Worx WG259E.5 list

Značka
Worx
Kategorie
sekačky na trávu
Modelka
WG259E.5
Typ
list
WG259E WG259E.5 WG259E.9
P06
P14
P23
P32
P41
P50
P59
P68
P77
P86
P95
Cordless Hedge Trimmer
Akku-Heckenschere
Taille-haie sans cordon
Tagliasiepi senza filo
Cortasetos Inalámbrico
Draadloze heggenschaar
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów
Vezeték nélküli sövényegyengető
Maşină de tuns gard viu fără cordon
Bezkabelový plotostřih
Akumulátorový krovinorez
EN
D
F
I
ES
NL
PL
HU
RO
CZ
SK
Bezkabeloplotostřih
CZ
86
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ WG259E WG259E.5 WG259E.9(230-269 - označení strojního zařízení, zástupce
akumulátorových nůžek na živé ploty)
WG259E WG259E.5 WG259E.9
Napájecí napětí 20V Max** Li-Ion
Otáčky naprázdno 2200/min
Max. délka lišty nůžek 52cm
Max. průměr větve 14mm
Doba nabíjení Přibl. 3 hod. Přibl. 1 hod. /
Hmotnost 2.5kg 2.5kg 2.1kg
**Napětí měřeno bez pracovního zatížení. Původní napětí baterie dosahuje maximálně 20V. Jmenovité
napětí je 18V.
1. BATERIE
2. ZADNÍ RUKOJEŤ
3. PŘEDNÍ RUKOJEŤ
4. BEZPEČNOSTNÍ KRYT
5. PŘEDNÍ SPÍNACÍ PÁKA (KOMPLEXNÍ FUNKCE SPÍNAČE)
6. ZADNÍ RUKOJEŤ
7. UVOLŇOVACÍ ZÁPADKA BATERIE
8. NOŽE NŮŽEK
9. OCHRANNÉ POUZDRO *
* Standardní dodávka nemusí obsahovat veškeré vyobrazené či popsané
příslušenství.
Bezkabeloplotostřih
CZ
87
ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH
VÝSTRAHA: Hodnota vibračních emisí během praktického používání tohoto elektrického
nástroje se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobech, jakými je nástroj
používán v závislosti na následujících podmínkách a dalších možnostech použití nástroje:
Způsob, jakým je nástroj používán, a povaha narušovaných nebo vrtaných materiálů.
Dobrý stav nástroje a řádné provádění jeho údržby
Používání správného příslušenství s nástrojem, ostrost a dobrý stav příslušenství.
Utažení úchopu na rukojetích a použití antivibračního příslušenství.
Používání nástroje k účelům určeným konstrukcí a v souladu s těmito pokyny.
Při nesprávném používání může tento nástroj způsobit syndrom vibrací rukou a paží.
VÝSTRAHA: Je třeba upřesnit, že při odhadu výše rizika vibrací v praxi je nutno rovněž
zohlednit všechny fáze pracovního cyklu, například dobu, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží
naprázdno, ale nevykonává práci. To může podstatně snížit působení vibrací v rámci celkového
pracovního času.
Zásady pro omezení rizika působení vibrací:
Provádějte údržbu tohoto nástroje v souladu s těmito pokyny a nástroj (příslušným způsobem) dobře
promazávejte.
Má-li být tento nástroj používán pravidelně, zakupte antivibrační příslušenství.
Nepoužívejte nástroje při teplotě 10
0
C nebo nižší.
Naplánujte práci tak, aby bylo provádění úkolů, které vyžadují silné vibrace nástroje, rozloženo do několika dní.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
WG259E WG259E.5 WG259E.9
Ochranné pouzdro 1 1 1
Bezpečnostní kryt 1 1 1
Nabíječka 1 (WA3759) 1 (WA3860) /
Baterie 1 (WA3551.1) 1 (WA3551.1) /
Doporučujeme, abyste si příslušenství zakoupili od stejného prodejce, u kterého jste koupili nářadí.
Používejte příslušenství dobré kvality opatřené všeobecně známou značkou. Vyberte si typ podle
toho, jakou práci hodláte vykonávat. Pro další detaily prostudujte obal příslušenství. V případě potřeby
požádejte personál prodejny o pomoc a radu.
