One For All SMART CONTROL Návod k obsluze

Značka
One For All
Modelka
SMART CONTROL
Typ
Návod k obsluze
• Jaký mám nyní
„Kód nastavení“?
Zjistěte, který kód je aktuálně
nastaven pod každým z 6 režimů
zařízení.
Můj kód je?
1 5 5 6
DVDDVD
OFF
Makro „červené
tlačítko“
STOP
& OFF
Č
e
s
k
y
Speciální funkce
+
např.
původní
ZTRACENÝ
n
ebo
R
OZBITÝ
dálkový ovladač
• Key Magic®
Umožňuje získat funkce z
původního ZTRACENÉHO nebo
ROZBITÉHO dálkového ovladače.
• MZpětné přepínání
m
ezi režimy
Nastavení dvou (nebo více)
zařízení stejného typu
• Macro
Umožňuje odeslat sled příkazů
stisknutím jediného tlačítka.
P
říka
z
3
stránce 2
K
e
y
M
a
gic
®
1
5
5
6
: 1
: 5
: 5
: 6
Po nastavení chybí
funkce.
Philips
Sony
TV1
TV2
P
říka
z
1
P
říka
z
2
Makro „červené tlačítko“
Příkaz 1: dvd STOP
Příkaz 2: dvd VYP
Příkaz 3: tv VYP
Ztracené funkce obdržíte prostřednict-
v
ím našeho zákaznického servisu po
vyžádání 5místného kódu funkce Key
M
agic®. Potom stačí jen postupovat
podle postupu popsaného na stránce 3.
s
tránce
3
stránce 4
stránce 5
4
5
S
tiskněte a uvolněte
t
lačítko magic.
6
Gratulujeme! Podařilo se vám přepnout z režimu „stb“ do druhého režimu „tv“.
Abyste naprogramovali svůj televizor v režimu stb, stačí jen postupovat podle
pokynů k „funkci SimpleSet ovladače ONE FOR ALL, k „Přímému nastavení
kódů“ nebo „Režimu vyhledávání”.
Obnovení režimu zařízení na původní režim
1) Stiskněte a 3 sekundy přidržte tlačítko Magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý
kroužek.
2) Stiskněte 9 9 2.
3) Vyberte příslušný režim zařízení, který si přejete obnovit na původní režim
(např. stb).
4) Dvakrát stiskněte tlačítko magic. Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
Stiskněte a uvolněte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
Vyberte cílové
zařízení, např. stb.
< select >
1
Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
Stiskněte 9 9 2. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
2
x2
Tato funkce vám dává možnost programovat 2 (nebo více) typů stejného zařízení na dálkovém ovladači ONE FOR ALL (např. dva televizory). V následujícím příkladu budete chtít
n
astavit další televizor. Proto budete potřebovat přepnout (změnit) např. režim „stb“ na režim „tv.
Příklad Přepnutí režimu „stb“ na režim „tv“:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Zvolte zdrojové zařízení,
např. tv.
< select >
Zpětné přepínání mezi režimy
Key Magic®
3
2
3
Resetování tlačítka pro získání jeho původní funkce
1) Vyberte odpovídající režim zařízení (např. tv).
2) Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí
modrý kroužek.
3) Stiskněte 9 9 4.
4) Dvakrát stiskněte příslušné tlačítko (např. červené).
Gratulujeme! Úspěšně jste naprogramovali funkci „I/II (mono/stereo)“ z původ-
ního dálkového ovladače do dálkového ovladače ONE FOR ALL. NYNÍ kdykoliv
stisknete „červené tlačítko“ (v režimu tv), získáte funkci „I/II (mono/stereo)“.
Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
Stiskněte 9 9 4.
-
-> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
4
Stiskněte a uvolněte
tlačítko magic.
5
Zadejte 5místný kód funkce poskytnutý zákaznickým servisem
(např. 00123).
--> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek
6
Stiskněte tlačítko, ke kterému bude funkce
přiřazena (např. červené tlačítko).
P
říklad: Jak dostanete funkci “I/II (mono/stereo)“ ze svého původního ZTRACENÉHO
nebo ROZBITÉHO dálkového ovladače na „červené tlačítko“ na svém dálkovém ovla-
dači ONE FOR ALL.
K
e
y
M
a
gic®
např. původní
ZTRACENÝ
nebo
ROZBITÝ
dálkový ovladač
Vyberte odpovídající
zařízení, např. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® je exkluzivní univerzální funkce ovladače ONE FOR ALL. Pomocí ovladače ONE FOR ALL je možné používat mnoho funkcí původního dálkového ovladače, včetně těch, které nemají
n
a klávesnici ovladače ONE FOR ALL vlastní tlačítko. Často používané funkce mohou být přiřazeny k tlačítku, které si vyberete pomocí funkce KeyMagic® na ovladači ONE FOR ALL. Abyste na-
programovali určitou funkci pomocí funkce KeyMagic®, potřebujete znát příslušný kód funkce. Protože se kódy funkcí liší podle typů zařízení, nenaleznete je v příručce. Své kódy funkcí si
m
ůžete vyžádat prostřednictvím telefonické linky našeho zákaznického servisu nebo dopisem, faxem či e-mailem.
