Black & Decker EPC18 Uživatelský manuál

Značka
Black & Decker
Kategorie
elektrické vrtačky
Modelka
EPC18
Typ
Uživatelský manuál
27
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš akumulátorový šroubovák/vrtačka Black & Dec-
ker je určen ke šroubování a vrtání do dřeva, kovů
a plastů. Tento výrobek je určen pouze pro spotře-
bitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varoní! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedo-
držení níže uvedených pokynů může mít za
následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Označení
„výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených upozor-
něních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje najecí přívodní šňůru) nebořadí
napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
b. S elektrickým nářam nepracujte ve vý-
bušných prostoch, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. řadí je zdrojem
jiskření, které může zapálit prach nebo výpary.
c. Při pci s výkonným nářadím držte děti
a okolní osoby z jeho dosahu.
Odvrácení
pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad
řadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráně-
ného zemněním nepoužívejte jakékoliv
redukce zástrček. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b. Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plocha-
mi jako jsou potrubí, radiátory, sporáky
a ledničky. Dojde-li k Vašemu uzemnění, hrozí
zvýšené riziko úrazu elektricm proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým prou-
dem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Ni-
kdy nepoužívejte najecí kabel k přenášení
řadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte
při odpojování nářadí od elektrické sítě. Za-
braňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty a pohyblivými částmi
řadí. Poškozený nebo zapletený napájecí
kabel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
e. Při práci s nářam venku používejte prodlu-
žovací kabely určené pro venkovní použi.
Volba kabelu urč
eného k venkovnímu použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné poít v napáje-
cím okruhu proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3. Bezpečnost osob
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co pro-
vádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrickéřadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s nářadím může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy pou-
žívejte prostředky k ochraně zraku. Ochran-
né prostředky jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu
snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuště. Před připo-
jením ke zdroji napětí nebo před vložením
akumulátoru, zvednutím nebo přenášením
řadí zkontrolujte, zda je hlavní spínač
vypnu. Přenášení nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elek-
trické síti, je-li hlavní spínač
řadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti kče nebo seřizova
přípravky. Ponechané seřizovací kče mohou
t zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou
tak způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při pci vždy udr-
žujte vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do
nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.
Vol oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
t pohyblivými díly zachyceny.
g. Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
28
ČEŠTINA
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4. Poití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
řadí pro Vaši práci. Při použití správného
typuřadí bude práce provedena lépe a bez-
pečněji.
b. Pokud nelze hlavní vypínačřadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv
řadí s nefunkčním hlavním vypínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před výměnou jakýchkoliv čás, příslušen-
ství či jiných připojených součástí, před
prováděním servisu nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte je od elektrické sítě a/
nebo vyjměte akumulátor. Taková preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštěřadí.
d. Pokud řadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraň
te osobám neobezná-
mených s obsluhou nářadí nebo s tímto
návodem, aby s nářadím pracovaly. Elek-
trickéřadí je v rukou nekvali kované obsluhy
nebezpečné.
e. Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení či
zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež mohou
mít vliv na chodřadí. Pokud je nářadí po-
škozeno, nechejte je před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami
a lépe se s nimi manipuluje.
g. Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů po-
ívejte podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte v úvahu
provozní podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Použití nářadí jiným způsobem a k ji-
ným než doporučeným účelům může vést ke
vzniku nebezpečných situací.
5. Použití akumulátorovéhořadí a jeho údrž-
ba
a. Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrob-
cem. Nabíječka vhodná pro jeden typ aku-
mulátoru může při vložení jiného nevhodného
akumulátoru způsobit požár.
b. Používejte výhradně akumulátory určené
pro daný typ nářadí. Použití jiných typů aku-
mulátorů může způsobit požár nebo zranění.
c. Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej
z dosahu kovových předmětů jako jsou
kanceřské sponky na papír, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové
předměty, které mohou způsobit zkratování
obou jeho svorek. Zkratováním kontaktů aku-
mulátoru může dojít ke vzniku požáru a popálen.
