Castelgarden XK4 160 HD Uživatelský manuál

Značka
Castelgarden
Kategorie
Traktor
Modelka
XK4 160 HD
Typ
Uživatelský manuál
120
ČEŠTINA
CS
Překlad původního návodu k používání
1 OBECNĚ
Tento symbol znamená VÝSTRAHU.
Nedodržení pokynů může vést k vážné-
mu zranění osob nebo k poškození
majetku.
Než spustíte stroj, přečtěte si pozorně
tento návod k použití a přiložený leták
„BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“.
1.1 SYMBOLY
Na stroji jsou umístěny následující symboly. Infor-
mují vás, kdy je při jeho používání a údržbě třeba
dbát zvýšené opatrnosti.
Symboly mají následující význam:
Výstraha!
Před použitím zařízení si přečtěte návod k
obsluze a bezpečnostní pokyny.
Výstraha!
Dávejte pozor na odhozené předměty. Pra-
cujte v dostatečné vzdálenosti od při-
hlížejících lidí.
Výstraha!
Vždy používejte ochranná sluchátka.
Výstraha!
Tento stroj není určen k jízdě po veřejných
komunikacích.
Výstraha!
Stroj vybavený jakýmkoliv originálním
příslušenstvím nesmí pojíždět v žádném
směru po svahu se sklonem větším než 10
°.
Výstraha!
Nebezpečí vážných poranění. Ruce a nohy
mějte v dostatečné vzdálenosti od kloubu
hřídele řízení.
Výstraha!
Nebezpečí popálení. Nedotýkejte se tlu-
miče výfuku a katalyzátoru.
1.2 ODKAZY
1.2.1 Obrázky
Obrázky v tomto návodu k použití jsou číslovány
1, 2, 3 atd.
Součásti zobrazené na obrázcích jsou označovány
A, B, C atd.
Odkaz na součást C na obrázku 2 je uveden jako
„2:C“.
1.2.2 Nadpisy
Nadpisy v tomto návodu k použití jsou číslovány
podle následujícího příkladu:
„1.3.1 Všeobecná kontrola bezpečnosti“ je dílčí
nadpis pod „1.3 Kontrola bezpečnosti“ a je uveden
pod tímto nadpisem.
Při odkazování na nadpisy se normálně uvádí pou-
ze číslo nadpisu, např. „Viz 1.3.1“.
2 POPIS
2.1 POHON
2.1.1 HST
Stroj má poháněná zadní kola.
Zadní náprava je osazena hydraulickou převodov-
kou s plynule měnitelným převodem pro jízdu
vpřed i vzad.
Zadní náprava je osazena také diferenciálem, který
usnadňuje zatáčení.
Nástroje instalované vpředu jsou poháněny řeme-
ny.
2.1.2 4WD
Stroj má pohon čtyř kol. Energie z motoru je hyd-
raulicky přenášena na kola hnací nápravy. Motor
pohání olejové čerpadlo, které čerpá olej skrz zad-
ní a přední hnací nápravu.
Přední a zadní náprava jsou zapojeny do série, což
znamená, že přední a zadní kola jsou nucena k otá-
čení stejnou rychlostí.
Aby se usnadnilo zatáčení, obě nápravy jsou vyba-
veny diferenciálem.
Nástroje instalované vpředu jsou poháněny hnací-
mi řemeny.
2.2 ŘÍZENÍ
Stroj je kloubově spojený. To znamená, že podvo-
zek je rozdělen na přední a zadní část, které se
mohou vzájemně otáčet.
Kloubové řízení stroje znamená, že stroj lze otáčet
kolem stromů a dalších překážek s neobyčejně
malým poloměrem otáčení.
2.3 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
Stroj je vybaven elektrickým bezpečnostním sys-
témem. Bezpečnostní systém přerušuje určité čin-
nosti, které mohou způsobit ohrožení při
nesprávném manévrování.
Např. motor lze nastartovat pouze pokud je
sešlápnutý pedál spojky - brzdy.
Pokaždé před použitím se musí zkont-
rolovat činnost bezpečnostního systé-
mu.
2.4 OVLÁDACÍ PRVKY
2.4.1 Nástrojový zvedák, mechanický (1:A)
Chcete-li přepnout z pracovní do přepravní polo-
hy:
1. Úplně sešlápněte pedál.
2. Pomalu pouštějte pedál.
121
ČEŠTINA
CS
Překlad původního návodu k používání
2.4.2 Spojka - parkovací brzda (1:B)
Za jízdy nikdy nesešlapujte pedál. Hro-
zí riziko přehřátí převodovky.
