Weller WD 1000 Operating Instructions Manual

Značka
Weller
Kategorie
páječky
Modelka
WD 1000
Typ
Operating Instructions Manual
WD 1 (M) / WD 1000 (M)
Betriebsanleitung
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Operating Instructions
Instruktionsbok
Manual de uso
Betjeningsvejledning
Manual do utilizador
Käyttöohjeet
ËËÁÁ˜˜ ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘˘ÚÚÁÁ··˜˜
KKuullllaannmm kkllaavvuuzzuu
Návod k pouÏití
Instrukcja obs∏ugi
Üzemeltetési utasítás
Návod na pouÏívanie
Navodila za uporabo
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
Lieto‰anas instrukcija
Inhaltsverzeichnis Seite
1. Achtung! 1
2. Beschreibung 1
Technische Daten 1
3. Inbetriebnahme 3
4. Sonderfunktionen 3
5. USB Schnittstelle 7
6. Potentialausgleich 8
7. Arbeitshinweis 8
8. Zubehörliste 8
9. Lieferumfang 8
Sommaire Page
1. Attention ! 9
2. Description 9
Caractéristiques techniques 9
3. Mise en service 10
4. Fonctions spéciales 11
5. Interface USB 15
6. Equipotentialité 16
7. Recommandations pour le travail 16
8. Liste des accessoires 16
9. Eléments compris dans la fourniture 16
Inhoudsopgave Pagina
1. Attentie! 17
2. Beschrijving 17
Technische gegevens 17
3. Ingebruikneming 19
4. Speciale functies 20
5. USB-interface 23
6. Potentiaalvereffening 24
7. Werkvoorschrift 24
8. Toebehorenlijst 24
9. Omvang van de levering 24
Istruzioni per l'uso Pagina
1. Attenzione! 25
2. Descrizione 25
Dati tecnici 25
3. Messa in funzione 27
4. Funzioni speciali 28
5. Interfaccia USVB 31
6. Compensazione potenziale 32
7. Indicazione 32
8. Elenco accessori 32
9. Fornitura 32
Table of contents Page
1. Caution! 33
2. Description 33
Technical data 33
3. Commissioning 35
4. Special functions 35
5. USB Interface 39
6. Potential balance 40
7. Operating guidelines 40
8. Accessories 40
9. Scope of supply 40
Innehållsförteckning Sida
1. Observera 41
2. Beskrivning 41
Tekniska data 41
3. Idrifttagning 42
4. Specialfunktioner 43
5. USB-gräussuitt 47
6. Potentialutjämning 47
7. Arbetsanvisning 47
8. Tillbehörslista 48
9. Leveransomfattning 48
Índice Página
1. ¡Atención! 49
2. Descripción 49
Datos técnicos 49
3. Puesta en funcionamiento 50
4. Funciones especiales 51
5. Puerto USB 55
6. Compensación del potencial 55
7. Normas 56
8. Lista de accesorios 56
9. Piezas suministradas 56
Indholdsfortegnelse side
1. Bemærk! 57
2. Beskrivelse 57
Tekniske data 57
3. Ibrugtagning 58
4. Specialfunktioner 59
5. USB Interface 63
6. Potentialeudligning 63
7. Arbejdsanvisning 63
8. Tilbehørsliste 64
9. Leveringsomfang 64
Índice Página
1. Atenção! 65
2. Descrição 65
Dados Técnicos 65
3. Colocação em funcionamento 66
4. Funções especiais 67
5. Interface USB 71
6. Compensação de potência 72
7. Instrução de trabalho 72
8. Lista de acessórios 72
9. Fornecimento 72
Sisällysluettelo sivu
1. Huomio! 73
2. Kuvaus 73
Tekniset tiedot 73
3. Käyttöönotto 74
4. Erikoistoiminnot 75
5. USB-Liitäutä 79
6. Potentiaalintasaus 79
7. Työohjeet 79
8. Lisätarvikeluettelo 80
9. Toimituksen laajuus 80
ÓÓ··Îη·˜˜ ÂÂÚÚÈȯ¯ÔÔÌ̤¤ÓÓˆˆÓÓ ÂÂÏÏ··
1. ¶ÚÔÛÔ¯‹! 81
2. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 81
Δ¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· 81
3. £¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 82
4. ∂ȉÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ 83
5. £‡Ú· ‰ÈÂ·Ê‹˜ USB 87
6. ∂͛ۈÛË ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ 87
7. Àԉ›ÍÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ 88
8. ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ 88
9. ÀÏÈο ·Ú¿‰ÔÛ˘ 88
FFiihhrriisstt SSaayyffaa
1. Dikkat! 89
2. Tan∂m 89
Teknik bilgiler 89
3. Devreye alma 90
4. Özel fonksiyonlar 91
5. USB Arabirim 95
6. Potansiyel dengelemesi 95
7. Çal∂μt∂rma uyar∂s∂ 95
8. Aksesuar listesi 95
9. Teslimat kapsam∂ 95
Obsah Strana
1. Pozor! 96
2. Popis 96
Technické údaje 96
3. Uvedení do provozu 97
4. Speciální funkce 98
5. Rozhraní 102
6. Vyrovnání potenciálÛ 102
7. Pracovní pokyny 102
8. Seznam pfiíslu‰enství 103
9. Rozsah dodávky 103
Spis treÊci Strona
1. Uwaga! 104
2. Opis 104
Dane techniczne 104
3. Uruchomienie 105
4. Funkcje specjalne 107
5. Z∏àcze USB 111
6. Wyrównanie potencja∏u 111
7. Wskazówka dot. pracy 111
8. Lista akcesoriów 111
9. Zakres wyposa˝enia 112
Tartalomjegyzék Oldal
1. Figyelem! 113
2. Leírás 113
Mıszaki adatok 113
3. Üzembevétel 114
4. Különleges funkciók 115
5. USB csatlakozó 119
6. Potenciálkiegyenlítés 119
7. Útmutató a munkához 120
8. Tartozéklista 120
9. Szállítási terjedelem 120
Obsah Strana
1. Upozornenie 121
2. Popis 121
Technické údaje 121
3. Uvedenie do prevádzky 122
4. Zvlá‰tne funkcie 123
5. Rozhranie USB 127
6. Vyrovnanie potenciálov 127
7. Pracovné pokyny 128
8. Zoznam príslu‰enstva 128
9. Rozsah dodávky 128
Vsebina Stran
1. Pozor! 129
2. Tehniãni opis 129
Tehniãni podatki 129
3. Pred uporabo 130
4. Posebne funkcije 131
5. Vmesnik USB 135
6. Izenaãevanje potenciala 135
7. Navodila za delo 135
8. Seznam pribora 136
9. Obseg dobave 136
Sisukord Lehekülg
1. Tähelepanu! 137
2. Kirjeldus 137
Tehnilised andmed 137
3. Kasutuselevõtt 138
4. Erifunktsioonid 139
5. USB liides 143
6. Potentsiaalide ühtlustamine 143
7. Tööjuhis 143
8. Lisavarustuse nimekiri 144
9. Tarne sisu 144
Turinys Puslapis
1. Dòmesio! 145
2. Apra‰ymas 145
Techniniai duomenys 145
3. Pradedant naudotis 146
4. Specialiosios funkcijos 147
5. USB sàsaja 151
6. Potencial˜ i‰lyginimas 151
7. Darbo nurodymai 151
8. Pried˜ sàra‰as 152
9. Komplektas 152
Saturs ... lappuse
1. Uzman¥bu! 153
2. Apraksts 153
Tehniskie dati 153
3. EkspluatÇcijas uzsÇk‰ana 154
