Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G Uživatelský manuál

Značka
Nikon
Kategorie
objektivy fotoaparátu
Modelka
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Typ
Uživatelský manuál
78
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Pro Vaši bezpečnost
UPOZORNĚNÍ
Přístroj nerozebírejte. Vzájemný dotyk nechráněných částí těla a vnitřních částí
fotoaparátu nebo objektivu může způsobit poranění elektrickým proudem.
V případě poruchy smí přístroj opravovat pouze kvalifikovaný technik.
Dojde-li k otevření těla přístroje v důsledku nárazu nebo jiné nehody,
vyjměte z fotoaparátu baterii a/nebo odpojte síťový zdroj a nechte přístroj
zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku společnosti Nikon.
V případě výskytu závady fotoaparát ihned vypněte. Zaznamenáte-li, že z přístroje
vychází neobvyklý zápach či kouř, ihned odpojte síťový zdroj a vyjměte
z přístroje baterii (dejte pozor, abyste se přitom nepopálili). Další používání
přístroje může vést ke požáru či poranění. Po vyjmutí baterie odneste přístroj
na přezkoušení do autorizovaného servisního střediska Nikon.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů. Používání elektronického zařízení
v blízkosti hořlavých plynů může způsobit výbuch nebo požár.
Nedívejte se objektivem ani hledáčkem fotoaparátu přímo do slunce. Pozorování
slunce nebo jiného jasného světelného zdroje objektivem nebo hledáčkem
může způsobit trvalé poškození zraku.
Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Nebudete-li dbát tohoto upozornění,
může dojít k poranění.
Při manipulaci s objektivem a fotoaparátem dodržujte následující bezpečnostní
pravidla:
- Udržujte objektiv a fotoaparát v suchu. Nebudete-li dbát tohoto
upozornění, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se objektivu ani fotoaparátu mokrýma rukama. Nebudete-li
dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při fotografování v protisvětle nenechte dopadat přímé sluneční světlo do
objektivu fotoaparátu. Pokud se slunce nachází blízko nebo přímo
v záběru, pak může sluneční světlo, zaostřené optickou soustavou
objektivu, způsobit požár.
- Pokud nebude objektiv po delší dobu používán, nasaďte přední i zadní
krytku objektivu a uschovejte objektiv mimo dosah přímého slunečního
světla. Objektiv ponechaný na přímém slunečním světle může zaostřit
sluneční paprsky na hořlavé objekty a způsobit požár.
Nepřenášejte stativy s připevněnými objektivy či fotoaparáty. Mohli byste
klopýtnout nebo nedopatřením někoho uhodit a způsobit zranění.
Objektiv nenechávejte na místech, kde by mohl být vystaven příliš vysokým teplotám,
jako například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunci. Nedodržíte-li toto
upozornění, může dojít k nepříznivému ovlivnění vnitřních částí objektivu
a vzniku požáru.
79
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Děkujeme vám za zakoupení objektivu AF-S NIKKOR 35 mm
f/1,4G. Před tím, než začnete výrobek používat, si prosím přečtěte
tyto instrukce i návod k použití fotoaparátu.
Poznámka: Po připevnění na digitální jednookou zrcadlovku formátu DX, jako je
například fotoaparát D90 nebo fotoaparáty ze série D300, má tento objektiv
obrazový úhel 44° a odpovídá objektivu s ohniskovou vzdáleností 52,5 mm na
kinofilmu.
Části objektivu
we r t yu io
!1
!0q
q
Sluneční clona....................................82
w
Značka pro nasazení sluneční
clony...................................................82
e
Značka aretované polohy
sluneční clony...............................82
r
Montážní značka sluneční
clony...................................................82
t
Zaostřovací kroužek........................81
y
Indikace zaostřené
vzdálenosti .....................................81
u
Značka pro odečítání zaostřené
vzdálenosti .....................................81
i
Montážní značka objektivu
o
Gumové těsnění bajonetu .........84
!0
Kontakty CPU......................................84
!1
Volič zaostřovacích režimů.........80
80
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Kompatibilita
Zatržení („“) označují podporované funkce, pomlčky („—”)
označují funkce, které nejsou podporovány. Mohou však platit
určitá omezení; podrobnosti viz návod k obsluze fotoaparátu.
1 Expoziční režim M (manuální) není dostupný.
2 Zahrnuje režim AUTO a motivové programy.
3 Autofokus.
Zaostřování
Podporované zaostřovací režimy jsou uvedeny v následující
tabulce (
informace o zaostřovacích režimech fotoaparátu viz
návod k použití fotoaparátu).