Pedál (3:B) má následující tři
polohy:
Volná. Spojka není aktivována.
Parkovací brzda není aktivová-
na.
Poloviční sešlápnutí pedálu. Náhon dopředné-
ho pohybu odpojen. Parkovací brzda není akti-
vována.
Naplno sešlápnutý pedál. Náhon dopředného
pohybu odpojen. Parkovací brzda je plně akti-
vována, avšak není zablokována. Tato poloha
slouží též jako pomocná brzda.
2.4.3 Blokovací zařízení parkovací brzdy
(1:C)
Blokovací zařízení slouží k zajištění pedá-
lu spojky - parkovací brzdy v sešlápnuté
poloze. Této funkce lze použít k zajiště
stroje ve svazích, při přepravě apod., když
neběží motor.
Zajištění:
1. Úplně sešlápněte pedál (1:B).
2. Přesuňte nástroj (1:C) doprava.
3. Uvolněte pedál (1:B).
4. Uvolněte blokovací zařízení (1:C).
Uvolnění:
Sešlápněte a uvolněte pedál (1:B).
2.4.4 Kombinovaný pedál pohonu - brzdy
(1:F)
Pokud stroj po uvolnění pedálu nebrzdí
podle očekávání, požijte levý pedál
(1:B) jako pomocnou brzdu.
Pedál slouží k nastavení převodu mezi motorem a
hnací nápravou (= rychlosti). Je-li pedál uvolněný,
provozní brzda j
e aktivována.
1. Pedál sešlápnutý dopředu
– stroj se pohybuje vpřed.
2. Pedál není sešlápnutý
– stroj stojí.
3. Pedál sešlápnutý dozadu
– stroj couvá.
4. Uvolnění sešlápnutého
pedálustroj brzdí.
2.4.5 Ovladač plynu a sytiče (1:D)
Ovladač nastavování rychlosti a sytiče pro studený
start motoru.
Pokud motor běží nerovnoměrně, je
možné, že ovládací páka plynu je posu-
nuta příliš dopředu a je tak zapnutý
sytič. Tím se poškozuje motor, zvyšuje
spotřeba paliva a produkce látek škod-
livých životnímu prostředí.
1. Sytič – ke spouštění studeného motoru.
Sytič je umístěn v přední části ovládacího
panelu.
Tuto polohu nepoužívejte, je-li motor
teplý.
2. Plný plyn – při provozu stroje by měl
být vždy nastaven plný plyn.
Poloha plného plynu je přibližně 2 cm za
polohou sytiče.
3. Chod naprázdno
2.4.6 Zámek zapalování (1:E)
Nenechávejte stroj s klíčkem v poloze 2
nebo 3. Hrozí riziko požáru, palivo
může vytéci přes karburátor do motoru
a hrozí riziko vybití a poškození baterie.
Zámek zapalování se používá ke spouště
a zasta-
vování motoru. Čtyři polohy:
1. Poloha stop – motor je zkratován. Klí-
ček lze vyjmout.
2/3. Provozní poloha
4. Startovací poloha – elektrické spuště
motoru se aktivuje po otočení klíčkem do
startovací polohy opatřené pružinou. Jak-
mile se motor spustí, umožněte návrat klí-
če do polohy 2/3.
2.4.7 Vedlejší pohon (2:G)
Pokud je přední nástroj v přepravní
poloze, nikdy neaktivujte vedlejší
pohon. Poškodily by se řemenové poho-
ny.
Páka připojování a odpojování vedlejšího pohonu
pro přídavná zařízení instalovaná v přední části
stroje. Dvě polohy:
1. Přední poloha páky – vedlejší pohon
je odpojen.
2. Zadní poloha páky – vedlejší pohon je
v záběru.
2.4.8 Pákový vypínač spojky
Páka k vypínání převodovky.
Model HST je vybaven pákou připojenou k zadní
nápravě. Viz (5:N).
Model 4WD je vybaven dvěma pákami připojený-
mi k zadní nápravě (6:O) a k přední nápravě (6:P).
Páka odpojení pohonu musí být vždy
pouze ve vnější nebo vnitřní poloze.
Tím se zahřívá a poškozuje převodov-
ka.
122
ČEŠTINA
CS
Překlad původního návodu k používání
Tyto páky umožňují pohybovat strojem ručně, bez
pomoci motoru. Dvě polohy:
1. Páka zasunuta - převodovka
je zapojena pro normální pro-
voz.
2. Páka vysunuta – převodovka
je odpojena. Strojem lze pohy-
bovat ručně.
