Sanus SSMK1 instalační příručka

Kategorie
Ploché nástěnné držáky
Typ
instalační příručka
2
English
For best results, reference both the text and illustrations when
using this manual.
English Text Pages 1-7
Español
Para obtener mejores resultados, consulte el texto y las ilustracio-
nes cuando utilice este manual.
Texto en español, páginas 8
Français
Pour obtenir de meilleurs résultats, reportez-vous à la fois au texte
et aux illustrations lorsque vous consultez ce manuel.
Texte français page 9
Deutsch
Die Montage ist am einfachsten, wenn Sie den Text und die
Abbildungen zusammen verwenden.
Deutscher Text Seiten 10
Português
Para obter melhores resultados, consulte o texto e as ilustrações ao
usar este manual.
Texto em português Páginas 11
Nederlands
Voor de beste resultaten moet u zowel de tekst als de illustraties
raadplegen wanneer u deze handleiding gebruikt.
Nederlandse tekst op pagina 12
Italiano
Per risultati ottimali, fare riferimento sia al testo che alle illustrazioni
di questo manuale.
Testo in italiano alle pagine 13
Suomi
Saat parhaat tulokset, viite sekä tekstiä ja kuvia, kun käytät tätä
opasta.
Suomi teksti sivut 14
Svenska
För bästa resultat, hänvisa till både text och bilder när du använder
denna bruksanvisning.
Svensk text sida 15
Русский
Для получения наилучшего результата ориентируйтесь
как на текст, так и на иллюстрации, приведенные в данном
руководстве.
Русский текст: стр. 16
Česky
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li při používání této
příručky srovnávat text s ilustracemi.
Český text se nachází na straně 17
Polski
W celu uzyskania najlepszych rezultatów, korzystając z tej instrukcji,
należy zwrócić uwagę zarówno na tekst, jak i na ilustracje.
Tekst w języku polskim na stronach 18
17
Děkujeme vám, že jste si vybrali sadu pro upevnění na ocelové nosníky od společnosti Sanus . Sada SSMK1 je navržena pro použití společně s dále uvedenými UL Listed
nástěnnými držáky Sanus :
VML5, VMT5, maximální nosnost 34 kg (75 lb)
VML10, maximální nosnost 36 kg (80 lb)
VMT15, ML11, maximální nosnost 45.4 kg (100 lb)
VLL10, VLL5, VLT5 maximální nosnost 56.6 kg (125 lb)
VLT15, LL11, maximální nosnost 68 kg (150 lb)
VÝSTRAHA: Vyvarujte se úrazu nebo poškození majetku!
Tento produkt je určen pro použití pouze na stěnách s ocelovými nosníky!
Stěna musí být schopná unést zatížení ve výši pětinásobku součtu hmotností monitoru a držáku.
Nepoužívejte tento výrobek jinak, než bylo specifikováno společností Výrobce.
Společnost Výrobce neodpovídá za škody ani poranění způsobená nesprávným sestavením nebo používáním.
Nerozumíte-li těmto pokynům nebo pochybujete o bezpečnosti instalace, sestavy nebo použití tohoto výrobku, kontaktujte zákaznický servis společnosti Výrobce nebo
zavolejte kvalifikovanému smluvnímu partnerovi.
Nosníky musí mít rozměry alespoň 5 x 20 cm a sílu stěny 25 GA a stěna musí mít nosnost odpovídající pětinásobku součtu hmotností držáku a monitoru.
Pokud nemá zadní strana stěny povrchovou úpravu, musí být sádrokartón namontován minimálně jeden nosník vlevo a vpravo nosníku použitého pro instalaci držáku.
Sádrokartón musí mít tloušťku alespoň 125 mm na každé straně nosníku a minimální odstup od stěny 48 mm.
Tento výrobek musí být umístěn uprostřed mezi nosníky.
Vodicí otvory MUSÍ být vyvrtány do hloubky 25 mm vrtákem o průměru 13 mm
Typ a konstrukční síla nosníku musí odpovídat předpisu North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members (Severoamerická
specifikace pro návrh za studena formovaných ocelových konstrukčních prvků).
[362 S 125 18, C-Shape, S - Stud Section]
Sádrokartón musí být připevněn k nosníkům pomocí šroubů umístěných ve středu nosníku, s rozestupem 30 mm.
1. Vyhledejte nosníky. Vyrovnejte nástěnnou desku a označte si umístění otvorů.
2. Podle ilustrace vyvrtejte vodicí otvory.
Při instalaci postupujte podle návodu k sestavení dodaného s vaším nástěnným držákem.
VÝSTRAHA:
KROK 1 Instalace kotev do ocelových nosníků
KROK 2 Přišroubování nástěnné desky na zeď
Montáž do jednoho nosníku možnost
ČESKY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – BEZPEČNĚ SI JE ULOŽTE – PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE CELOU PŘÍRUČKU
Tento produkt je určen pro použití na stěnách socelovými nosníky!
Požadované nástroje:
Detektor nosníků Tužka Vodováha Šroubovák Vrták Elektrická vrtačka
13 mm
(1/2 in.)
str. 3
str. 4
str. 6
str. 7
POZOR: Vyvarujte se možných osobních zranění a hmotných škod! Jestliže instalujete nástěnný držák Sanus model VML5 nebo VMT5
a rozhodnete se pro možnost montáže do jednoho nosníku, použijte dvě kotvy
01
do ocelového nosníku a dvě kotvy
01
do sádrokartonu,
jakje vidět na obrázku.
POZOR: Vyvarujte se možných úrazů a hmotných škod! Prostřední dvě kotvy
01
MUSEJÍ být instalovány do ocelového nosníku – tento
produkt nebyl navržen k použití pouze do sádrokartonu.
VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje malé součástky; při jejich polknutí hrozí riziko zadušení. Před zahájením montáže si ověřte, zda jsou v balení všechny součástky a zda jsou
nepoškozené. Pokud některé součástky chybí nebo jsou poškozené, nevracejte je prodejci, ale kontaktujte oddělení služeb zákazníkům. Nikdy nepoužívejte poškozené součástky!
Dodané součásti a montážní materiál viz vyobrazení na str. 3
19
English
Milestone AV Technologies and its a liated corporations and subsidiaries (collectively,
“Milestone”), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no
claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does
it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product.
The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of
any kind. Milestone makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the
information contained herein. Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or
su ciency of the information contained in this document.
Español
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y fi liales (colectivamente “Milestone”) tienen
la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no garantiza que
la información que contiene incluya todos los detalles condiciones y variaciones, ni que contemple
toda posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información
contenida en este documento es susceptible de ser modifi cada sin aviso ni obligación de ningún
tipo. Milestone no hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la
información contenida este documento. Milestone no asume ninguna responsabilidad por la
exactitud, integridad o sufi ciencia de la información contenida en este documento.
Français
Milestone AV Technologies et ses sociétés a liées et ses fi liales (collectivement dénommées
« Milestone »), se sont e orcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone
ne garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les
conditions ou variations. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation
ou à l’utilisation de ce produit. Les informations contenues dans ce document peuvent faire
l’objet de modifi cations sans avertissement ou obligation préalable quelconque. Milestone ne
donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux informations contenues dans le manuel.
Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la su sance
des informations contenues dans ce document.
Deutsch
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und
Tochtergesellschaften (Sammelbegriff: “Milestone”) sind um genaue und vollständige
Abfassung dieser Anleitung bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin
enthaltenen Informationen alle Details, Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind
darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Montage oder Gebrauch dieses Produkts
abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung
oder Verpflichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder ausdrücklich noch
stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone übernimmt
keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
Português
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente:
“a Milestone”), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone
não alega que a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou
alternativas Nem alega que o manual descreva todas as possíveis situações de contingência
em relação à instalação ou utilização deste produto. A informação contida neste documento
está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação qualquer. A Milestone não oferece
garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à informação contida no
presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão, integridade ou
sufi ciência da informação contida neste documento.
Nederlands
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen (verder samen
te noemen: “Milestone”) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en volledig
mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding een
weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het
gebruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering
zonder dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei
andere verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, expliciet noch
impliciet, met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of geschiktheid van
de informatie die in dit document is opgenomen.
Italiano
Milestone AV Technologies e le sue società a liate e controllate (congiuntamente
denominate (“Milestone”) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e
completo. Milestone, tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute
coprano tutti i dettagli, le condizioni o le modi che, né che lo stesso preveda tutti i possibili
imprevisti connessi all’installazione o all’uso del presente prodotto. Le informazioni
contenute nel presente documento sono soggette a modi ca senza preavviso od obbligo
di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, circa le
informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito all’accuratezza,
completezza o su cienza delle informazioni contenute nel presente documento.
Suomi
Milestone AV Technologies sisar- ja tytäryhtiöineen (yhdessä Milestone) on pyrkinyt
tekemään tästä oppaasta mahdollisimman kattavan ja tarkan. Milestone ei kuitenkaan
takaa, että oppaan tiedot kattavat kaikki yksityiskohdat, käyttöolosuhteet tai vaihtelut. Opas
ei myöskään kata kaikkia laitteen asennukseen ja käyttöön liittyviä mahdollisuuksia. Tämän
asiakirjan tietoja voidaan muuttaa sitoumuksetta ja ilman erillistä ilmoitusta. Milestone ei
anna suoria tai epäsuoria takuita, jotka koskevat tämän oppaan tietoja. Milestone ei ota
vastuuta tämän asiakirjan tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai riittävyydestä.
Svenska
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet
“Milestone”), strävar efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone
kan dock inte garantera att den information som ges här är fullständig och att den täcker
alla detaljer, tillstånd eller variationer. Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad
det gäller monteringen av produkten. Informationen som ingår i detta dokument kan
ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser av något slag. Milestone gör inga
föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående informationen som
ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller tillräcklig
information som ingår i dokumentet är.
Русский
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия (упоминаемые
здесь под общим названием “Milestone”) стремятся сделать это руководство точным и полным.
Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация охватывает все детали,
условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все возможные нештатные ситуации,
касающиеся установки и использования данного изделия. Информация, содержащаяся в данном
документе, может быть изменена без предварительного уведомления и каких-либо обязательств.
Milestone не дает гарантии, как прямой, так и косвенной, относительно содержащейся в нем
информации. Milestone не несет ответственности за точность, полноту и достаточность информации,
содержащейся в данном документе.
Česky
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně
nazývané „Milestone“) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone
nijak netvrdí, že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti,
podmínky nebo varianty. Ani nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat
ve spojení s instalací nebo používáním tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo jakýchkoli povinností. Společnost
Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení se zde obsaženými
informacemi. Společnost Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost
nebo dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
Polski
Zamiarem  rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i  lii (nazwa
zbiorowa “Milestone”) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże  rma
Milestone zastrzega, że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów,
warunków lub wersji. Ani też wszelkich innych możliwych okoliczności związanych z
instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje zawarte w tym dokumencie podlegają
zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Milestone nie składa żadnych
zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie informacji
tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
©2014 Milestone AV Technologies. All rights reserved. Sanus is a division of Milestone. All other brand names or marks are used for identifi cation purposes and are trademarks of their respective owners.
1 / 1

Sanus SSMK1 instalační příručka

Kategorie
Ploché nástěnné držáky
Typ
instalační příručka