Fotoaparát
Expoziční režim
AF
3
P
2
S A M
Digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátů FX a DX ✔✔✔✔
F6, F5, F100, řada F80, řada F75, řada F65, Pronea 600i, Pronea S
1
✔✔✔✔
Řada F4, F90X, řada F90, řada F70 ✔✔——
Řada F60, řada F55, řada F50, F-401x, F-401s, F-401
✔✔✔✔
F-801s, F-801, F-601M ✔✔——
F3AF, F-601, F-501, Fotoaparáty Nikon MF (vyjma modelu F-601M)
Fotoaparát
Zaostřovací
režim
fotoaparátu
Zaostřovací režim objektivu
M/A M
Digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátů
FX a DX, F6, F5, řada F4, F100, F90X,
řada F90, řada F80, řada F75, řada F70,
řada F65, Pronea 600i, Pronea S
AF
Autofokus
sprioritou
manuálního
zaostření
Manuální
zaostřování
s elektronickým
dálkoměrem
MF Manuální zaostřování
(elektronický dálkoměr je
dostupný u všech fotoaparátů
kromě F-601M)
Řada F60, řada F55, řada F50, F-801s,
F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401
AF, MF
81
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
M/A (Autofokus s prioritou manuálního zaostření)
Pro zaostření pomocí autofokusu s prioritou manuálního
zaostření (M/A):
Hloubka ostrosti
Indikace hloubky ostrosti na objektivu ukazuje přibližnou
hloubku ostrosti (více informací viz strana 142). Pokud fotoaparát
nabízí kontrolu hloubky ostrosti (zaclonění na pracovní clonu), lze
kontrolovat rozložení hloubky ostrosti rovněž v hledáčku.
Clona
Clonu lze nastavovat pomocí ovládacích prvků fotoaparátu.
z
Posuňte volič zaostřovacích režimů do polohy M/A.
x
Zaostřete.
V případě potřeby lze automaticky zaostřenou vzdálenost
upravit otočením zaostřovacího kroužku objektivu ve chvíli,
kdy je tlačítko spouště namáčknuto do poloviny (nebo pokud
je fotoaparát vybaven tlačítkem AF-ON a tlačítko AF-ON je
zmáčknuto). Pro přeostření pomocí autofokusu namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny nebo znovu stiskněte tlačítko
AF-ON.
1
2.5
0.5
Značka pro odečítání zaostřené
vzdálenosti
Indikace hloubky ostrosti
82
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Vestavěné blesky
Při použití vestavěného blesku u fotoaparátů vybavených
vestavěným bleskem fotografujte ze vzdálenosti 0,6 m a více
a sejměte sluneční clonu, abyste předešli vinětaci (tvorbě stínů
v místech obrazového pole, na která nedopadne světlo záblesku
blokované sluneční clonou).
Sluneční clona
Sluneční clona chrání objektiv a blokuje postranní osvětlení, které
by jinak vedlo ke vzniku reflexů a závoje.
Clonu při nasazování nebo snímání držte poblíž symbolu
u jejího okraje a při manipulaci s ní nepoužívejte nadměrnou sílu.
Nesprávné připevnění clony může způsobit vinětaci.
V případě, že není sluneční clona používána, lze ji otočit a nasadit na
objektiv v obrácené poloze. Nachází-li se sluneční clona v obrácené
poloze, lze ji nasazovat a snímat za současného uchopení poblíž
značky aretované polohy sluneční clony (
{
).
Fotoaparát Používejte při vzdálenostech
Řada F60, řada F65 1,5 m a více
Řada F50 3,0 m a více
Řada F55 2,0 m a více
F-401x, F-401s, F-401
Objektiv způsobuje vinětaci při všech
vzdálenostech
Zarovnejte značku aretované polohy sluneční
clony (—{) s montážní značkou sluneční
clony () na objektivu (e).
83
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Zaostřovací matnice
Následující fotoaparáty podporují různé zaostřovací matnice pro
různé situace.
: Doporučeno.
{: Vinětace viditelná v hledáčku (snímky nebudou ovlivněny).
—: Nekompatibilní s fotoaparátem.
( ): Čísla v závorkách představují korekci expozice pro integrální měření
se zdůrazněným středem. U fotoaparátu F6 provedete korekci
expozice pomocí položky „Other screen“ (Jiná matnice) v uživatelské
funkci „b6: Screen comp.“ (Korekce matnice). Pokud používáte jiné
matnice než typu B nebo E, je nutné vybrat nastavení „Other screen“
(Jiná matnice) dokonce i když je požadována hodnota korekce „0“
(bez nutnosti korekce). U fotoaparátu F5 proveďte korekci pomocí
uživatelské funkce č.18; podrobnosti viz návod k obsluze fotoaparátu.
