AEG RV 3.5 Operativní instrukce

Značka
AEG
Modelka
RV 3.5
Typ
Operativní instrukce
55
55
55
56
56
57
58
59
59
62
63
63
63
63
64
65
65
66
66
8.0 ZÁRUKA A SERVIS
7.0 LIKVIDACE DO ODPADU
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE
5.1 Čištění, údržba a skladování
5.0 ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ
4.1 Montáž couvacího kamerového systému
4.2 Montáž monitoru
4.3 Obsluha monitoru
4.4 Menu pro nastavení monitoru
4.5 Testování couvacího kamerového systému
4.6 Výměna pojistky
4.7 Vyhledávání chyb
4.0 MONTÁŽ / OBSLUHA
3.1 Obsah dodávky
3.2 Přehled výrobku
3.0 POPIS VÝROBKU
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
2.2 Bezpečnostní pokyny pro montáž couvacího kamerového systému
2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.1 Co znamenají symboly?
1.2 Princip funkce couvacího kamerového systému
1.3 Použití k určenému účelu
1.4 Parametry couvacího kamerového systému
1.0 Úvod
OBSAH
54
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
Couvací kamerový systém RV 3.5 je určen
výhradně pro dodatečné zlepšení
viditelnosti při krátkém couvání s motor-
ovým vozidlem.
Couvací kamerový systém RV 3.5 Vás
nezbavuje povinnosti dodržovat dopravní
předpisy, pravidla silničního provozu ani
povinnosti zabránit ohrožení bezpečnosti.
Kamera je určena pro couvání rychlostí
maximálně 3 km/hod. (kilometry za
hodinu) a pro dosah přenosu maximálně
10 m.
Couvací kamerový systém je určen pouze
k soukromému použití. Použití kamery
slouží jen ke zlepšení viditelnosti při
couvání s motorovým vozidlem. Nezba-
vuje Vás povinnosti jezdit opatně,
ohlédnout se před couváním a dávat
pozor zvláště na chodce a všechny
ostatní účastníky silničního provozu!
K provozu couvacího kamerového systému
je zapotřebí vstupního napětí 12 V / DC.
Provoz s napětím 24 V / DC není možný!
Pozor: Nebezpečí věcných škod
a ohrožení osob!
1.3 Použití k určenému účelu
Couvací kamerový systém RV 3.5 slouží
ke zlepšení viditelnosti při krátkém
couvání, např. při parkování. Stisknutím
tlačítka zap / vyp (Ein / Aus) se zapíná
barevný monitor a při zařazené zpáteční
rychlosti na něj kamera vysílá obraz
přenášený rádiovým signálem. Kamera
má zorný úhel 110 °. Vestavěná technika
nočního vidění umožňuje přenos obrazu
i za tmy. Po zařazení jiného rychlostního
stupně ukončí vysílač přenos rádiového
signálu a monitor
se vypne.
1.2 Funkce couvacího kamerového
systému
Další vysvětlení k symbolům, jednotkám
a zkratkám najdete na straně 65.
Přezkoušeno podle ECE
10R-03 0813
Přístroj se shoduje
se směrnicemi EU
Přístroj, baterie a obalový
materiál likvidujte do odpadu
ekologicky!
Pozor! Nebezpečí elektrického
napětí v prostoru dílů
motorového vozidla!
Varování před nebezpečným
elektrickým napětím! Ohrožení
života!
Pozor nebezpečí! Dodržujte
bezpečnostní a výstražná
upozornění!
Číst návod
k obsluze!
1.1 Co znamenají symboly?
Vážená zákaznice,
vážený zákazníku,
blahopřejeme Vám k Vašemu novému
„Couvacímu kamerovému systému RV
3.5" a děkujeme za důvěru. V zájmu
zajištění optimální funkce, výkonnosti a
bezpečnosti Vaší couvací kamery Vás pro-
síme, abyste si před uvedením do provozu
přečetli tento návod k obsluze. To přispěje
k tomu, že se z Vašeho přístroje budete
dlouho radovat.
1.0 ÚVOD
CZ 55
E
24
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
2.1.9 Používejte couvací kamerový systém
jen není-li poškozený, nemá
poruchy rádiového přenosu
nebo poškozené kabely!
2.1.8 Dbejte na to, aby se přístroj
nacházel vždy v bezpečném prostředí.