4. ±pa‰Çs funkcijas 155
5. USB pieslïgvieta 159
6. PotenciÇlu izl¥dzinljana 159
7. Lieto‰anas norÇd¥jumi 159
8. Piederumu saraksts 159
9. PiegÇdes komplekts 159
1. Display
2. UP Taste
3. DOWN Taste
4. Temperaturtaste III
5. Temperaturtaste II
6. Temperaturtaste I
7. Netzschalter
8. Potentialausgleichsbuchse
9. Anschlussbuchse für das
Lötwerkzeug
10. USB (B-Mini) Schnittstelle
(WD 1M)
11. Netzanschluss
12. Netzsicherung
13. Trichtereinsatz
14. Ablage Lötspitzen
15. Schwammeinsatz
1. Affichage
2. Touche UP
3. Touche DOWN
4. Touche température III
5. Touche température II
6. Touche température I
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Borne équipotentielle
9. Prise de raccordement fer à
souder
10. Port USB (B-Mini) (WD 1M)
11. Prise secteur
12. Fusible
13. Entonnoir
14. Support de fer
15. Eponge
1. Display
2. UP-toets
3. DOWN-toets
4. Temperatuurtoets III
5. Temperatuurtoets II
6. Temperatuurtoets I
7. Netschakelaar
8. Potentiaalvereffeningsbus
9. Aansluitbus voor het
soldeergereedschap
10. USB-interface (B-Mini) (WD 1M)
11. Netaansluiting
12. Netzekering
13. Trechterelement
14. Houder soldeerpunt
15. Sponselement
1. Display
2. UP-knapp
3. DOWN-knapp
4. Temperaturknapp III
5. Temperaturknapp II
6. Temperaturknapp I
7. Nätomkopplare
8. Potentialutjämningsdosa
9. Anslutningsdosa för lödverktyget
10. USB gränssnitt (option)
11. Nätanslutning
12. Nätsäkring
13. Trattinsats
14. Fack för lödspetsar
15. Svampinsats
1. Display
2. UP button
3. DOWN button
4. Temperature button III
5. Temperature button II
6. Temperature button I
7. Mains switch
8. Potential balance socket
9. Connection socket for the solde
ring unit
10. USB interface (B-Mini) (WD 1M)
11. Mains connection
12. Mains fuse
13. Funnel insert
14. Rest for soldering tips
15. Sponge insert
1. Display
2. Tasto UP
3. Tasto DOWN
4. Tasto della temperatura III
5. Tasto della temperatura II
6. Tasto della temperatura I
7. Interruttore generale
8. Presa per compensazione
potenziale
9. Presa di collegamento per l'uten
sile di brasatura
10. Interfaccia USB (B-Mini) (WD 1M)
11. Presa di alimentazione
12. Fusibile alimentazione
13. Imboccatura
14. Supporto punte di brasatura
15. Inserto di spugna
1. Pantalla
2. Tecla "UP" (subir)
3 Tecla "DOWN (bajar)
4. Tecla de la temperatura I
5. Tecla de la temperatura II
6. Tecla de la temperatura III
7. Interruptor principal
8. Clavija del equipotencial
9. Clavija para el utensilio de soldar
10. Interface USB (opcional)
11. Conector principal
12.Fusible de red
13. Soporte cónico
14. Bandeja para las puntas de soldar
15. Esponja
1. Display
2. UP-taste
3. DOWN-taste
4. Temperaturtaste I
5. Temperaturtaste II
6. Temperaturtaste III
7. Hovedkontakt
8. Bøsning til potentialeudligning
9. Tilslutningsstik for loddeværktøj
10. USB snitflade (option)
11. Strømtilførsel
12. Strømsikring
13. Tragtindsats
14. Opbevaring loddespidser
15. Indsats til svamp
1. Visor
2. Tecla UP
3. Tecla DOWN
4. Tecla de temperatura I
5. Tecla de temperatura II
6. Tecla de temperatura III
7. Interruptor de rede
8. Tomada de compensação de
potência
9. Tomada de ligação para a
ferramenta de solda
10. Interface USB (opção)
11. Ligação de rede
12. Protecção de rede
13. Inserto de funil
14. Descanso para pontas de solda
15. Inserto de esponja
1. Näyttöruutu
2. UP painike
3. DOWN painike
4. Lämpötilapainike I
5. Lämpötilapainike II
6. Lämpötilapainike III
7. verkkokatkaisija
8. Potentiaalintasausholkki
9. Juottimen liitäntäholkki
10. USB liitäntä (optio)
11. verkkoliitäntä
12. päävirtapiirikatkaisin
13. suppilopanos
14. Juottokärkien säilytyspaikka
15. Sienipanos
1. OıfiÓË
2. ¶Ï‹ÎÙÚÔ UP
3. ¶Ï‹ÎÙÚÔ DOWN
4. ¶Ï‹ÎÙÚÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ I
5. ¶Ï‹ÎÙÚÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ II
6. ¶Ï‹ÎÙÚÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ III
7. ¢È·ÎfiÙ˘ Ú‡̷ÙÔ˜
8. ÀÔ‰Ô¯‹ Â͛ۈÛ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
9. ÀÔ‰Ô¯‹ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
10. £‡Ú· ‰ÈÂ·Ê‹˜ USB (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)
11. ™‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜
12. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘
13. ∂Í¿ÚÙËÌ· ¯Ô¿Ó˘
14. μ¿ÛË ÂÓ·fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ·Î›‰ˆÓ
Û˘ÁÎfiÏÏËÛ˘
15. ™ÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ
1. Ekran
2. UP tuμu
3. DOWN tuμu
4. S∂cakl∂k tuμu I
5. S∂cakl∂k tuμu II
6. S∂cakl∂k tuμu III
7. Ωebeke μalteri
8. Potansiyal dengeleme fiμ yuvas∂
9. Lehim aleti için baπlant∂ yuvas∂
10. USB Arabirim (opsiyonel)
11. Ωebeke baπlant∂s∂
12. Ωebeke sigortas∂
13. Huni
14. Havya ucu altl∂π∂
15. Süngerimsi tabaka
6
1. Displej
2. Tlaãítko UP
3. Tlaãítko DOWN
4. Tlaãítko teploty I
5. Tlaãítko teploty II
6. Tlaãítko teploty III
7. SíÈov˘ spínaã
8. Zásuvka k vyrovnání napûtí
9. Zásuvka pro pfiipojení pájeãky
10. Rozhraní USB (volitelnû)
11. Pfiipojení sítû
12. SíÈová pojistka
13. Trycht˘fiov˘ nástavec
14. Odkládací stojánek na pájecí
hroty
15. Houba
1. WyÊwietlacz
2. Przycisk UP
3. Przycisk DOWN
4. Przycisk temperaturowy I
5. Przycisk temperaturowy II
6. Przycisk temperaturowy III
7. W∏àcznik sieciowy
8. Gniazdo wyrównania potencja∏u
9. Gniazdo przy∏àczeniowe dla
narz´dzi lutowniczych
10. Z∏àcze USB (opcjonalne)
11. Przy∏àcze sieciowe
12. Bezpiecznik sieciowy
13. Wk∏ad lejkowy
14. Podstawka do grotów
15. Wk∏ad gàbkowy
1. kijelzŒ
2. "UP" (FEL) gomb
3. "DOWN" (LE) gomb
4. HŒmérséklet gomb I
5. HŒmérséklet gomb II
6. HŒmérséklet gomb III
7. Hálózati kapcsoló
8. PotenciálkiegyenlítŒ hüvely
9. Csatlakozóhüvely a forrasztós
zerszám számára
10. USB illesztŒfelület (opcionális)
11. Hálózati csatlakozás
12. Hálózati biztosíték
13. Tölcsérbetét
14. Forrasztócsúcs-tartó
15. Szivacstartó
1. Displej
2. Tlaãidlo UP (NAHOR)
3. Tlaãidlo DOWN (NADOL)
4. Tlaãidlo teploty
5. Tlaãidlo teploty II
6. Tlaãidlo teploty III
7. SieÈov˘ vypínaã
8. Prípojka pre vyrovnanie
potenciálov
9. Zásuvka pre pripojenie spájkova-
10. Rozhranie USB (voliteºné)
11. Zásuvka sieÈovej ‰núry
12. SieÈová poistka
13. Lievikov˘ nadstavec
14. Odkladanie spájkovacích hrotov
15. ·pongiová vloÏka
1. Ekran
2. Tipka UP
3. Tipka DOWN
4. Tipka za izbiro temperature I
5. Tipka za izbiro temperature II
6. Tipka za izbiro temperature III
7. OmreÏno stikalo
8. Pu‰a za izenaãevanje potenciala
9. Prikljuãna doza za spajkalnik,
10. Vmesnik USB (opcija)
11. OmreÏni prikljuãek
12. OmreÏna varovalka
13. Lijakast vloÏek
14. Odlagalnik za spajkalno konico
1.5 VloÏek iz penaste gume
1. Ekraan
2. UP klahv
3. DOWN klahv
4. Temperatuuriklahv I
5. Temperatuuriklahv II
6. Temperatuuriklahv III
7. Võrgulüliti
8. Potentsiaalide ühtlustuspuks
9. Jooteinstrumendi ühenduspuks
10. USB liides (optsioon)
11. Võrguühendus
12. Võrgukaitse
13. Lehter
14. Jooteotsikute hoidik
15. Käsn
1. Displòjus
2. Mygtukas „UP“
3. Mygtukas „DOWN“
4. Temperatros mygtukas I
5. Temperatros mygtukas II
6. Temperatros mygtukas III
7. Tinklo jungiklis
8. Potencial˜ i‰lyginimo lizdas
9. Litavimo ∞rankio jungimo lizdas
10. USB sietuvas (priedai)
11. Tinklo jungtis
12. Tinklo saugiklis
13. Dòklas
14. Lituoklio antgali˜ dòklas
15. Kempinòs dòklas
1. Displejs
2. Tausti¿‰ "UP"
3. Tausti¿‰ "DOWN"
4. I temperatras tausti¿‰
5. II temperatras tausti¿‰
6. III temperatras tausti¿‰
7. Elektr¥bas baro‰anas slïdzis
8. PotenciÇlu izl¥dzinljanas uzmava
9. Pieslïgvieta lodï‰anas iekÇrtas
10. USB pieslïgvieta (pïc izvïles)
11. ElektriskÇ t¥kla pieslïgums
12. ElektriskÇ t¥kla dro‰inÇtÇjs
13. Piltuve
14. Lodgalvu novieto‰ana
15. Sklis
WD 1 / WD 1000
WD 1M
Wir danken Ihnen für das mit dem Kauf der Weller mit WD 1
(M) / WD 1000 (M) erwiesene Vertrauen. Bei der Fertigung
wurden strengste Qualitäts-Anforderungen zugrunde gelegt,
die eine einwandfreie Funktion des Gerätes sicherstellen.
1. Achtung!
Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte diese
Betriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise
aufmerksam durch. Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvor-
schriften droht Gefahr für Leib und Leben.
Für andere, von der Betriebsanleitung abweichende Verwen-
dung, sowie bei eigenmächtiger Veränderung, wird von
Seiten des Herstellers keine Haftung übernommen.
Die Weller mikroprozessor geregelte Lötstation WD 1 (M) /
WD 1000 (M) entspricht der EG Konformitätserklärung gemäß
den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinien
89/336/EWG und 73/23EWG.
2. Beschreibung
2.1 Steuergerät
Die mikroprozessor geregelte Lötstation WD 1 (M) / WD 1000
(M) gehört einer Gerätefamilie an, die für die industrielle
Fertigungstechnik, sowie für den Reparatur- und
Laborbereich entwickelt wurde. Die digitale Regelelektronik
und eine hochwertige Sensor- und Wärmeübertragungs-
technik im Lötwerkzeug gewährleistet ein präzises
Temperaturregelverhalten an der Lötspitze.
Höchste Temperaturgenauigkeit und ein optimales dynami-
sches Temperaturverhalten im Belastungsfall wird durch eine
schnelle und präzise Messwerterfassung im geschlossenen
Regelkreis erreicht. Die Lötwerkzeuge selbst werden von der
WD 1 (M) / WD 1000 (M) automatisch erkannt und die ent-
sprechenden Regelparameter zugeordnet. Nachkalibrierun-
gen können dadurch überwiegend vermieden werden.
Verschiedene Potentialausgleichsmöglichkeiten (8) zur Löt-
spitze und die antistatische Ausführung von Steuergerät und
Lötkolben ergänzen den hohen Qualitätsstandard. Kunden-
spezifische Kalibrierfunktion, die Eingabemöglichkeit von
Offsetwerten, programmierbare Temperaturabsenkung (Set-
back), sowie Standby- und Verriegelungsfunktionen erwei-
tern die Funktionsvielfalt diese Gerätes.
Die gewünschte Temperatur kann im Bereich 50°C – 450°C
(150°F – 850°F) eingestellt werden. Soll- und Istwert werden
digital angezeigt. 3 Temperaturtasten (4) (5) (6) dienen zur
direkten Anwahl von Festtemperaturen. Das Erreichen der
vorgewählten Temperatur wird durch Blinken der optischen
Regelkontrolle (“” Symbol) signalisiert.
Mit ausgestatteter USB Schnittstelle kann die Lötstation mit-
tels PC Software fernbedient werden und Temperaturdaten
ausgelesen und dokumentiert werden.
2.2 Sicherheitsablage
Der Lötkolben muss bei Nichtgebrauch immer in der Sicher-
heitsablage abgelegt werden.
Deutsch
1
Technische Daten
Abmessungen: (L x B x H mm) 134 x 108 x 147; (L x B x H inch) 5,27 x 4,27 x 5,77
Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz
120 V / 60 Hz
100 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 95 W
Schutzklasse: I (Steuergerät), III (Lötkolben)
Sicherung (12 ): T500mA (230 V / 50/60 Hz)
T1,0A (120 V / 60 Hz)
T1,25A (100 V / 50/60 Hz)
Temperaturregelung: 50°C – 450°C (150°F – 850°F)
Temperaturgenauigkeit: ±9°C (±17°F)
Temperaturstabilität: ±5°C (±9°F)
Ableitwiderstand Lötspitze: < 2 Ω
(Tip to ground)
Ableitspannung Lötspitze: < 2 mV
(Tip to ground)
2
Der Trichtereinsatz (13) für den Lötkolben ist 4-fach verstell-
bar und kann werkzeuglos in die ergonomisch günstigste
Position gebracht werden. Rückseitig befinden sich
Ablagemöglichkeiten (14) für die Lötspitze. Die Fußplatte der
Ablage beinhaltet einen Schwammeinsatz (15) zur
Lötspitzenreinigung.