Prázdné políčko:
Nevhodné k použití s tímto objektivem. Matnici typu M však lze
i přesto použít pro mikrofotografii a makrofotografii při zvětšení 1 : 1
nebo vyšším.
Poznámka: Fotoaparát F5 podporuje měření Matrix pouze v kombinaci se
zaostřovacími matnicemi A, B, E, EC-B/EC-E, J a L.
Matnice
A B C E
EC-B
EC-E
G1 G2 G3 G4 J L M U
Fotoaparát
F6  ————
F5+DP-30 { { 
F5+DA-30 { {{
84
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Zacházení s objektivem
Nezvedejte ani nedržte objektiv nebo fotoaparát pouze za
sluneční clonu.
Kontakty CPU udržujte čisté.
Pokud by se gumové těsnění bajonetu poškodilo, přestaňte
přístroj používat a nechte objektiv opravit v autorizovaném
servisu společnosti Nikon.
Pro odstranění prachu a jiných nečistot z objektivu používejte
ofukovací balónek. Pro odstranění skvrn a otisků prstů naneste
malé množství etanolu nebo tekutiny k čistění objektivů na
měkkou čistou bavlněnou látku nebo tkaninu, určenou k čistění
objektivů. Optické plochy čistěte kruhovým pohybem směrem
od středu ke krajům a dávejte pozor, abyste nezanechávali
mapy nebo se nedotkli čoček prsty.
Pro čistění objektivu nepoužívejte organická rozpouštědla jako
ředidlo nebo benzen.
Sluneční clonu anebo NC filtry lze použít k ochraně předního
optického členu objektivu.
Před přenášením objektivu v měkkém pouzdře nasaďte na
objektiv přední a zadní krytku.
Pokud nebude objektiv po delší dobu používán, skladujte ho na
chladném suchém místě, abyste zabránili vzniku plísně nebo
koroze. Objektiv neponechávejte na přímém slunci nebo
v blízkosti naftalínových či kafrových kuliček.
Udržujte objektiv suchý. Koroze vnitřního mechanizmu může
způsobit nenapravitelné škody.
Ponechání objektivu na místě s příliš vysokou teplotou by
mohlo poškodit plastové části.
Dodávané příslušenství
Zaklapávací přední krytka objektivu 67 mm LC-67
Zadní krytka objektivu LF-4
Bajonetová sluneční clona HB-59
Měkké pouzdro na objektiv CL-1118
85
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Kompatibilní příslušenství
Šroubovací filtry 67 mm
Bezdrátový blesk SB-R200: Na přední část objektivu lze připevnit až
dva bezdrátové blesky SB-R200.
Specifikace
Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění
měnit specifikace hardwaru popsaného v tomto návodu k použití.
Typ
AF-S NIKKOR typu G s vestavěným CPU
a bajonetem Nikon F
Ohnisková vzdálenost 35 mm
Světelnost f/1,4
Konstrukce objektivu
10 čoček/7 členů (včetně jednoho asférického optického členu
a optických členů s antireflexními vrstvami Nano Crystal Coat)
Obrazový úhel Kinofilmové jednooké zrcadlovky Nikon a digitální
jednooké zrcadlovky formátu FX: 63°
Digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátu DX: 44°
Fotoaparáty se systémem IX240: 52°
Informace o vzdálenosti Přenášená do fotoaparátu
Zaostřování
Rear Focusing (RF) System (zaostřování zadním
členem) s autofokusem ovládaným ultrazvukovým
zaostřovacím motorem a se samostatným
zaostřovacím kroužkem pro manuální zaostřování
Indikace zaostřené
vzdálenosti
Odstupňovaná v metrech a stopách od 0,3 m/
1 stopy do nekonečna ()
Nejkratší zaostřitelná
vzdálenost
0,3 m od obrazové roviny
Počet lamel clony 9 (kruhový otvor clony)
Clona Plně automatická
Rozsah clon f/1,4 až f/16
Měření expozice Při plně otevřené cloně
Průměr filtrového závitu 67 mm (P=0,75 mm)
Rozměry Průměr přibl. 83 mm × 89,5 mm (vzdálenost od dosedací
plochy bajonetu)
Hmotnost Přibl. 600 g
/

Tato příručka je také vhodná pro