Weller WSP 80 Operativní instrukce

Značka
Weller
Kategorie
páječky
Modelka
WSP 80
Typ
Operativní instrukce
RU
SLO
CZ
PL
H
SK
LV
LT
EST
Obsah Strana
1. Pozor! 13
2. Popis Technické údaje 13
3. Uvedení do provozu 13
4. Vyrovnání potenciálÛ 13
5. Pracovní pokyny 13
6. Pfiíslu‰enství 13
Spis treÊci Strona
1. Uwaga! 14
2. Opis Dane techniczne 14
3. Uruchomienie 14
4. Wyrównanie potencja∏u 14
5. Wskazówki dot. pracy 14
6. Akcesoria 14
Tartalomjegyzék Oldal
1. Figyelem! 15
2. Leírás Mıszaki adatok 15
3. Üzembevétel 15
4. Potenciálkiegyenlítés 15
5. Útmutató a munkához 15
6. Tartozékok 15
Obsah Strana
1. Pozor! 16
2. Opis Technické parametre 16
3. Uvedenie do prevádzky 16
4. Vyrovnanie potenciálov 16
5. Pracovné pokyny 16
6. Príslu‰enstvo 16
Vsebina Stran
1. Pozor! 17
2. Tehniãni opis Tehniãni podatki 17
3. Pred uporabo 17
4. Izenaãevanje potenciala 17
5. Navodila za delo 17
6. Pribor 17
Sisukord Lehekülg
1. Tähelepanu! 18
2. Kirjeldus Tehnilised andmed 18
3. Kasutuselevõtt 18
4. Potentsiaalide ühtlustamine 18
5. Tööjuhised 18
6. Lisavarustus 18
BG
RO
HR
Turinys Puslapis
1. Dòmesio! 19
2. Apra‰ymas Techniniai duomenys 19
3. Pradedant naudotis 19
4. Potencial˜ i‰lyginimas 19
5. Darbo nurodymai 19
6. Priedai 19
Satura rÇd¥tÇjs
1. Uzman¥bu! 20
2. Apraksts Tehniskie dati 20
3. Lieto‰anas uzsÇk‰ana 20
4. PotenciÇla izl¥dzinljana 20
5. NorÇdes darbam 20
6. Piederumi 20
Съдържание страница
1. Внимание! 21
2. Описание Технически данни 21
3. Започване на работа 21
4. Изравняване на потенциалите 21
5. Инструкции за работа 21
6. Обем на доставката 21
Cuprins Pagina
1. Atenție! 22
2. Descriere Date tehnice 22
3. Punerea în funcțiune 22
4. Egalizarea de potențial 22
5. Instrucțiuni de lucru 22
6. Accesorii 22
Sadržaj Stranica
1. Pažnja! 23
2. Opis Tehnički podaci 23
3. Puštanje u pogon 23
4. Izjednačavanje potencijala 23
5. Napomene za rad 23
6. Pribor 23
Содержание С.