Stroj se nesmí vléci na velké vzdálenosti nebo
vysokou rychlostí. Mohlo by dojít k poškození
převodovky.
Stroj se nesmí používat, .je-li přední
páka vysunuta. Hrozí nebezpečí poško-
zení a úniku oleje z přední nápravy.
2.4.9 Sedadlo (3:I)
Sedadlo lze sklápět a nastavovat ve směru
dopředu-vzad. Ke sklopení sedadla slouží
západka (3:K). K nastavení ve směru
vpřed-vzad slouží matice (3:J).
Sedadlo je vybaveno bezpečnostním spínačem,
který je připojen k bezpečnostnímu systému stroje.
Znamená to, že pokud v sedadle nikdo nesedí, nel-
ze provádět určité nebezpeččinnosti.
2.4.10 Kryt motoru (4:L)
Pro přístup k palivovému kohoutu, aku-
mulátoru a motoru otevřete kryt motoru.
Kryt motoru je zajištěn gumovým řeme-
nem.
Kryt motoru se otevírá takto:
1. Uvolněte gumový řemen (4:M) na přední straně
krytu motoru.
2. Opatrně zvedněte kryt motoru.
Kryt motoru zavřete a zajistěte v opačném pořadí.
Stroj se nesmí používat, pokud kryt
motoru není zavřený a zajištěný. Hrozí
nebezpečí popálení a poranění.
2.4.11Rychloupínací závěs (19:H).
Rychloupínací spojky lze oddělit, což zna-
mená, že lze velmi snadno přecházet mezi
různými nástroji.
Rychloupínací spojky umožňují snadné přestavení
poloh plošiny mezi:
normální polohou se zcela napnutým řemenem
a
polohou s posunutím plošiny o 4 cm a povole-
ným řemenem, takže plošina se dostane blíže ke
stroji.
Vyháknutím řemenice z řemenu usnadňují rych-
loupínací spojky výměnu plošiny i řemene a také
přestavení stroje do polohy pro čtění a servis.
Uvolněřemenu:
1. Na obou stranách sejměte závlačky (19:G).
2. Patou sešlápněte zadní části rychloupínacích
spojek a tím je otevřete. Viz (19:F).
Až se rychloupínací spojky otevřou,
ramena plošiny budou volně spočívat v
hřídelových částech. Plošina se nikdy
nesmí nastavit do servisní nebo mycí
polohy, dokud se po vyvěšení plošinové-
ho řemenu znovu nezajistí rychloupína-
cí spojky.
3. Proveďte potřebné nápravné opatření, např.:
•Sejměte řemen.
•Vyvěšením plošinových ramen vra˙te plošinu.
Viz obr. 21.
Napínání řemene:
Podle níže uvedených pokynů napněte nejprve jed-
nu stranu a poté druhou stranu.
Neotáčejte páku rukama. Hrozí nebez-
pečí vážných poranění.
1. Položte nohu na páku (20:J) a opatrně ji otočte
o půl otočky dopředu.
2. Nasaďte závlačku (19:G).
3.Postup zopakujte na druhé straně.
3 OBLASTI POUŽITÍ
Stroj lze používat k následujícím činnostem, a to
pouze s originálními přídavnými zařízeními GGP:
Maximální svislá zátěž vlečného závěsu nesmí
překročit 100 N.
Celková maximální zátěž vlečného závěsu vleče-
nými přídavnými zařízeními nesmí překročit 500
N.
UPOZORNĚNÍ! Před použitím přívěsu kontaktuj-
te svoji pojiš˙ovnu.
UPOZORNĚNÍ! Tento stroj není určen k jízdě po
veřejných komunikacích.
Provoz Příslušenství, originální GGP
Sekání trávy Pomocí sekacích plošin:
XK 140: 95 C
XK 160: 95C, 105 C.
Odklízení sněhu S použitím sněhové radlice.
Doporučuje se použití sněho-
vých řetězů a zátěže rámu.
Zastřihování trá-
vy a sbírání listí
S použitím vlečného sběrače 38"
nebo 42".
Přeprava trávy a
listí
S použitím vyklápěcího vozíku.
Zametání Použití smetacího zařízení.
Doporučuje se protiprachový
chránič.
Pletí štěrkových
cest
Pomocí rýče instalovaného
vpředu.
123
ČEŠTINA
CS
Překlad původního návodu k používání
4 SPUŠTĚNÍ A PROVOZ
Stroj se nesmí používat bez zavřené a
zajištěné motorové skříně. Hrozí nebez-
pečí popálení a poranění.
