Rowenta Anti-Fatigue Eye Massager LV2010 Návod k obsluze

Značka
Rowenta
Modelka
Anti-Fatigue Eye Massager LV2010
Typ
Návod k obsluze
52
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod
a také bezpečnostní pokyny.
1. POPIS
A. Vodivá deska
B. Kryt baterie
C. Masážní hlava
D. LED světlo
E. Vibrační režim
F. Režim LED světla
G. Tlačítko Zap/Vyp
H. Ochranná fólie (odstranit před prvním použitím)
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pro vaši bezpečnost je tento přístroj v souladu se všemi platnými
normami a předpisy (nízké napětí, elektromagnetická kompatibilita,
životní prostředí atd.).
Pro země podléhající nařízením
EU (
): přístroj nesmí používat
děti. Přístroj smí používat
osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez
zkušeností a znalostí, pokud jsou
pod náležitým dohledem nebo
jim byly poskytnuty pokyny o
bezpečném používání přístroje a
pochopily související rizika. Děti
si nesmí se zařízením hrát. Čištění
a údržbu nesmějí provádět děti,
CZ
53
pokud nejsou pod dohledem
dospělé osoby.
Pro ostatní země nepodléhající nařízením EU: přístroj nesmí používat
děti. Spotřebič není určen k tomu, aby byl používán osobami
(včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jej
tyto osoby nepoužívají pod dohledem nebo nejsou řádně poučeny
odpovědnou osobu o bezpečném používání spotřebiče. Dohlédněte,
aby si se spotřebičem nehrály děti.
Přístroj by měl být používán pouze pro domácí použití. Nelze jej
používat pro profesionální účely. Záruka se stává neplatnou, pokud je
přístroj použit nesprávně.
Před použitím se ujistěte, zda výrobek a jeho příslušenství nevykazují
vady. Pokud je přístroj poškozen nebo vykazuje závadu, nepoužívejte
jej. Pokud váš spotřebič spadne a následně nefunguje jako obvykle,
nepoužívejte jej a kontaktujte servis.
UPOZORNĚNÍ: Přístroj uchovávejte
na suchém místě. Přístroj nikdy
nepoužívejte, pokud máte mok
ruce nebo v blízkosti vody, která
se nachází ve vaně, sprchách,
dřezech nebo jiných nádobách…
Spotřebič neponořujte do vody ani
neumisťujte pod tekoucí vodu a to
ani za účelem čištění.
K čištění přístroje nikdy nepoužívejte myčku na nádobí. Přístroj
nečistěte abrazivními nebo korozivními výrobky.
Tento přístroj nepoužívejte, pokud je teplota pod 15 °C a nad 35 °C.
Uchovávejte jej vždy na rovném povrchu odolném vůči teplu. Nikdy
jej nedávejte do styku s hořlavými materiály. Pokud se přístroj během
používání zahřeje, vyvarujte se kontaktu s pokožkou.
Aby k zahřátí nedošlo, měli byste přístroj používat pomalu a bez úsilí.
54
Tento spotřebič je přístroj pro péči o pleť, nikoli zdravotnický
prostředek. Pokud užíváte léky, nebo máte zdravotní potíže,
kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete náš přístroj používat.
Přístroj používejte pouze na pokožku obličeje, ne na oči nebo tělo. Při
použití vždy přístrojem pohybujte. Přístroj používejte pouze s krémem
na oční okolí.
Přístroj nepoužívejte:
Na mokré, popraskané pleti, otevřených ranách, nebo když trpíte
onemocněním očí, jejich podrážděním, oční infekcí atd.
Na poškozené nebo nezdravé pleti, která může představovat
zdravotní riziko (křečové žíly, mateřská znaménka)
Na popálené nebo sluncem spálené pokožce
Na těle, přímo na očích, řasách a víčkách. Použití přístroje je
vyhrazeno pouze na pleť obličeje.
Pokud máte kožní potíže nebo trpíte kožními chorobami, jako je
ekzém, zánět, akné atd.
Pokud trpíte alergií na některé kovy
Pokud jste těhotná
Užíváte-li steroidy nebo fotosenzitivní látky
Máte-li kardiostimulátor nebo zubní implantát
Máte-li tetování na obličeji nebo permanentní make-up
V případě jakéhokoliv zákroku na obličeji/očích (Botox, lifting atd.)
