ATIKA BIOLINE 1600 - Operativní instrukce

Kategorie
Elektrické brusky
Typ
Operativní instrukce
2
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
e
e
B
B
e
e
d
d
i
i
e
e
n
n
u
u
n
n
g
g
s
s
a
a
n
n
l
l
e
e
i
i
t
t
u
u
n
n
g
g
-
-
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
s
s
o
o
p
p
e
e
r
r
a
a
t
t
i
i
n
n
g
g
m
m
a
a
n
n
u
u
a
a
l
l
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
e
e
s
s
u
u
t
t
i
i
l
l
i
i
s
s
é
é
s
s
d
d
a
a
n
n
s
s
c
c
e
e
s
s
n
n
o
o
t
t
i
i
c
c
e
e
s
s
d
d
u
u
t
t
i
i
l
l
i
i
s
s
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n
-
-
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
e
e
n
n
b
b
e
e
d
d
i
i
e
e
n
n
i
i
n
n
g
g
s
s
a
a
a
a
n
n
w
w
i
i
j
j
z
z
i
i
n
n
g
g
S
S
i
i
m
m
b
b
o
o
l
l
i
i
n
n
e
e
l
l
l
l
e
e
i
i
s
s
t
t
r
r
u
u
z
z
i
i
o
o
n
n
i
i
p
p
e
e
r
r
l
l
u
u
s
s
o
o
-
-
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
y
y
v
v
n
n
á
á
v
v
o
o
d
d
u
u
k
k
o
o
b
b
s
s
l
l
u
u
z
z
e
e
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
e
e
r
r
I
I
b
b
r
r
u
u
k
k
s
s
a
a
n
n
v
v
i
i
s
s
n
n
i
i
n
n
g
g
e
e
n
n
-
-
B
B
r
r
u
u
k
k
s
s
a
a
n
n
v
v
i
i
s
s
n
n
i
i
n
n
g
g
e
e
n
n
s
s
s
s
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
e
e
r
r
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
e
e
r
r
i
i
b
b
r
r
u
u
g
g
s
s
a
a
n
n
v
v
i
i
s
s
n
n
i
i
n
n
g
g
Drohende Gefahr oder gefährliche
Situation. Das Nichtbeachten dieser
Hinweise kann Verletzungen zur Folge
haben oder zu Sachbeschädigung führen.
Threatened hazard or hazardous
situation. Not observing this instruction
can lead to injuries or cause damage to
property.
Danger imminent ou situation dange-
reuse. L’inobservation de ces indications
génère des risques de blessures ou
d’endommagements matériels.
L
Wichtige Hinweise zum sachgerechten
Umgang
. Das Nichtbeachten dieser
Hinweise kann zu Störungen an führen.
Important information on proper
handling.
Not observing this instruction
can lead to faults in the machine.
Indications importantes pour un emploi
conforme à l’usage prévu
. L’inobser-
vation de ces indications peut provoquer
des défauts de fonctionnement.
Benutzerhinweise
. Diese Hinweise helfen
Ihnen, alle Funktionen optimal zu nutzen.
User information
. This information helps
you to use all the functions optimally.
Indications pour l’usager
. Ces indica-
tions sont d’une aide précieuse pour un
emploi optimal des différentes fonctions.
Montage, Bedienung und Wartung. Hier
wird Ihnen genau erklärt, was Sie tun
müssen.
Assembly, operation and servicing.
Here you are explained exactly what to do.
Montage, exploitation et maintenance.
Ce symbole attire votre attention sur ce
que vous devez faire.
Dreigend gevaar of gevaarlijke situatie.
Het niet opvolgen van deze aanwijzingen
kan schade of verwondingen tot gevolg
hebben.
Minaccia di pericolo oppure situazione
pericolosa. La mancata osservanza di
queste indicazioni può avere come
conseguenza degli infortuni oppure dei
danneggiamenti alle cose.
Hrozící nebezpečí nebo nebezpeč
situace
. Zanedbání těchto upozorně
může mít za následek zranění nebo věcné
škody.
L
Belangrijke aanwijzing voor het
vakkundig gebruik van de machine. Het
niet opvolgen van deze aanwijzingen kan
storing aan de machine veroorzaken.
Indicazioni importanti per un impiego
corretto. La non osservanza di queste
indicazioni può causare dei disturbi.