4.1 DOPLŇOVÁNÍ PALIVA (7:Q)
Používejte výhradně bezolovnatý benzín. Nikdy
nesmíte používat benzín pro dvoutaktní motory s
olejem.
Nádrž pojme 6 litrů. Hladinu lze snadno kontrolo-
vat skrz průhlednou nádrž.
UPOZORNĚNÍ! Běžný bezolovnatý benzín pod-
léhá zkáze a nesmí se skladovat déle než 30 dnů.
Lze používat benzín šetrný k prostředí, tj. alkyláto-
vý benzín. Složení benzínu tohoto typu je méně
škodlivé pro lidi a přírodu.
Benzín je vysoce hořlavý. Palivo vždy
skladujte v kanystrech, které jsou k
tomuto účelu speciálně vyrobeny.
Nádrž plňte benzínem výhradně venku
a nikdy při této činnosti nekuřte. Palivo
doplňujte před spuštěním motoru.
Nikdy neodstraňujte víčko nádrže a
nedoplňujte benzín, pokud je motor v
chodu nebo je dosud horký.
Palivovou nádrž nikdy úplně nenaplňujte. Ponech-
te v nádrži volný prostor (minimálně na délku tru-
bice plnicího zařízení plus 1 - 2 cm), aby benzín
nepřetekl, když se při zvýšení teploty zvětší jeho
objem. Viz obr. 7.
4.2 KONTROLA HLADINY MOTO-
ROVÉHO OLEJE
Stroj se dodává s motorovou skříní naplněnou ole-
jem SAE 10W-30.
Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda
je hladina oleje správná. Při kontrole musí stroj
stát na vodorovném povrchu.
Čistým hadříkem otřete povrch kolem ole-
jové měrky. Odšroubujte měrku a vytáh-
něte ji. Olejovou měrku otřete. Zasuňte ji
dovnitř a utáhněte uzávěr.
Potom uzávěr odšroubujte a znovu vyjměte měrku.
Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje
nedostatečná, doplňte ji až po značku „FULL“. Viz
obr. 8.
Hladina oleje nesmí nikdy překročit značku
„FULL“. To by vedlo k přehřívání motoru. Pokud
hladina oleje překročí značku „FULL“, olej se
musí vypouštět, dokud nebude dosaženo správné
hladiny.
4.3 KONTROLA HLADINY OLEJE V
PŘEVODOVCE
Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda
je hladina oleje správná. Při kontrole musí stroj
stát na vodorovném povrchu.
Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži (9:R). Musí být
mezi značkami MAX a MIN. V případě potřeby
olej doplňte.
Typ oleje:
4.4 KONTROLA BEZPEČNOSTI
Při zkoušení určitého stroje zkontrolujte, zda bylo
dosaženo níže uvedených výsledků bezpečnostní
kontroly.
Bezpečnostní kontrola se musí provádět
vždy před každým použitím.
Není-li dosaženo kteréhokoliv z níže
uvedených výsledků, stroj se nesmí
používat! Předejte jej servisní dílně k
opravě.
4.4.1 Všeobecná kontrola bezpečnosti
4.4.2 Kontrola elektrické bezpečnosti
Pokaždé před použitím se musí
zkontrolovat činnost bezpečnostního
systému.
Typ oleje
4WD Syntetický olej 5W-50
HST SAE 10W-30 (20W-50)
Předmět Výsledek
Rozvod paliva a
připojení.
Žádný únik.
Elektrické kabely. Veškerá izolace v neporuše-
ném stavu.
Žádné mechanické poškození.
Systém výfuku. Žádné úniky ve spojích.
Všechny šrouby utažené.
Rozvod oleje Žádný únik. Žádné poškození.
Přejeďte strojem
dopředu/dozadu a
uvolněte kombino-
vaný pedál pohonu
- brzdy.
Stroj se zastaví.
Zkušební jízda Žádné abnormální vibrace.
Žádný abnormální zvuk.
Stav Činnost Výsledek
Není sešlápnutý pedál
spojky - brzdy.
Není aktivován
vedlejší pohon.
Pokuste se
nastartovat.
Motor se
nespustí.
Je sešlápnutý pedál
spojky - brzdy.
Je aktivován vedlejší
pohon.
Pokuste se
nastartovat.
Motor se
nespustí.
Běžící motor. Je
aktivován vedlejší
pohon.
Řidič se zvedne
ze sedadla.
Motor se
zastaví.
Běžící motor. Vyjměte
pojistku. Viz 9:S
Motor se
zastaví.
124
ČEŠTINA
CS
Překlad původního návodu k používání
4.5 SPUŠTĚNÍ MOTORU
1. Otevřete palivový kohout. Viz 10:U.
2. Zkontrolujte, zda jsou na zapalovacích svíčkách
nainstalovány kabely.