Nevystavujte ho mechanickému zatížení,
extrémním teplotám, vlhkosti a otřesům!
2.1.7 V závislosti na podmínkách okolního
prostředí je možné, že kamera a monitor
správně neznázorní osoby a předměty za
vozidlem.
2.1.6 Přístroj se za provozu zahřívá.
Umístěte couvací kamerový systém vždy
na bezpečném, dobře větraném místě.
2.1.5 Při pochybnostech o správnosti
instalace, obsluhy nebo funkce couvacího
kamerového systému se obraťte na
kvalifikovaného odborníka.
2.1.4 Nepoužívejte couvací kamerový
systém k proudovému napájení jiných
přídavných přístrojů ve vozidle nebo cizích
přístrojů.
2.1.3 Tento přístroj se nehodí k používání
osobami (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo duševními
schopnostmi, nedostatečnými zkušenost-
mi a nebo znalostmi, ledaže jsou pod
dohledem osoby zodpovědné za jejich
bezpečnost nebo jsou-li poučené jak se
přístroj používá.
2.1.2 Uchovejte si návod po celou dobu
používání výrobku.
2.1.1 Zbraňte přístupu dětí k
couvacímu kamerovému
systému! Děti nevnímají nebo
nerozeznají možná nebezpečí při zachá-
zení s elektrickými přístroji. Nedovolte,
aby couvací kamerová systém dostal do
dětských rukou, uchovávejte ho na
nepřístupném místě. Děti mohou spolk-
nout malé díly a udusit se. Děti se mohou
při použití couvacího kamerového systému
zranit. I obalový materiál přechovávejte
mimo dosah dětí.
Varování!
Přečtěte si všechny pokyny! Nerespekto-
vání bezpečnostních pokynů může vést ke
škodám na majetku, ohrožení nebo
usmrcení osob! Uschovejte si tento návod
pro pozdější nahlédnutí.Předávejte ho
spolu s přístrojem i třetí osobě. Umožněte
i třetí osobě přístup k tomuto návodu.
Tento návod k použití je součástí výrobku.
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
2.0 BEZPEČNOS-
TNÍ POKYNY
Umožňuje lepší výhled za vozidlo pro
větší bezpečnost
Bezkabelový, kódovaný rádiový přenos
frekvencí 2,4 Ghz
Funkce nočního vidění
Příjemně široký zorný úhel (110 °)
Pomocné linie pro odstup od překážky
Snadná obsluha řízená pomocí menu
Ideální pro osobní vozy a obytné přívěsy
Jednoduchá montáž, nenápadné
umístění
Perfektní optická pomoc při pojíždění
a parkování
Obsah dodávky: monitor, držák,
přípojka pro 12 V ve vozidle, vysílač,
kamera a montážní materiál
1.4 Parametry couvacího
kamerového systému
56
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
2.2.6 Provádějte montáž couvacího
kamerového systému jen v bezpečném
prostředí!Držte oblečení, Vaše vlasy,
končetiny a systém mimo dosah
pohyblivých a horkých dílu motoru a
vozidla!
2.2.5 Dbejte na bezpečnostní pokyny a
údaje v příručce výrobce vozidla!
2.2.4 Pozor! Nebezpečné elek-
trické napětí v oblasti zapalo-
vacích cívek, víka rozdělovače,
svíček a jiných elektrických dílů v moto-
rovém vozidle!
2.2.3 Dodržujte bezpečnostní předpisy,
jestliže je vozidlo nadzdviženo
nebo se nachází na zvedací plošině!
2.2.2 Během montáže couvacího kamero-
vého systému nesmí být vozidlo v provozu
ani se nesmí startovat!
2.2.1 Před montáží stejně jako při testo-
vání zajistěte vozidlo, aby nemohlo
pojíždět. Pozor - nebezpečí zranění a
nebezpečí věcných škod! Zatáhněte
vždy ruční brzdu a zařaďte rychlost! U
vozidla s automatickou převodovkou
musí být řadící páka v poloze “P” a
zatažená ruční brzda!
2.2 Bezpečnostní pokyny k montáži
couvacího kamerového systému
2.1.23 Po mytí auta v myčce je možné,
že se změní, vlivem mechanického
zatížení, nastavení úhlu kamery. Prosíme,
přezkoušejte kameru a v případě potřeby
proveďte její nové nastavení.