d. Při nesprávném skladování může z akumulá-
toru unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Pokud se kapalinou
náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte
vodou. Při zasažení očí zasené místo
omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. Uni-
kající kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6. Opravy
a. Opravy elektrického nář
adí svěřte kvali -
kovanému technikovi, jež používá shodné
náhradní díly. Tak zajistíte bezpečný chod
řadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varoní! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a vrtačky s příklepem
Při vrtání s příklepem používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s ná-
řadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytými elektrickými vodiči, držte elek-
trické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při
kontaktu pracovního nástroje s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí obslu-
ze úraz elektricm proudem
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu montážho prvku
se skrytými elektrickými vodiči, držte elek-
trické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Montáž prvky, které se dostanou do kontaktu
s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované ko-
vové části elektrického nářadí budou také „živé“,
což může obsluze způsobit úraz elektrickým
proudem.
Obrobek si k pevné podložce upněte pomocí
svorek či jiným vhodným způsobem. Držení
obrobku rukou nebo jeho přitisknutí k tělu způ-
sobí, že uchycení bude nestabilní a může vést
ke ztrátě kontroly nad nářadím.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu skrytých elektrických vedení a trubek.
29
ČEŠTINA
Nedotýkejte se vrtáku bezprostředně po vrtání,
může být horký.
Tento přístroj není určen k použití osobami (včet-
ně dě) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostat-
kem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použi přístroje
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
V tomto návodu je popsáno správné použi
řadí. Použití jakéhokoliv jiného příslušenst
nebo přídavných zařízení, nebo jakékoliv jiné
využití tohoto nářadí, než je popsáno v tomto
návodu k obsluze, může představovat riziko
zranění osob nebo způsobení hmotných škod.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulá-
tory a nabíječky
Akumulátory
Nikdy se nepokoušejte akumulátory z žádného
důvodu rozebírat.
Nevystavujte akumulátor působení vody.
Neskladujte akumulátory na místech, kde může
teplota překročit 40°C.
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10°C až 40°C.
Provádějte nabíjení akumulátoru pouze v nabí-
ječce, která byla dodána s tímto nářadím.
Chcete-li akumulátor zlikvidovat, dodržujte
pokyny uvedené v části „Ochrana životního
prostředí”.
Nepokoušejte se nabíjet poškozený
akumulátor.
Nabíječky
Používejte nabíječku Black & Decker pouze pro
nabíjení akumulátoru, který byl dodán s tímto
řadím. Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet standardní bate-
rie.
Poškozený napájecí kabel ihned vyměňte.
Nevystavujte nabíječku působení vody.
Nabíječku nikdy neotvírejte.
Nepokoušejte se nabíječku rozebírat.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Tepelná pojistka proti
přetížení je účinná pouze jednou a potom
musí být vyměněna.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v sou-
ladu se standardní zkušební metodou předepsanou
normou EN 60745 a může být použita ke srovnání
jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úro-
veň vibrací může být také použita k předběžnému
stanovení doby práce s tímto výrobkem.
Varoní! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrickéhořadí se může od deklarované úrovně
vibrací lišit v závislosti na způsobu použití výrobku.
Úroveň vibrací může být oproti uvedené hodnotě
vyšší.
Při stanovení vystavení se vibracím k určení bez-
pečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektric
řadí v zaměstnání by měl předběžný odhad půso-
bení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
řadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí se nacházejí následující piktogramy:
Varoní! Ke snížení rizika vzniku úrazu
musí být obsluha obeznámena s tímto
návodem k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je chráněna dvojitou izolací;
proto není nutné použití zemnícího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí v síti
odpovídá napájecímu napětí na výrobním
štítku nářadí. Nikdy se nepokoušejte nahradit
nabíječku běžnou síťovou zásuvkou.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
rmy Black & Decker.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech ná-
sledujících částí.
1. Snač s regulací otáček nebo dvojrychlostní
spínač
2. Přepínač chodu vpřed / vzad
3. Volič režimu / objímka pro nastavení kroutícího
momentu
30
ČEŠTINA
4. Sklíčidlo
5. Akumulátor
6. Tlačítko pro uvolně akumulátoru
Obr. C & D
7. Nabíječka
8. Lůžko nabíječky
9. Přípojná zdířka nabíječky
10. Přípojný konektor nabíječky
Sestavení
Varoní! Před montáží z nářadí vyjměte akumu-
látor.