3. Přesvědčete se, že je odpojen vedlejší pohon.
4. Nenechávejte chodidlo na pedálu pohonu.
5. Spouštění studeného motoru – páčku plynu
nastavte do polohy sytiče.
Spouštění teplého motoru – nastavte páčku ply-
nu na plný plyn (přibl. 2 cm za polohu sytiče).
6. Úplně sešlápněte pedál spojky - brzdy.
7. Otočte klíčkem zapalování a nastartujte motor.
8 Jakmile se motor nastartuje a pokud jste použili
sytič, postupně přesunujte páčku plynu do polo-
hy plného plynu (přibl. 2 cm za polohu sytiče).
9. Po spuštění studeného motoru neuplatňujte oka-
mžitě pracovní zátěž, ale nechejte motor něko-
lik minut běžet bez zátěže. To umožní, aby se
zahřál olej.
Za provozu stroje by měl být vždy nastaven plný
plyn.
4.6 RADY PRO POUŽITÍ STROJE
Vždy zkontrolujte, zda je v motoru správný objem
oleje. To je důležité zejména při jízdě po svazích.
Viz 4.2.
Při jízdě po svazích buďte opatrní. Při
jízdě do svahu nebo ze svahu se prudce
nerozjíždějte ani nezastavujte. Nikdy
nejezděte napříč svahem. Po svahu se
pohybujte shora dolů nebo zdola naho-
ru.
Stroj nesmí v žádném směru pojíždět
po svahu se sklonem větším než 10 °.
Na svazích a při ostrých otočkách snižte
rychlost, abyste si udrželi kontrolu a
snížili riziko převrácení.
Máte-li zařazen nejvyšší rychlostní stu-
peň a jedete na plný plyn, neotáčejte
volantem až na doraz. Stroj by se mohl
snadno převrátit.
Ruce a prsty mějte v dostatečné vzdále-
nosti od kloubu hřídele volantu a kon-
zoly sedadla. Hrozí nebezpečí vážných
poranění. Nikdy neřiďte stroj s otevře-
ným krytem motorové skříně.
4.7 VYPNUTÍ STROJE
Vypněte vedlejší pohon. Použijte parkovací brzdu.
Přibližně 1 až 2 minuty nechte motor běžet
naprázdno. Vypněte motor otočením klíčku zapa-
lování.
Zavřete palivový kohout. Toto je velmi důležité,
pokud hodláte stroj převážet například na vlečném
voze.
Pokud chcete nechat sekačku bez dozo-
ru, odpojte kabel od zapalovací svíčky a
vytáhněte klíček ze zapalování.
Motor může být bezprostředně po
vypnutí velmi horký. Nedotýkejte se
tlumiče, válce ani chladicích žeber.
Mohli byste se spálit.
4.8 ČIŠTĚ
Abyste omezili nebezpečí vzniku požá-
ru, pravidelně čistěte motor, tlumič
výfuku, akumulátor a palivovou nádrž
od trávy, listí a oleje.
Abyste omezili nebezpečí vzniku požá-
ru, pravidelně kontrolujte, zda ze stroje
neuniká olej nebo palivo.
Nikdy nepoužívejte vysokotlakou vodu.
Mohla by poškodit těsnění hřídele, elek-
trické součásti nebo hydraulické venti-
ly.
Žebra chladiče nikdy nečistěte vysoko-
tlakým vzduchem. Došlo by poškození
jejich struktury.
Vy čistěte stroj po každém použití. K čištění se
vztahují následující pokyny:
•Nestříkejte vodu přímo na motor.
•Vyčistěte motor kartáčem a/nebo stlačeným
vzduchem.
•Vyčistěte sací otvor chladicího vzduchu motoru
(9:T).
Po vodním čištění spusťte stroj a sekací plošinu,
abyste odstranili vodu, která by jinak mohla
vniknout do ložisek a poškodit je.
5 ÚDRŽBA
5.1 SERVISNÍ PROGRAM
Aby byl stroj udržován v dobrém stavu z hlediska
jeho spolehlivosti a provozní bezpečnosti, jakož i s
ohledem na ochranu životního prostředí, je nutno
dodržovat servisní program GGP.
Servis prováděný v autorizované dílně zaručuje
profesionální práci s použitím originálních náhrad-
ních dílů.
5.2 PŘÍPRAVA
Veškerý servis a údržba se musí provádět na stojí-
cím stroji s vypnutým motorem.
Proti pohybu stroj vždy zajistěte parko-
vací brzdou.