Naměřená hladina akustického tlaku 77dB(A)
Naměřený akustický výkon 90dB(A)
K
pA
3.0dB(A)
Použijte ochranu sluchu, přesáhne-li akustický tlak 80dB(A)
Typická naměřená hodnota vibrací a
h
=2.2m/с²
Odchylka K=1.5m/с²
Bezkabeloplotostřih
CZ
88
PŘEKLAD
ORIGINÁLNÍHO NÁVODU
VŠEOBECNÉ
BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO
ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ
VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny
bezpečnostní varování a všechny
pokyny.
Nebudete-li dodržovat uvedená
varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážným zraněním.
Uschovejte všechna varování a pokyny
pro budoucí odkazy.
Termín „elektrické nářadí“ používaný v uvedených
varováních odkazuje na vaše nářadí napájené
se sítě (s napájecím kabelem) nebo baterií (bez
napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO
PROSTORU
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a zajistěte jeho řádné osvětlení.
Nepořádek a neosvětlená místa zvyšují riziko
způsobení nehod.
b) Nepoužívejte elektrická nářadí ve
výbušném prostředí, kde se mohou
vyskytovat hořlavé kapaliny, plyny
nebo prašné látky. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení prachu nebo výparů.
c) Při práci s elektrickým nářadím
udržujte okolo stojící osoby a děti
v bezpečné vzdálenosti. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčky napájecích kabelů
elektrických nářadí musí
odpovídat síťovým zásuvkám.
Zástrčku napájecího kabelu nikdy
žádným způsobem neupravujte. S
uzemněným elektrickým nářadím
nikdy nepoužívejte žádné adaptéry
pro zástrčky. Neupravené zástrčky a
odpovídající zásuvky budou snižovat riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Zabraňte kontaktu těla s
uzemněnými povrchy, jako jsou
potrubí, radiátory, sporáky a
ledničky. Je-li vaše tělo uzemněno, hrozí
zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrická nářadí dešti
nebo vlhkému prostřed. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvyšuje se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoškozujte napájecí kabel. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel pro
přenášení nebo jinou manipulaci
s nářadím a netahejte za napájecí
kabel, chcete-li odpojit zástrčku
od síťové zásuvky. Dbejte na to, aby
napájecí kabel nepřecházel přes horké a
mastné povrchy nebo přes ostré hrany a
pohyblivé díly. Poškozené nebo zamotané
napájecí kabely zvyšují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
e) Pracujete-li s elektrickým nářadím
venku, používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití.
Použití prodlužovacího kabelu určeného pro
venkovní použití snižuje riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li pracovat s elektrickým
nářadím ve vlhkém prostředí,
použijte napájení chráněné
proudovým chráničem (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OSOB
a) Při práci s tímto elektrickým
nářadím buďte stále pozorní,
sledujte, co děláte a používejte
zdravý rozum. Nepoužívejte toto
elektrické nářadí, jste-li unaveni
nebo jste-li pod vlivem alkoholu,
drog nebo léků. Chvilková nepozornost
při práci s elektrickým nářadím může vést k
způsobení vážného zranění.
b) Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranu zraku.
Bezpečnostní prvky, jako jsou maska
proti prachu, neklouzavá pracovní obuv,
pevná přilba nebo ochrana sluchu, které
jsou používány v příslušných pracovních
podmínkách, budou snižovat riziko zranění.
c) Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Před připojením zástrčky napájecího
Bezkabeloplotostřih
CZ
89
kabelu nářadí k síťové zásuvce, před
vložením baterie, před uchopením
nářadí nebo před jeho přenášením
se ujistěte, zda je hlavní spínač
nastaven v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spouštěcím
spínači nebo připojení k napájecímu zdroji,
je-li spouštěcí spínač v poloze zapnuto,
značně zvyšuje riziko nehody.
d) Před zapnutím elektrického nářadí
odstraňte všechny seřizovací klíče a
přípravky. Klíč nebo přípravek ponechaný
na rotující části nářadí může způsobit vážné
zranění.
e) Nepřekážejte sami sobě. Stále
udržujte pevný postoj a rovnováhu.