2.1.22 Při silném světle, dopadajícím
na čočku kamery může dojít k přezáření
a nejasnému zobrazení předmětů.
2.1.21 Extrémně vysoké nebo nízké anebo
rychlé změny teploty mohou vést k
poruchám funkce kamery nebo chybnému
znázornění na monitoru.
2.1.20 Během provozu systému může dojít
k poruchám bezdrátových přístrojů (např.
mobilních telefonů, přístrojů s Bluetooth)
anebo mohou tyto vyvolat poruchy
kamery. Proto nepoužívejte takové
přístroje v blízkosti systému nebo tento
systém v blízkosti jiných bezdrátových
přístrojů.
2.1.19 Zajistěte, aby byly všechny zástrčky
a přívodní kabely suché. Nikdy neza-
pínejte přístroj vlhkýma nebo mokrýma
rukama!
2.1.18 Kamera je chráněna před deštivým
počasím, ale není vodotěsná! Nepono-
řujte kameru do vody nebo jiných kapalin!
2.1.17 Je nutné zabránit vniknutí kapalin
do monitoru! Neponořujte monitor do
kapalin! Do provozu jen suchý monitor.
2.1.16 Pro provoz couvacího Kamerového
systému je zapotřebí vstupní napětí
12 V / DC. Jestliže monitor nepoužíváte,
vytáhněte zástrčku z přívodu elektrického
proudu. Při vytahování zástrčky
netahejte nikdy za kabel!
2.1.15 Nenoste kameru nebo vysílač za
jejich přívodní kabely.
2.1.14 Během provozu musí být zajištěna
dostatečná cirkulace vzduchu.
K tomu musí mít monitor a vysílač
odpovídající odstup od okolních dílů.
Monitor a vysílač se nesmí ničím zakrývat!
2.1.13 Nepoužívejte žádné jiné kabely
nebo příslušenství. Neprodlužujte kabely.
2.1.12 Nepoužívejte systém, jestliže
Vám jeho součásti upadly nebo byly jinak
poškozeny. Nechte provést kvalifiko-
vaného elektrikáře kontrolu nebo opravu!
2.1.11 Couvací kamerový systém
nesmí být manipulován ani měněn.
2.1.10 Všechny opravy systému musí být
prováděny kvalifikovaným elektrikářem
nebo kvalifikovaným odborníkem.
CZ 57
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
Zobrazeníse mohou poněkud lišit od
skutečné podoby výrobku. Změny uvede-
néna základě technického pokroku jsou
vyhrazeny. Dekorace není obsahem
dodávky.
Po vybalení zkontrolujte úplnost dodávky
a všechny díly, jestli nejsou poškozené
Nepoužívejte poškozený couvací kamer-
ový systém ukazující chybné zobrazení na
monitoru, a nebo když nemáte k dispozici
návod k obsluze!
1 Monitor LCD 3,5" (8,9 cm)
1 Rameno monitoru s přísavkou
1 Kabel monitoru se zástrčkou na 12 V
1 Kamera s připojovacím kabelem
2 Držáky pro kameru
1 Vysílač
1 Připojovací kabel vysílače
4 Vázací pásky na kabely
2 Kabelové spojovací svorky
2 Šrouby
2 Upínací matky s jištěním
1 Umělohmotný kroužek
1 Návod k obsluze
3.1 Obsah dodávky
3.0 POPIS
VÝROBKU
2.2.17 Pokládejte a zavádějte kabely tak,
aby nebylo možné o ně zakopnout, a aby
nemohly být poškozeny ostrými před-
měty! Nezavádějte kabely přes horké
povrchy!
2.2.16 Při montáži couvacího kamerového
systému nenoste kovové šperky, které
mohou vyvolat zkrat a způsobit
popáleniny!
2.2.15 Čistěte kryt čočky kamery
opatrně, obzvlášť při odstraňování
ledu a sněhu, aby nedošlo k jeho
poškrábání.
2.2.14 Jestliže máte pochybnosti při
montáži systému, zeptejte se kvalifiko-
vaného odborníka nebo si nechte instalo-
vat systém na zakázku.