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. A)
Chcete-li akumulátor (5) nasadit, srovnejte jej
s místem jeho uložení nařadí. Nasuňte aku-
mulátor do jeho lůžka v nářadí a zatlačte na něj
tak, aby došlo k jeho zajištění ve správné poloze.
Chcete-li akumulátor z nářadí sejmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (6) a současně akumulátor
z lůžka na nářadí stáhněte.
Upevnění krytu kontaktů akumutoru (obr. B)
Varoní! Při přepravě a skladování upevněte na
akumulátor (5) kryt (11).
Upevnění a vyjmutí nástroje (obr. E)
Varoní! Nejprve vyjměte z nářadí akumulátor.
řadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem, které
usnadňuje výměnu nástrojů.
Chcete-li řadí zablokovat, nastavte spínač
pro chod vpřed/vzad do středové polohy (2).
Otevřete sklíčidlo tak, že jednou rukou budete
otáčet přední části (12), zatímco druhou rukou
budete přidržovat zadčást (13).
Násadu (14) zasuňte do skčidla.
Pevně dotáhněte sklíčidlo otáčením jeho přední
části (12) jednou rukou, zamco druhou rukou
přidržujte jeho zadní část (13).
Sejmutí a nasazení sklíčidla (obr. F)
Čelisti sklíčidla rozevřete co nejvíce.
Pomocí šroubováku otáčením ve směru chodu
hodinových ručiček odstraňte příchytný šroub
sklíčidla.
Do sklíčidla upněte inbusový kč (15) a udeřte
do něj kladivem způsobem znázorněným na
obrázku.
Inbusový klíč vyjměte.
Otáčením proti směru hodinových ručiček sklí-
čidlo vyšroubujte.
Sklíčidlo nasadíte zpět tak, že jej našroubujete
na hřídel a zajistíte přídržným šroubem.
Zbytková rizika.
Je-liřadí používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato
rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného
použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržony příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následují:
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
Zranění způsobená při výměně dílů, pracov-
ního nástroje nebo příslušenství.
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
řadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravi-
delné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při poití nářadí (pří-
klad: - práce se dřevem, zejna s dubovým,
bukovým a MDF).
Použití
Varoní! Nechejte nářadí pracovat vlastním tem-
pem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor je nutné nabít před prvním použitím
a pokaždé, když jeho výkon poklesne a není mož
provádět práce, jež lze provádět při plném nabití.
Nabíjíte-li akumulátor poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jeho nabití zhruba na 80% celko-
vé kapacity. Po provedení několika nabíjecích cyklů
dosáhne akumulátor své plné kapacity. Při nabíje
doczí k zahřívání akumulátoru; jde o běžný jev,
který neznamená žádnou závadu.
Varoní! Nenabíjejte akumulátor při teplotách
pod 10 °C nebo nad 40 °C. Doporučená teplota při
nabíjení: přibližně 24 °C.
Nabíječka s lůžkem (obr. C)
Akumulátor (5) nabijete tak, že jej vyjmete z ná-
řadí a nasunete jej do lůžka nabíječky (8).
Připojte nabíječku (7) k síti.
Po běžném použití poskytne nabíjení po dobu
3 hodin dostatečný výkon pro věinu aplikací. Pro-
dloužení doby nabíjení až na 6 hodin však významně
prodlouží provozní dobuřadí (ta však závisí též na
stavu akumulátoru a podmínkách nabíjení).
Vytáhněte akumulátor z nabíječky.
31
ČEŠTINA
Nabíječka s nabíjecím konektorem (obr. D)
Při nabíjení se ujistěte, zda je akumulátor připo-
jen k nářadí.
Konektor nabíječky (10) zasuňte do přípojné
zdířky (9).
Připojte nabíječku (7) k síti.
Zapněte napěťový přívod.