Důležité pokyny pro správný postup.
Zanedbání těchto pokynů může vést k
poruchám.
Gebruikersaanwijzingen. Deze aanwij-
zingen helpen u de machine optimaal te
benutten.
Indicazioni per l'utente. Queste
indicazioni sono un valido aiuto per
utilizzare in maniera ottimale tutte le
funzioni.
Pokyny pro uživatele. Tyto pokyny vám
pomohou optimálně využít všechny
funkce.
Montage, gebruik en onderhoud van de
machine. Hier wordt precies uitgelegd wat
u moet doen.
Montaggio, impiego e manutenzione.
Qui viene spiegato in maniera esatta
quello che si deve fare.
Montáž, obsluha a údržba.
Zde se
přesně vysvětluje, co musíte udělat.
En fara hotar eller farlig situation. Om
denna symbol resp. hänvisning inte
beaktas finns risk för att personer kan
skada sig eller maskinen resp. andra
föremål kan ta skada.
Overhengende fare eller farlig situasjon.
Dersom du ignorerer disse anvisningene,
kan det føre til personskader og materielle
skader.
Truende fare eller farlig situation.
Ignorering af disse henvisninger kan
medføre kvæstelser eller materielle
skader.
L
Viktiga anvisningar för den rätta
användnin-gen. Om denna symbol resp.
hänvisning inte beaktas finns för maskin-
eller funktionsstörnin-gar.
Viktige anvisninger for korrekt håndtering.
Forstyrrelser kan oppstå som følge av at
du ignorerer disse anvisningene.
Vigtige henvisninger til saglig korrekt
håndtering. Ignorering af disse
henvisninger kan medføre forstyrrelser.
Användningstips. Här får du information
och tips om hur du använder maskinen på
optimalt sätt.
Brukeranvisninger. Disse anvisningene
hjelper deg å utnytte alle funksjonene
optimalt.
Brugerhenvisninger. Disse henvisnin-ger
hjælper Dem med at anvende alle
funktioner optimalt.
Montering, hantering och underhåll.
Här
förklaras allt i detalj som du måste göra.
Montasje, betjening og vedlikehold. Her
forklares nøyaktig hva du må gjøre.
Montering, betjening og vedlige-
holdelse
. Her forklares nøjagtigt, hvad De
skal gøre.
33
Přístroj nesmíte uvést do provozu dříve, dokud si
nepřečtete tento návod k obsluze, nedodržíte všechny
pokyny a přístroj nesmontujete předepsaným způsobem.
Tento návod uchovejte pro další použití.
O
O
b
b
s
s
a
a
h
h
Montáž 1
Symboly na přístroji 2
Prohlášení o shodě 3
Rozsah dodávky 33
Vymezení použití 33
Zbytková rizika 33
Bezpečná práce 33
Uvedení do provozu 34
Práce se zahradním drtičem 35
Nastavení dořezávací desky 36
Údržba a péče 36
Záruka 36
Možné poruchy 37
Technické údaje 37
Náhradní díly 69
S
S
y
y
m
m
b
b
o
o
l
l
y
y
n
n
a
a
p
p
ř
ř
í
í
s
s
t
t
r
r
o
o
j
j
i
i
Před uvedením
do provozu si
přečtěte tento
návod k obsluze
a bezpečnostní
pokyny a
dodržujte je.
Před opravou,
údržbou nebo
čištěním vždy
vypněte motor a
odpojte stroj od
sítě.
Nebezpečí
zranění odletu-
jícími částicemi
drceného odpa-
du při běžícím
motoru. Obsluha
přístroje musí
zamezit přístup
Pozor na rotující
nože. Nestrkejte
končetiny do
otvorů jestliže
motor běží.
do pracovního okruhu dalším
osobám event. domácím zvířatům.
Používejte ochranné
prostředky očí a sluchu.
Používejte
ochranné rukavice.
Chraňte před
vlhkem.
P
P
r
r
o
o
v
v
o
o
z
z
n
n
í
í
d
d
o
o
b
b
y
y
Řiďte se místními předpisy.
R
R
o
o
z
z
s
s
a
a
h
h
d
d
o
o
d
d
á
á
v
v
k
k
y
y
Zkontrolujte podle níže uvedeného seznamu obsah
kartonu z hlediska
! kompletnosti
! případných škod při přepravě.
Zjištěné nedostatky sdělte ihned obchodníkovi, dodavateli resp.
výrobci. Pozdější reklamace se neuznávají.
1 částečně smontovaný přístroj
1 stojanová noha levá
1 stojanová noha pravá
1 osa
2 kolečka
2 nápravy
1 sáček se šrouby
1 záchytný pytel (částečně zvláštní příslušenstiví)
V
V
y
y
m
m
e
e
z
z
e
e
n
n
í
í
p
p
o
o
u
u
ž
ž
i
i
t
t
í
í
Zahradní drtič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a na
zahradě.
Za drtič pro domácnosti a zahradu se považují přístroje, které se
nepoužívají ve veřejných zařízeních, parcích, sportovištích ani
v zemědělství a lesnictví.
Z
Z
b
b
y
y
t
t
k
k
o
o
v
v
á
á
r
r
i
i
z
z
i
i
k
k
a
a
I při předpisovém použití mohou navzdory dodržení všech
příslušných bezpečnostních ustanovení existovat ještě zbytková
rizika, daná konstrukcí přístroje, která je určená účelem jeho
použití.
Tato zbytková rizika lze minimalizovat dodržením
"bezpečnostních pokynů" a "vymezeného použití", jakož i tohoto
návodu k obsluze.
Nebezpečí zranění prstů a rukou, jestliže saháte rukou do
otvoru a dostanete se do prostoru nože.
Nebezpečí zranění prstů a rukou při montáži a čištění nože.
Nebezpečí zranění odletujícími kusy drceného materiálu v
prostoru násypky.
Ohrožení elektrickým proudem při použití nesprávného
elektrického přívodu.
Dotyk součástí pod napětím při otevření elektrických částí
přístroje.
Ohrožení sluchu při déle trvající práci bez chrániče sluchu.
Přes všechna podniknutá opatření mohou kromě toho existovat
ještě další skrytá zbytková rizika.
B
B
e
e
z
z
p
p
e
e
č
č
n
n
á
á
p
p
r
r
á
á
c
c
e
e
Před uvedením tohoto výrobku do provozu si
přečtěte a dodržujte následující pokyny a předpisy
bezpečnosti práce vašeho profesního sdružení resp. v dané
zemi platné bezpečnostní předpisy, abyste ochránili sebe a
jiné před možným úrazem.
L
Bezpečnostní pokyny sdělte všem ostatním osobám,
které se strojem pracují.
34
L
Uložte dobře tyto bezpečnostní předpisy.
Opravy bezpečnostního vypínání smí provádět jen
výrobce resp. jím pověřené osoby.
Před použitím se seznamte s přístrojem pomocí tohoto
návodu k obsluze.
Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen (viz
vymezení použití a práce se zahradním drtičem).
Při práci zaujměte bezpečný postoj a udržujte vždy
rovnováhu. Při práci se nad drtič nenaklánějte. Při vkládání
odpadu stůjte stejně rovně jako drtič.
Buďte pozorní. Dávejte pozor na to, co děláte. K práci
přistupujte s rozumem. Nepoužívejte přístroj, jestliže jste
unavení.
Při práci používejte ochranné brýle, pracovní rukavice a
ochranu sluchu.
Noste vhodný pracovní oděv:
žádné široké oblečení,
neklouzavou obuv.
Obsluha je v pracovním okruhu stroje odpovědná za ostatní
osoby.
Děti a mladiství(do 16 let) nesmějí drtič obsluhovat.
Děti se nesmějí zdržovat v blízkosti stroje.
Nikdy nezapínejte přístroj je-li v pracovním okruhu ještě jiná
osoba.
Nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru.
Udržujte pracovní prostor uklizený! Nepořádek může mít za
následek úraz.
Zaujměte pracovní postoj ze strany nebo za přístrojem.
Nikdy nestůjte v prostoru výstupního otvoru.
Nikdy nesahejte do plnicího a výstupního otvoru.
Obličej a tělo držte daleko od plnicího otvoru.
Nepřetěžujte přístroj! Nejlépe a bezpečně se pracuje v
uvedeném výkonovém rozsahu.
Přístroj provozujte jen s kompletním a správně
namontovaným bezpečnostním zařízením, na stroji
neupravujte nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost.