2.2.13 I při správné aktivaci pojistky
v zástrčce pro napětí 12 V zůstává
kamera a vysílač couvacího kamerového
systému i nadále provozuschopné.
2.2.12 Neodbornou montáží systému
mohou být poškozeny elektronické díly
vozidla. Následkem může dojít k nehodě
nebo požáru. Pozor! Nebezpečí ohrožení
osob a věcných škod!
2.2.11 Před montáží Couvacího kamero-
vého systému vypněte zapalování u všech
spotřebičů vozidla!
2.2.10 Při poruše nebo poškození
Couvacího kamerového systému za
provozu se musí celý systém odpojit od
napájení s 12 V v motorovém vozidle!
2.2.9 Při montáži couvacího kamerového
systému dbejte neustále na to, abyste
nenarušili bezpečnost a funkčnost
ostatních systémů a přístrojů vozidla!
Dbejte na pokyny uvedené v příručce
výrobce motorového vozidla.
2.2.8 Nebezpečí zkratu! Při připojování
kabelu kamery k palubnímu napětí
vozidla dbejte na správnou polaritu.
Dbejte přitom na pokyny v příručce
a plány zapojení od výrobce vozidla.
2.2.7 Při montáži dbejte na bezpečné,
pevné uchycení a vedení kabelů.
Nepřipevňujte je na vodivé materiály. V
případě vedení kabelu přepážkami s
ostrými hranami (plechy, atd.) se musí
použít vhodné trubky a průchodky, aby se
zabránilo jeho poškození. Chraňte kabely
před poškozením, příliš je neohýbejte.
Poškozené kabely se musí ihned vyměnit!
58
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
10
3
4
2
1
5
6
7
8
9
11
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Krok 2: Otvor pro kabel kamery
Hledejte v místě připevnění státní pozná-
vací značky otvor vedoucí dovnitř vozidla,
abyste mohli prostrčit zástrčku připo-
jovacího kabelu pro kameru . Pro lepší
přístupnost odstraňte obložení vnitřní
stěny v místě státní poznávací značky.
Jestliže se zde nenachází vhodný otvor,
vyvrtejte nový vrtákem o průměru 11 mm
v místě, které bude později zakryto státní
poznávací značkou.
Pozor: Dbejte na to, aby se v
místě vrtání nenacházely žádné
jiné elektrické vodiče nebo díly
vozidla, které byste mohli poškodit!
Pro ochranu vyvrtaného otvoru před
korozí nalakujte hrany otvoru vhodným
lakem (např. tužkou s lakem od výrobce
vozidla) a upravené místo nechte
zaschnout.
Obrázek 2
Krok 1: Sejmutí státní poznávací značky
Nejdříve demontujte zadní státní pozná-
vací značku a její držák (viz obrázek 2).
Pozor! Díky různým technikám a konstru-
kcí vozidel neplatí a není tento návod k
montáži systémupoužitelný do všech typů
vozidel.
4.1 Montáž couvacího kamerovéh
systému
4.0 MONTÁŽ /
OBSLUHA
Kamera se 7 infračervenými LED a
připojovacím kabelem se zástrčkou
pro spojení s vysílačem
Monitorový kabel se zástrčkou na 12
V pro připojení k cigaretovému zapa-
lovači, včetně pojistky 1 A (Ampér)
Monitor LCD 3,5 " (8,9 cm)
Vázací pásky pro připevnění vysílače
Šrouby pro připevnění kamery
na držáky
Matky na šrouby
Kabelové svorky pro spojení s
kabely couvacího světla
Umělohmotný kroužek pro ochranu
hran otvoru s protaženými kabely
Držáky kamery
Rameno monitoru s přísavkou pro
jeho připevnění na předním skle
Vysílač s připojovacím kabelem
a zdířkou ke kameře, včetně připo-
jovacího kabelu s jedním červeným a
černým kabelem pro připojení na
couvací světlo a nalepeného lepícího
pásku pro připevnění vysílače.
3.2 Přehled výrobku
1
Obrázek 1
CZ 59
8
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
5 691
Krok 6: Zavedení kabelu kamery
Zaveďte kabel kamery , pro spojení s
kabelem vysílače v dutině nebo
uvnitř vozidla. Dbejte přitom na to, aby
nebyly kabely uskřípnuté nebo
zauzlované. Nyní nastrčte zástrčku kabelu
kamery do zdířky vysílače .