Po běžném použití poskytne nabíjení po dobu 3
hodin dostatečný výkon pro věinu aplikací. Pro-
dloužení doby nabíjení až na 6 hodin však významně
prodlouží provozní dobuřadí (ta však závisí též na
stavu akumulátoru a podmínkách nabíjení).
řadí odpojte od nabíječky.
Varoní! S nářadím nepracujte, pokud je připojeno
k nabíječce.
Volba směru očení
Při vrtání a utahování šroubů nastavte chod smě-
rem vpřed (otáčení po směru hodinových ručiček).
Pro uvolňování šroubů a zaseklých vrtáků použijte
zpětný chod (otáčení proti směru chodu hodinových
ručiček).
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač
chodu vpřed / vzad (2) směrem doleva.
Chcete-li zvolit zpětný chod, zatlačte přepínač
chodu vpřed/vzad směrem doprava.
Chcete-li řadí zablokovat, přesuňte přepínač
chodu vpřed / vzad do středové polohy.
Volba pracovního režimu nebo kroutícího
momentu (obr. G)
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro volbu pra-
covního režimu a nastavení kroutícího momentu
při utahování šroubů. Šrouby velkých rozměrů
a obrobky z tvrdých materlů vyžadu nastave
většího kroutícího momentu. Objímka umožňuje
široké rozpětí nastavení kroutících momentů podle
Vašich potřeb.
Pro vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte volič
režimu / objímku nastavení kroutícího momentu
(3) do dané polohy pro vrtání tak, že srovnáte
symbol se značkou (16).
Při šroubování nastavte objímku do požadova-
né polohy. Neznáte-li ještě vhodné nastavení,
postupujte následovně:
- Nastavte objímku (3) na nejmenší hodnotu
kroutícího momentu.
- Přitáhněte první šroub.
- Začne-li spojka před dosažením požadova-
ného výsledku prokluzovat, zvětšete hodno-
tu kroutícího momentu nastavením objímky
do další polohy a pokračujte v utahování
šroubu. Opakujte tento postup, dokud ne-
dosáhnete správného nastavení. Dotáhněte
ostatní šrouby při použití stejného nastavení
kroutícího momentu.
Zapnutí a vypnutí
Přepínač rychlostí
řadí zapnete stiskem spínače s regulací
otáček (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě
stisknutí tohoto spínače.
řadí vypnete tak, že uvolníte stisk hlavního
vypínače s regulací otáček.
Rady pro optimální poití nářadí
Vrtání
Vyvíjejte na nářadí vždy mírný tlak ve směru
shodném s osou vrtáku.
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou povrchu obrobku zmenšete tlak vyvíjený
na nářadí.
Aby nedoczelo při průniku vrtáku k rozštěpení
nebo tvorbě třísek na povrchu obrobku, podložte
jej kouskem dřeva.
Při vrtání otvorů o větším průměru do dřeva
použijte speciální násady.
Při vr tání do kovu používejte vr táky s rychlořez-
né oceli (HSS).
Při vrtání do zdiva použijte vidiové vrtáky.
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte
při vrtání kovů mazivo.
Pro zvýšení přesnosti si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, označte na obrobku pomocí
průbojníku vodící otvor.
Šroubování
Vždy používejte správný typ a velikost šroubo-
vacího nástavce.
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte
jako mazivo malé množství saponátu nebo
mýdlového roztoku.
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Údržba
Vašeřadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními ná-
roky na údržbu. Předpokladem jeho dlouhodobé
bezproblémové funkce je jeho pravidelné čiště
a pravidelná péče.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Varoní! Před prováděním jakékoliv údržby vy-
jměte z nářadí akumulátor. Před čištění odpojte
nabíječku vždy od sítě.
32
ČEŠTINA
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani
rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním
odstraňte prach z vnitřčásti nářadí.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Toto zařízení nes
t odhozeno do běžného domovního
odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že nářadí Black & Decker musí-
te vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte přístroj do domácího odpadu. Ode-
vzdejte výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umňuje recyklaci a opě-
tovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostře-
dí před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, míst
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z do-
mácnosti.