1. Внимание! 24
2. Описание Технические характеристики 24
3. Ввод в эксплуатацию 24
4. Выравнивание потенциалов 24
5. Рабочие указания 24
6. Принадлежности 24
D
F
NL
I
GB
FIN
P
DK
E
S
GR
TR
CZ
PL
H
SK
SLO
EST
LT
LV
USA
CN
IL
RO
HR
BGBG
D
F
NL
I
GB
FIN
P
DK
E
S
GR
TR
CZ
PL
H
SK
SLO
EST
LT
LV
USA
CN
IL
RORO
HR
BG
D
F
NL
I
GB
FIN
P
DK
E
S
GR
TR
CZ
PL
H
SK
SLO
EST
LT
LV
USA
CN
IL
RO
HRHR
BG
1. Връх за поялник
2. Връх за поялник
3. Температурен сензор
4. Нагревателна намотка
5 Ергономична дръжка от антистатична пластмаса
6. Термоустойчив антистатичен силиконов проводник
7. Заключваем съединителен щекер
1. Inserţie pentru curăţare
2. Suport vârfuri şi piesă mâner
3. Senzor de temperatură
4. Înfăşurare de căldură
5. Mâner ergonomic din material plastic antistatic
6. Furtun de vid
7. Fişă de conectare blocabilă
1. Pájecí hrot
2. Objímka hrotu k upevnûní pájecího hrotu
3. Teplotní snímaã
4. Îhavicí vinutí
5. Ergonomická rukojeÈ z antistatického plastu
6. Teplotnû stálé antistatické silikonové vedení
7. Zajistitelná pfiípojná vidlice
1. Grot lutowniczy
2. Tuleja do mocowania grotu lutowniczego
3. Czujnik temperatury
4. Uzwojenie grzewcze
5. Uchwyt ergonomiczny z antystatycznego tworzywa sztucznego
6. Przewód silikonowy w wersji antystatycznej, odporny na
dzia∏anie temperatur
7. Blokowana wtyczka przy∏àczeniowa
1. forrasztócsúcs
2. Csúcshüvely a forrasztócsúcsok rögzítéséhez
3. HŒmérsékletérzékelŒ
4. FıtŒtekercs
5. Antisztatikus mıanyagból készült ergonomikus fogantyú
6. HŒálló antisztatikus szilikon szigetelésı vezeték
7. ReteszelhetŒ csatlakozódugó
1. Spájkovací hrot
2. Objímka hrotu na upevnenie spájkovacieho hrotu
3. Snímaã teploty
4. Vyhrievacie vinutie
5. Ergonomická rukoväÈ z antistatického plastu
6. Teplovzdorné antistatické silikónové vedenie
7. Pripájací konektor so zaistením
1. Spajkalna konica
2. Pu‰a za pritrditev spajkalne konice
3. Senzor temperature
4. Grelna tuljava
5. Ergonomski roãaj iz antistatiãnega umetnega materiala
6. Temperaturno obstojen antistatiãni silikonski kabel
7. Prikljuãni vtiã z moÏnostjo zaklepanja
1. Jooteotsik
2. Otsiku hülss jooteotsiku kinnitamiseks
3. Temperatuuriandur
4. Küttemähis
5. Antistaatilisest plastmassist ergonoomiline käepide
6. Temperatuurikindel antistaatiline silikoonjuhe
7. Lukustatav ühenduspistik
1. Lituoklio antgalis
2. Øvorò lituoklio antgaliui tvirtinti
3. Temperatros jutiklis
4. Kaitinimo apvijos
5. Ergonominò rankena i‰ antistatinio plastiko
6. Kar‰ãiui atsparus antistatinis silikoninis kabelis
7. Fiksuojamasis ki‰tukas
1. LodÇmura uzgalis
2. Uzga∫a ãaula lodÇmura uzga∫a nostiprinljanai
3. Temperatras sensors
4. Sildtinums
5 Ergonomisks rokturis no antistatiska sintïtiskÇ materÇla
6. Pret augstu temperatru iztur¥gs, antistatisks silikona vadojums
7. Fiksïjams pieslïguma spraudnis
1. Uložak za čišćenje
2. Vrh lemila
3. Osjetnik za temperaturu
4. Grijaća zavojnica
5. Ergonomska ručka od antistatičke plastike
6. Antistatički silikonski kabel otporan na temperaturu
7. Priključni utikač s mogućnošću zaključavanja
1. Жало
2. Гильза для крепления жала
3. Датчик температуры
4. Нагревательная обмотка
5 Эргономичная ручка из антистатической пластмассы
6. Провод в термостойкой антистатической силиконовой оболочке
7. Соединительный штекер с фиксатором
Pokud pájedlo nepouÏíváte, vÏdy jej
odloÏte na bezpeãnou odkládací
plochu.
Dûkujeme za dÛvûru, kterou jste nám projevili zakoupením
Mikropájeãka Weller WSP 80. Pfii v˘robû bylo dbáno na
nejpfiísnûj‰í poÏadavky na kvalitu, které zaruãují
spolehlivou funkci náfiadí.
1. Pozor!
Pfied uvedením náfiadí do provozu si pozornû pfieãtûte
tento návod k pouÏití. Pfii nedodrÏení bezpeãnostních
pfiedpisÛ hrozí nebezpeãí ohroÏení zdraví nebo Ïivota.
