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Uživatelský manuál