S exfoliační kosmetikou, peelingy, domácí kosmetikou, éterickými
oleji, lékařskými krémy a korozivními produkty.
Před použitím spotřebiče se doporučuje vyjmout kontaktní čočky.
V případě bolesti, alergické reakce, podráždění, zarudnutí nebo
jakékoli nepříjemné situace přestaňte prosím přístroj používat. Pokud
máte na obličeji piercing, před použitím přístroje jej odložte. Dbejte
na to, abyste přístroj nepoužívali v blízkosti takovýchto oblastí. Před
použitím odložte brýle a šperky. Nedívejte se do LED oblasti.
Tento přístroj používá baterii AA 1,5 V LR6:
Baterii, která není určena k dobíjení, nedobíjejte.
Dobíjecí baterii před dobíjením vyjměte ze spotřebiče.
Nepoužívejte současně baterie různých druhů, případně nové a
použité baterie.
Baterii vkládejte se správnou polaritou.
Vybitá baterie musí být vyjmuta ze spotřebiče a bezpečně
zlikvidována;
55
Pokud má být spotřebič skladován po delší dobu bez používání, je třeba
baterii vyjmout. Nezkratujte přívodní koncovky.
3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Zakoupili jste si úplně první masážní přístroj na oblast očí Rowenta,
který je navržený tak, aby doplnil každodenní péči o pleť. Dvě minuty
použití stačí k tomu, abyste získali zářivější vzhled.
Novinka: Kombinace vibrací a LED technologie zlepšují přínosy
přístroje.
Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující pokyny a
příbalovou informaci uchovávejte na bezpečném místě.
Tento přístroj používá baterii AA 1,5 V LR6. Při prvním
použití spotřebiče vložte baterii (viz obrázek). Dbejte na
to, abyste vyjmuli baterii, pokud nebudete přístroj po delší
dobu používat. Nejprve sejměte kryt umístěný ve spodní
části. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu.
4. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
Před použitím můžete v případě potřeby použít krém na oční okolí.
Přístroj zapněte posunutím tlačítka do polohy V, abyste pomocí vibrací
uvolnily váčky pod očima.
Směrem od vnitřní části oka pohybujte přístrojem po pokožce pod
očima a držte prst na senzoru umístěném za přístrojem. Tento režim
použijte po dobu 1 minuty na každé oko. Dbejte na to, abyste při použití
přístroje měli vždy čisté a suché ruce a umožnili tak správnou funkci
senzoru.
Přístroj přepněte do polohy L a zapněte LED světlo:
Pokud máte oční masážní přístroj s protiúnavovou funkcí Anti-
fatigue Eye Massager: použijte jej na nedokonalosti v pleti. Modrá LED
barva je známá svými čisticími vlastnostmi.
Pokud vlastníte oční masážní přístroj Advanced Concealer Eye
Massager: vyhlaďte drobné vrásky v okolí očí pomocí červeného LED
světla známého svými účinky proti stárnutí.
Po skončení přístroj vypněte posunutím tlačítka zpět do střední polohy
„-“.
Oční masážní přístroj můžete používat každý den ráno nebo večer
během péče o pleť.
battery
cover
56
5. ČIŠTĚNÍ / RECYKLACE
Tento spotřebič používá baterii.
Za účelem ochrany životního prostředí vybité baterie nevyhazujte, ale
je odneste do sběrného místa. Nevyhazujte je do domovního odpadu.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO PRIORITA!
Váš spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které mohou
být znovu použity nebo recyklovány.
Odneste ho prosím do recyklačního centra.
Tyto pokyny naleznete také na našich internetových stránkách
www.rowenta.com.
Pre použitím si pozorne prečítajte návod
a bezpečnostné pokyny.
1. POPIS
A. Vodivý pliešok
B. Kryt batérie
C. Masážna hlava
D. LED svetlo
E. Režim vibrácie
F. Režim LED
G. Hlavný vypínač
H. Ochranná fólia (pred prvým použitím ju odstráňte)
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Z dôvodu vašej bezpečnosti je toto zariadenie v súlade s platnými
normami a predpismi (smernice o nízkom napätí, elektromagnetickej
kompatibilite, životnom prostredí ...).
Pre krajiny podliehajúce
nariadeniam EÚ ( ): tento prístroj
nesmú používať deti. Tento prístroj
môžu používať deti a osoby so
SK
/