KNG Andy Specifikace

Kategorie
Reproduktory
Typ
Specifikace
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga
rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modieringar av
produkten eller för skador som har uppstått på grund av
felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
- Utseende och specikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör sina ägare och
är härmed erkända som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med
omsorg. Dock kan inga rättigheter härröra.
König Electronic kan inte acceptera ansvar för
några felaktigheter i denna manual eller dess
konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för
eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol
som betyder att använda elektriska eller
elektroniska produkter inte får slängas bland
vanliga hushållssopor. Det nns särskilda
återvinningssystem för dessa produkter.
ČESKY
Technické specikace
- Vestavěná dobíjitelná lithiová baterie
- Reproduktorový výstup: 2 W RMS
- Čas nabíjení baterie: ± 2 hodiny
- Čas přehrávání: až 4 hodiny při plně nabité baterii
Pokyny k používání
Nabíjení:
- Zapojte USB mini 5-pin konektor do reproduktoru
- Zapojte USB A konektor do PC - LED indikátor se
rozsvítí.
- Omezte nabíjecí čas na max. 3 hodiny
Použití:
- Zapojte audio kabel s konektorem jack 3.5 mm do
hudebního přehrávače a k přenosnému reproduktoru
- LED indikátor se rozsvítí
- Reproduktor se automaticky ZAPNE po připojení
3.5 mm konektoru audio kabelu
Před prvním použitím:
Nabíjejte baterii nejméně 4 hodiny
Bezpečnostní opatření:
Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte
čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení
v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
- Design a specikace výrobku mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované
obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí,
tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic
nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v
souvislosti s chybami v manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To
znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako
s nebezpečným elektrickým a elektronickým
odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro
likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
ROMÂNĂ
Specicaţii
- Baterie litiu reîncărcabilă încorporată
- Ieşire difuzor: 2 Watt RMS
- Durată de încărcare baterie: ± 2 ore
- Durată de redare: până la 4 ore cu o baterie complet
încărcată
Instrucţiuni de utilizare
Încărcare:
- Conectaţi conectorul mini USB cu 5 pini la difuzor
- Conectaţi conectorul USB A la PC şi indicatorul LED
se va aprinde.
- Limitaţi durata de încărcare la maximum 3 ore
Utilizaţi:
- Conectaţi cablul jack de 3,5 mm la player şi la
difuzorul portabil
- Indicatorul cu led se va aprinde
- Difuzorul va PORNI automat când cablul jack de
3,5 mm este conectat
Înainte de prima utilizare:
Încărcaţi bateria timp de cel puţin 4 ore
Măsuri de siguranţă:
Nu expuneţi produsul apei sau umezelii.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi
solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de
responsabilitate în cazul schimbărilor sau modicărilor
aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate
de utilizarea incorectă a produsului.
Generalităţi:
- Designul şi specicaţiile produsului pot  modicate
fără o noticare prealabilă.
- Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale proprietarilor de drept şi prin prezenta sunt
recunoscute ca atare.
- Acest manual a fost conceput cu atenţie. Cu toate
acestea, nu se pot oferi drepturi pe baza sa. König
Electronic nu acceptă răspunderea pentru nicio
eroare din acest manual sau consecinţele ce decurg
din acestea.
- Păstraţi acest manual şi ambalajul pentru consultări
ulterioare.
Atenţie:
Pe acest produs se aă acest marcaj. Acesta
semnică faptul că produsele electrice şi
electronice nu trebuie eliminate odată cu gunoiul
menajer. Aceste produse au un sistem separat
de colectare.
ΕΛΛΗΝΙΚA
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- Έξοδος ηχείου: 2 Watt RMS
- Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας: ± 2 ώρες
- Διάρκεια αναπαραγωγής: έως 4 ώρες με πλήρως
φορτισμένη μπαταρία
Οδηγίες Λειτουργίας
Φόρτιση:
- Συνδέστε το βύσμα USB mini 5-pin στο ηχείο.
- Συνδέστε το βύσμα USB A στον Η/Υ και θα ανάψει η
λυχνία LED.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερο από
3 ώρες.
Χρήση:
- Συνδέστε το καλώδιο με βύσμα 3,5 mm στη συσκευή
αναπαραγωγής μουσικής και το φορητό ηχείο.
- Θα ανάψει η λυχνία LED.
- Το ηχείο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ αυτόματα κατά τη
σύνδεση του καλωδίου με βύσμα 3,5 mm.
Πριν την πρώτη χρήση:
Φορτίστε τη μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες.
Οδηγίες ασφαλείας:
Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
Συντήρηση:
Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε
διαλύτες ή λειαντικά.
Εγγύηση:
Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε
περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή
βλάβης που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του
προϊόντος.
Γενικά:
- Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να
αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
- Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες
προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του
παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.