Obrázek 6
Krok 5: Připevnění státní poznávací
značky
Nyní namontujte státní poznávací značku
zpátky (viz obrázek 6).
Obrázek 5
Obrázek 4
Umělohmotný kroužek můžete v přípa-
dě potřeby z obou stran ještě utěsnit
běžnou těsnící hmotou proti vniknutí vody.
Krok 4: Připevnění kamery
Protáhněte zástrčku kabelu kamery
umělohmotným kroužkem do vnitřku
vozidla resp. do víka zavazadlového
prostoru. Namontujte kameru se
stejnoměrným odstupem na držáky
kamery (viz obrázek 4). K připevnění
použijte oba šrouby a matky (viz
obrázek 5). Zastavte utahování matek
ucítíte-li odpor a je-li kamera pevně
spojena s držáky. Dbejte na to, aby byl
kabel kamery pro zachování maximálně
možného výkyvu kamery vyvedený na
zadní straně kamery směrem nahoru.
Obrázek 3
Příklad:
připevnění
kamery nahoře
Minimální odstup 4 cm
Krok 3: Připevnění držáků kamery
Namontujte oba držáky kamery a držák
státní poznávací značky (jestliže byl mon-
tovaný). Dbejte na to, aby nebyl odstup
mezi oběma držáky menší než 4 cm (viz
obrázek 3). Kameru můžete připevnit pod
nebo nad státní poznávací značku. Na
obrázku 3 je znázorněna montáž nad státní
poznávací značkou.
Pozor! Poloha držáků kamery nesmí
rušit osvětlení státní poznávací značky!
V případě narušení osvětlení montujte
kameru na protilehlé straně.
Nakonec nasaďte do otvoru z vnější strany
vozidla umělohmotný kroužek .
6
1
8
1
8
8
11
1
11
1
9
9
9
5
60
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
Pozor! Jestliže nevíte jak máte
provést instalaci nebo jednotlivá
připojení, informujte se u
příslušných odborníků! V opačné případě
hrozí nebezpečí ohrožení osob a věcné
škody!
Nyní spojte druhou kabelovou svorkou
záporný kabel 12 V - (minus) couvacího
světla vozidla s černým kabelem vysílače
podle obrázků 8-11. Nakonec můžete zase
připojit kabel na záporný pól baterie
vozidla.
Obrázek 11
Uzavřete zajišťovací
kryt kabelové svorky
.
Obrázek 10
Stlačte kleštěmi
(nejsou v dodávce)
vystupující kovový
kontakt do kabelové
svorky . Tím se
navzájem spojí
oba kabely.
Obrázek 9
Vložte červený kabel
vysílače bočně do
kabelové svorky
(viz obrázek 9).
Obrázek 8
Vložte kabel 12 V +
(plus) couvacího
světla bočně do
kabelové svorky
(viz obrázek 8).
Pro připojení kabelu na couvací světlo
použijte obě kabelové svorky a postu-
pujte podle následujících, popsaných
kroků pro připojení jednotlivých kabelů.
Vysílač
Uzemnění
Černý
Napájecí
kabel pro
12 V
Obrázek 7
Kabel kamery
Kamera
Couvací
světlo
Kabelo
svorka
Červený
+ 12 V DC
couvací světlo
Krok 7: Připojení proudu pro vysílač
Sejměte kryt couvacího světla. Odstraňte
objímku žárovky z tělesa světla. Najděte
přívodní kabel vedoucí z vozidla k couva-
címu světlu. Dbejte přitom na údaje a
popis v příručce výrobce vozidla.
Pozor! Před prací na elektrickém rozvodu
vozidla musíte nejdříve odpojit kabel od
záporného pólu baterie! Přitom může
dojít ke ztrátě dat, kódů a programování
různých funkcí vozidla!
Nyní spojte přívodní kabel 12 V + (plus) z
vozidla pro couvací světlo s červeným
kabelem vysílače. Nakonec spojte
zemnící kabel 12 V - (minus) vozidla pro
couvací světlo s černým kabelem vysílače
(viz obrázek 7).
