Clatronic IRL 2333 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu pročtěte pečlivě návod k
použití!
Uschovejte dobře tento návod k použití, záruční list, pokladní stvrzenku a
pokud možno i krabici s vnitřním obalem!
Přístroj je určen výhradně pro soukromé a nikoliv řemeslné použití.
Vytáhněte vždy zástrčku ze sítě, když spotřebič nepoužíváte, čistíte, nasazu-
jete příslušenství, nebo když se vyskytne porucha. Předem přístroj vypněte.
Zástrčku vytáhněte ze sítě uchopením zástrčky, nikdy ne tahem síúové
šňůry.
Abychom chránili děti před nebezpečím úrazu elektrickým proudem,
nenechte je nikdy bez dozoru s elektrickým spotřebičem. Zvolte umístění
Vašeho spotřebiče tak, aby byl z dosahu dětí. Dbejte na to, aby nevisela
síúová šňůra dolů.
Kontrolujte pravidelně síúovou šňůru a vlastní přístroj. Při výskytu jakéhokoliv
poškození se nesmí přístroj používat.
Neprovádějte žádné opravy na Vašem spotřebiči, pověřte opravou odborní-
ka.
Nevystavujte přístroj a sít’ovou šňůru horku, přímému působení slunce, vlh-
kosti, mechanickému poškození ostrými předměty a podobným účinkům.
Nepoužívejte nikdy přístroj bez dohledu! Přístroj vždy vypněte, když ho
nepoužíváte, i kdyby se jednalo jen o malž okamžik.
Používejte jen původní příslušenství.
Nepoužívejte přístroj venku.
Přístroj se nesmí v žádném případě dostat do styku s vodou nebo jinou teku-
tinou nebo být do nich zanořen. Nepoužívejte přístroj, jestliže máte vlhké
nebo mokré ruce.
Jestliže přístroj zvlhnul nebo je mokrý, vytáhněte okamžitě sít’ovou zástrčku
ze sítě. Nesahejte do vody!
Používejte přístroj výhradně pro stanovený účel.
Speciální bezpečnostní pokyny
POZOR ! Baňka žárovky je při provozu velmi horká a ke zchladnutí potřebuje
delší čas. Nedotýkejte se jí ! Dodržujte odstup 50 cm.
Přístroj provozujte jen tehdy, jestliže je instalován na rovném, neklouzavém
podkladu.
Snadno vznětlivé a kovové předměty odstraňte z prostoru dosahu sálavého
tepla.
16
CZ
4....-05-IRL 2333 17.10.2002 9:05 Uhr Seite 16
Používání přístroje
Oblast použití: Přístroj slouží k léčbě pomocí tepla v terapeuticky krátkovlnné
oblasti infračerveného spektra při následujících obtížích: revma, bolesti svalů,
dna, ústřel bederný (neboli lidově houser), záněty čelních dutin a průdušek,
záněty uší atd.
V případě vážnějších obtížích se ale nejprve poraďte s lékařem.
Při používání postupujte takto:
1. Instalujte přístroj.
2. Zastrčte zástrčku do zásuvky 230V, 50Hz. Žárovka se rozsvítí.
3. Ozařujte požadované místo ze vzdálenosti 50 cm od baňky žárovky. Sálavé
teplo je vydáváno ihned.
4. Úhel ozařování můžete změnit nakloněním hlavice.
Důležitá upozornění:
Ve většině případů je 15 minut zcela dostatečnou dobou pro léčbu.
Ozařování je možno opakovat libovolně často. Lze však doporučit, aby mezi
ozařováními byla několikahodinová přestávka.
Čištění
Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
K čištění přístroje používejte jen navlhčený hadřík.
Tento přístroj odpovídá směrnicím Evropské společnosti pro odrušení a níz-
kovoltovou bezpečnost a je sestaven podle nejnovějších předpisů bezpeč-
nostní techniky.
Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Záruka na náš přístroj má platnost 24 měsíců ode dne nákupu (pokladní doklad).
Během této záruky opravíme zdarma závady na přístroji, které byly
způsobeny špatnżm materiálem nebo vznikly přístroj vyměníme.
Záruka zaniká, dojde-li k neodbornému zásahu třetí osoby.
Budete-li uplatňovat právo na záruku, předejte svému prodejci celż přístroj
spolu s pokladním dokladem.
17
CZ
4....-05-IRL 2333 17.10.2002 9:05 Uhr Seite 17
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22

Clatronic IRL 2333 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze