Gorenje OGB 120 E3 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

3
Navodila za uporabo 4
Instructions for Use 10
Instrucţiuni de utilizare 72
Návod na obsluhu 78
Bruksanvisning 84
Manual del Usuario y del Instalador 90
Manual do instalador 96
Notice d’utilisation 102
Gebruiksaanwijzing 108
Upute za upotrebu 35
Gebrauchsanweisung 16
Návod k obsluze 48
Упaтства за употребa 41
Інструкція з експлуатації 29
Руководство по зксплуатации 23
Upute za upotrebu 60
Упaтства за употребу 54
Udhëzime për përdorim 66
48
Vážený zákazníku, chtěli bychom Vám poděkovat za nákup našeho výrobku.
PROSÍME, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ A PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO OHŘÍVAČE VODY.
TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ URČEN PRO POUŽITÍ OSOBAMI (VČETNĚ DĚTÍ) S
SNÍŽENÝM TĚLESNÉHO, SMYSLOVÉHO NEBO DUŠEVNÍCH SCHOPNOSTÍ, NEBO
NEDOSTATEČNÉ ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI, ANIŽ BY JIM BYLO UMOŽNĚNO DOZOR
NEBO POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ OSOB ODPOVĚDNÁ ZA
JEJICH BEZPEČNOST.
DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY SE ZAJISTILO, ŽE NEBUDOU HRÁT SE
SPOTŘEBIČEM.
Ohřívač je vyroben podle platných norem a je úředně testovaný. Opatřen je takébezpečnostním
certikátem a certikátem o elektromagnetické slučitelnosti. Jehozákladní technické
vlastnosti jsou uvedené a sepsané na štítku, který je nalepenmezi přípojnými trubkami.
Ohřívač může připojit na vodovodní a elektrickou síťpouze vyškolený odborník. Zasahovat
do vnitřních části ohřívače při opravách.odstranění vodního kamene a kontrole a výměně
antikorozní ochranné anodymůže jedině autorizovaný servis.
VESTAVBA
Ohřívač vestavujte co možná nejblíže odběrnému místu. Jestliže ohřívač zabudujete do
prostoru, kde se nachází koupací vana nebo sprcha, musíte se řídit požadavky normy IEC
60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701). Bojler připevníte ke stěně šrouby určenými pro zeď,
nominálního průměru minimálně 8mm. Pokud jej montujete na slabší stěnu, je třeba ji
nejprve patřičně zpevnit. Ohřívač můžete na stěnu instalovat pouze ve vertikální poloze.
TECHNICKE VLASTNOSTI APARÁTU
Typ OGB 30 E3 OGB 50 E3 OGB 80 E3 OGB 100 E3 OGB 120 E3 OGB 150 E3 OGB 200 E3
Model
OGB 30
EDD/UNI
OGB 50
EDD/UNI
OGB 80
EDD/UNI
OGB 100
EDD/UNI
OGB 120
EDD/UNI
OGB 150
EDD/UNI
OGB 200
EDD/UNI
Objem [l] 30 50 80 100 120 150 200
Jmenovitý tlak [MPa] 0,6
Hmotnost / naplněn vodou [kg] 23/53 30/80 36/116 41/141 46/166 52/202 72/272
Protikorozni ochrana kotle emailováno & Mg anoda
Příkon elektrického ohřívače [W] 2100 2000
Počet hořáků a jejich výkon [W] 3 x 700 2 x 1000
Napětí [V~] 230
Třída ochranny I
Stupeň ochranny IP24
Doba ohřevu na teplotu 65°C
1)
[h] 1
05
1
55
3
05
3
55
4
35
5
45
7
40
Množství smíšéné vody při 40°C [l] 58 94 148 194 226 282 360
Tepelné ztráty [kWh/24h] 0,50 0,71 0,90 1,11 1,31 1,60 2,10
1) Hodnoty platí pro smčšování studené vody z vodovodu 15°C a vody z ohřívače, která je v něm
všechna ohřátá na 65°C.