Správný postoj a rovnováha umožňují
lepší ovládání elektrického nářadí v
neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste
volný oděv nebo šperky. Udržujte
vlasy, oděv a rukavice v bezpečné
vzdálenosti od pohybujících se částí.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být zachyceny pohybujícími se díly.
g) Je-li nářadí vybaveno příslušenstvím
pro připojení odsávacího systému a
zařízením pro ukládání zachyceného
prachu, zajistěte, aby byla
taková zařízení připojena a řádně
používána. Použití takových zařízení může
snižovat rizika týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A
JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrická nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
vždy správné nářadí. Správné nářadí
provede práci lépe a bezpečněji, je-li pro tuto
práci určeno.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí,
nepracuje-li správně jeho spouštěcí
spínač. Každé elektrické nářadí, které
nemůže být ovládáno pomocí spouštěcího
spínače, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před prováděním jakéhokoli seřízení,
před výměnou příslušenství nebo
před uložením elektrického nářadí
vždy odpojte zástrčku napájecího
kabelu od síťové zásuvky nebo z
nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění elektrického nářadí.
d) Ukládejte nepoužívané elektric
nářadí mimo dosah dětí a nedovolte
osobám, které nejsou seznámeny
s tímto elektrickým nářadím nebo
těmito pokyny pro obsluhu, aby toto
nářadí používaly. Tato elektrická nářadí
jsou v rukách neproškolených osob značně
nebezpečná.
e) Provádějte pečlivou údržbu
elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo deformace
pohybujících se částí, závady
jednotlivých dílů a jiná poškození,
která by mohla mít vliv na funkci
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před
opětovným použitím zajistěte jeho opravu.
Mnoho nehod bývá způsobeno v důsledku
provádění nedostatečné údržby nářadí.
f) Udržujte pracovní nástroje ostré a
čisté. Nářadí, u kterého je prováděna řádná
údržba a jehož pracovní nástroje jsou řádně
nabroušeny, má menší tendenci se zasekávat
a je lépe ovladatelné.
g) Používejte elektrické nářadí,
příslušenství a pracovní nástroje v
souladu s těmito pokyny, berte také
v úvahu pracovní podmínky a práci,
která bude prováděna. Použití nářadí
pro práce, pro které není určeno, by mohlo
vést k rizikovým situacím.
5) POUŽITÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO
NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
a) Provádějte nabíjení pouze v
nabíječce, která je specikovaná
výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro
jeden typ baterie, může při použití jiného typu
baterie vytvářet riziko způsobení požáru.
b) Při použití nářadí napájeného baterií
používejte pouze baterii, která je
určena speciálně pro toto nářadí.
Použití jakékoli jiné baterie může vytvářet
riziko způsobení zranění a požáru.
c) Není-li baterie používána, udržujte ji
v bezpečné vzdálenosti od sponek
na papíry, mincí, klíčů, hřebíků,
šroubů nebo jiných malých kovových
Bezkabeloplotostřih
CZ
90
předmětů, které mohou způsobit
propojení kontaktů baterie. Zkratování
kontaktů baterie může způsobit popáleniny
nebo požár.
d) V náročných podmínkách může
docházet k únikům kapaliny z
baterie. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k
náhodnému kontaktu, opláchněte
zasažené místo vodou. Zasáhne-
li tato kapalina oči, okamžitě
vyhledejte lékařské ošetření. Kapalina
unikající z baterie může způsobit podráždění
nebo popáleniny.
6) SERVIS
a) Svěřte servis vašeho elektrického
nářadí kvalikovaným mechanikům
autorizovaného servisu, kteří budou
používat pouze originální náhradní
díly. Tak bude zajištěno, že bude zachována
bezpečnost tohoto elektrického nářadí.
VARONÍ TÝKAJÍCÍ SE
NŮŽEK NA ŽIVÉ PLOTY
1. Udržujte všechny části těla
v bezpečné vzdálenosti od
pohybujících se nožů. Jsou-li nože
žek v pohybu, neodstraňujte
ostříhaný materiál a nedržte
materiál, který budete stříhat.
Před odstraněním zaseknutého
materiálu se ujistěte, zda je
spínač v poloze vypnuto. Chvilková
nepozornost při práci s nůžkami na ži
ploty může vést k způsobení vážného
zranění.
2. ešejte nůžky na živé ploty za
rukojeť a vždy se zastavenými noži
žek. Při přepravě nebo při ulení
žek na živé ploty vždy naste
na nože nůžek ochranné pouzdro.
Správná manipulace s nůžkami na živé ploty
sníží riziko možného zranění osob, které by
bylo způsobeno noži nůžek.
3. Při pci, během které se mohou
nože nůžek dostat do kontaktu se
skrytými vodiči, držte elektrické
řadí vždy pouze za izolované
plochy. Kontakt nožů s „živým“ vodem
způsobí, že neizolované kovové části nářa
budou také „živé“, což způsobí obsluze úraz
elektrickým proudem.
