König KN-WS540 Specifikace

Značka
König
Kategorie
meteorologické stanice
Modelka
KN-WS540
Typ
Specifikace
1
KN-WS540
MANUAL (p. 2)
Weather station
MODE D’EMPLOI (p. 8)
Station météo
MANUALE (p. 15)
Stazione Meteorologica
BRUKSANVISNING (s. 28)
Väderstation
MANUAL DE UTILIZARE (p. 35)
Staţie meteo
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 22.)
Időjárásjelző állomás
KÄYTTÖOHJE (s. 25)
Sääasema
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 12)
Weerstation
ANLEITUNG (s. 5)
Wetterstation
MANUAL DE USO (p. 18)
Estación Meteorológica
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 32)
Meteorologická stanice
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 38)
Μετεωρολογικός Σταθμός
32
ČESKY
Deel I
Tatometeorologickástaniceumožňujenastavení7různýchjazyků:angličtinu,němčinu,francouzštinu,
italštinu,španělštinu,holandštinuadánštinu.
Tatometeorologickástanicemá6různýchtlačítek:SET,ALARM,+.-/RCC,MAX/MIN.,CH.Tato
tlačítkasepoužívajíprotytofunkce:
1. Nastaveníroku,měsíce,dneačasu.
* StisknětetlačítkoSETapřidržtehona3sekundy.Jakmilezaznítón,začnoublikatčíslaproROK.
Pomocítlačítka+nebo-/RCCnapředníčástinastavteROK.
* Znovudvakrátstisknětetlačítko,začnoublikatčíslaproMĚSÍC;pomocítlačítek+nebo-/RCC
přístrojenastavteMĚSÍC.
* Znovustisknětetlačítko,začnoublikatčíslaproDEN;pomocítlačítekU+nebo-/RCCpřístroje
nastavte DEN.
* Znovudvakrátstisknětetlačítko,začnoublikatčíslaproHODINY;pomocítlačítek+nebo-/RCCi
přístrojenastavteHODINY.
* Znovustisknětetlačítko,začnoublikatčíslaproMINUTY;pomocítlačítek+nebo-/RCCpřístroje
nastavteMINUTY.
* ZnovudvakrátstisknětetlačítkoTIME/SETavrátíserežimnormálníhozobrazení.
2. NastaveníBUDÍKU
Můžetenastavitdvačasybuzení:ALARM1aALARM2
* StisknětetlačítkoALARMnapředníčástiazobrazísečasprvníhobudíku,druhýmstisknutím
tlačítkasezobrazíčasdruhéhobudíku.
* PronastaveníčasuprvníhobudíkujednoustisknětetlačítkoALARM,zobrazísečasprvního
budíku,tlačítkopřidržtena3sekundyazačnoublikatčíslaproHODINYbudíku.Pomocítlačítek+
nebo-/RCCnastavtehodinybudíku.
* ZnovustisknětetlačítkoALARM,začnoublikatčíslaproMINUTY.Pomocítlačítek+nebo-/RCC
nastavteminutybudíku.
* Ponastaveníčasuprvníhobudíkustejnýmzpůsobemnastavítečasdruhéhobudíku.
3. Aktivace/Deaktivacefunkcevýstrahy
Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímtlačítka“+”napředníčástipřístrojeaktivujetenebo
deaktivujetefunkcivýstrahy.Symbolzvonkusepodletohoobjevínebozmizí.
4. PoužitífunkceSnooze
Kdyžsevýstrahaaktivuje,stisknutímtlačítkaSNOOZEzvukvýstrahyzastavíteavýstrahazazníznovu
za5minut.
5. StisknutímtlačítkaCHvybírátemezikanálem1,2,a3připříjmusignáluzvysílače.Zvolenýkanál
musíodpovídatkanáluzvolenémunavysílači.Například:Kdyžjevysílačnastavennakanál1,
musíbýtmeteorologickástanicenastavenatakénakanál1.
6. TlačítkoMAX/MIN
*Stisknutímtohototlačítkasezobrazímaximálníteplotanebovlhkostuvnitřivenku.
*Dalšímstisknutímsezobrazíminimálníteplotaavlhkostuvnitřivenku.
33
7. FÁZEMĚSÍCE
Automatickypodlekalkulačkyvypočítáfáziměsíce,fázeměsícejsourozdělenydo8stupňů.
Teplota a vlhkost:
1. Rozsahvnitřníteploty:0ºC-50ºC(32ºF-122ºF)Rozsahvnějšíteploty:-50ºC-70ºC
(-58 ºF- 158 ºF).