2) Měřeno při teplotě vody 65°C (norma EN 60379).
CZ
49
A B C D
OGB 30 EDD 510 310 235 -
OGB 50 EDD 610 400 240 -
OGB 80 EDD 830 600 260 -
OGB 100 EDD 975 750 255 -
OGB 120 EDD 1130 900 260 -
OGB 150 EDD 1345 1100 275 -
OGB 200 EDD 1563 1100 493 840
Montážní rozmery aparátu [mm]
PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI
Přívod a odvod vody jsou na potrubí topného tělesa barevně vyznačeny. Přívod studené
vody je označený modrou barvou, odvod teplé vody červenou barvou. Topné těleso můžete
připojit na vodovodní síť dvěma způsoby. Uzavřený tlakový systém připojení umožňuje odběr
vody na více odběrných místech, otevřený netlakový systém umožňuje jen jedno odběrné
místo. Vzhledem k vybranému systému připojení, si musíte zakoupit také patřičné míchací
baterie.
U otevřeného netlakového systému je třeba před topné těleso vestavět ventil zabraňující
vrácení vody a následné vytékání vody z kotle, pokud v síti dojde voda. U tohoto systému
připojení musíte použít průtokovou míchací baterii. V topném tělese se kvůli ohřívání objem
vody zvětšuje, a to zapříčiňuje kapání z potrubí míchací baterie. Silným utahováním rukojeti
na míchací baterii nelze zabránit kapání vody, můžete však baterii poškodit. U uzavřeného
tlakového systému připojení musíte na odběrných místech použít tlakové míchací baterie.
Na dotekovou trubku musíte připojit bezpečnostní ventil nebo bezpečnostní zařízení, které
zabraňuje zvýšení tlaku v kotli o více než 0,1 MPa nad nominálním tlakem. Výtokový otvor
na bezpečnostním ventilu musí mít povinně východ do atmosférického tlaku.
Při ohřívaní vody v topném tělese se tlak vody zvyšuje k hranici, která je nastavená na
bezpečnostním ventilu. Protože se voda nemůže již vracet do vodovodního potrubí, může
začít tato voda kapat z otvoru bezpečnostního ventilu. Kapající vodu můžete svést do odpadu
přes odchytávající nástavec, který můžete umístit pod bezpečnostní ventil. Odtoková trubka
umístěná pod výpustí bezpečnostního ventilu musí být umístěna v místnosti kde nemrzne a
musí být obrácena směrem dolů.
V případě, že při nevhodně provedené instalaci nemáte možnost kapající vodu ze zpětného
bezpečnostního ventilu odvést do odtoku, potom se kapání vody vyhnete zabudováním
expanzní nádoby o obsahu 3 I na dotekové trubce bojleru. Aby bezpečnostní ventil správně
fungoval, musíte sami periodicky provádět kontroly.
Při kontrole musíte pohybem ručky nebo odšroubováním matky ventilu (závisí na
typu ventilu) otevřít výtek ze zpětného bezpečnostního ventilu. Přitom musí vytéci
přes výtokovou trysku ventilu voda, to znamená, že je ventil bezporuchový.
CZ
50
Uzavřený (tlakový) systém Otevřený (průtokový) systém
Legenda:
1 - Bezpečnostní ventil 6 - Zkušební nastavec
2 - Zkušební ventil 7 - Trychtýř s přípojkou na odtok
3 - Nevratný ventil
4 - Redukční ventil H - Studená voda
5 - Uzavírací ventil T - Teplá voda
Mezi aparát a zpětný bezpečnostní ventil nemontujte uzavírací ventil, protože tím
vyloučíte funkci bezpečnostního ventilu.
Ohřívač vody můžete připojit na domovní vodovodní síť bez redukčního ventilu, pokud je tlak
v síti nižší než 0,5 MPa (5 bar). Jestliže tlak přesahuje 0,5 MPa (5 bar), musíte v každém
případě zabudovat redukční ventil.