Pfii pouÏití, které neodpovídá provoznímu návodu, nebo pfii
svévoln˘ch zmûnách nepfiebírá v˘robce zodpovûdnost.
Bezpeãnostní pokyny
Pájeãku vÏdy odkládejte do originálního
bezpeãnostního stojánku.
OdstraÀte z blízkosti horké pájeãky v‰echny hofilaviny.
PouÏívejte vhodn˘ ochrann˘ odûv. Nebezpeãí
popálení tekut˘m pájecím cínem.
Horkou pájeãku nenechávejte nikdy bez dozoru.
Nepájejte díly, které jsou pod napûtím.
2. Popis
Mikropájeãka WSP 80 firmy Weller se vyznaãuje pfiesn˘m
a bleskov˘m dosaÏením pracovní teploty. Díky obzvlá‰tû
v˘konnému 80 W Ïhavicímu prvku je dosaÏeno v˘borné,
dynamické funkce. Se svou ‰tíhlou konstrukcí a jednodu-
chou v˘mûnou pájecího hrotu najde tato pájeãka univerzál-
ní uplatnûní od extrémnû jemn˘ch pájecích prací aÏ po
práce se zv˘‰enou potfiebou tepla.
Integrované vedení k vyrovnávání potenciálÛ umoÏÀuje
vytvofiení poÏadovaného vyrovnání potenciálÛ u pájecího
hrotu. Díky antistatickému provedení rukojeti a vedení
splÀuje pájeãka v‰echny nároky bezpeãnosti v souladu
s poÏadavky Evropského odborového svazu.
3. Uvedení do provozu
OdloÏte pájeãku do bezpeãnostního stojánku. OdstraÀte
z blízkosti pájeãky v‰echny hofilaviny. ZasuÀte pfiípojnou
vidlici (7) do napájecí jednotky a zajistûte ji.
Nastavte na napájecí jednotce poÏadovanou teplotu. Po
uplynutí nezbytné doby ohfievu smoãte pájecí hrot v pájce.
4. Vyrovnání potenciálÛ
PoÏadované vyrovnání potenciálÛ u pájecího hrotu mÛÏe
b˘t vytvofieno pomocí pouÏitého napájecího zafiízení.
MoÏnosti pfiipojení vedení k vyrovnání potenciálÛ jsou
popsány v provozním návodu napájecí jednotky.
5. Pracovní pokyny
V˘mûna pájecího hrotu
- pájeãku drÏte hrotem mírnû dolÛ.
- uvolnûte r˘hovanou matici objímky hrotu (2).
- stáhnûte objímku hrotu (2) smûrem dopfiedu.
- pájecí hrot je teì volnû v objímce hrotu.
Pozor: Pájecí hrot je hork˘!!
Hork˘ pájecí hrot / mûfiicí hrot neodkládejte, resp.
nechlaìte, na mycí houbû nebo umûlém povrchu.
Pfii pouÏití více typÛ pájecích hrotÛ se doporuãuje pouÏívat
pájecí hrot (1) a objímku hrotu (2) spoleãnû pro rychlou
v˘mûnu. (viz strana 29)
UdrÏujte plochy sdílení tepla topného tûlesa a pájecího
hrotu v ãistotû.
Antistatické plasty jsou opatfieny vodiv˘mi náplnûmi, aby
se tak zabránilo nabití statick˘m nábojem. Tím se také
sniÏují izolaãní vlastnosti plastu.
Provozní návod pouÏité napájecí jednotky doplÀuje tento
návod.
Pfii pájení s velmi nízkou potfiebou tepla mÛÏe b˘t sníÏená
spolehlivost funkce setback.
6. Pfiíslu‰enství
Obrázky pájecích hrotÛ LT-Tips viz strana 25 - 28.
Obrázek s rozkladov˘m v˘kresem viz stranu 30.
Technické zmûny vyhrazeny!
Aktualizovan˘ provozní návod najdete na adrese
www.weller-tools.com.
âesky
13
Technické údaje
Napájecí napûtí: 24 V
V˘kon: 80 W
Doba ohfievu: cca 10 s (50 °C - 350 °C)
Max. tepl.: 450 °C
Lze pfiipojit k: v‰em 80 W napájecím
jednotkám
/