Vypněte motor.
Abyste předešli neúmyslnému spuště
motoru, odpojte kabely od zapalova-
cích svíček a vytáhněte klíček ze zapalo-
vání.
125
ČEŠTINA
CS
Překlad původního návodu k používání
5.3 TLAK V PNEUMATIKÁCH
Upravte tlak v pneumatikách následujícím způso-
bem:
Přední: 0,6 bar (9 psi).
Zadní: 0,4 bar (6 psi).
5.4 VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLE-
JE A FILTRU
První výměnu motorového oleje proveďte po 5
hodinách provozu a potom jej vyměňujte vždy po
50 hodinách provozu nebo jednou za sezónu.
Pokud stroj pracuje ve ztížených podmínkách nebo
při vysokých teplotách prostředí, měňte olej častěji
(po 25 hodinách provozu nebo jednou za sezónu).
Po 100 hodinách provozu se musí vyměnit olejový
filtr.
Používejte olej zvolený podle následující tabulky.
Používejte olej bez aditiv.
Olej nepřeplňujte. Mohlo by dojít k přehřátí moto-
ru.
Olej vyměňujte, když je motor teplý.
Pokud se olej vypouští bezprostředně
po vypnutí motoru, může být velmi hor-
ký. Proto několik minut počkejte, aby
motor zchladl, a teprve potom začněte
olej vypouštět.
1. Připevněte svorku na hadici na vypouštění ole-
je. Použijte univerzální svorku nebo podobný
typ. Viz obr. 10:V.
2. Posuňte svorku o 3 - 4 cm po vypouštěcí hadici
a vytáhněte zátku.
3. Sbírejte olej do sběrné nádoby.
UPOZORNĚNÍ! Zabraňte rozlití oleje na
hnací řemeny.
4. Olej nechte zlikvidovat v souladu s místními
předpisy.
5. Nainstalujte vypouštěcí zátku a přesuňte svorku
zpět, ab
y svírala hadici nad zátkou.
6. Odstraňte olejovou měrku a dolijte čerstvý olej.
Objem oleje: 1,4 l
7. Po doplnění oleje spus˙te motor a nechejte jej
30 sekund běžet naprázdno.
8. Zkontrolujte, zda olej neuniká.
9. Vypněte motor. Počkejte 30 sekund a potom
zkontrolujte hladinu oleje podle 4.2.
5.5 PŘEVODOVKA, OLEJE (4WD)
V následující tabulce jsou uvedeny intervaly, kdy
je třeba provádět kontrolu, doplnění a výměnu ole-
je hydraulické převodovky.
Typ oleje: Syntetický olej 5W-50
Množství oleje při výměně: přibližně 3,5 l.
5.5.1 Kontrola - doplně
Viz “4.3”.
5.5.2 Vypouštění oleje
1. Nechte stroj běžet 10 - 20 minut při různých
rychlostech, aby se zahřál převodový olej.
2. Stroj postavte na zcela vodorovný povrch.
3. Podle obr. 6 vytáhněte obě vysouvací páky.
4. Pod přední i zadní osu postavte nádrž na olej.
5. Odstraňte uzávěr a otevřete olejovou nádrž. Viz
9:R.
K odstranění vypouštěcí zátky oleje
používejte pouze 3/8” čtvercový klíč.
Jiný nástroj by mohl zátku poškodit.
6. Ze zadní osy odstraňte vypouštěcí zátku oleje.
Vy čistěte otvor a použijte 3/8” čtvercový klíč.
Viz obr. 11.
7. Z přední osy odstraňte obě vypouštěcí zátky.
Použijte 12mm klíč. Olej z přední osy a potrubí
nechte vytéct. Viz obr. 12.
8.
Zkontrolujte, zda těsnění vypouštěcích zátek
přední osy nejsou poškozena. Viz obr. 12. Nain-
stalujte zátky zpět. Utahovací moment: 15 - 17
Nm.
Vypouštěcí zátku utahujte momentem
nejvýše 5 Nm. Vyšší utahovací moment
by ji poškodil.
9. Zkontrolujte, zda těsnění vypouštěcí zátky na
zadní ose není poškozeno. Viz obr. 11:Y.
Vypouštěcí zátku našroubujte zpět. Utáhněte ji
momentem 5 Nm.
10.K odstranění oleje ze dna nádrže použijte čer-
padlo. Viz obr. 13.
11.Použitý olej zlikvidujte v souladu s místními
předpisy.
5.5.3 Plně
Nikdy nespouštějte motor, je-li zadní
páka spojky zasunuta a přední páka
spojky vysunuta.
Došlo by k poškození těsnění přední
osy.
1. Do nádrže nalijte nový olej.
Olej SAE 10W-30
Výkonnostní třída API SJ nebo vyšší
Činnost:
Poprvé
Poté v
intervalu
Provozních hodin
Kontrola – doplnění hladiny - 50
Výměna oleje 5 200
126
ČEŠTINA
CS
Překlad původního návodu k používání
Při spuštění motoru v uzavřených pro-
storách musí být výfuk připojen k odsá-
vacímu zařízení.
2. Zkontrolujte, zda je páka spojky zadní osy
vysunuta.
3. Spus˙te motor. Po spuštění motoru se páka spoj-
ky přední osy automaticky zasune.
4. Vytáhněte páku spojky přední osy.
UPOZORNĚNÍ! Olej se do systému převo-
dovky načerpá velmi rychle. Nádrž musí být
vždy zcela plná. Nikdy nesmí dojít k nasátí
vzduchu.
5. Dřevěným klínem zablokujte pedál akceleráto-
ru v poloze pro jízdu vpřed. Viz obr. 14.Do
nádrže ručně nalijte nový olej.
6. Minutu pojíždějte se strojem směrem vpřed.
7. Přemístěte dřevěný klín tak, aby zajistil pedál
akcelerátoru v poloze pro jízdu vzad. Pokračuj-
te v doplňování oleje.
8. Minutu pojíždějte se strojem směrem vzad.
9. Po minutě měňte směr jízdy a průběžně dopl-
ňujte olej, dokud z nádrže nepřestane vycházet
vzduch.
10.Vypněte motor, namontujte kryt olejové nádrže
a uzavřete kryt motoru.
11.Několi
k minut strojem pojíždějte a poté doplňte
hladinu oleje v nádrži.
5.6 ŘEMENOVÉ POHONY
Po pěti hodinách provozu zkontrolujte, zda jsou
všechny řemeny celé a nepoškozené.
5.7 ŘÍZENÍ
Řízení se musí zkontrolovat/seřídit po pěti hodi-
nách provozu a potom po každých 100 hodinách
provozu.
5.7.1 Kontrola
Krátce otočte volantem dozadu a dopředu. V řetě-
zech řízení nesmí být žádná mechanická vůle.
5.7.2 Seřízení
Podle potřeby seřiďte řetězy řízení následujícím
způsobem:
1. Nastavte stroj do polohy pro přímou jízdu.
2. Seřiďte řetězy řízení dvěma maticemi umístě-
nými pod středem. Viz obr. 16.
3. Nastavujte obě matice stejně, dokud vůle
nezmizí.
4. Vyzkoušejte jízdu stroje kupředu a zkontrolujte,
zda není volant mimo střední polohu.
5. Je-li volant mimo střední polohu, jednu matici
povolte a druhou přitáhněte.
Řetězy řízení nepřepínejte. Řízení by pak bylo
obtížné a řetězy řízení
by se rychle opotřebováva-
ly.
5.8 AKUMULÁTOR
Pokud se kyselina dostane do kontaktu
s očima nebo kůží, může způsobit vážná
zranění. Pokud se jakákoliv část těla
dostane do kontaktu s kyselinou, oka-
mžitě ji omyjte spoustou vody a co nej-
dříve vyhledejte lékařskou pomoc.
Typ akumulátoru: akumulátor regulovaný venti-
lem o jmenovitém napětí 12 V. Elektrolyt akumu-
látoru není třeba kontrolovat ani doplňovat.
Akumulátor je nutno dobíjet pouze v případě
potřeby, například po dlouhodobém uskladně
stroje.
Před prvním použitím musí být akumu-
látor plně nabitý. Skladujte jej ve stavu
plného nabití. Uskladněním vybitého
akumulátoru může dojít k jeho vážné-
mu poškození.
5.8.1 Nabíjení pomocí motoru
Akumulátor lze nabíjet pomocí generátoru motoru.
Postupujte následovně:
1. Podle následujícího obrázku nainstalujte aku-
mulátor.
2. Stroj postavte ven nebo namontujte zařízení na
odvádění výfukových plynů.
3. Nastartujte motor podle pokynů v uživatelské
příručce.
4. Nechte motor běžet nepřetržitě 45 minut.
5. Vypněte motor. Akumulátor je nyní zcela nabi-
tý.
5.8.2 Nabíjení akumulátoru pomocí nabí-
ječky
Při nabí
jení akumulátoru pomocí nabíječky se
musí používat nabíječka s konstantním napětím.
