Clatronic HSMR 2592 Návod k obsluze

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Návod k obsluze
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu pročtěte pečlivě návod k
použití!
Uschovejte dobře tento návod k použití, záruční list, pokladní stvrzenku a
pokud možno i krabici s vnitřním obalem!
Přístroj je určen výhradně pro soukromé a nikoliv řemeslné použití.
Vytáhněte vždy zástrčku ze sítě, když spotřebič nepoužíváte, čistíte, nasazu-
jete příslušenství, nebo když se vyskytne porucha. Předem přístroj vypněte.
Zástrčku vytáhněte ze sítě uchopením zástrčky, nikdy ne tahem síúové šňůry.
Abychom chránili děti před nebezpečím úrazu elektrickým proudem,
nenechte je nikdy bez dozoru s elektrickým spotřebičem. Zvolte umístění
Vašeho spotřebiče tak, aby byl z dosahu dětí. Dbejte na to, aby nevisela
síúová šňůra dolů.
Kontrolujte pravidelně síúovou šňůru a vlastní přístroj. Při výskytu jakéhokoliv
poškození se nesmí přístroj používat.
Neprovádějte žádné opravy na Vašem spotřebiči, pověřte opravou odborníka.
Vadný síťový kabel smí být vyměňován jen výrobcem, naším servisním tech-
nikem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou a musí být nahrazen rov-
nocenným kabelem, aby se zamezilo případnému ohrožení.
Nevystavujte přístroj a sít’ovou šňůru horku, přímému působení slunce,
vlhkosti, mechanickému poškození ostrými předměty a podobným účinkům.
Nepoužívejte nikdy přístroj bez dohledu! Přístroj vždy vypněte, když ho
nepoužíváte, i kdyby se jednalo jen o malž okamžik.
Používejte jen původní příslušenství.
Nepoužívejte přístroj venku*).
Přístroj se nesmí v žádném případě dostat do styku s vodou nebo jinou teku-
tinou nebo být do nich zanořen*). Nepoužívejte přístroj, jestliže máte vlhké
nebo mokré ruce*).
Jestliže přístroj zvlhnul nebo je mokrý, vytáhněte okamžitě sít’ovou zástrčku
ze sítě*). Nesahejte do vody!
Používejte přístroj výhradně pro stanovený účel.
*) Dbejte, prosím, na následující „Zvláštní bezpečnostní pokyny...“.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
Používejte tento přístroj ke stříhání jen suchých vlasů.
Používejte tento přístroj jen ke stříhání vlasů resp. vousů.
Nikdy nepoužívejte tento přístroj pro stříhání vlasů a vousů, jestliže máte
vlhké ruce.
Nikdy nenabíjejte tento přístroj v atmosféře nasycené párou.
Během nabíjení nikdy nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo
působení jiného zdroje tepla.
Nepřitlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění !
V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér.
38
CZ
40986-05-HSM-R 2592 29.08.2002 12:46 Uhr Seite 38
Obsluha
Ovládací prvky
1. Stříhací hlava 5. Přípojná zdířka
2. Posuvný přepínač ON 6. Síťový adaptér (nabíječka)
3. Hřebínek pro délku stříhání 7. Stolní nabíječ/odkládací stojan
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 8. Zajišťovací tlačítko
4. Kontrolní svítilna nabíjení (Lock/Unlock)
Příslušenství: 1. Hřebínek na vousy
2. Kartáček na čištění
3. Speciální olej
Přístroj na stříhání vlasů a vousů můžete používat buďto jako přístroj napájený
přímo ze sítě za použití síťového adaptéru nebo také - po příslušné nabíjecí
době - jako přístroj napájený akumulátorem. Chcete-li přístroj používat jako
přímo napájený ze sítě, zastrčte zásuvku síťového adaptéru do zásuvky
230V/50Hz, zastrčte propojovací kabel do zdířky na přístroji ke stříhání vlasů a
vousů a přepínač posuňte do polohy ON. Přístroj je z výrobního závodu dodáván
v částečně nabitém stavu.