Neprovozujte přístroj bez plnicí násypky.
Přístroj a jeho části se nesmí upravovat.
Před zapnutím motoru se přístroj musí zavřít.
Přístroj se nesmí ostřikovat vodou (nebezpečí úrazu
elektrickým proudem).
Přístroj nenechávejte stát na dešti ani nepracujte v dešti.
Přístroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Přístroj se připojí na odpovídající předpisovou zásuvku.
Stroj vypněte a vytáhněte zásuvku ze sítě při:
údržbě a čiště
přepravě
opravách
opuštění stroj (i krátkodobém přerušení práce).
Zkontrolujte stroj na případné poškození:
Pečlivě zkontrolujte bezvadný stav stroje z hlediska
bezpečnosti a funkce.
Zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo vadné součásti
přístroje. Všechny součásti musí být správně
namontované a splňovat všechny podmínky pro zajiště
bezvadného provozu.
Poškozené bezpečnostní zařízení nebo součásti se musí
odborně opravit nebo vyměnit v uznané dílně, pokud
není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
Nikdy nezapínejte přístroj je-li v pracovním okruhu ještě
jiná osoba.
Elektrická bezpečnost
Provedení připojovacího vedení podle ČSN IEC 60245 s
průřezem vodičů minimálně
1,5 mm
²
při délce kabelu do 25 m
2,5 mm
²
při délce kabelu nad 25 m (do cca 40 m)
Při vedení kabelu je třeba dbát na to, aby se kabel nelámal,
nesvíral a zásuvka nebyla v mokru.
Nepoužívejte kabel pro účely, ke kterým není určen. Chraňte
kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte
kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky.
Prodlužovací kabel pravidelně kontrolujte a vyměňte v
případě jeho poškození.
Nepoužívejte vadné přívodní kabely.
Venku používejte jen prodlužovací kabely k tomu schválené
a příslušně označené.
Nepoužívejte žádné provizorní elektrické připojení.
Jističe se nesmí nikdy přemostit ani vyřadit z provozu.
Přístroj se připojí na síť přes proudový chránič (30mA).
Elektrické připojení a opravy na elektrických součástech
smí provádět jen odborný elektrikář s koncesí nebo
některé z našich servisních míst. Přitom se musí dodržet
místní předpisy, zvláště pokud se týká ochranných
opatření.
Opravy ostatních částí stroje provádí výrobce nebo jím
pověřený servis.
Používejte jen originální náhradní díly a příslušenství.
Při použití jiných náhradních dílů a jiného
příslušenství může dojít k úrazu uživatele. Za takto
vzniklé škody výrobce neodpovídá.
U
U
v
v
e
e
d
d
e
e
n
n
í
í
d
d
o
o
p
p
r
r
o
o
v
v
o
o
z
z
u
u
Přesvědčte se, že přístroj je kompletní a správně
smontován.
Drtič před použitím postaví na vodorovný a pevný podklad
(nebezpečí překocení).
Přístroj používejte jen ve venkovním prostředí.Minimální
bezpečná vzdálenost, od dalších stěn(venku) či jiných
pevných předmětů, je 2 m.
Před každým použitím zkontrolujte:
vadná místa přívodního kabelu (trhliny, řezy apod.)
nepoužívejte vadné kabely
poškození přístroje (viz bezpečná práce)
zda jsou všechny šrouby pevně utažené
L
Připojení k síti
Porovnejte napětí na typovém štítku s napětím sítě a přístroj
připojte na odpovídající a předpisovou zásuvku.
Připojte stroj pomocí správných pojistek.
Použijte prodlužovací kabel dostatečného průřezu.
Pojistky:
1600 W 10 A pomalá
1800 W 16 A pomalá
2000 W 16 A pomalá
2200 W 16 A pomalá
2300 W 16 A pomalá
2400 W 16 A pomalá
2500 W 16 A pomalá
35
V případě výpadku proudu se zahradní drtič automaticky
vypne (vypínač pří nulovém napětí). Zahradní drtič se znovu
zapne opakovaným stisknutím spínače.
Impedance sítě
Při nepříznivých podmínkách sítě může při zapínání přístroje
dojít ke krátkému poklesu napětí, které může ovlivnit jiné
přístroje (např. pohasnutí světla). Neočekávají se žádné
poruchy, pokud je dodržena maximální impedance sítě,
uvedená v tabulce.
příkon P
1
(W)
impedance sítě Z
max
()
1600 0,28
1800 - 2000 0,22
2200 - 2500 0,21
Přepnutí směru otáčení
Před přepnutím změny směru otáčení se vždy musí
vypnout přístroj a vyčkat zastavení řezného válce.
Levá poloha:
řezný válec se
otáčí doprava a
uvolňuje
zaklesnutý
drcený materiál.
Pravá poloha:
řezný válec
vtahuje materiál
a řeže ho.
Zapnutí
Přístroj se zapne stisknutím zeleného knoflíku I .
Vypnutí
Přístroj se vypne stisknutím červeného knoflíku 0 .
Jištěni proti znovurozběhu při výpadku proudu
Při výpadku proudu se přístroj automaticky vypne (vypínač při
nulovém napětí). Nové zapnutí se provede opětovným
stisknutím zeleného knoflíku.
Ochrana motoru
Motor je vybaven ochranným spínačem, který při přetížení
automaticky vypne. Po přestávce na vychladnutí (cca 5 minut) je
možné motor stisknutím
1. knoflíku A
2. zeleného knoflíku I zapnout.
L
L
P
P
r
r
á
á
c
c
e
e
s
s
e
e
z
z
a
a
h
h
r
r
a
a
d
d
n
n
í
í
m
m
d
d
r
r
t
t
i
i
č
č
e
e
m
m
Zaujměte pracovní postoj z boku nebo za přístrojem. Nikdy
nestůjte v prostoru výstupního otvoru.
Nikdy nesahejte do plnicího a výstupního otvoru.
Obličej a tělo držte dále od plnicího otvoru.
Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda se v plnicí násypce
drtiče nenacházejí žádné zbytky.
Nestrkejte ruce či další části těla či oblečení do plnicího
otvoru, výstupního ovtoru nebo do blízkosti pohyblivých
částí.
Nikdy nesahejte do plnicího a výstupního otvoru.
Při plnění je třeba dbát, aby se do násypky nedostaly žádné
kovové předměty, kameny, lahve či jiné nezpracovatelné
předměty.
Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda se v plnicí násypce
drtiče nenacházejí žádné zbytky.
S drtičem je třeba pracovat s ohledem na kvalitu a vlhkost
drceného materiálu, občas je třeba drcený materiál
povytáhnout zpět a odlehčit tak zatížení stroje.
Když se do násypky dostanou cizí předměty nebo přístroj
začne vydávat neobvyklý hluk nebo vibrovat, okamžitě jej
vypněte a nechejte zastavit. Vytáhněte síťovou vidlici a
proveďte následující body:
zkontrolujte škody
vyměňte nebo opravte poškozené součásti
prohlédněte přístroj a utáhněte uvolněné součásti.
Přístroj nesmíte opravovat, pokud k tomu nemáte
oprávnění.
Co je možné drtit?
Ano:
větve všeho druhu
uvadlý, vlhký, již několik dní uložené zahradní odpady
pouze střídavě s větvemi
tvrdé dřevo pouze s ostrým řezacím válcem
Ne:
sklo, kovové součásti, umělé hmoty, plastové sáčky,
kameny, látky, kořeny se zemí atd.
Odpady bez tuhé konzistence, např. kuchyňské odpady
Pokyny pro drcení:
L
Technika drcení
Při postavení za drtičem vidíte v násypce 2 otvory (spojené).
Drcenou větev vsouvejte pouze do levého otvoru. Tímto
způsobem větev přijde do kontaktu s rotujícími noži kolmo.
Větev z počátku zavádějte rukou (POZOR-nenaklánějte se
nad vstupní otvor).
Vlastní drcení provádějte přerušovaně t.zn. po chvilce drcení
větev povytáhnout zpět a opět spustit dolů.
Maximální dovolený průměr větví pro daný přístroj musí
být dodržen (viz str. 37).
Větve, výhonky a dřevo se drtí nejlépe ihned po uříznutí.
tento materiál při vyschnutí tvrdne a maximální
zpracovatelný průměr větví se tím zmenšuje.
U silně rozvětvených větví odstraňte boční výhony.
Drcený odpad pod vývodem nenechte příliš narůst. To může
mít za následek ucpání vývodu drtiče. V horším případě
mohou zbytky odpadu vylétnout zpět plnicím otvorem.
V případě,že je přístroj ucpán je třeba ho vyčistit.Nejprve
přístroj vypněte a odpojte od sítě.
Řezný nůž vtahuje dovnitř drcený materiál samočinně
pomalým otáčením řezného válce bez rázů.
Samočinné přepnutí směru otáčení:
Při náhlém zablokování přístroje se může směr otáčení
řezného válce otočit a drcený materiál se vysunuje zpět.
Přístroj vypne.
Vyčkejte se zastavení řezného válce.
Přístroj znovu zapne a použije se snadněji zpracovatel
materiál.
Drt’te jen střídavě s větvemi.
Při přetížení přístroje samočinně vypne ochranný spínač
motoru
po cca 5 minutách znovu drtič zapněte
když přístroj nelze po této době zapnout, vyhledejte
kapitolu možné poruchy.
ZAPNUTÍ
VYPNUTÍ
A
36
N
N
a
a
s
s
t
t
a
a
v
v
e
e
n
n
í
í
d
d
o
o
ř
ř
e
e
z
z
á
á
v
v
a
a
c
c
í
í
d
d
e
e
s
s
k
k
y
y
Řezný mechanismus je z výrobního závodu justován a není
nutné ho při prvním uvedení do provozu seřizovat.
Protinůž B lze na řezném válci A bez vůle nastavit. Pro efektivní
provoz by měla být dodržena co nejmenší mezera.
Měkký materiál nebo mokré větve se mohou místo řezání trhat.
Tento problém může způsobovat i protinůž, který je po častém
používání opotřebovaný.
Nastavení mezery.
Zapněte přístroj.
K nastavení mezery použijte
dodávaný imbusový klíč A a
otáčejte jím vpravo, takže se
šroub otáčí směrem
k řeznému válci. Šroubujte tak
dlouho, až z vyhazovacího
otvoru začnou padat jemné
hliníkové třísky.
Ú
Ú
d
d
r
r
ž
ž
b
b
a
a
a
a
p
p
é
é
č
č
e
e
Před zahájením jakékoliv údržby
Motor vypněte a síťovou vidlici vytáhněte.
Navlékněte si ochranné rukavice, aby nedošlo ke
zranění.
Dejte pozor při údržbě řezacího ústrojí.Toto může běžet
(startovací mechanismus) i když motor (díky blokaci na krytu)
neběží.
Zahradní drtič do značné míry nevyžaduje údržbu. K
zachování hodnoty a dlouhé životnosti:
Větrací otvory musí být volné a čisté.
Zkontrolujte upevňovací šrouby (případně dotáhněte)
Po drcení přístroj vyčistěte.
Drtič se nesmí čistit proudem vody nebo vysokotlakým
čisticím přístrojem.
Řezný válec po každém použití nastříkejte ekologicky
nezávadným a biologicky odbouratelným olejem na
ochranu proti korozi.
Řezný válec a řezná deska jsou součásti, podléhající
opotřebení. Při normálním používání a správném
nastavení však přesto mají životnost několik let.
Z
Z
á
á
r
r
u
u
k
k
a
a
1. Poskytujeme záruční dobu 2 roky od data prodeje výrobku
konečnému uživateli. V průběhu celé záruční doby ručíme
za zachování technických parametrů výrobku,za správnou
funkci všech částí a za jakost použitých materiálů. Pokud se
na stroji během záruční doby vyskytne zřejmá vada
materiálu, konstrukce nebo výroby, bude bezplatně
odstraněna.
2. Záruční nároky zanikají, pokud k poškození došlo při
přepravě nebo v důsledku nesprávného
použití,nerespektování návodu k obsluze,neodborné opravy
nebo pokud bylo způsobeno vyšší mocí.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů: kolečka,
řezné nože, protiostří a jejich upevňovací díly.
3. Záruční opravy provádí výrobce nebo jím pověřený
zástupce. Bližší informace jsou uvedeny v Záručním listě.