7
7
7
7
7
7
CZ 61
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
Pozor! Poloha monitoru nesmí
omezovat výhled řidiče! Ani
ostatní přístroje, obsluhované
jednotky a systémy vozidla nesmí být
negativně ovlivněny ve své funkci. Dbejte
přitom na platné zákony a bezpečnostní
předpisy pro motorová vozidla!
Obrázek 12
Uzavírací páka
monitoru
Výkyvný
monitor
Nastavovací šroub
Uzavírací
páka
Nastrčte hranatý prvek na rameni
monitoru do příslušného vybrání na
zadní straně monitoru. Nyní zasuňte
rameno monitoru nahoru až znatelně
zaskočí (viz obrázek 12).
Povolte nastavovací matku a nastavte
požadovanou polohu monitoru. Po
nastavení utáhněte znovu nastavovací
matku, monitor je zafixovaný.
Vyčistěte část předního skla,na kterou
chcete připevnit rameno s přísavkou.
Nyní přitlačte rameno s přísavkou na
sklo a uzavřete páku směrem k ramenu.
Spojte kabel monitoru s cigaretovým
zapalovačem (12 V) ve vozidle. Zaveďte
kabel monitoru tak, aby neohrožoval
bezpečnost vozidla nebo osob ve
vozidle.
4.2 Montáž monitoru
Krok 9: Přezkoušení napájení
vysílače proudem
Nejdříve zatáhněte ruční brzdu a ujistěte
se, jestli není zařazena rychlost. U vozidel
s automatickou převodovkou musí být
řadící páka v poloze “P”. Nastavte zapa-
lování do polohy II, motor nestartujte!
Zapněte monitor tlačítkem ( ). Při
správném připojení vysílače obdrží od něj
monitor signál při zařazení zpátečního
převodového stupně a na monitoru se
objeví obraz prostoru za vozidlem.
Jestliže se na monitoru obraz neobjeví,
můžete ještě k tomu kontrolovat napájení
kamery jednoduchým testem. Přitom
musí být zatažená ruční brzda (u auto-
matické převodovky řadící páka v poloze
„P“) zapnuté zapalování (stupeň II)
a zařazený zpáteční převodový stupeň.
Nestartujte motor! Nyní kameru zakryjte
ohnutými dlaněmi kompletně , aby byla
zatemněná a aktivoval se senzor nočního
vidění. Vytvořte malý otvor mezi Vašimi
palci a podívejte se do uzavřených dlaní.
Jestliže je kamera aktivní svítí červeně
všech 7 LED kolem kamery. Jestliže LED
nesvítí, přezkoušejte připojovací kabely a
připojení kamery. Dbejte na popis v bodě
4.7 na straně 64.
Krok 8: Připevnění vysílače
Odstraňte ochrannou fólii lepícího pásku
na horní straně vysílače a přilepte vysílač
pevně za obložení zavazadlového
prostoru. Přídavně připevněte vysílač ještě
dvěma vázacími pásky . Dbejte na to,
aby se v bezprostřední blízkosti vysílače
nenacházely elektrické spotřebiče
ovlivňující jeho výkon. Nyní můžete
zavedené kabely kamery a vysílače zafixo-
vat v dutině zavazadlového prostoru
pomocí vázací pásků . Zavedené kabely
nesmí negativně ovlivňovat funkci motor-
ového vozidla!
4
4
12
10
2
62
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
14
12
13
15
16
17
Guidelines On / Off
Direction
Colour
Contrast
Brightness
Language English / German
Exit
Vyšroubujte přidržovacící šroub.
Vyjměte čepičku kontaktu, pružinu a
pojistku 1 A (Ampér)
Sestavte všechny díly spolu s novou
pojistkou 1 A podle zobrazeného pořadí
zase dohromady a zašroubujte šroub.
Obrázek 15
Čepička
kontaktu
Pružina
Zástrčka na 12 V,
přípojka motor-
ového vozidla
Pojistka 1 A (Ampér)
Přídržný šroub
4.6 Výměna pojistky
Nejdříve zatáhněte ruční brzdu a ujistěte
se jestli není zařazená rychlost. U vozidel
s automatickou převodovkou musí být
řadící páka v poloze “P”. Nastavte
zapalování do polohy II, motor nesta-
rtujte!
Připojte monitor s jeho kabelem
na cigaretový zapalovač s 12 V. Zapněte
monitor tlačítkem . Symbol ( ) na
tlačítku se musí modře rozsvítit.