2.3 Lötkolben
WP 80: Der Lötkolben WP 80 zeichnet sich durch sein
schnelles und präzises Erreichen der Lötspitzen-
temperatur aus. Durch ein besonders leistungsfähi-
ges 80 W Heizelement wird ein ausgezeichnetes,
dynamisches Verhalten erreicht. Zusammen mit
der schlanken Bauform und der kurzen Distanz
vom Griff zur Lötspitze findet dieser Lötkolben uni-
versellen Einsatz von extrem feinen Lötarbeiten bis
hin zu solchen mit erhöhtem Wärmebedarf.
WMP: Der Weller Micro Lötkolben WMP eignet sich durch
sein handliches Konzept zur Bearbeitung profes-
sioneller SMD Elektronik. Eine kurze Distanz zwi-
schen Griffpunkt und Lötspitze erlaubt eine ergo-
nomische Handhabung des 65 W Lötkolbens bei-
der Durchführung feinster Lötarbeiten.
WTA 50: Die Entlötpinzette WTA 50 wurde speziell zum
Auslöten von SMD Bauteilen konzipiert. Zwei
Heizelemente (2 X 25 W) mit jeweils eigenem
Temperatursensor sorgen für gleiche Tempera-
turen an beiden Schenkeln.
LR 82: Leistungsfähiger 80 W Lötkolben für Lötarbeiten
mit großem Wärmebedarf. Die Befestigung der
Lötspitze erfolgt über einen Bajonettverschluss,
der einen positionstreuen Spitzenwechsel ermög-
licht.
WMRP (nur WD 1M): Extrem leistungsfähiger 40 W
Feinlötkolben mit integrierter
Heiztechnik in der Lötspitze. Die
Lötspitze lässt sich durch ein
Stecksystem werkzeuglos wech-
seln. Die Lötspitzentemperatur wird
blitzschnell erreicht und exakt aus-
geregelt. Durch eine eingebaute
Sensorik im Handgriff wird der
Lötkolben beim Ablegen automa-
tisch abgeschaltet.
WMRT (nur WD 1M): Sehr handliche Entlötpinzette zur
Bearbeitung feinster SMD
Elektronik. Das Lötspitzenpaar kann
bei Bedarf werkzeuglos gewechselt
werden und ohne zusätzliche
Ausrichtung der Lötspitzen verwen-
det werden. Durch die integrierten
2 X 40 W Heizelemente wird die
Lötspitzentemperatur blitzschnell
erreicht und exakt ausgeregelt.
Durch eine eingebaute Sensorik im
Handgriff wird die Entlötpinzette
beim Ablegen automatisch abge-
schaltet.
Weitere anschließbare Lötwerkzeuge siehe Zubehörliste.
Deutsch
3 Festtemperaturen
3. Inbetriebnahme
Das Gerät und Zubehör sorgfältig auspacken.
Das Lötwerkzeug in der Sicherheitsablage ablegen.
Den Lötkolbenstecker in die Anschlussbuchse (9) des Steuer-
gerätes einstecken und durch kurze Rechtsdrehung verrie-
geln. Überprüfen, ob die Netzspannung mit der Angabe auf
dem Typenschild übereinstimmt und der Netzschalter (7) sich
im ausgeschalteten Zustand befindet. Steuergerät mit dem
Netz verbinden (11). Gerät am Netzschalter (7) einschalten.
Beim Einschalten des Gerätes wird ein Selbsttest durchge-
führt, bei dem alle Anzeigeelemente (1) in Betrieb sind.
Anschließend wird kurzzeitig die eingestellte Temperatur
(Sollwert) angezeigt. Danach schaltet die Elektronik automa-
tisch auf die Istwertanzeige um. Das “” Symbol erscheint
und die 3 Festtemperaturen der Temperaturtasten I, II, III
werden angezeigt. Das “” Symbol dient als optische
Regelkontrolle. Dauerndes Leuchten bedeutet System heizt
auf. Blinken signalisiert das Erreichen der Betriebstempera-
tur.
3.1 Temperatureinstellung
3.1.1 Individuelle Temperatureinstellung
Grundsätzlich zeigt das Display (1) den Temperaturistwert an.
Durch Betätigen der UP oder DOWN Taste (2) (3) schaltet das
Display auf den derzeit eingestellten Sollwert um. Das
Temperatursymbol °C oder °F blinkt.
Der eingestellte Sollwert kann nun durch Antippen oder per-
manentes Drücken der UP oder DOWN Taste (2) (3) in ent-
sprechender Richtung verändert werden. Wird die Taste per-
manent gedrückt, verändert sich der Sollwert im Schnell-
durchlauf. Ca. 2 sec. nach dem Loslassen schaltet das
Display automatisch wieder auf die Istwertanzeige um.
3.1.2 Temperatureinstellung mittels
Temperaturtasten I, II, III
Der Temperatursollwert kann auch durch die 3 Temperatur-
tasten I, II, III verändert werden.
Werksseitige Einstellung: I 150°C ( 300°F)
II 350°C ( 662°F)
III 380°C (716°F)
Durch Betätigen einer Temperaturtaste wird der gewählte
Sollwert für ca. 2 sec. im Display angezeigt. Während der
Sollwertanzeige blinkt das Temperatursymbol. Danach schal-
tet das Display automatisch wieder zur Istwertanzeige
zurück.
3.1.3 Belegung der Temperaturtasten I, II, III
Die 3 Temperaturtasten I, II, III können mit beliebigen
Temperaturwerten belegt werden. Durch Betätigen der UP
oder DOWN Taste wird der neue Temperaturwert eingestellt
(siehe 3.1.1). Das Temperatursymbol °C oder °F blinkt.
Anschließend die gewünschte Temperaturtaste I, II oder III
gedrückt halten. Während des Tastendrucks blinkt die der
Temperaturtaste zugeordneten kleine Anzeige ebenfalls und
übernimmt nach 3 sec den Wert der großen Anzeige.
Temperaturtaste wieder loslassen.
Die Belegung einer Temperaturtaste mit einer niedrigen
"Setback" Temperatur bietet die Möglichkeit der manuellen
Temperaturabsenkung bei Nichtgebrauch des Lötkolbens.
4. Sonderfunktionen
Die Sonderfunktionen sind in 2 Menüebenen aufgeteilt:
Sonderfunktionsmenü 1: häufig benötigte Funktionen wie
STANDBY, OFFSET, SETBACK,...
Sonderfunktionsmenü 2: Kalibrierfunktion und Remote Id
Deutsch
3
4.1 Sonderfunktionen Menü 1
Durch gleichzeitiges Drücken der UP und DOWN Taste wird
nach ca. 2 sec die Menüauswahl für die Sonderfunktionen
aktiviert und im Display erscheint - I - , Tasten loslassen.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Offset, Setback, Standbytemperatur, Off Time, Lock
Funktion, Window, Temperaturversion.
Die Taste I und II dienen zur Menüauswahl.
Mit der Taste III wird das Menü wieder verlassen (EXIT).
Zurücksetzen der Sonderfunktionen auf die werksseitige
Einstellung:
Taste III betätigen und gedrückt halten. Anschließend die
Tasten UP und DOWN gleichzeitig drücken. Im Display er-
scheint “FSE”. Die Lötstation ist nun wieder auf die Werks-
einstellung zurückgesetzt.
4
4.1.1 Standby Temperatur
Nach Ablauf der eingestellten Setback Zeit wird die
Solltemperatur automatisch auf den Standby Wert abge-
senkt. Die Isttemperatur wird blinkend angezeigt, im Display
erscheint "STANDBY" (100 - 300°C / 200 - 600°F).
Mit der UP oder DOWN Taste die Standby Temperatur ein-
stellen.
Mit I zum vorherigen Menüpunkt wechseln.
Mit II zum nächsten Menüpunkt wechseln.
4.1.2 Setback Zeit
Bei Nichtgebrauch des Lötwerkzeuges wird die Temperatur
automatisch nach Ablauf der eingestellten Setback Zeit auf
die Standby Temperatur (siehe 4.1.1) abgesenkt. Die
Setback Zeit, nachdem die Lötstation in den Standbymodus
wechselt, ist von 0 – 99 Minuten einstellbar. Bei der
Einstellung "0 min" ist die Setback Funktion ausgeschalten.
Bei der Einstellung “ON” ist die Setbackfunktion mit
Schaltablage (optional) aktiv (siehe Seite 166).
Der Setback Zustand wird durch eine blinkende
Deutsch
-1- -2-
III (EXIT)
4 sec.
2 sec.
Menüauswahl Exit
Menü 1
STANDBY
SETBACK
OFF
OFFSET
WINDOW
°C / °F
I II III EXIT
Deutsch
5
Istwertanzeige signalisiert und im Display wird "STANDBY"
angezeigt. Der Setbackzustand wird durch Drücken der UP
oder DOWN Taste wieder beendet.
Bei Lötarbeiten mit geringem Wärmebedarf kann die
Zuverlässigkeit der Setbackfunktion beeinträchtigt sein.
Mit der UP oder DOWN Taste die Setback Zeit ändern.
Mit I zum vorherigen Menüpunkt wechseln.
Mit II zum nächsten Menüpunkt wechseln.
4.1.3 Temperaturabschaltung OFF Zeit
Bei Nichtgebrauch des Lötwerkzeuges wird nach Ablauf der
OFF Zeit die Heizung des Lötwerkzeuges abgeschaltet. Sie
ist von 0 – 999 Minuten einstellbar. Bei der Einstellung "0
min" ist die Setback Funktion ausgeschaltet. Die
Temperaturabschaltung wird unabhängig von der eingestell-
ten Setback Funktion ausgeführt. Die Isttemperatur wird
blinkend angezeigt und dient als Restwärmeanzeige, im
Display erscheint "OFF". Unterhalb 50°C (150°F), erscheint
ein blinkender Strich.
Mit der UP oder DOWN Taste die OFF Zeit ändern.
Mit I zum vorherigen Menüpunkt wechseln.
Mit II zum nächsten Menüpunkt wechseln.
4.1.4 Temperatur Offset
Die reale Lötspitzentemperatur kann durch die Eingabe eines
Temperaturoffsets um ±40°C (±72°F) verändert werden.
Mit der UP oder DOWN Taste den Offsetwert ändern.
Mit I zum vorherigen Menüpunkt wechseln.
Mit II zum nächsten Menüpunkt wechseln.
4.1.5 Window Funktion
Einschränkung des Temperaturbereiches auf max. ±99°C
(±180°F) ausgehend von einer verriegelten Temperatur
(siehe 4.1.7). Die verriegelte Temperatur stellt somit die
Mitte des einstellbaren Temperaturbereiches dar.
Mit den UP / DOWN Tasten die Fenstergröße ändern.
Mit I zum vorherigen Menüpunkt wechseln.
Mit II zum nächsten Menüpunkt wechseln.
4.1.6 °F/°C Umschaltung
Umschalten der Temperaturversion von °C in °F oder umge-
kehrt.
Mit den UP / DOWN Tasten zwischen °C und °F wechseln.
Mit I zum vorherigen Menüpunkt wechseln.
Mit II zum nächsten Menüpunkt wechseln.
4.1.7 Verriegelungsfunktion “
Verriegelung der Lötstation. Nach dem Verriegeln sind an der
Lötstation keine Einstelländerungen möglich. Bedienung der
Temperaturtasten I, II, III ist möglich.
In der Anzeige erscheint “OFF”
Das “ ” Symbol im Display blinkt. Mit der UP oder DOWN
Taste kann ein 3-stelliger Verriegelungscode eingegeben
werden. Zum Aktivieren des Codes muss die III Taste 5 sec.
lang gedrückt werden. Anschließend ist die Station verriegelt
und das “ ” Symbol im Display ist aktiv. Wird das Menü in
der Stellung "OFF" oder mit den Tasten I oder II verlassen,
ist kein Code abgespeichert.
Zum Entriegeln erscheint in diesem Menüpunkt "ON" in der
Anzeige. Nach Eingabe des Codes und der Bestätigung mit III
Taste ist die Station wieder freigegeben.
Mit I zum vorherigen Menüpunkt wechseln.
Mit II zum nächsten Menüpunkt wechseln.
4.2 Sonderfunktionen Menü 2
Durch gleichzeitiges Drücken der UP und DOWN Taste wird
nach ca. 4 sec die Menüauswahl 2 für die Kalibrierfunktion
und die Stationskennung aktiviert.
Im Display erscheint - 2 - , Tasten loslassen.
Die Taste I und II dienen zur Menüauswahl.
6
4.2.1 Kalibrierfunktion (Factory Calibration Check)
Mit dieser Funktion ist es möglich, die Temperaturgenauig-
keit der Lötstation zu überprüfen und eventuelle
Abweichungen auszugleichen.
Dafür ist es notwendig die Lötspitzentemperatur zu messen.
Dazu kann ein beliebiges externes Temperaturmessinstru-
ment benutzt werden.
Mit der UP oder DOWN Tasten den Kalibrierpunkt wählen.
Mit der Taste III wird das Menü wieder verlassen (EXIT).
UP Taste Kalibrierpunkt 450°C/842°F
DOWN Taste Kalibrierpunkt 100°C/212°F
Kalibrierung auf die werksseitige Einstellung zurück-
setzen
Taste III betätigen und gedrückt halten. Anschließend die
Tasten UP und DOWN gleichzeitig drücken. Im Display
Deutsch
Menü 2
Menüauswahl Exit
Kalibrier-
funktion
REMOTE Id
I II III EXIT
FCC
100°C/212°F
+ 1
- 1
II Bestätigung
FCC
450°C/842°F
+ 1
- 1
II Bestätigung
EXIT
EXIT
450°C (212°F)
100°C (842°F)
erscheint “FSE”. Die Lötstation ist nun wieder auf die
Werkskalibrierung zurückgesetzt.
Achtung:
Das Lötwerkzeug wird während des Kalibriervorganges
heiß. Bringen Sie keine brennbaren Gegenstände in die
Nähe des heißen Lötwerkzeuges.