Black & Decker poskytuje službu odběru a recykla-
ce výrobků Black & Decker po uplynutí doby jejich
technické životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím Vaše nářadí jakémukoliv
autorizovanému zástupci servisu Black & Decker,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo vaší nejblší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně této příručky. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace týkající se našeho poprodejního
servisu můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker mohou být
mnohokrát nabíjeny. Po ukončení jejich
životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
Nechejte řadí v chodu, dokud nedojde k úpl-
nému vybití akumulátoru a ten poté vyjměte
z nářadí.
Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je kterémukoliv servisnímu středisku
nebo do místní sběrny, kde budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrože
životního prostředí.
Technické údaje
EPC12 (H1) EPC14 (H1)
Napájecí napětí V
DC
12 14,4
Otáčky napzdno min
-1
0-750 0-750
Max. moment Nm 11 12,1
Maximální průměr sklíčidla mm 10 10
Maximální průměr vrku
Ocel mm 10 10
Dřevo mm 25 25
Baterie A12E A14E
Kapacita Ah 1,0 1,0
Typ NiCd NiCd
Hmotnost kg 0,58 0,68
Baterie A12NH A14NH
Kapacita Ah 1,5 1,5
Typ NiMH NiMH
Hmotnost kg 0,6 0,7
Nabíječka
90500843 90500844
90500847 90500848
90500855 90500856
90500858 90500859
Napájecí napětí V
AC
230-240 230-240
Výstupní napětí V
DC
14,5-15,3 17,4-18,2
Proud mA 210-220 200-210
Přibližná doba nabíjení hod 8-10 8-10
EPC18 (H1) EPC96 (H1)
Napájecí napětí V
DC
18 9,6
Otáčky napzdno min
-1
0-750 0-750
Max. moment Nm 12,1 10,4
Maximální průměr sklíčidla mm 10 10
Maximální průměr vrku
Ocel mm 10 10
Dřevo mm 25 25
Baterie A18E B96
Kapacita Ah 1,0 1,0
Typ NiCd NiCd
Hmotnost kg 0,82 0,42
Baterie A18NH
Kapacita Ah 1,5
Typ NiMH
Hmotnost kg 0,9
33
ČEŠTINA
Nabíječka
90500845 90500842
90500849 90500846
90500857 90500850
90500860 90500854
Napájecí napětí V
AC
230-240 230-240
Výstupní napětí V
DC
21,75-22,6 11,6-12,2
Proud mA 210-230 210-220
Přibližná doba nabíjení hod 8-10 8-10
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (L
pA
) 73 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (L
WA
) 84 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Vrní do kovu (a
h, D
) < 2,5 m/s
2
, odchylka (K) 1,5 m/s
2
,
Šroubování bez rázů (a
h, S
) < 2,5 m/s
2
,
odchylka (K) 1,5 m/s
2
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
EPC12/EPC14/EPC18/EPC96
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-1
Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sesta-
vení technických údajů a provádí toto prohláše
v zastoupení společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/07/2011
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořád-
nou záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žád-
ném případě nepoškozuje Vaše zákonná práva.
Tato záruka platí ve všech členských státech EU
a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či
výrobní vady, garantujeme ve snaze o minimalizo-
vání vašich starostí bezplatnou výměnu vadných
dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže
uvedených podmínek:
robek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
robek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak mít
neustále přehled o nových výrobcích a speci-
álních nabídkách. Další informace o znač
ce
Black & Decker a o našem výrobním programu
získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
CZ ZÁRUýNÍ LIST
H JÓTÁLLÁSI JEGY
PL KARTA GWARANCYJNA
SK ZÁRUýNÝ LIST
mČsícĤ
hónap
24
CZ
H
miesiące
mesiacov
PL
SK
CZ
Výrobní kód Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Dokumentace záruþní opravy
A garanciális javitás dokumentálása
CZ
H
Przebieg napraw gwarancyjnych
Záznamy o záruþných opravách
PL
SK
CZ ýíslo Datum pĜíjmu Datum zakázky ýíslo zakázky Závada Razítko
Podpis
H Sorszám Bejelentés idĘpontja Javítási idĘpont Javitási
munkalapszám
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Aláírás
Jótállás új határideje
PL Nr. Data zgáoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia Dátum opravy ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
/