Zařaďte zpátečku. Na monitoru se objeví
obraz snímaný kamerou.
4.5 Testování couvacího kamerového
systému
Tlačítky ( + ) a ( - ) můžete násle-
dující nastavení v menu zvýšit,snížit nebo
přepnout dále:
Jas: nastavení jasu na monitoru
Kontrast: nastavení kontrastu monitoru
Barva: Nastavení intenzity barev na
monitoru
Směr: nastavení zobrazení na monitoru
Obraz na hlavě a nastavení vlevo / vpravo
Linie: zapnuté nebo vypnuté
Jazyk: nastavení pro anglický nebo
německý jazyk
Exit: ukončení režimu Stiskněte v režimu
„Exit“ tlačítko ( + ) nebo ( - ) pro
ukončení režimu menu.
Stiskněte tlačítko zap / vyp (Ein / Aus)
, aby svítil modře symbol ( ) na
tlačítku.
Pro aktivování režimu menu stlačte
tlačítko (M) . Na displeji se objeví na
cca 7 vteřin menu. Aktuální nastavení je
označeno žlutými písmeny.
Opakovaným stlačením tlačítka (M)
můžete přejít na další úroveň nasta-
vovacího režimu.
Obrázek 14
4.4 Nastavení monitoru pomocí menu
Zapněte monitor před použitím couvací
kamery a po ukončení jej opět vypněte.
Při zapnutém monitoru svítí modře
tlačítko zap / vyp (Ein / Aus)
Tlačítko pro menu k navolení
příslušného nastavovacího režimu
Tlačítko pro vpřed / zvětšit
Tlačítko pro zpět / zmenšit
Linie (pomocné linie pro odstup) na
displeji pro orientaci při couvání
Zobrazení na displeji
Obrázek 13
4.3 Obsluha monitoru
14
12
13
15
16
17
12
13
14
15
14
15
12
3
2
CZ 63
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
Zapalování vozidla a
monitor jsou zapnuté,
přídavně byla zařazena
zpátečka, ale displej zůstává
tmavý. Modrá LED nesvítí.
Zástrčka napájecího kabelu
pro monitor na 12 V není za-
strčená do zdířky cigareto-
vého zapalovače nebo do
jiné zdířky na 12 V ve ozidle.
Zastrčte zástrčku na 12 V
napájecího kabelu pro mo-
nitor do zdířky cigaretového
zapalovače nebo do jiné
zdířky pro 12 V ve vozidle.
Vyměňte vadnou pojistku v
zástrčce kabelu pro napá-
jení monitoru napětím 12 V
za novou pojistku (viz bod
4.6).
Pojistka v zástrčce kabelu na
12 V pro napájení monitoru
je propálená a musí se
vyměnit.
Vyměňte vadnou pojistku
pro cigaretový zapalovač
nebo pro jinou zdířku na
12 V v pojistkové skříňce
vozidla za novou.
Pojistka pro cigaretový
zapalovač nebo jinou zdířku
na 12 V ve vozidle je
propálená a musí se
vyměnit.
Zapalování je zapnuté,
zpátečka zařazená,
na monitoru
není nic vidět.
Neexistuje spojení mezi
kamerou a monitorem.
Pravděpodobně nejsou
správně zapojené kabely
kamery nebo se uvolnily.
Zkontrolujte, jestli jsou
správně a bezpečně
připevněné připojovací
kabely kamery na kabely
couvacího světla.
Na monitoru
jsou poruchy obrazu.
Jiné, bezkabelové přístroje
(např. mobilní telefon) ruší
signál přenášený mezi
kamerou a monitorem.
Vypněte jiné bezkabelové
přístroje (např. mobilní
telefon).
Bezkabelové spojení mezi
monitorem a kamerou je
příliš slabé a tím je narušen
přenos dat.
Přemístěte vysílač blíže
směrem k monitoru nebo
změňte pozici
monitoru.
Obraz na monitoru
je nejasný.
Pravděpodobně je
znečištěna čočka kamery.
Vyčistěte opatrně čočku
kamery.
Na čočku kamery dopadá
silné světlo.
Kvalita obrazu se zlepší
jakmile se vzdálíte
z dosahu rušícího
světelného zdroje.
