One For All Essence 3 Uživatelský manuál

Značka
One For All
Kategorie
dálková ovládání
Modelka
Essence 3
Typ
Uživatelský manuál
V
erificare, per prima, che la marca del dispositivo in uso sia presente nell'elenco
d
i marche “SimpleSet" e quale "numero" è stato assegnato a tale marca (ad
esempio, tv Hitachi = 1).
1
) Tenere premuto il tasto MAGIC per 3 secondi fino a quando l'interruttore di modalità
(LED blu) resta acceso.
2
) Selezionare il dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).
3) Tenere premuto il tasto che riporta il numero relativo alla marca del dispositivo in uso
(ad esempio per tv Hitachi = premere 1) fino a quando il dispositivo non si spegne
(massimo 36 secondi). Il LED blu si spegne ogni 3 secondi non appena viene inviato un
"
segnale di alimentazione". Per consentire il completamento
della configurazione, rilasciare il tasto non appena il dispositivo si spegne.
• Sua marca non è presente nell'elenco "SimpleSet"? --> Andare alla sezione Impostazione con codice diretto (p. 28).
• I comandi di ONE FOR ALL non funzionano correttamente? --> Ripetere semplicemente SimpleSet
• SimpleSet non e successivo? --> Andare l’Impostazione con codice diretto oppure provare con il Metodo di ricerca.
Begin met controleren of het merk van uw specifieke apparaat voorkomt in de
“SimpleSet”- merkenlijst en ga na welke “cijfertoets” is toegewezen aan uw merk
(bijv. Hitachi-tv = 1).
1) Houd MAGIC 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.
2) Selecteer het apparaat dat u wilt instellen (bijv. tv).
3) Druk op de "cijfertoets" voor uw merk (bijv. 1 voor Hitachi-tv) en houd deze ingedrukt tot
dat uw apparaat wordt uitgeschakeld (max. 36 seconden). De blauwe LED gaat elke 3
seconden uit terwijl er een signaal voor in-/uitschakelen wordt verzonden. Laat de "cijfer
t
oets" los zodra uw apparaat is uitgeschakeld om de installatie te voltooien.
• Wat moet u doen als uw merk niet voorkomt in de SimpleSet-merkenlijst? --> Ga naar Direct codes instellen (p. 32).
• Worden opdrachten niet correct uitgevoerd op de ONE FOR ALL? --> Herhaal SimpleSet.
• Wat moet u doen als SimpleSet mislukt? --> Ga naar Direct codes instellen of probeer het met de zoekmethode.
Zacznij od sprawdzenia, czy marka danego urządzenia jest na liście „SimpleSet”
oraz sprawdzenia, który „przycisk numeryczny” przypisany jest do tej marki (np.
telewizor Hitachi = 1).
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, aż kontrolka trybu (niebieska
dioda LED) zacznie świecić się w sposób ciągły.
2) Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić (np. telewizor).
3) Naciśnij i przytrzymaj „przycisk numeryczny” dla danej marki (np. dla telewizora Hitachi =
naciśnij 1), aż urządzenie się wyłączy (maks. 36 sekund). Podczas przesyłania „sygnału
zasilającego”, niebieska dioda LED będzie błyskać co 3 sekundy. Aby zakończyć proces
ustawiania, należy puścić „przycisk numeryczny” w chwili, gdy urządzenie się wyłączy.
• Twoje urządzenie nie znajduje się na liście „Szybkie ustawienie – lista marek”? -> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu (s. 40)
• Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo? --> Powtórz szybkie ustawianie
• Szybkie ustawianie nie powiodło się? --> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu lub skorzystaj z wyszukiwania.
Začněte kontrolou, zda je značka vašeho konkrétního zařízení uvedena v
přehledu značek sady „SimpleSet“ a ověřte, která „číselná klávesa“ je přiřazena
vaší značce (např. televizor Hitachi = 1).
1) Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko MAGIC, dokud se kontrolka režimu (modrá
dioda LED) trvale nerozsvítí.
2) Vyberte zařízení, které chcete nastavit (např. televizor).
3) Stiskněte a přidržte číselné tlačítko odpovídající vaší značce (např. pro televizor Hitachi =
stiskněte 1), dokud se zařízení nevypne (max. 36 sekund). Při odesílání signálu modrá
dioda LED každé 3 sekundy zhasne. Jakmile se zařízení vypne, číselné tlačítko okamžitě
uvolněte. Nastavení se dokončí.
• Pokud není vaše značka uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet“ --> Přejděte na Přímé nastavení kódů (s. 44)
• Ovladač ONE FOR ALL neprovádí příkazy správně --> Jednoduše zopakujte sadu SimpleSet
• Použití sady SimpleSet nevede k úspěchu? --> Přejděte na Přímé nastavení kódů nebo zkuste použít Metodu vyhledávání.