BEZPEČNOSTNÍ
VARONÍ TÝKAJÍCÍ SE
BATERIÍ
a) Nepokoejte se demontovat,
rozerat nebo rozřezávat baterie
nebo její čnky.
b) Neprovádějte zkratování baterie.
Neukládejte baterie nahodile v
krabicích nebo v zásuvch, kde
by mohlo dojít k jejich vzájemnému
zkratování nebo k zkratování
způsobenému jinými předty.
Není-li baterie používána, udržujte ji
v bezpné vzdálenosti od sponek na
papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo
jiných malých kovových předmětů, které
mohou způsobit propojení kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může způsobit
popáleniny nebo požár.
c) Nevystavujte baterii působe
horka nebo ohně. Vyvarujte se
skladování baterií na otevřem
slunci.
d) Nevystavujte baterii mechanickým
rázům.
e) Dojde-li k úniku kapaliny z baterie,
zabraňte tomu, aby se tato kapalina
dostala do kontaktu s pokožkou
nebo aby zahla oči. Dojde-li k
takovému kontaktu, zasažené místo
omyjte znným množstm vody a
vyhledejte lékařské ošetření.
f) Dojde-li k požití kapaliny z baterie,
vyhledejte okamžitě lékařské
ošetření.
g) Udržujte baterie čisté a suc.
h) Jsou-li svorky baterie znečištěny,
otřete je čistým a suchým
haíkem.
i) Baterie musí být před použim
nabita. Vždy postupujte podle
uvedených pokynů a používejte
Bezkabeloplotostřih
CZ
91
správný postup najení.
j) Nenechávejte baterii najet,
nebude-li baterie použita.
k) Po dlouhodom uložení budete
možná muset provést několik
cyklů nabíjení a vybíjení, aby
baterie dohla svého maximálho
výkonu.
l) Baterie poskytuje nejvyšší výkon,
je-li používána při běžné pokojové
teplotě (20 °C ± 5 °C).
m) Při likvidaci baterií odlte
od sebe baterie s odlišnými
elektrochemickými systémy.
n) Provájte najení pouze v
naječce, která je specikova
spolností WORX. Nepoužívejte
jinou nabíjku, než je nabíječka speciálně
dodaná pro použití s tímto zařízením.
Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ
baterie, může při použití jiného typu baterie
vytvářet riziko způsobení požáru.
o) Nepoužívejte žádnou baterii, která
není uena pro použití s tímto
zařízením.
p) Ukdejte baterie mimo dosah dětí.
q) Uschovejte originální dokumentaci
k tomuto výrobku pro budou
odkazy.
r) Ne-li zařízení použíno, vyjte
z něj baterii.
s) Provádějte řádnou likvidaci baterie.
SYMBOLY
Pro omezení rizika zranění si pečlivě
přečtěte návod k obsluze.
Používejte pomůcky pro ochranu sluchu.
Používejte pomůcky pro ochranu očí.
Používejte respirátor.
Nevystavujte toto zařízení vlhkosti
Nevystavujte dešti nebo vodě.
Nevystavujte ohni.
Baterie neodhazujte do komunálního
odpadu. Odevzdejte je do sběren pro
likvidaci (recyklaci) speciálního odpadu.
Tento výrobek byl označen symbolem,
který se týká odstraňování elektrického
a elektronického odpadu. To znamená,
že tento výrobek nesmí být likvidován
společně s domovním odpadem, ale že
musí být vrácen do sběrného střediska,
což odpovídá požadavkům evropské
směrnice 2002/96/CE. Tento výrobek bude
potom recyklován nebo demontován tak,
aby bylo zabráněno znečištění životního
prostředí. Elektrická a elektronická
zařízení mohou být nebezpečná pro
životní prostředí a pro lidské zdraví,
protože obsahují nebezpečné látky.
Bezkabeloplotostřih
CZ
92
POKYNY PRO OBSLUHU
VARONÍ! Nepoužívejte toto
řadí bez řádně upevněného
krytu a přední rukojeti.
URČENÉ POITÍ
Toto nářadí je určeno pro použití v
domácnostech pro stříhání a úpravu živých plotů
a křovin.
1. MONTÁŽ KRYTU
Zasuňte tento kryt (4) do příslušné drážky, jak je
zobrazeno na obr. A, a ujistěte se, zda je řádně
upevněn.
Pro řádné upevní tohoto krytu použijte dva
šrouby.
2. MONTÁŽ PŘEDNÍ RUKOJETI
Před použitím nářadí musí být upevněna před
rukojeť:
1) Vyšroubujte šroub z přední rukojeti.