Řešení, pomocMožné příčinyChyba / Porucha
4.7 Hledání chyb
64
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
°
°
°
°
Název přístroje: Bezdrátový couvací
systém RV 3.5
Číslo artiklu: 97152
Provozní teplota: -10 C až + 50 C
(Celsius)
Maximální rych- 3 km/h
lost couvání: (kilometry za hodinu)
Maximální dosah 10 m (metry)
přenosu:
Monitor:
Úhlopříčka 3,5 " / 8,9 cm
monitoru:
Rozlišení: 320 x 240 Pixel
Rozměry: cca 100 x 75 x 22 mm
( D x Š x V mm )
Technika: barevný LC-displej
Napájení: 12 V (Volt) stejnosměrný
proud
Pojistka: 1 A (Ampér)
Typ pojistky: T1AL250V
Kamera:
Rozlišení: 640 x 480 Pixel
Noční vidění: 7 infračervených LED
Zorný úhel: 110 stupňů
Barevný senzor: 1/4 " Barva-CMOS
Korektura automaticky
expozice:
Vyvážení bílé: automaticky
Úhel sklonu Variabilně nastavitelný
kamery: do cca 30
Napájení: 12 V (Volt) stejnosměrný
proud
Třída IP (druh IP68, vodě odolné
ochrany):
Vysílač:
Přenos: 2,4 Ghz
(Gigaherz; kmitů za
vteřinu)
Dosah: maximálně 10 m
(metry)
Napájení: 12 V (Volt) stejnosměrný
proud
6.0 TECHNICKÉ
ÚDAJE
5.1.5 Jestliže se kloub kamery časem
uvolní, můžete ho seřídit. Na zadní
straně kamery se nacházejí 4
šrouby uvnitř držáku kamery. Pro lepší
držení výkyvné kamery můžete tyto
šrouby poněkud přitáhnout. K tomu je
nutné demontovat kameru.
5.1.4 Neskladujte systém couvací kamery
v prostorech se silnými výkyvy teploty!
Vznikající kondenzační voda
může poškodit elektroniku!
5.1.2 Couvací kamerový systém čistěte
suchým hadrem. Nepoužívejte žádné
kapaliny nebo ostré čistící prostředky,
může dojít k zabarvení nebo narušení
povrchu přístroje a celý systém couvací
kamery může být poškozený! Vnikání
kapaliny dovnitř přístroje se musí zabránit!
Neponořujte přístroj do kapalin! Uvádějte
do provozu jen suchý systém couvací
kamery.
5.1.1 Pozor! Před čištěním vypněte
monitor a odpojte jeho napájení ze
zdířky s 12 V v motorovém vozidle.
5.1 Čištění, údržba a skladování
5.0 ÚDRŽBA A
OŠETŘOVÁNÍ
5.1.3 Uchovávejte a skladujte systém
jen v suchém prostředí! Vlhkost může
poškodit elektroniku systému!
CZ 65
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
Při problémech, poškození nebo pro
opravy výrobku se obraťte na prodejnu
nebo na kvalifikovaný, odborný
personál.
Všeobecné záruční podmínky se vztahují
na chyby výroby a vady materiálu. Vadný
výrobek zaneste zpátky do prodejny.
Pro rychlé zpracování Vaší reklamace
potřebujete:
kopii pokladního lístku s datem
zakoupení
důvod reklamace (popis závady).
8.0 ZÁRUKA A
SERVIS
7.1.2 Pro odstranění likvidaci materiálu
do odpadu platí zákony pro likvidaci
odpadu.
7.1.1 Likvidace do odpadu a
recyklace couvacího kamerového
systému musí být provedeny
podle zákonných ustanovení. Informujte
se u Vaší obce nebo u příslušné sběrny.
Zlikvidujte couvací kamerový systém do
odpadu v souladu se směrnicí ES
2002/96/ES-OEEZ pro elektrické
a elektronické přístroje.
7.0 LIKVIDACE DO
ODPADU
Přístroj je konformní
se směrnicí ES
Telekomunikační
směrnice 1999/5/ES
Směrnice o elektro-
magnetické
snášenlivosti
(2004/108/ES)
66
97152_R󾜀ckfahrkamera_RV3.5_ Manual _07_03_12_Print
Mittwoch, 7. M󾜀rz 2012 11:42:20
/