2. Rozsahvlhkosti:20%-99%.
3. Tendenceteplotníchzměn:Kontrolajednouzahodinu,srovnáníspředchozímidaty.Pokudse
teplotazměníovícenež1ºC,šipkabudeplochá.
Tlak a předpověď počasí:
1. Zapnětepřístrojpronastavenívýšky,jinakbude0.
2. Kdispozicijsoudvadruhyjednotektlaku:hPa/MbneboHg.
3. Zaznamenávádatatlakuzaposledních12hodin.
4. Každých60minutsrovnávádatatlakuspředchozímidaty.Pokuddojdekezměněvětšínež2hPa,
šipkaoznačujícítlaksezmění.
5. Každouhodinukontrolujedataapodlevýsledkuzobrazísymbolyznázorňujícípočasí.
Režim příjmu RCC:
1.FormátpříjmuRCC:DCF,dobapříjmujecca10minut.
2. ZpůsobpříjmuRCC.
3. PříjemRCCzačne3minutypozapnutípřístroje.
4. ZnázorněnípříjmuRCC:
Připříjmublikásymbolvěže,tentosymbolvěžeblikátaképřiztrátěsignálu.Symbolvěženeblikápři
synchronizacisignálu,aleblikásymbolobloukovéantényvhorníčástisymboluvěže.Celýsymbol
příjmuRCCsezobrazí,kdyžjepříjemúspěšný.Kdyžpříjemsignáluselže,symbolvěžesevypnea
přístrojopustírežimRCC.
Část II
Vzadníčástipřístrojeje5tlačítek:UP,DOWN,HISTROY,MAX/MIN,ALERT.Tatotlačítkasepoužívají
pro tyto funkce:
1.TlačítkoALERT
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímtlačítkaaktivujetenebodeaktivujetefunkciteplotní
výstrahy.Poaktivacifunkceseobjevíikonasešipkouindikujícíjejíaktivaci,podeaktivacivýstrahy
ikonasešipkouzmizí.
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímapřidrženímtlačítkana3sekundyvstoupítedo
nastaveníteplotnívýstrahy.Začnoublikatčíslavnitřníteploty,stisknutímtlačítkaALERTvzadní
částinastavíteteplotu(0°C-50°C),pojejímždosaženíspustístanicevýstrahu.
2.TlačítkoUP(vzadníčásti)
* VrežimunormálníhozobrazenístisknutímtohototlačítkapřepínátejednotkytlakumezihPa/Mb
nebo Hg.
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímapřidrženímtohototlačítkana3sekundyvstoupítedo
režimuzobrazenípředpovědipočasí,stisknutímtlačítkaDOWN(vzadníčásti)přepínejtemezi
slunečno,zataženo,déšťatd.
3. TlačítkoDOWN(vzadníčásti)
* VrežimunormálníhozobrazenístisknutímtohototlačítkapřepínátemezistupniCelsianebostupni
Fahrenheita.
34
Obecné upozornění:
Designaspecikacevýrobkumohoubýtzměněnybezpředchozíhoupozornění.
Všechnalogaaobchodnínázvyjsouregistrovanéobchodníznačkypříslušnýchvlastníkůajsou
chráněnyzákonem.
Probudoucípoužitíuschovejtetentonávodaobal.
Upozornění:
Tentovýrobekjeoznačentímtosymbolem.Toznamená,žesesvýrobkemmusízacházet
jakosnebezpečnýmelektrickýmaelektronickýmodpademanelzejejposkončení
životnostivyhazovatsběžnýmdomácímodpadem.Prolikvidacitěchtovýrobkůexistují
zvláštnísběrnástřediska.
ROMÂNĂ
Partea I
Aceastăstaţiemeteoare7opţiunidelimbă:engleză,germană,franceză,italiană,spaniolă,
neerlandezăşidaneză.
Staţiameteodispunede6butoane:SET,ALARM,+,-/RCC,MAX/MIN.,CH.Acestebutoanecorespund
următoarelorfuncţii:
1. Setareaanului,lunii,datei,zileişiorei
* ApăsaţibutonulSETşiţineţi-lapăsattimpde3secunde.Cândauziţisemnalulsonor,cifreleYEAR
lumineazăintermitent.Utilizaţibutonul+sau-/RCCdinfaţăpentruasetaANUL.
* ReapăsaţiSETdedouăori,iarcifreleMONTHvorlumina,utilizaţi+sau-/RCCpentruaseta
LUNA.