2) Připevněte přední rukojeť ke krytu. Ujistěte
se, zda jsou vyčnívající značky na přední
rukojeti dokonale srovnány s odpovídající
drážkou na krytu. (Viz Obr. B a C)
3) Zasuňte pojistný šroub do rukojeti a šroub
zcela utáhněte. (Viz Obr. D)
4) Zkontrolujte, zda je rukojeť řádně zajišna a
je-li to nutné, znovu dotáhněte pojistný šroub.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je rukojeť
na svém místě řádně upevněna.
3. PŘED POUŽITÍM VAŠICH
AKUMULÁTOROVÝCH NŮŽEK NA ŽI
PLOTY
VARONÍ! Nabíjka a baterie jsou
speciálně určeny k tomu, aby pracovaly
dohromady, a proto se nepokoušejte o jejich
použití s jinými výrobky. Nikdy nevkládejte
kovové předměty do nabíječky nebo na kontakty
baterie, protože by došlo k poškození zaříze
nebo úrazu elektrickým proudem.
Vaše baterie NENÍ NABITÁ, a proto ji musíte
ed použitím nabít.
Nabíječka dodávaná s tímto nářadím je určena
pro nabíjení baterie typu Li-Ion, která je použita
ve vašem nářadí. Nepoužívejte jiné nabíjky.
4. NAJENÍ VAŠÍ BATERIE
Baterie typu Li-Ion je chráněna před úplným
vybitím. Je-li baterie vybitá, dojde k vypnutí
nářadí, což je způsobeno ochranným obvodem.
V teplém prostředí nebo po náročném provozu
že být baterie pro nabíjení příliš horká.
Před nabíjením nechejte proto takovou baterii
vychladnout.
5. VYJMUTÍ NEBO VLENÍ BATERIE
(Viz Obr. E)
Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie (7), aby
mohla být baterie vyjmuta z vašeho nářadí. Po
nabití zasuňte baterii zpět na příslušné místo na
nářadí. Dostatečné bude lehké potlačení a mírný
tlak. Proveďte vizuální kontrolu, zda je baterie
zcela zajištěna.
6. SPUŠNÍ A ZASTAVENÍ
ED SPUŠM NŮŽEK NA ŽIVÉ
PLOTY
Sejměte z nožů ochranné pouzdro (9).
SPUŠTĚNÍ NŮŽEK NA ŽIVÉ PLOTY
Vaše nůžky na živé ploty jsou vybaveny dvěma
spínacími pákami (5 a 6). Chcete-li nůžky na živé
ploty spustit, musíte stisknout obě tyto spínací
páky. Stiskněte a držte přední spínací páku (5) a
stiskněte zadní spínací páku (6) (Viz Obr. F1).
ZASTAVENÍ NŮŽEK NA ŽIVÉ PLOTY
Před zastavením přemístěte nůžky mimo
pracovní prostor.
Chcete-li nůžky zastavit, uvolněte jednu ze
spínacích pák (Viz Obr. F2).
VARONÍ: Je-li některá část
poškozena nebo došlo-li k její
zt, nepoužívejte toto nářadí,
dokud nebudou všechny pkozené
části vyměny nebo opraveny.
Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít
k vážnému zraně. NEPOUŽÍVEJTE
TOTO NÁŘADÍ BEZ RUKOJETI A
OCHRANNÉHO KRYTU.
7. JAK SE NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
POUŽÍVAJÍ
imněte si, že přední spínací páka může být
aktivována ze tří stran, což vám poskytuje
mnoho možností pro komfortní úchop. Před
každým použitím zkontrolujte nejdříve prostor,
kde budete s nůžkami pracovat a odstraňte
všechny předměty, které mohou být odmrštěny
Bezkabeloplotostřih
CZ
93
nebo které by se mohly namotat na nože nůžek.
Před spušním držte tyto nůžky na živé ploty
vždy oběma rukama a tak, aby nože nůžek
směřovaly směrem od vás.
Stříháte-li nově obrostlé živé ploty, používejte
široké obloukové pohyby tak, aby byly nové
stonky naváděny přímo do nožů nůžek. (Viz Obr.
G1 a G2)
Před zahájením stříhání počkejte, dokud nože
žek nedosáhnou maximálních otáček. Vždy
pracujte v bezpečné vzdálenosti od ostatních
osob a pevných předmětů, jako jsou zdi, velké
kameny, stromy, vozidla atd.