Před připojením k elektrické síti musíte aparát nejdříve naplnit vodou. První plnění provedete
tak, že na směšovací baterii otevřete ventil teplé vody. Aparát je naplněn, když se na odtočné
trubce směšovací baterie objeví voda.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Před připojením k elektrické síti je zapotřebí do ohřívače zabudovat přípojný vodič, který
minimální průřez aspoň 1,5 mm
2
(H05VV-F 3G 1,5 mm
2
). Abyste tento úkon mohli provést,
musíte nejdříve z ohřívacího tělesa odšroubovat ochranné víko.
Připojení aparátu k elektrické síťi musí probíhat v souladu s normami pro elektrická vedení.
Mezi ohřívač vody a trvalou instalaci se musí zabudovat přípravek pro rozvod všech pólů od
napájecí sítě v souladu s národními instalačními předpisy.
SL
CZ
51
Legenda:
1 - Termostat
2 - Dvoupólová tepelná pojistka
3 - Ohřívací teleso (2x100 W ili 3x700 W)
4 - Přípojovací svorka
L - Fázový vodič
N - Neutrální vodič
- Ochranný vodič
Schéma elektrické přípojky
UPOZORNĚNÍ: Před každým zásahem do vnitřního prostoru aparátu musíte aparát
odpojit z elektrické sítě!
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Po připojení na vodu a elektřinu je ohřívač připraven k použití.
Ohřívač je vybaven elektronickým regulátorem, který umožňuje nastavení teploty vody v kotli
ohřívače vody. Je možné ruční nastavení požadované teploty v rozsahu od 35ºC do 75ºC,
nastavení na ekonomickou teplotu a nastavení na teplotu ochrany proti zamrznutí vody v
ohřívači. Elektronický regulátor na displeji vždy ukazuje okamžitou teplotu vody v ohřívači.
OVLÁDÁNÍ:
Zapnutí nebo vypnutí ohřívače provedeme stlačením tlačítka déle než 2s.
Opakovaným stisknutím programového tlačítka vybíráme ze tří možností:
- výběr ochrany před zamrznutím vody (přednastavená teplota vody na 7ºC)
- výběr ekonomické teploty (přednastaveno na 55ºC)
- libovolné ruční nastavení teploty v rozmezí od 35ºC do 75ºC, s krokem 1ºC
Nastavení ochrany proti zamrznutí:
- tlačítkem menu jsme vybrali volbu (svítí žluté kontrolní světlo pod )
CZ
52
- takto jsme nastavili regulátor na teplotu 7ºC, což nám ukáže také displej
Nastavení na ekonomickou teplotu:
- tlačítkem menu jsme vybrali volbu (svítí žluté kontrolní světlo pod )
- takto jsme nastavili regulátor na teplotu 55ºC, což nám ukáže také displej
Ruční nastavení teploty:
- tlačítkem menu jsme vybrali volbu (svítí žluté kontrolní světlo pod )
- na ukazateli se vždy ukáže poslední nastavená teplota vody, kromě prvního zapnutí, kdy
se ukáže přednastavená teplota 35ºC
- tlačítky nebo vybereme novou požadovanou teplotu. Stisknutím tlačítka se
teplota zvyšuje/snižuje o 1ºC. Přidržením tlačítka nastavení urychlíme.