Ped prvním pouÏitím nabíjejte pfiístroj jednorázovû po
dobu 12 hodin. Maximální délka dal‰ích nabíjecích cyklÛ ãiní zhruba 8 hodin. Pi
maximálním nabití ãiní maximální provozní doba pfiístroje 25 minut. Po této dobû je
nutno nechat pfiístroj minimálnû 10 minut vychladnout, resp. nechat jej po tuto dobu
vypnut˘.
Během nabíjení svítí kontrolní svítilna.
Životnost akumulátoru
Životnost akumulátoru můžete prodloužit, jestliže budete dbát následujících
pokynů:
S nabíjením vyčkejte do doby, kdy je akumulátor téměř vybitý.
Nenechávejte přístroj připojený k nabíječce déle než 24 hodin.
Přístroj nabíjejte jen při tehdy, jestliže teplota okolí se pohybuje 0° +40° C.
Zastřihávání a stříhání vousů
Posuňte přepínač (2) do polohy ON. Začněte s nejdelším střihem a zkracujte
Vaši bradku nebo plnovous postupně na požadovanou délku.
Pozor: Zvolenou délku střihu (hřebínek pro délku střihu) zaaretujte pomocí
zajišťovacího tlačítka Lock (pos. 8), které se nachází na zadní straně přístroje.
Stříhání/prostřihávání vlasů
Posuňte přepínač (2) do polohy ON. Začněte s nejdelším střihem a zkracujte
Vaše vlasy postupně na požadovanou délku.
Pozor: Zvolenou délku střihu (hřebínek pro délku střihu) zaaretujte pomocí
zajišťovacího tlačítka Lock (pos. 8), které se nachází na zadní straně přístroje.
39
CZ
40986-05-HSM-R 2592 29.08.2002 12:46 Uhr Seite 39
Vystříhávání kontur a vyholování šíje
Sejměte hřebínek pro délku střihu (3) a přepínač (2) posuňte do polohy
ON
.
Stříhací hlava umožňuje exaktní dopracování kontur plnovousu i na těžko
přístupných místech jakož i čisté vyholení vlasů v oblasti šíje.
Údržba a ošetřování
Pravidelné čištění a ošetřování Vám zajistí optimální výsledky a dlouhou život-
nost přístroje.
Přístroj čistěte jen lehce navlhčeným, měkkým hadříkem.
Po každém použití odstraňte zbytky vlasů pomocí čistícího kartáčku.
Vyjměte hřebínky pro délku střihu a stříhací hlavu a zbytky vlasů vyfoukněte
nebo odstraňte pomocí čistícího kartáčku.
Po každém stříhání kápněte na stříhací hlavu 1 - 2 kapky oleje na šicí stroje.
Tento přístroj odpovídá směrnicím Evropské společnosti pro odrušení a
nízkovoltovou bezpečnost a je sestaven podle nejnovějších předpisů bezpeč-
nostní techniky.
Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Na námí prodávaný přistroj poskytujeme záruku 24 mésíců ode dne prodeje
(pokladní doklad).
Po dobu trvání záruční doby odstraníme bezplatné závady přístroje, které vzni-
knou v důsledku výrobních či materiálových vad, a to bud'to formou opravy
nebo výměnou.
Jako záruční list platí doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nemůže být výměna
nebo oprava bezplatně provedena.
V případě spadajícím do záruky odevzdejte plný přístroj v originálním obalu a s
pokladním dokladem Vašemu odchodníkovi.
Poškození skla nebo závady na příslušenství nejsou důvodem k výměně přístro-
je, ale tyto díly budou bezplatně vyměněny. V tomto případé nezasílejte celý
přístroje, ale objednejte si pouze poškozenou součást příslušenství!
Čištění, údržba nebo výměna opotřebovaných částí nespadají do rozsahu
zéruky a budou proto provedeny jen oproti úhradě.
Zéruka zaniká v případě neoprávněněho zásahu do přístroje.
Po uplynutí záruky
Po uplynutí záuční doby mohou být opravy prováděny příslušným obchodem
nebo servisem jen za úhradu.
40
CZ
40986-05-HSM-R 2592 29.08.2002 12:46 Uhr Seite 40
1 / 1

Clatronic HSMR 2592 Návod k obsluze

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Návod k obsluze