Dojde-li k zastavení nožů nůžek, okamžitě tyto
žky zastavte. Před pokusem o odstranění
zaseknutých zbytků rostlin mezi noži uvolněte
obě spínací páky (5 a 6).
i stříhání žahavých nebo pichlavých rostlin
používejte ochranné rukavice.
Nepokoušejte se stříhat stonky nebo větvičky,
které jsou pro nože nůžek příliš velké.
STŘÍNÍ HORNÍ ČÁSTI KEŘE
Používejte široký obloukový pohyb (Viz Obr.
G1). Nejlepší pracovní výsledky zaruje mír
náklon nožů nůžek ve směru prováděho
pohybu.
STŘÍNÍ BOČNÍ ČÁSTI KEŘE
i stříhání boční části živého plotu zahajte
práci u jeho spodní části a stříhejte směrem
nahoru (Viz Obr. G2) tak, aby se živý plot
nahoře zužoval dovnitř. Tento tvar odhalí větší
část živého plotu, což má za následek jeho
rovnoměrnější růst.
8. ČIŠ
VYJTE BATERII. Pomocí měkkého karče
odstraňte ze všech větracích otvorů a z nožů
žek všechny nečistoty.
Otřete povrch nářadí suchým hadříkem.
VARONÍ: Nikdy nepoužívejte při čiště
vašich nůžek na živé ploty vodu. Nepoužívejte
i čištění chemické látky, včetně benzínu, nebo
rozpoušdla, protože by mohla vaše nůžky na
živé ploty poškodit.
MAZÁNÍ NOŽŮ NŮŽEK
Provádějte mazání nožů nůžek před a po
každém použití těchto nůžek, aby byl usnadněn
chod nožů a aby byla prodloužena jejich
provozní životnost. Před maním se vždy
ujistěte, zda je z nůžek na živé ploty vyjmuta
baterie. Pravidelně na nože aplikujte olej (Viz
Obr. H).
PO UKOENÍ SENY
Proveďte kompletní vyčištění nůžek na živé
ploty.
Zkontrolujte, zda jsou řádně utaženy všechny
šrouby a matice.
Proveďte vizuální kontrolu těchto nůžek, zda
nejsou některé části opotřebovány nebo
poškozeny.
ÚDRŽBA
Před prováděm jakéhokoli seříze,
opravy nebo údržby vždy vyjměte z
nářadí baterii.
Ve vašem nářadí nejsou žádné díly, jejichž
opravu by mohl provádět uživatel. Nikdy
nepoužívejte při čištění vašeho elektrického
nářadí vodu nebo chemické čisticí prostředky.
Otřete a očistěte nářadí suchým hadříkem. Vždy
ukládejte toto elektrické nářadí na suchém místě.
Udržujte v čistotě větrací otvory motoru. Udržujte
v čistotě všechny ovládací prvky.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Tento výrobek byl označen symbolem,
který se týká odstrování elektrického a
elektronického odpadu. To znamená, že
tento výrobek nesmí být likvidován společně s
domovním odpadem, ale že musí být vrácen do
sběrného střediska, což odpovídá padavkům
evropské směrnice 2002/96/CE. Tento výrobek
bude potom recyklován nebo demontován
tak, aby bylo zabráněno znečištění životního
prostředí. Elektrická a elektronická zařízení
mohou být nebezpečná pro životní prosedí a
pro lidské zdraví, protože obsahují nebezp
látky.
Bezkabeloplotostřih
CZ
94
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Tímto prohlašujeme, že výrobek
Popis: Bezkabelový plotostřih WORX
Typ: WG259E WG259E.5 WG259E.9
(230-269 - oznení strojního zařízení,
stupce akumutorových nůžek na
živé ploty)
Funkce Stříhání živých plotů a křovin
Splňuje požadavky následujících směrnic
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU,
2000/14/EC upravesměrnicí 2005/88/EC
2000/14/EC upravesměrnicí 2005/88/EC
- Postup posuzování shody podle Dodatek V
- Měřená úroveň akustického výkonu
87.1dB(A)
- Deklarovaná zarená úroveň akustického
výkonu 90dB(A)
Použité normy:
EN 60745-1 EN 60745-2-15
EN ISO 3744 EN 55014-1
EN 55014-2
Osoba odpovídající za vytvoření technic
dokumentace:
Jméno Russell Nicholson
Adresa Positec Power Tools (Europe)
Ltd, PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK
2013/12/25
Leo Yue
POSITEC Ředitel oddělení řízení kvality
/