4. Záruka platí jen při použití originálních náhradních dílů.
5. Změny sloužící technickému pokroku jsou vyhrazeny.
6. Všechny součásti z umělé hmoty jsou označeny pro tříděnou
recyklaci. Další likvidaci obalu a stroje po ukončení
životnosti provádějte v souladu s platnými předpisy.
37
M
M
o
o
ž
ž
n
n
é
é
p
p
o
o
r
r
u
u
c
c
h
h
y
y
porucha možná příčina odstraně
motor se nerozbíhá
výpadek síťového napě
vadný přívodní kabel
přístroj přetížen
zkontrolujte jistič
zkontrolujte kabel (elektrikářem)
zasáhla ochrana proti přetížení. Vypínač dejte
do polohy "0" a přístroj nechte vychladnout
motor bručí, ale neběží
řezný válec zablokován
defektní kondensátor
vypínač nastavte do levé polohy, pak přístroj
vypněte a odstraňte rozřezaný materiál. Nelze-
li zablokování odstranit naráz, několikrát
vypínač přepněte z řezání na zpětný chod,
se řezný válec uvolní
přístroj nechte opravit, kontaktujte prodejce
materiál se nevtahuje
nesprávná poloha spínače
materiál se příčí v násypce
přístroj zablokován
přepnutí směru otáčení
měkký nebo vlhký materiál
opotřebený řezný válec
vypínač otočte do správné polohy
vypínač otočte do levé polohy a materiál
uvolněte, odstraňte případné nečistoty
přístroj vypněte, vyčkejte zastavení řezných
válců. Přístroj znovu zapněte a použijte
snadněji zpracovatelný materiál
pomocí větve materiál posuňte a rozsekejte
dořezávací desku nastavte podle odstavce
"Nastavení dořezávací desky", při silném
opotřebení řezný válec vyměňte.
materiál není čistě rozsekaný dořezávací deska není správně nastavena dořezávací desku správně nastavte, jestliže nelze
dořezávací desku dále nastavit, musí se deska
vyměnit v servisu.
přístroj se rozběhne, při malém
zatížení však se zablokuje a
ochranný spínač motoru vypne
dlouhý prodlužovací kabel nebo malý průřez
zásuvka daleko od hlavního připojení a malý průřez
přívodního vedení
použijte prodlužovací kabel minimálně 1,5 mm²,
max.délka 25 m, při delším kabelu průřez
nejméně 2,5 mm².
T
T
e
e
c
c
h
h
n
n
i
i
c
c
k
k
á
á
d
d
a
a
t
t
a
a
Model 1600 1800 2000 2200 2300 2400 2500
Typ AH 282 AH 280 AH 280 AH 281 AH 281 AH 281 AH 281
Motor motor na střídavý proud 230 V, 50 Hz, S 6 – 40 %, 2800 / 40 min
-1
Výkon motoru
P
1
= 1600 W P
1
= 1800 W P
1
= 2000 W P
1
= 2200 W P
1
= 2300 W P
1
= 2400 W P
1
= 2500 W
Spínač/vypínač s ochranou proti přetížení, přepínáním chodu vpřed a vzad, vypínač pří nulovém napě
Hmotnost 25 kg 25,5 kg 26 kg 26,5 kg 27 kg 27 kg 27 kg
Hladina hluku L
PA
(měřeno podle
RAL-UZ 54, DIN 45635 část 1/05.84)
79 dB (A)
79 dB (A) 79 dB (A) 80 dB (A) 80 dB (A) 80 dB (A) 80 dB (A)
Akustický výkon L
WA
(měřeno podle
RAL-UZ 54, DIN 45635 část 1/05.84)
86 dB (A) 86 dB (A) 86 dB (A) 87 dB (A) 87 dB (A) 87 dB (A) 87 dB (A)
Hladina hluku L
PA
(měřeno podle
2000/14/EG)
91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A)
měřená hladina hlučnosti L
WA
(měřeno podle 2000/14/EG)
91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A)
zaručená hladina hlučnosti L
WA
(měřeno podle 2000/14/EG)
92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A) 92 dB (A)
Maximální průměr zpracovávané
větve (pouze čerstvé dřevo)
cca od 3,0
do 4,0 cm *
cca od 3,0
do 4,0 cm *
cca od 3,5
do 4,0 cm *
cca od 3,7
do 4,0 cm *
cca od 3,9
do 4,5 cm *
cca od 3,9
do 4,5 cm *
cca od 3,9
do 4,5 cm *
Iizolační třída
Ι
* (v závislosti na tvrdosti dřeva)
70
Entnehmen Sie die Ersatzteile der Zeichnung.
Ersatzteile bestellen:
Bezugsquelle ist der Hersteller
erforderliche Angaben bei der Bestellung:
Farbe des Gerätes (nur bei Gehäuseteilen)
Ersatzteil - Nr.
gewünschte Stückzahl
Gartenhäcksler - Typ
Bezeichnung des Gartenhäckslers
Beispiel: orange, 383884, 1, AH 281
BioLine LH 2500 G
Please refer to the drawing for spare parts.
Ordering spare parts:
available from the manufacturer
orders must quote the following information:
colour of appliance (for housing parts)
spare parts no.
quantity required
shredder typ
name
Example: orange, 383884, 1, AH 281
BioLine LH 2500 G
Pour les pièces de rechange, veuillez vous reporter au
schèma.
Commande de pièces de rechange:
la source d’approvisionnement est le constructeur
indications nécessaires pour la commande:
couleur de l’appareil (pour pièces de boîter)
n° de pièce de rechange
nombre d’unités souhaité
type de hacheuse de jardin
désignation
Exemple: orange, 383884, 1, AH 281
BioLine LH 2500 G
Voor de reserveonderdelen zie de reserveonderdelen
tekening.
Reserveonderdelen bestellen:
- bij de fabrikant
- noodzakelijke gegevens bij de bestelling:
kleur van de het apparaat
reserve-onderdel-nr.
gewenste aantal
type tuinhakselaar
aanduiding
Voorbeeld: oranje, 383884, 1, AH 281
BioLine LH 2500 G
Per i pezzi di ricambio si prega di consultare il disegno.
Ordinazione dei pezzi di ricambio:
fonte d’acquisto è il produttore
indicazioni richieste per l’ordinazione:
colore dell’apparecchio (per i pezzi dei corpo)
n° dei pezzo di ricambio
quantità dei pezzi
tipo della sminuzzatrice
denominazione
Esempio: orange, 383884, 1, AH 281,
(BioLine LH 2500 G)
Náhradní díly zjistíte z výkresu a seznamu.
Objednávka náhradních dílů:
náhradní díly a servis zajišťuje prodejce
potřebné údaje při objednávce:
barva přístroje (pouze u částí skříně)
číslo náhradního dílu
požadovaný počet kusů
model zahradního drtiče
označení zahradního drtiče
Příklad: oranžový, 383884, 1, AH 281
(BioLine LH 2500 G)
Se reservdelarna på sprängskissen.
Reservdelsbeställning:
Referenskälla är tillverkaren
Erforderliga uppgifter vid beställning:
Färg på maskinen (endast vid kvarnhusdetaljer)
Reservdelsnummer
Önskat antal
Typ av kompostkvarn
Beteckning
Exempel: orange, 383884, 1, AH 281
BioLine LH 2500 G
Se reservedelene på reservedelsskissen.
Reservedelsbestilling:
Bestilling på produsenten
Nødvendige opplysninger ved bestilling:
Farve på maskinen (deler på dekselet)
Reservedelsnummer
Nødvendige antall
Type av kompostkvern.
Benevnelse
F. eks.: oransje, 383884, 1, AH 281
BioLine LH 2500 G
Reservedelene fremgår af tegningen.
Bestilling af reservedele:
Reservedele bestilles hos producenten
følgende bedes oplyst ved bestillingen:
Apparatets farve (kabinetelementer)
Reservedels-nr.
Det ønskede styktal
Flishakker-type
Betegnelse
Eksempel: orangefarvet, 383884, 1, AH 281
BioLine LH 2500 G
Katso varaosia varaosapiirustuksesta.
Varaosien tilaaminen:
Varaosat tilataan valmistajalta.
Tilauksessa tarvittavat tiedot:
laitteen väri (kotelo-osia tilattaessa)
varaosa-nro
tilauksen kappalemäärä
silppurityyppi
nimike
Esimerkki: oranssi, 383886, 1, AH 281
BioLine LH 2400 G
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73

ATIKA BIOLINE 1600 - Operativní instrukce

Kategorie
Elektrické brusky
Typ
Operativní instrukce