* ReapăsaţiSET,iarcifreleDATEvorlumina,utilizaţi+sau-/RCCpentruasetaDATA.
* ReapăsaţiSETdedouăori,iarcifreleHOURvorlumina,utilizaţi+sau-/RCCpentruasetaORA.
* ReapăsaţiSET,iarcifreleMINUTEvorlumina,utilizaţi+sau-/RCCpentruasetaMINUTELE.
* ReapăsaţiSETdedouăoripentruarevenilamoduldeaşarenormală.
2. Setarea ALARM
Existădouăoredealarmăsetabile:ALARM1şiALARM2
* ApăsaţibutonulALARMdinfaţăpentruaşareaprimeioredealarmăşireapăsaţipentruaşarea
celeide-adouaoredealarmă.
* Pentruasetaprimaorădealarmă,apăsaţiALARModatăşisevaaşaprimaorăaalarmei;ţineţi
apăsatbutonultimpde3secunde,iarcifreleHOUR(ORA)alealarmeivorluminaintermitent,
folosiţi+sau-/RCCpentruasetaoraalarmei.
* ReapăsaţibutonulALARM,iarcifreleMINUTEalealarmeilumineazăintermitent,folosiţi+sau-/
RCC pentru a seta minutele alarmei.
* Dupăsetareaprimeioreaalarmei,utilizaţiaceeaşimetodăpentruacontinuasăsetaţioraalarmei
dacăestenecesar.
3. Activarea/dezactivareafuncţieidealarmă
Înregimuldeaşarenormală,apăsaţibutonul„+”dinfaţăpentruaactivasaudezactivafuncţiade
alarmă.Simbolulalarmei(clopoţelul)vaapăreasaudispăreaînconsecinţă.
4. Utilizareafuncţieideamânareaalarmei
4. TlačítkoHISTORY
* Opakovanýmstisknutímtohototlačítkasezobrazízáznamhistoriebarometruzauplynulých12
hodin.Hodinysezobrazujívpravémdolnímrohugrafubarometru.
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímtohototlačítkazobrazítehistoriibarometruzauplynulých
12 hodin.
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímapřidrženímtohototlačítkana3sekundyvstoupítedo
nastaveníhladinymoře.
5.TlačítkoMAX/MIN
* Stisknutímtohototlačítkasezobrazímaximálníteplotanebovlhkostuvnitřivenku.
* Dalšímstisknutímsezobrazíminimálníteplotaavlhkostuvnitřivenku.
Část III
Používání vysílače:
* Kekaždémeteorologickéstanicipatřívysílač.Povloženíbateriedozadníčástivysílačenastavte
kanál.Kdispozicijsou3nastavení:Kanál1,2a3.
* Maximálnívzdálenostmezivysílačemastanicíjenavolnémprostranství20m.Většívzdálenost
nebobudovymezistanicíavysílačemovlivnívysíláníapříjemsignálu.
* Vysílačchraňtepředdeštěmavodou.
Část IV
Poznámky:
* Tolerance:
• Toleranceproodchylkuvteplotěje+/-2ºC.
• Toleranceproodchylkuvevlhkostije+/-5%.
Poznámky:
1.Proprovozmeteorologickéstanicejsoutřeba3baterietypuAAAnebo4,5Vadaptérna
stejnosměrnýproud.
2.Proprovozvysílačejsoutřeba2baterietypuAAA.
3.Dosahvysílačeje30m.
4.Vysílačvysílájednouzasekundu.Vestejnoudobuzablikákontrolka.
5.Kanálajednotkyteplotyseměníuvnitřprostoruprobaterie.
6.KdyžblikásignálRCC,funkceručníhonastaveníjevypnuta.ProzastaveníblikánísignáluRCC
jednoustisknětetlačítko-/RCC;tímtoseobnovífunkceručníhonastavení.
7.KanálsystémujeCHANNEL1.
Bezpečnostní opatření:
Abystesnížilirizikoúrazuelektrickýmšokem,mělbybýttentovýrobek
otevřenPOUZEautorizovanýmtechnikem,je-litonezbytné.Vpřípadě,
žedojdekzávadě,odpojtevýrobekzesítěaodjinýchzařízení.Výrobek
nevystavujtevoděnebovlhkosti.
Údržba:
Kčištěnípoužívejtepouzesuchýhadřík.Nepoužívejtečisticírozpouštědlaaniabrazivníprostředky.
Záruka:
Jakékolizměny,modikacenebopoškozenízařízenívdůsledkunesprávnéhozacházenísezařízením
rušíplatnostzáručnísmlouvy.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
/