Koupi vhodné nabíječky s konstantním napětím
konzultujte se svým prodejcem.
Při použití standardní nabíječky může dojít k
poškození akumulátoru.
5.8.3 Demontáž/montáž
Akumulátor je umístěn pod motorovou skříní. Při
jeho montáži a demontáži je třeba dodržovat násle-
dující pravidla připojování a odpojování kabelů:
•Při demontáži Nejprve odpojte černý kabel od
záporného pólu akumulátoru (-). Poté odpojte
červený kabel od kladného pólu akumulátoru
(+).
•Při montáži Nejprve připojte červený kabel ke
kladnému pólu akumulátoru (+). Poté připojte
černý kabel k zápornému pólu akumulátoru (-).
Zapojením či odpojením kabelů
nesprávným postupem může dojít ke
zkratování a poškození akumulátoru.
Opačným zapojením kabelů by došlo k
poškození generátoru a akumulátoru.
127
ČEŠTINA
CS
Překlad původního návodu k používání
Dobře připevněte kabely. Uvolně
kabely mohou způsobit vznícení.
Nikdy nespouštějte motor bez řádně
připojeného akumulátoru. Mohlo by
dojít k vážnému poškození generátoru
a celého elektrického systému.
5.8.4 Čiště
Zoxidované vývody akumulátoru je nutno očistit.
Vývody akumulátoru očistěte drátěným kartáčem
a namažte je mazivem na kontakty.
5.9 VZDUCHOVÝ FILTR, MOTOR
Vzduchový filtr (papírový filtr) se musí vyčistit/
vyměnit po 100 hodinách provozu.
UPOZORNĚNÍ! Pokud stroj pracuje v prašném
prostředí, čistěte/vyměňujte filtry častěji.
Vzduchové filtry vyjímejte/instalujte následujícím
způsobem:
1. Důkladně očistěte okolí pouzdra vzduchového
filtru (12:R).
2. Demontujte kryt vzduchového filtru tak, že
odstraníte dva šrouby.
3. Odmontujte papírovou vložku filtru (12:S) .
Dbejte, aby se do karburátoru nedostaly žádné
nečistoty. Očistěte kryt filtru.
4. Vyčistěte papírový filtr lehkým poklepáním na
rovném povrchu. Pokud je filtr velmi znečištěn,
vyměňte jej.
5. Montáž proveďte v opačném pořadí.
K čištění papírové vložky filtru nepoužívejte
stlačený vzduch nebo benzínové čisticí prostředky,
například petrolej. Došlo by k poškození filtru.
K čištění papírové vložky filtru nepoužívejte
stlačený vzduch. Na papírovou vložku filtru nesmí
nakapat olej.
5.10 ZAPALOVACÍ SVÍČKA
Zapalovací svíčky se musí měnit každých 200
hodin provozu (tj. při každém dalším základním
servisu).
Než odpojíte zapalovací svíčku, očistěte její okolí.
Zapalovací svíčka
: Champion RC12YC nebo
ekvivalentní typ.
Vzdálenost elektrod
: 0,75 mm.
5.11 PŘÍVOD VZDUCHU
Viz 9:T. Motor je chlazen vzduchem. Zablokovaný
systém chlazení může motor poškodit. Přívod
vzduchu do motoru čistěte po 50 hodinách provo-
zu. Při každém základním servisu se provádí peč-
livější čištění chladicího systému.
5.12 MAZÁNÍ
Po každých 50 hodinách provozu a po každém
mytí se musí namazat všechny mazací body podle
následující tabulky.
5.13 POJISTKA
V případě elektrické závady zkontrolujte/vyměňte
pojistku 20 A. Viz 9:S.
6 PATENT – REGISTRACE KON-
STRUKCE
Tento stroj a jeho díly jsou chráněny následujícími
patenty a registracemi konstrukce:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
Společnost GGP si vyhrazuje právo provádět změ-
ny produktu bez předchozího upozornění.
Předmět Činnost Obrá-
zek
Středový
bod
Čtyři maznice.
Použijte mazací lis naplně
univerzálním mazivem. Čer-
pejte, dokud vychází mazivo.
17
Řetězy říze-
Vy čistěte řetězy drátěným
kartáčem.
Namažte je univerzálním
mazivem na řetězy ve spreji.
-
Napínací
ramena
Namažte nosné body olejnič-
kou při aktivaci každého
ovládacího prvku.
Ideální je pracovat ve dvou
lidech.
18
Ovládací
lanka
Namažte konce lanka olejnič-
kou při aktivaci každého
ovládacího prvku.
Musí se provádět ve dvou
lidech.
18
/