Legelőször ellenőrizze, hogy saját készülékének márkája szerepel-e a
SimpleSet” márkalistában, és keresse meg, hogy melyik számgomb van
hozzárendelve ahhoz a márkához (pl. Hitachi tv = 1).
1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a MAGIC gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód
jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.
2) Válassza ki a beállítani kívánt készüléket (pl. tv).
3) Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülékének megfelelő számgombot (pl.
Hitachi tv = 1-es gomb), amíg a készülék kikapcsol (max. 36 másodperc). A kék LED
három másodpercenként, a jelek küldésekor, kikapcsol. A beállítás befejezéséhez
engedje fel a számgombot, miután a készülék kikapcsol.
• Ha a készülékének megfelelő márka nem szerepel a „SimpleSet márkalistában” --> Lépjen a Direktkód-beállításhoz (36).
• Ha a ONE FOR ALL nem hajtja megfelelően végre a műveleteket --> Ismételje meg a SimpleSet műveletet
• Ha a SimpleSet művelet sikertelen --> Lépjen a Direktkód-beállításhoz, vagy próbálkozzon a Kereső móddal.
I
t
a
l
iano
Ne
d
er
la
n
d
s
Pol
ski
M
a
g
ya
r
č
es
WWW.ONEFORALL.COM 5
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:20 Pagina 5
x2
3
Če
sk
y
Návo
d
k o
b
s
lu
z
e
• Metoda vyhledávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Volume Control (Ovládání hlasitosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ONE FOR ALL Combi Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
• Master Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
• Doplňkové funkce (viz příručka na našem webu)
• Změna přiřazení režimu - Změna režimu zařízení pro nastavení dvou (nebo více) zařízení
s
tejného typu.
Key Magic® -
Umožňuje naprogramování funkcí původního dálkového ovladače, i když dojde k jeho
Z
TRÁTĚ nebo PORUŠE.
• Macro - Umožňuje odeslat sled příkazů stisknutímjediného tlačítka.
OFF
=
Ready
5
N
ájdite kód pre vaše zariadenie v Zozname
k
ódov (strana
71 - 85)
. Kódy sú uvedené podľa
t
ypu zariadenia a jeho značky. Najčastejšie
p
oužívané kódy sú uvedené ako prvé. Uistite
sa, že ja vaše zariadenie zapnuté (nie v režime
p
ohotovosti).
Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic, dokud se kontrolka režimu
(modrá dioda LED) trvale nerozsvítí
.
Zadejte první kód uvedený
pro vaše zařízení a značku
(např. televizor Hitachi = 1576)
--> Modrá dioda LED dvakrát blikne
a zhasne.
Pokud se zařízení NEVYPNE
--> Zopakujte kroky 1 - 5 s dalšími kódy
uvedenými pro vaši značku.
NEBYLI jste úspěšní?
--> Zkuste použít Metodu vyhledávání.
< select >
Vyberte
odpovídající
zařízení, např TV.
3 sec.
2
4
1
Direktkód-beállítás
Stiskněte Power.
Gratulujeme! Nyní byste měli být schopni své zařízení ZAPNOUT a úspěšně jej
ovládat.
WWW.ONEFORALL.COM 35
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:29 Pagina 35
Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení prohledáním všech kódů
o
bsažených v paměti dálkového ovládání ONE FOR ALL. Metodu vyhledávání můžete také
použít, pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena. Metoda vyhledávání umožňuje
najít
P
říklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:
1
. Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic, dokud se kontrolka režimu
(modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.
2. Vyberte odpovídající zařízení, např TV.
3. Stiskněte tlačítka 9 9 1.
4
. Potom stiskněte tlačítko POWER.
5. Opakovaně stiskněte tlačítko CH+, dokud se zařízení nevypne.
6. Jakmile se zařízení vypne, uložte kód stisknutím tlačítka magic.
G
ratulujeme! Nyní byste měli být schopni své zařízení ZAPNOUT a úspěšně jej
o
vládat.
V tomto příkladu nastavíme ovládání hlasitosti (VOL+, VOL- a Ztišení) na „hla-
sitost televizoru“:
1. Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic, dokud se kontrolka režimu
(modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.
2. Stiskněte tlačítka 9 9 3.
3. Vyberte odpovídající zařízení, např TV.
4. Stisknutím tlačítka Magic uložte nastavení. Modrá dioda LED dvakrát blikne a
zhasne.
Ny mute nastavit Volume Control (Ovládání hlasitosti) na „tv volume“ (hla-
sitost televizoru). Tlačítka VOL+, VOL- a Mute budou vždy ovládat „hlasitost televi-
zoru“ bez ohledu na to, kte tlačítko rimu zařízení (TV, SAT nebo DVD) je
vybráno.