A
ž nás budete kontaktovat, nezapomeňte uvést:
Aktuálně používaný kód (viz část „Jaký mám nyní kód nastavení?” na stránce 5).
Typ, značku a číslo modelu příslušného zařízení.
Číslo modelu původního ZTRACENÉHO nebo ROZBITÉHO dálkového ovladače.
• Jak byla funkce označena na vašem původním dálkovém ovladači.
p
oté:
Zákaznický servis vám poskytne:
• Kód funkce (5místný) pro každou požadovanou funkci.
Jakmile od zákaznického servisu obdržíte svůj kód/svoje kódy, je programování
k
ódu jednoduché:
Makro
4
7
8
9
Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
Gratulujeme! Podařilo se vám naprogramovat makro na „červené“ tlačítko.
Pokud NYNÍ stisknete červené tlačítko: 1. dvd se zastaví (STOP), 2. dvd se vypne
(VYP), 3. televizor se vypne (VYP). Dálkový ovladač to provede v každém režimu
zařízení, pokud stisknete červené tlačítko.
DVDDVD
OFF
Příkaz 1: dvd STOP
Příkaz 2: dvd VYP
Příkaz 3: tv VYP
STOP
& OFF
V
yberte odpovídající
z
ařízení, např. tv.
< select >
Stiskněte červené tlačítko.
O
vladač ONE FOR ALL můžete naprogramovat tak, abyste po stisknutí jediného tlačítka vydali sled příkazů. Každý sled příkazů, který pravidelně používáte, se pro pohodlnější volbu může
z
jednodušit na stisknutí jediného tlačítka.
Například budete chtít vytvořit následující makro:
P
říkaz 1: dvd --> STOP
P
říkaz 2: dvd --> VYP
Příkaz 3: tv --> VYP
V
ýše uvedené makro nastavíte např. na „červené tlačítko“ na ovladači ONE FOR ALL takto:
1
2
Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
S
tiskněte 9 9 5.
-
-> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
3
Vyberte odpovídající
zařízení, např. dvd.
4
5
6
Stiskněte tlačítko, ke
kterému se funkce přiřadí
(např. červené tlačítko).
Stiskněte tlačítko STOP.
< select >
P
řík
az
1
P
řík
az
2
P
řík
az
3
3 sec.
3
sec.
Stiskněte tlačítko POWER.
Resetování tlačítka makra pro získání jeho originální funkce
1) Stiskněte a 3 sekundy přidržte tlačítko Magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
2) Stiskněte 9 9 5.
3) Stiskněte příslušné tlačítko makra (např. červené tlačítko).
4) Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý
kroužek.
x
2
x2
x
2
Stiskněte tlačítko POWER.
Jaký mám nyní „kód nastavení“?
5
Gratulujeme! Podařilo se vám zjistit aktuální kód nastavení režimu tv.
7
S
tiskněte 4 pro čtvrtou číslici 4místného kódu a spočítejte, kolikrát se rozsvítí modrý
k
roužek. Pokud se modrý kroužek nerozsvítí, číslice je „0“.
Kódy nastavení:
O
vladač ONE FOR ALL nastavíte použitím některé z těchto možností:
• Funkce SimpleSet ovladače ONE FOR ALL
Přímé nastavení kódů
Metoda vyhledávání
P
omocí následujícího postupu zjistíte, který „kód nastavení“ je aktuálně nastaven pro každý z režimů zařízení.
1
3
S
tiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
Stiskněte 9 9 0.
--> Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
4
2
5
Stiskněte 1 pro první číslici 4místného kódu nastavení a spočítejte, kolikrát se rozsvítí
modrý kroužek. Pokud se modrý kroužek nerozsvítí, číslice je „0“.
Stiskněte 2 pro druhou číslici 4místného kódu a spočítejte, kolikrát se rozsvítí modrý
kroužek. Pokud se modrý kroužek nerozsvítí, číslice je „0“.
Vyberte odpovídající
zařízení, např. tv
<
select >
Operační reset
Operační reset vymaže všechny naučené funkce ve všech režimech a některé
další naprogramované funkce, jako např. Key Magic® a Makra.
1) Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic. --> Dvakrát se rozsvítí
modrý kroužek.
2) Stiskněte 9 8 0. Dvakrát se rozsvítí modrý kroužek.
3 sec.
x2
?
?
x2
??
??
6
Stiskněte 3 pro třetí číslici 4místného kódu a spočítejte, kolikrát se rozsvítí modrý
kroužek. Pokud se modrý kroužek nerozsvítí, číslice je „0“.
??
/