Der Kalibriervorgang für das Steuergerät (ohne Lötkolben)
kann auch durch ein Kalibrierlabor ausgeführt werden. Dabei
werden die Kalibrierwerte für den Lötkolben simuliert.
4.2.2 Kalibrierung ändern
DOWN Taste betätigt
Kalibrierung bei 100°C/212°F.
Die Station regelt den Lötkolben auf 100°C/212°F. Sobald die
Temperatur einen statischen Zustand erreicht hat (Regel-
kontrolle blinkt), wird die Lötspitzentemperatur (externes
Messgerät) mit der Anzeige auf dem Display verglichen. Eine
festgestellte Temperaturabweichung kann nun mit den UP /
DOWN Tasten abgeglichen werden Es ist ein Temperatur-
abgleich von max. ±40°C/±72°F möglich. Stimmt die
gemessene Temperatur mit der Displayanzeige überein, wird
dies mit der II Taste (CAL) bestätigt, in dem die
Temperaturabweichung auf 0 zurückgesetzt wird. Die
Kalibrierung bei 100°C/212°F ist nun abgeschlossen.
Mit der III Taste (EXIT) wird das Menü ohne Veränderungen
wieder verlassen.
UP Taste betätigt
Kalibrierung bei 450°C/842°F.
Die Station regelt bei 450°C/842°F. Sobald die Temperatur
einen statischen Zustand erreicht hat (Regelkontrolle blinkt),
wird die Lötspitzentemperatur (externes Messgerät) mit der
Istwertanzeige auf dem Display verglichen. Eine festgestellte
Temperaturabweichung kann nun mit den UP / DOWN
Tasten abgeglichen werden Es ist ein Temperaturabgleich
von max. ±40°C/±72°F möglich. Stimmt die gemessene
Temperatur mit der Displayanzeige überein, wird dies mit der
II Taste (CAL) bestätigt, in dem die Temperaturabweichung
auf 0 zurückgesetzt wird. Die Kalibrierung ist bei
450°C/842°F ist nun abgeschlossen. Nachdem beide
Kalibrierpunkte 100°C (212°F) / 450°C (842°F) abgeglichen
und bestätigt wurden ist der Kalibriervorgang abgeschlossen.
Mit EXIT das Menü verlassen.
4.2.3 Stationskennung (ID Nummer)
Bei der Verwendung mehrerer WD-Stationen kann jede
Lötstation zur Identifikation mit einer Nummer von 0 - 999
versehen werden.
Bei Verwendung der optionalen USB Schnittstelle können
mehrere WD-Stationen in vollem Funktionsumfang fernbe-
dient werden. Jede WD-Station benötigt dafür eine Stations-
kennung um eindeutig identifiziert werden zu können (ID
Nummer).
Mit den UP / DOWN Tasten die ID-Nummer ändern.
Mit I zum vorherigen Menüpunkt wechseln.
Mit II zum nächsten Menüpunkt wechseln.
Mit der Taste III wird das Menü 2 wieder verlassen (EXIT).
5. USB Schnittstelle
Das Steuergerät WD 1M ist standdardmäßig mit einer Mini
USB Schnittstelle ausgestattet. Für das Steuergerät WD 1 ist
dieses nachrüstbar (siehe Seite 167).Zur Benutzung der USB
Schnittstelle steht eine Weller Standardsoftware zur
Verfügung (CD im Lieferumfang enthalten). Diese Software
beinhaltet einen “Firmware Updater” und eine “Monitor
Software”.
Deutsch
7
Festgestellte
Temperatur-
abweichung
CAL EXIT
Festgestellte
Temperatur-
abweichung
CAL EXIT
8
Deutsch
Mit dem “Firmware Updater” kann ein Software Update
durchgeführt werden wo durch das Steuergerät dabei mit der
aktuellsten Betriebssoftware versehen werden kann.
Mit der Monitorsoftware kann das Gerät fernbedient werden,
sowie Temperaturkurven grafisch dargestellt, gedruckt und
gespeichert werden.
6. Potentialausgleich
Durch unterschiedliche Beschaltung der 3,5 mm Schaltklin-
kenbuchse (8) sind 4 Variationen realisierbar:
Hart geerdet: Ohne Stecker
(Auslieferungszustand)
Potentialausgleich: Mit Stecker, Ausgleichsleitung am
(Impedanz 0 Ohm) Mittelkontakt
Potentialfrei: Mit Stecker
Weich geerdet: Mit Stecker und eingelötetem
Widerstand. Erdung über den
gewählten Widerstandswert.
7. Arbeitshinweise
Beim ersten Aufheizen die selektiv verzinnbare Lötspitze mit
Lot benetzen. Dieses entfernt lagerbedingte Oxydschichten
und Verunreinigungen der Lötspitze. Keine zu aggressiven
Flussmittel verwenden.
Der Übergang zwischen Heizkörper/Sensor und der Lötspitze
darf nicht durch Schmutz, Fremdkörper oder Beschädigung
beeinträchtigt werden, da dies Auswirkungen auf die
Genauigkeit der Temperaturregelung hat.
Behandlung der Lötspitzen
Wählen Sie die Arbeitstemperatur so niedrig wie möglich
Wählen Sie die für die Anwendung größtmögliche
Lötspitzenform
Daumenregel: ca. so groß wie das Lötpad
Sorgen Sie für einen großflächigen Wärmeübergang
zwischen Lötspitze und Lötstelle, indem Sie die Lötspitze
gut verzinnen.
Schalten Sie bei längeren Arbeitspausen das Lötsystem
aus oder verwenden Sie die Weller Funktion zur
Temperaturabsenkung bei Nichtgebrauch
Benetzen Sie die Spitze, bevor Sie den Lötkolben in die
Ablage legen.
Geben Sie das Lot direkt auf die Lötstelle, nicht auf die
Lötspitze.
Wechseln Sie die Lötspitzen mit dem dazugehörigen
Werkzeug.
Üben Sie keine mechanische Kraft auf die Lötspitze aus.
8. Zubehörliste
005 13 173 99 WMRT Entlötset
005 13 825 99 Spiralwolle für WDC 2
005 15 121 99 WDH 10T Schaltablage
(WSP80, WP 80)
005 15 122 99 WDH 20T Schaltablage (WMP)
005 15 125 99 Trockenreinigungssatz WDC 2
005 27 028 99 Vorheizplatte WHP 80
005 29 178 99 Lötkolbenset WSP 80
005 29 179 99 Lötkolbenset WMP
005 31 185 99 USB Erweiterungsmodul
005 33 113 99 Lötkolbenset LR 82
005 33 131 99 Lötkolbenset MPR 80
005 33 133 99 Entlötset WTA 50
WMRH Lötkolbenablage für WMRP
WMRP Lötkolben Handstück
(ohne Lötspitze)
)
9. Lieferumfang
WD 1000 WD 1
Steuergerät Steuergerät
Netzkabel Netzkabel
Klinkenstecker Klinkenstecker
Lötkolben Bedienungsanleitung
Sicherheitsablage Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise
WD 1000M WD 1M
Steuergerät Steuergerät
Netzkabel Netzkabel
Klinkenstecker Klinkenstecker
Lötkolben Bedienungsanleitung
Sicherheitsablage (CD)
Bedienungsanleitung (CD) Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise (CD) (CD)
USB Kabel USB Kabel
Lötspitzen Seite 161-165
Explozeichnung WD 1 Seite 167
Schaltplan WD 1 Seite 169
Explozeichnung WD 1M Seite170
Schaltplan WD 1M Seite 171
Technische Änderungen vorbehalten!
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoi-
gnez en choisissant une station de soudage Weller WD 1 (M)
/ WD 1000 / (M). Ce produit répond à des exigences de qua-
lité les plus rigoureuses garantissant son parfait fonctionne-
ment.
1. Attention !
Avant de mettre la station en service, lire attentivement la
présente notice d'utilisation et les consignes de sécurité qui
l'accompagnent. Le non respect de ces consignes de sécuri-
té est susceptible d'entraîner un risque d'atteinte à la vie et
à l'intégrité physique.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation du
produit pour une destination autre que celle indiquée dans la
notice d'utilisation ainsi qu'en cas de modification ou trans-
formation de sa conception initiale.
La station de soudage à régulation pilotée par microproces-
seur WD 1 (M) / WD 1000 de Weller satisfait aux exigences
de sécurité essentielles des directives 89/336/CE et 73/23CE
conformément à la déclaration de conformité CE.
2. Description
2.1 Unité d'alimentation et de régulation
La station de soudage pilotée par microprocesseur WD 1 (M)
/ WD 1000 (M) appartient à une famille d'appareils destinés
aux applications industrielles, de réparation et de laboratoire.
L'électronique de régulation numérique et un système sophi-
stiqué de transfert de chaleur et de capteur thermique inté-
gré au fer garantissent une régulation précise de la tempéra-
ture de la panne.
Un système de mesure rapide et précis en boucle fermé per-
met d'obtenir une grande précision de température et un
comportement thermodynamique optimal. La station WD 1
(M) / WD 1000 (M) reconnaît automatiquement le type de fer
utilisé et lui attribue les paramètres de régulation correspon-
dants. Cela permet, dans la plupart des cas, d'éviter les reca-
librages de l'appareil.
La borne équipotentielle (8) autorisant différentes possibilités
de mise à la terre de la panne et l'exécution antistatique de
l'unité d'alimentation et de régulation et du fer viennent com-
pléter le haut niveau de qualité. La fonction de calibrage per-
sonnalisable, la possibilité de saisie de valeurs offset, l'abais-
sement programmable de la température (SETBACK) ainsi
que les fonctions de mise en veille (STANDBY) et de verrouil-
lage (LOCK) offrent une extension des fonctionnalités multi-
ples de cette station.
La température souhaitée peut être réglée entre 50°C et
450°C (150°F – 850°F). Un affichage numérique visualise la
valeur de consigne et la valeur réelle. 3 touches de tempéra-
ture (4) (5) (6) permettent de sélectionner des températures
fixes. Le témoin de contrôle de régulation (symbole “”) cli-
gnote lorsque la température présélectionnée est atteinte.
L'interface USB permet de commander à distance la station
de soudage via un logiciel PC et de récupérer et de documen-
Français
9
Caractéristiques techniques
Dimensions: (L x l x H mm) 134 x 108 x 147; (L x l x H inch) 5,27 x 4,27 x 5,77
Tension d'alimentation: 230 V / 50/60 Hz
120 V / 60 Hz
100 V / 50/60 Hz
Puissance absorbée: 95 W
Classe de protection: I (unité d'alimentation et de régulation), III (fer à souder)
Fusible (12 ): T500mA (230 V / 50/60 Hz)
T1,0A (120 V / 60 Hz)
T1,25A (100 V / 50/60 Hz)
Réglage de la température : 50°C – 450°C (150°F – 850°F)
Précision : ±9°C (±17°F)
Stabilité : ±5°C (±9°F)
Résistance de fuite panne: < 2 Ω
(Tip to ground)
Tension de fuite panne: < 2 mV
(Tip to ground)
10
ter les données de température.
2.2 Support de sécurité
Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fer doit toujours être placé sur
son support.
L'entonnoir (13) destiné à recevoir le fer est réglable en 4
positions et peut être amené dans une position ergonomi-
quement la mieux adaptée sans outil. Des supports de pan-
nes (14) sont prévus sur la face arrière.
Une éponge (15) de nettoyage est intégrée au socle du sup-
port de fer.
2.3 Fer à souder
WP 80: Le fer à souder WP 80 se distingue par une montée
rapide et précise à la température de panne requi-
se. L'élément chauffant 80 W particulièrement
performant permet d'obtenir un excellent compor-
tement dynamique. Grâce à sa conception mince et
à sa courte distance entre poignée et panne, ce fer
convient pour une utilisation universelle allant du
soudage fin au soudage intensif nécessitant un
apport accru de chaleur.
WMP: Grâce à son concept compact, le fer micro WMP
convient pour une utilisation professionnelle en
technologie CMS. La courte distance entre le point
de préhension et la panne autorise une manipulati-
on ergonomique du fer 65 W pour des travaux de
haute précision.
WTA 50: La pince de dessoudage WTA 50 a été spéciale-
ment conçue pour le dessoudage en technologie
CMS. Deux éléments de chauffe (2 x 25 W) équipés
chacun d'un capteur de température assurent une
température identique aux deux extrémités de la
pince.
LR 82: Fer à souder 80 W performant pour les travaux de
soudage nécessitant une source de chaleur impor-
tante. La panne se fixe à l'aide d'un système à baï-
onnette garantissant le parfait positionnement de la
panne lors de son remplacement.
WMRP (WD 1M seulement):
Fer à souder fin 40 W performant avec technique
de chauffe intégrée à la panne. Grâce à un systè-
me d'emboîtement, le changement de panne se
fait sans outil. La température de panne est
atteinte en un temps record et régulée avec préci-
sion. Le capteur intégré à la poignée coupe le fer
dès qu'il est déposé sur son support.
WMRT (WD 1M seulement):
Pincette de dessoudage très ergonomique pour le
dessoudage des composants électroniques mon-
tés en surface (CMS). En cas de besoin, la paire
de pannes peut être changée sans outil et utilisée
sans orientation supplémentaire des pannes.
Grâce aux deux éléments chauffants 40W inté-
grés, la température de soudage est atteinte en
un temps record et régulée avec précision. Le
capteur intégré à la poignée coupe la pincette dès
qu'elle est déposée sur son support.
Autres outils adaptables, voir liste des accessoires.
3. Mise en service
Sortir l'appareil et ses accessoires de leur emballage avec
précaution.
Placer le fer sur son support.
Brancher le connecteur mâle du fer sur la prise femelle (9) de
l'unité d'alimentation et de régulation et le verrouiller par une
Français
Fonctions
spéciales
3 Température fixe
Touches de
température
Affichage température
Symbole température
Témoin de contrôle de
régulation
Verrouillage
Fonctions de temps
brève rotation vers la droite. S'assurer que la tension d'ali-
mentation est identique à celle indiquée sur la plaque d'iden-
tification et que la station est hors tension (interrupteur mar-
che/arrêt (7) sur OFF). Raccorder l'unité au secteur (11).
Mettre l'unité sous tension. A la mise sous tension, l'unité
effectue un auto-test de tous les éléments d'affichage (1).