- po ukončení nastavení požadované teploty displej 3 sekundy bliká, pak se vrátí na
zobrazení okamžité teploty
- při výpadku napětí se přístroj vrátí do stavu nastaveného před výpadkem napětí
Zapnutí/vypnutí ohřívače:
- pokud ohřívač odpojíte z elektrické sítě musíte při nebezpečí zamrznutí vody vodu z
ohřívače vypustit
SIGNALIZACE:
• kontrolními světly:
- činnost ohřevu : zeleným kontrolním světlem, a sice:
- ohřev pracuje – kontrolní světlo svítí
- ohřev nepracuje – kontrolní světlo nesvítí
- činnost Mg anody : červeným kontrolním světlem, a sice:
- kontrolní světlo nesvítí – anoda pracuje
- kontrolní světlo svítí - anoda je možná opotřebená
Upozornění! Po delším nepoužívání ohřívače může signalizační světlo
ukázat opotřebení Mg anody ačkoliv je Mg anoda dobrá. V takovém
případěotevřetepáčkuteplévodynamísícíbaterii(přítokčerstvévodydo
ohřívače). Pokud signální světlo pro opotřebení anody zhasne, pak je
ohřívačvpořádku.Vopačnémpřípaděinformujteautorizovanouservisní
rmu.
- Činnost ohřívače: žlutým kontrolním světlem, a sice:
- ochrana proti zamrznutí – kontrolní světlo svítí nebo
- ekonomická teplota – kontrolní světlo svítí nebo
- ruční nastavení – kontrolní světlo svítí
• na LED displeji:
- teplota vody v ohřívači: od 0ºC do 75ºC
- při nastavování zobrazení nastavené teploty: hodnota bliká; od 0ºC do 75ºC
- indikace chyb:
- zobrazení E1 porucha čidla elektronického regulátoru (ohřev nefunguje)
- zobrazení E2 – porucha čidla teploměru (ohřívač funguje)
- zobrazení E3 – porucha obou čidel (ohřívač nefunguje)
CZ
53
- zobrazení E4 – nízká teplota, zamrznutí, (ohřívač nefunguje)
- zobrazení E5 – přehřívání (teplota > 100ºC) – (porucha elektronického
regulátoru)
Pokud ohřívač nehodláte používat déle, musíte jeho obsah chránit před mrazem tím
způsobem, že elektrický proud zcela nevypnete a tlačítko termostatu nastavíte na pozici
“*”. Při takovémto nastavení bude ohřívač ohřívat vodu přibližně na 10°C. Pokud ohřívač
vypnete a odpojíte od elektrické sítě, musíte z něj vylit také vodu, pokud hrozí přímé
nebezpečí zmrznutí vody.
Voda z ohřívače se vyprázdní přítokovou trubkou ohřívače. Pro tento účel se doporučuje při
zabudování mezi bezpečnostní ventil a přítokovou trubku ohřívače umístit speciální (Tdíl)
nebo výpustný ventil. Ohřívač můžete vyprázdnit také přímo bezpečnostním ventilem s
posunem páky resp. otočným kohoutem ventilu do polohy, která se používá při kontrole
fungování. Před vyprazdňováním se musí ohřívač vypnout z elektrické sítě a potom se
otevře páka teplé vody na připojené míchací baterii. Po vyprázdnění vody přítokovou trubkou
zůstane v ohřívači menší množství vody, která vyteče otvorem po odstranění ohřívací příruby.
Vnější části přístroje udržujte jemným roztokem pracího prášku. Nepoužívejte ředidla a jiné
čistící prostředky.
Pravidelnými servisními prohlídkami si zajistíte bezporuchový chod a dlouhou životnost
ohřívače. První kontrola ohřívače se doporučuje provést odborníkem, a sice přibližně po
dvou letech po zapojení. Při prohlídce se musí zkontrolovat opotřebovanost antikorozní
ochranné anody a dle potřeby odstranit vodní kámen, který se vzhledem ke kvalitě,
množství a teplotě spotřebované vody nabírá uvnitř topného tělesa. Servisní služba Vám
při příležitosti prohlídky topného tělesa a vzhledem ke zjištěnému stavu, doporučí datum
následující kontroly.
Žádáme Vás, abyste opravy topného tělesa neprováděli sami, ale abyste navštívili
nebo zavolali do nejbližšího autorizovaného servisu.
CZ
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Gorenje OGB 120 E3 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro