Weller WXMP Set Operativní instrukce

Značka
Weller
Kategorie
páječky
Modelka
WXMP Set
Typ
Operativní instrukce
DE Originalbetriebsanleitung
GB Translation of the original instructions
ES Traducción del manual original
FR Traduction de la notice originale
IT Traduzione delle istruzioni originali
PT Tradução do manual original
NL Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
SV Översättning av bruksanvisning
i original
DK Oversættelse af den originale
brugsanvisning
FI Alkuperäisten ohjeiden
käännös
GR Μετάφραση του πρωτοτύπου
των οδηγιών χρήσης
TR Orijinal işletme talimatı çevirisi
CZ Překlad původního návodu
k používání
PL Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej
HU Eredeti használati utasítás fordítása
SK Preklad pôvodného návodu
na použitie
SL Prevod izvirnih navodil
EE algupärase kasutusjuhendi tõlge
LV Instrukciju tulkojumam no
oriģinālvalodas
LT Originalios instrukcijos vertimas
BG Превод на оригиналната
инструкция
RO Traducere a instructiunilor
originale
HR Prijevod originalnih uputa
RU Оригинальное руководство по
эксплуатации
WXP 65, WXP 80, WXP 120, WXP 200,
WXMP (MS), WXMT (MS), WXDP 120,
WXDP 120 Robust, WXDV 120
DEGBESFRITPTNLSVDKFIGRCZ TRPL
HU
SKSLEELTLVBG
RO
HRRU
Deutsch
Technische Daten | Sicherheitshinweise | Menüführung |
Pege und Wartung | Garantie
20
English
Technical Data | Safety information | Menu navigation |
Care and maintenance | Warranty
24
Español
Datos Técnicos | Advertencias de seguridad | Guía de menú |
Cuidado y mantenimiento | Garantía
28
Français
Caractéristiques Techniques | Consignes de sécurité | Menu |
Entretien et maintenance | Garantie
32
Italiano
Dati Tecnici | Avvertenze per la sicurezza | Guida a menu |
Cura e manutenzione | Garanzia
36
Portugues
Características Técnicas | Indicações de segurança |
Menu de navegação | Conservação e manutenção | Garantia
40
Nederlands
Technische Gegevens | Veiligheidsinstructies | Menunavigatie |
Onderhouden | Garantie
44
Svenska
Tekniska Data | Säkerhetsanvisningar | Menyer |
Skötsel och underhåll | Garanti
48
Dansk
Tekniske Data | Sikkerhedsanvisninger | Menustruktur |
Pleje og vedligeholdelse | Garanti
52
Suomi
Tekniset Arvot | Turvallisuusohjeet | Valikko-ohjaus |
Aseman hoito ja huolto | Takuu
56
Ελληνικα
Τεχνικά στοιχεία | Υποδείξεις ασφαλείας | Καθοδήγηση· μενού |
Φροντίδα και συντήρηση της συσκευής | Εγγύηση
60
Türkçe
Teknik Veriler | Güvenlik uyarıları | Menü yönlendirmesi |
Temizliği ve bakımı | Garanti
64
Český
Technické údaje | Bezpečnostní pokyny | Struktura menu |
Údržba a servisní práce ohledně | Záruka
68
Polski
Dane Techniczne | Wskazówki bezpieczeństwa | Menu | Pielęgnacja i
konserwacja urządzenia | Gwarancja
72
Magyar
Műszaki Adatok | Biztonsági utasítások | Menükezelés |
Ápolás és karbantartás | Garancia
76
Slovensky
Technické údaje | Bezpečnostné pokyny | Navigácia v menu |
Ošetrovanie a údržba | Záruka
80
Slovenščina
Tehnični Podatki | Varnostna navodila | Menijska struktura |
Nega in vzdrževanje | Garancija
84
Eesti
Tehnilised Andmed | Ohutusjuhised | Menüü juhtimine |
Hooldamine ja teenindamine | Garantii
88
Latviski
Tehniskie dati | Drošības norādes | Izvēlnes vadība |
Apkope un kopšana | Garantija
92
Lietuviškai
Techniniai duomenys | Saugos taisyklės | Meniu valdymas | Įprastinė
ir techninė priežiūra | Garantija
96
Български
Технически данни | Инструкции за безопасна работа |
Навигация в менюто | Обслужване и поддържане | Гаранция
100
Român
Date tehnice | Indicaţii de securitate | Ghidarea în meniu |
Îngrijirea şi întreţinerea curentă | Garanţia pentru produs
104
Hrvatski
Tehnički podatci | Sigurnosna upozorenja | Navigiranje kroz izbornik
|
Njega i servisiranje | Jamstvo
108
Pусский
Технические характеристики
| Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè |
Управление с помощью меню | Уход и обслуживание | Гарантия
112
68
CZ
Děkujeme Vám za důvěrou vyjádřenou koupí
tohoto přístroje.
Výroba probíhá na základě velice přísných
požadavků na kvalitu, které zajišťují bezvadné
fungování přístroje.
Před uvedením zařízení do provozu a
prací s ním si přečtěte celý tento
návod a přiložené bezpečnostní
pokyny.
Uschovejte tento návod tak, aby byl přístupný
všem uživatelům.
Tento návod obsahuje důležité informace o
bezpečném a odborném uvedení přístroje do
provozu, jeho obsluze, údržbě a samostatném
odstranění jednoduchých poruch.
Tento přístroj byl vyroben v souladu s aktuálním
stavem techniky a uznávanými bezpečnostně-
technickými pravidly.
Přesto hrozí nebezpečí úrazu a materiální škody,
pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny
v přiložené bezpečnostní brožuře a výstražná
upozornění v tomto návodu.
Bezpečnostní pokyny
Z bezpečnostních důvodů
nesmějí přístroj používat děti,
osoby mladší 16 let a dále oso-
by, které nebyly obeznámeny s
tímto návodem k provozu. Děti
by měly být pod dozorem, aby
bylo zajištěno, že si s přístrojem
nebudou hrát.
Tento přístroj nesmějí používat
osoby (včetně dětí) s omezený-
mi fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a/nebo
znalostí.
Varování! Zásah elektrickým proudem
Před uvedení řídicího zařízení si přečtěte kompletní přiložené bezpečnostní pokyny,
bezpečnostní pokyny uveden v tomto návodu k obsluze a návod k Vašemu řídicímu zařízení
a dodržujte preventivní opatření v nich uvedená.
Pájedlo smí být provozováno pouze s napájecími jednotkami Weller WX.
Nemanipulujte se součástmi, které jsou pod napětím. Aby nedocházelo k hromadění
statického náboje, obsahují antistatické plasty vodivá plnidla. Tím se také snižují izolační
vlastnosti plastu.
Opravy musejí provádět pouze osoby vyškolené rmou Weller.
Pokud je připojovací kabel elektrického přístroje poškozený, tak tento kabel nelze vyměnit;
elektrický přístroj se musí sešrotovat..
Varování! Nebezpečí popálení
Pájecí hrot se při pájení a odpájení velmi zahřívá. Při dotyku existuje nebezpečí popá-
lení. Nástroje mohou po vypnutí zůstat ještě nějakou dobu horké.
Vakuum a horký vzduch připojujte pouze na místa k tomu uená.
Namiřte horkovzdušnou pistolí na osoby nebo hlavé předměty.
Horkého pájecího hrotu se nedotýkejte a nepřibližujte jej ke snadno zápalným předmětům.
Pro vaši bezpečnost
69
CZ
Pro vaši bezpečnost
Varování! Nebezpečí páru a výbuchu!
Nebezpí požáru - horké nástroje!
Pokud pájedlo nepoužíváte, vždy jej odložte na bezpnou odkládací plochu.
Neodkládejte horké pájecí nebo odpájecí hroty na pracovní plochu nebo na povrchy z plastu,
ani je tam nenechávejte ležet.
Zabraňte neúmyslnému spuštění. Nepoužívaná pájedla odpojte od napětí.
Namiřte horkovzdušnou pistolí na osoby nebo hlavé předměty.
Neibližujte se s výbušnými a hořlavými předměty.
ístroj nezakrývejte.
Použití v souladu s určením
Používejte páječku / odpájedlo výhradně k účelu
uvedenému v návodu k provozu ohledně rozpo-
jování, odkládání a uskladňování elektronických
součástek za zde uvedených podmínek.
WXDP 120 (Robust), WXDV 120
Hořlavé plyny a tekutiny se nesmějí
odsávat.
Přístroj lze provozovat pouze s řádně
nasazenými a vhodnými ltračními
kartušemi.
Plné ltrační kartuše vyměňte.
Použití k určenému účelu zahrnuje také, že
se budete řídit tímto návodem,
budete dbát na všechny další průvodní
podklady,
budete dbát na národní bezpečnostní předpisy
platné v místě použití.
Výrobce nepřebírá odpovědnost za svévolně
provedené změny na zařízení.
Uživatelské skupiny
V důsledku různě vysokých rizik a rizikových potenciálů smějí být některé z pracovních postupů vy-
konávány pouze vyškoleným odborným personálem.
Pracovní postup Uživatelské skupiny
Výměna elektrických náhradních dílů Elektrikář
Zadávání intervalů údržby Bezpečnostní technik
Obsluha
Výměna ltru
Laik
Obsluha
Výměna ltru
Výměna elektrických náhradních dílů
Technicky vzdělaná osoba s vedením a pod dohledem
kvalikovaného odborníka
70
CZ
Pro vaši bezpečnost
Pájení a odpájení
Pozor!
Přečtěte si a dodržujte pokyny návodu k
obsluze příslušné používané napájecí jednotky
Weller WX.
Varování!
Noste odpovídající ochranný oděv, který Vám
zajistí ochranu před popáleninami. Chraňte svůj
zrak a noste ochranné brýle.
Manipulace s pájecími hroty
Při prvním zahřátí smáčejte selektivní a
cínovatelný pájecí hrot pájkou. Tím odstraníte
zoxidovanou vrstvu a nečistoty na hrotu vzniklé
skladováním.
Při přestávkách v pájení a před odložením
pájedla dbejte na to, aby byl pájecí hrot dobře
pocínovaný.
Nepoužívejte příliš agresivní tavidla.
Vždy dbejte na řádné usazení pájecího hrotu.
Nastavte co nejnižší pracovní teplotu.
Použijte k aplikaci co největší tvar pájecího
hrotu
Základní pravidlo: velikost přibližně jako pájecí
podložka.
Zajistěte plošný přenos tepla mezi pájecím
hrotem a pájeným místem tím, že pájecí hrot
řádně pocínujete.
V případě delší přestávky v práci pájecí systém
vypněte, nebo použijte funkci Weller pro snížení
teploty při nepoužívání.
Než pájedlo na delší čas odložíte, smočte hrot v
páječce.
Páječku nanášejte přímo na místo pájení, ne na
pájecí hrot.
Nevyvíjejte mechanický tlak na pájecí hrot.
Údržba a servisní práce ohledně
Varování!
Před prací na stroji vždy vytáhněte
přívodní kabel ze zásuvky.
Varování! Nebezpečí popálení
Pájecí hrot vyměňujte pouze za
studena.
Výměnu sací trysky a čistění
provádějte pouze za horka pomocí
vhodného nástroje.
Výměnu horkovzdušné trysky
provádějte pouze vhodným nástro-
jem.
Sběrnou nádobku na cín čistěte
pouze za studena nebo ji vyměňte.
Pájedlo: Pájecí zařízení musí ve vypnutém stavu
zůstat alespoň 3 minuty na bezpečnostní odklá-
dací ploše, než pájecí hrot vychladne. Stavová
LED kontrola musí být vypnutá.
Odpájedlo: Sací trysky vyměňujte v zahřátém
stavu a použijte přitom PDN kleště na odpájecí
trysky. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme
čistit odpájecí písty ve studeném stavu.
Plochy předávající teplo mezi pájecím hrotem a
topným tělesem udržujte v čistém stavu. Topný
prvek se nesmí dostat do kontaktu s pájecím
cínem.
Výměna ltru WXDP 120 (Robust), WXDV 120
Aby ltrační systém mohl řádně fungovat, musí se
ltr vyměňovat následujícím způsobem:
nejméně 1x ročně nebo
po upozornění nebo
podle plánu údržby
Se znečištěnými ltry nakládejte jako s
nebezpečným odpadem.
Vyměněné části zařízení, ltry a stará zařízení
zlikvidujte podle předpisů platných ve Vaší
zemi.
Používejte vhodný ochranný oděv.
Varování!
Používejte pouze originální náhradní
díly WELLER.
71
CZ
Pro vaši bezpečnost
Technické údaje
Pájedlo WXP 65 WXP 80 WXP 120 WXP 200 WXMP
Teplotní rozsah °C
Teplotní rozsah °F
100°C - 450°C
212°F- 850°F
100°C - 450°C
212°F- 850°F
100°C - 450°C
212°F- 850°F
100°C - 450°C
212°F- 850°F
100°C - 450°C
212°F- 850°F
Příkon 65 W 80 W 120 W 200 W 40 W
(RT11: 55 W)
Napětí 24 V / AC 24 V / AC 24 V / AC 24 V / AC 12 V / AC
Doba zahřátí
(z 50 °C na 350 °C) (z 120 °F na
660 °F)
7 s 10 s 10 s 25 s 3 s
Konstrukční řady typu
hrotu
XNT LT XT XHT RT
Napájecí zdroj WX / WXD / WXA / WXR
Odpájecí pinzeta /
Odpájedlo
WXMT WXDP 120 /
WXDP 120 Robust
WXDV 120
Teplotní rozsah °C
Teplotní rozsah °F
100°C - 450°C
212°F- 850°F
100°C-450°C
212°F-850°F
100°C-450°C
212°F-850°F
Příkon 80 W
(2x40 W)
120 W 120 W
Napětí 12 V / AC 24 V / AC 24 V / AC
Doba zahřátí
(z 50 °C na 350 °C) (z 120 °F na
660 °F)
3 s 35 s 35 s
Konstrukční řady typu
hrotu
RTW XDS XDS
Napájecí zdroj WX / WXD / WXA / WXR WXD / WXR
Symboly
Pozor!
Přečtěte si návod k používání!
Pájení
Odpájení
Horký vzduch
Likvidace
Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního
odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU
o nakládání s použitými elektrickými a elektro-
nickými zařízeními a odpovídajících ustanovení
právních předpisů jednotlivých zemí se použitá
elektrická nářadí musí sbírat odděleně od
ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrné
recyklaci.
Vyměněné části zařízení, ltry a stará zařízení
zlikvidujte podle předpisů platných ve Vaší
zemi.
Značka CE
Záruka
Nároky kupujícího na odstranění vad zanikají jeden
rok od dodávky. To neplatí pro nárok kupujícího na
regres dle §§ 478, 479 BGB (německého občanského
zákoníku).
Ze záruky ručíme jen tehdy, když jsme záruku na jakost
a trvanlivost uvedli písemně a za použití pojmu „Záruka“.
Záruka zaniká v případě neodborného použití a zásahu
nekvalikovaných osob.
Technické změny vyhrazeny!
Bližší informace naleznete na stránkách
www.weller-tools.com.
/

Tato příručka je také vhodná pro