A la fin de l'auto-test, la température (valeur de consigne)
s'affiche brièvement. Ensuite le système passe automatique-
ment à l'affichage de la valeur réelle. Le symbole “” appa-
raît et les 3 températures fixes des touches de température I,
II, III s'affichent. Le symbole “” sert de témoin de contrôle
de régulation. Le témoin allumé en continu signifie que le
système est en chauffe. Le témoin clignotant indique que la
température de travail est atteinte.
3.1 Réglage de la température
3.1.1 Réglage individuel
Par défaut, l'écran (1) affiche la valeur réelle de température.
L'action des touches UP ou DOWN (2) (3) permet d'afficher la
valeur de consigne programmée. Le symbole de températu-
re °C ou °F clignote.
La valeur de consigne programmée peut alors être modifiée
par une brève pression ou par une pression continue des tou-
ches UP ou DOWN (2) (3) selon la direction souhaitée. Une
pression continue permet de modifier la valeur de consigne
par défilement rapide. Deux secondes environ après relâche-
ment de la touche, l'écran repasse automatiquement à la
valeur réelle.
3.1.2 Réglage de la température à l'aide des
touches I, II, III
La température de consigne peut également être modifiée à
l'aide des trois touches de température I, II, III.
Réglage par défaut: I 150°C ( 300°F)
II 350°C ( 662°F)
III 380°C (716°F)
L'action d'une touche de température permet d'afficher la
température de consigne pendant 2 s environ. Pendant l'affi-
chage, le symbole de température clignote. Ensuite, l'écran
repasse automatiquement à la valeur réelle.
3.1.3 Affectation des touches I, II, III
Des valeurs de température peuvent être librement affectées
aux trois touches de température I, II, III. Pour régler la nou-
velle valeur de température, se servir des touches UP ou
DOWN (voir 3.1.1). Le symbole de température °C ou °F cli-
gnote.
Maintenir enfoncée la touche souhaitée I, II ou III. Pendant
que la touche est maintenue enfoncée, le petit témoin corre-
spondant à la touche de température clignote également et
sauvegarde la valeur affichée au bout de 3 s. Relâcher la tou-
che de température.
L'affectation d'une faible température "SETBACK" à une tou-
che permet d'abaisser la température manuellement en cas
de non utilisation du fer.
4. Fonctions spéciales
Les fonctions spéciales sont réparties sur 2 niveaux de menu
Menu de fonctions spéciales 1 : fonctions souvent utilisées
telles que STANDBY, OFFSET, SETBACK, …
Menu de fonctions spéciales 2 : fonction de calibrage et
Remote Id
Français
11
-1- -2-
III (EXIT)
4 sec.
2 sec.
4.1 Fonctions spéciales menu 1
L'action simultanée des touches UP et DOWN pendant 2 s
environ permet d'activer le menu des fonctions spéciales et
l'écran affiche - I -, relâcher les touches.
Les réglages suivants sont possibles :
Offset, Setback, Standby, Off Time, fonction Lock, Window,
unité de température.
Les touches I et II permettent de sélectionner les options du
menu.
La touche III permet de quitter le menu (EXIT).
Rétablissement du réglage par défaut des fonctions
spéciales :
Appuyer sur la touche III et la maintenir enfoncée. Appuyer
simultanément sur les touches UP et DOWN. L'écran affiche
“FSE”. Les valeurs par défaut de la station de soudage sont
rétablies.
12
4.1.1 Température STANDBY
Après écoulement de l'intervalle de temps SETBACK pro-
grammé, la température de consigne descend automatique-
ment à la valeur STANDBY. La valeur réelle clignote et
l'écran affiche "STANDBY" (100 - 300°C / 200 - 600°F).
Les touches UP ou DOWN permettent de régler la tempéra-
ture STANDBY.
La touche I permet de revenir à l'option de menu précéden-
te.
La touche II permet de passer à l'option de menu suivante.
4.1.2 Fonction SETBACK
En cas d'inactivité de l'outil de soudage, la température des-
cend automatiquement à la température STANDBY après
écoulement de l'intervalle de temps (SETBACK) programmé
(voir 4.1.1). Une fois que la station est passée en mode
STANDBY, la valeur SETBACK peut être réglé de 0 à 99
minutes. Si la valeur est réglée sur "0 min", la fonction SET-
BACK est désactivée. Pour le réglage "ON", la fonction
Setback avec plage de réception (en option) est activée (voir
page 166). L'affichage de la valeur réelle clignote lorsque le
mode Setback est actif et l'écran affiche "STANDBY". Pour
quitter le mode SETBACK, appuyer sur une touche
quelconque.
Pour des travaux de soudage avec un besoin très faible en
chaleur, la fonction Setback est susceptible d'être entravée.
Les touches UP ou DOWN permettent de modifier la valeur
SETBACK.
La touche I permet de revenir à l'option de menu
précédente.
La touche II permet de passer à l'option de menu suivante.
Français
STANDBY
SETBACK
OFF
OFFSET
WINDOW
°C / °F
I II III EXIT
Menu Exit
Menu 1
Français
13
4.1.3 Arrêt température / fonction OFF
En cas d'inactivité de l'outil de soudage, le système de
chauffe du fer est automatiquement coupé après écoulement
du temps OFF. Il peut être réglé de 0 à 999 minutes. Si la
valeur est réglée sur "0 min", la fonction SETBACK est
désactivée. La coupure intervient indépendamment de la
fonction SETBACK programmée. L'affichage de la valeur
réelle clignote et indique la chaleur résiduelle.
L'écran affiche "OFF". Au-dessous de 50°C (150°F), une
barre clignotante s'affiche.
Les touches UP ou DOWN permettent de modifier le temps
OFF.
La touche I permet de revenir à l'option de menu
précédente.
La touche II permet de passer à l'option de menu suivante.
4.1.4 Offset température
La température réelle de la panne peut être modifiée de
±40°C (±72°F) par la saisie d'un offset de température.
Modifier la valeur offset à l'aide des touches UP ou DOWN.
La touche I permet de revenir à l'option de menu précéden-
te.
La touche II permet de passer à l'option de menu suivante.
4.1.5 Fonction Window
Limitation de la plage de température à ±99°C (±180°F)
max. à partir d'une température préalablement verrouillée
(voir 4.1.7). La température verrouillée se situe ainsi au
milieu de la plage disponible.
Les touches UP / DOWN permettent de modifier la taille de
la fenêtre de température.
La touche I permet de revenir à l'option de menu précéden-
te.
La touche II permet de passer à l'option de menu suivante.
4.1.6 Commutation °F/°C
Permet de passer de °C en °F et vice-versa.
Les touches UP / DOWN permettent de commuter entre °C
et °F.
La touche I permet de revenir à l'option de menu
précédente.
La touche II permet de passer à l'option de menu suivante.
4.1.7 Fonction verrouillage
Permet de verrouiller la station de soudage. Le verrouillage
interdit toute modification sur la station de soudage. Les tou-
ches de température I, II, III sont toujours actives.
L'écran affiche “OFF”.
Le symbole “ ” clignote. Les touches UP et DOWN per-
mettent de saisir un code de verrouillage à 3 chiffres. Après
confirmation du code à l'aide de la touche III pour 5 sec., la
station est verrouillée et le symbole “ ” est actif à l'écran.
Aucun code ne sera enregistré, si on quitte le menu en posi-
tion "OFF" ou à l'aide des touches I, II ou III.
Pour déverrouiller la station, l'écran affiche "ON" dans le
/

v jiných jazycích

Tato příručka je také vhodná pro