OFF
S
A
T
/
C
B
LS
A
T/CBL
Tato funkce vám umožňuje nastavit hlasitost
(tlačítka VOL+, VOL- a Mute) tak, abyste
mohli vždy ovládat určité zařízení (např. tele-
vizor) nezávisle na tom, které tlačítko
režimu zařízení (TV, SAT nebo DVD) je vybrá-
no.
režim SAT --> televizor VOL+, VOL-
a Mute
Vypnutí ovládání hlasitosti
1) Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic, dokud se kontrolka
režimu (modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.
2) Stiskněte 9 9 3.
3) Stiskněte VOL +.
Všechna zařízení budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a MUTE (Ztišení).
Zrušení přiřazení zařízení k funkci ovládání hlasitosti
1) Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko magic, dokud se kontrolka
režimu (modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.
2) Stiskněte 9 9 3.
3) Stiskněte VOL +.
Všechna zařízení budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a MUTE (Ztišení).
Metoda vyhledávání
Volume Control
Lehet, hogy sokszor kell
a gombot megnyomnia
(akár 150-szer is), ezért
az eljárás türelmet
igényel.
36 WWW.ONE FORALL.COM
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:29 Pagina 36
TV
lcd
plasma
SAT
(set-top-box)
sat. receiver
cable box
SAT/ CBLSAT /C B L
D
e.
g.
:
after
p
r
essin
g
C
omb
i
C
on
t
r
ol
contr
ol
T
V
+ SA
T
SAT
T
V
TV
SAT/ CBLSAT/ C B L
D
SAT
TV
SAT
SAT/CBLSAT/CBL
D
Ma
s
te
r
P
o
w
e
r
“Combi Control”
TV + SAT
Po nastave televizoru a satelitníhoijímače se automaticky naprogramuje.
V režimu Combi Control umožňuje tlačítko POWER vypínat a zapínat
všechna zařízení s aktivovaným nastavením Combi Control – stačí jej na
3 sekundy přidržet (funkce Master). Např. kombinací 1 v režimu Combi
Control můžete vypnout televizor a set-top-box, že ovladač na tato
zařízení namíříte a na 3 sekundy stisknete a přidržíte tlačítko POWER.
3 sec.
Nyní již pravděpodobně máte dálkový ovladač ONE FOR ALL nastaven tak, aby jej bylo
možno použít k ovládání všech (nebo většiny) vašich zařízení. Nebylo by pohodlné, kdybys-
t
e nemuseli pokaždé volit typ zařízení? Tohoto lze dosáhnout pomocí funkce ONE FOR ALL
C
ombi control. Funkce Combi control vám umožňuje současně ovládat až 3 zařízení (např.
s
oučasně ovládat televizor a stb).
ONE FOR ALL Combi Control
SAT/ CBLSAT /C B L
D
TV OFF
T
V-
-
> POWER
SAT--> POWER
SAT OFF
Master Power (Combi Control)
WWW.ONEFORALL.COM 37
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:30 Pagina 37
WWW.ONEFORALL.COM 89
T
ürkçe
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme
ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir.
Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE
FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan
h
asarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde /
onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış
uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynak-
landığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim
duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı
y
asal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától
számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje
i
ngyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A
jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a
kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem
terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a
hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás,
m
ódosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni,
ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy
szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen
garancia nem érinti ezeket a jogokat.
P
olski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego
i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on
odpowiednio naprawiony lub
bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie
o
bejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niez-
godnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL,
lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie,
nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica,
klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zaku-
p
u, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać,
że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném
p
oužívání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude
bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE
FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo
způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než
společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením,
c
hybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo
neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou služ-
bu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních
právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Slovenčina
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy
žiadne materiálové ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty
chybný, vymení sa bezplatne. Táto záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škatúľ, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá sa
používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek záväzok iný, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolajte prosím
na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si prosím, že na to, aby sme si overili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš doklad o
kúpe. Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej legislatívy,
ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva žiaden vplyv.
Hrvatski
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od
jedne (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo
ne pokriva ljepenke, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Da biste
ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja, molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo
originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo
sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.
Română
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului iniţial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricaţie şi ale materialelor în condiţiile unei utilizări
normale şi corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziţionării iniţiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedeşte a fi defect în perioada de garanţie de un
(1) an. Această garanţie nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul.
Orice altă obligaţie în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Pentru a obţine service pe durata garanţiei, vă rugăm să ne apelaţi la numărul menţionat la pagina
Servicii clienţi. Vă rugăm să reţineţi că avem nevoie de chitanţa primită în momentul achiziţiei iniţiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă aţi
cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupaţia, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să reţineţi că este posibil să aveţi drepturi legale în baza legislaţiei
dvs. naţionale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează respectivele drepturi.
Български
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при
нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже,
че е дефектен в рамките на гаранционния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени
шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите
сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на номера, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Отбележете, че
ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване.
Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права,
определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:41 Pagina 89
/

Tato příručka je také vhodná pro