- Αυτό το εγχειρίδιο συντάχτηκε με προσοχή. Ωστόσο,
δεν προκύπτουν δικαιώματα. Η König Electronic δεν
φέρει καμία ευθύνη για σφάλμα σε αυτό το εγχειρίδιο
ή στις συνέπειές τους.
- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για
μελλοντική αναφορά.
Προσοχή:
Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί
με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι
μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα
κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό
σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.
DANSK
Specikationer
- Indbygget genopladeligt lithium batteri
- Højttalerudgang: 2 Watt RMS
- Batteri opladningstid: ± 2 timer
- Afspilningstid: op til 4 timer med et fuldt opladet
batteri
Betjeningsvejledninger
Opladning:
- Tilslut USB mini 5-bens konnektor til højttaleren
- Tilslut USB A-konnektor til PC og LED-indikatoren
lyser.
- Begræns opladningstiden til maksimum 3 timer
Brug:
- Tilslut det 3,5 mm stik til musikafspilleren og den
bærbare højttaler
- LED-indikatoren lyser
- Højttaleren tænder automatisk når det 3,5 mm kabel
tilsluttes
Før første ibrugtagning:
Oplad batteriet i mindst 4 timer
Sikkerhedsforholdsregler:
Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler
eller slibende rengøringsmidler.
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for
ændringer af produktet eller for skade på grund af forkert
brug af dette produkt.
Generelt:
- Design og specikationer kan ændres uden varsel.
- Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive
ejere og anses herved som sådan.
- Denne vejledning blev udført omhyggeligt. Imidlertid
kan der ikke aedes nogen rettigheder. König
Electronic kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
fejl i denne vejledning eller deres konsekvenser.
- Gem brugervejledningen og emballagen til senere
brug.
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol.
Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk
udstyr ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Der ndes særlige
indsamlingssystemer for disse produkter.
NORSK
Spesikasjoner
- Innebygd oppladbart litium-batteri
- Høyttaler-utgang: 2 Watt RMS
- Batteri-ladetid: ± 2 timer
- Avspillingstid: opp til 4 timer med et fullt oppladet
batteri
Driftsinstruksjoner
Lading:
- Plugg USB-mini-kontakten (5-pins) i høyttaleren
- Plugg USB-A-kontakten i PC-en og LED-indikatoren
vil lyse.
- Begrens ladetiden til et maksimum av 3 timer
Bruk:
- Koble 3.5mm-kabelen til musikkspilleren og den
bærbare høyttaleren
- LED-indikatoren vil lyse
- Høyttaleren vil automatisk slås PÅ når 3.5mm-
kabelen plugges inn
Før førstegangsbruk:
Lad batteriet i minst 4 timer
Sikkerhetsforholdsregler:
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller
skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved
endringer og modiseringer av produktet eller skade
forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
- Utforming og spesikasjoner kan endres uten
forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker
eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
- Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan
ingen rettigheter utledes. König Electronic kan ikke
ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller
konsekvenser som følger.
- Behold denne veiledningen og innpakningen for
fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette
symbolet. Det betyr at brukte elektriske og
elektroniske produkter ikke må blandes med
vanlig husholdningsavfall. Det nnes egne
innsamlingssystem for slike produkter.
Declaration of conformity / Konformitätserklärung /
Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring /
Dichiarazione di conformità /
Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat /
Yhdenmukaisuusvakuutus /
Överensstämmelseförklaring / Prohlášení o shodě /
Declaraţie de conformitate / Δήλωση συμφωνίας /
Overensstemmelse erklæring /
Overensstemmelse forklaring
We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa
infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, / Εμείς
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland /
Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat /
Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία
Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055
Email / Couriel / Sähköposti / e-post: [email protected]
Declare that product: / erklären, dass das Produkt: /
Déclarons que le produit : / verklaren dat het product: /
Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: /
Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme,
että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: /
Declarăm că acest produs: / Δηλώνουμε ότι το προϊόν: /
Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet:
Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: /
Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: /
Mærke: / Merke: KNG
Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: /
Típusa: / Malli: / Μοντέλο: KNG-FSP2, KNG-FSP3,
KNG-FSP4, KNG-FSP5, KNG-FSP6
Description: Portable speaker
Beschreibung: Tragbarer Lautsprecher
Description : Haut-parleur portable
Omschrijving: Draagbare luidspreker
Descrizione: Speaker portatile
Descripción: Altavoz portátil
Megnevezése: Hordozható hangszóró
Kuvaus: Kannettava kaiutin
Beskrivning: Portabel högtalare
Popis: Přenosný reproduktor
Descriere: Difuzor portabil
Περιγραφή: Φορητό ηχείο
Beskrivelse: Bærbar højttaler
Beskrivelse: Bærbar høyttaler
Is in conformity with the following standards: / den
folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes
suivantes : / in overeenstemming met de volgende normen
is: / è conforme ai seguenti standard: / es conforme a las
siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: /
ytä seuraavat standardit: / Överensstämmer med
ljande standarder: / splňuje sledující normy: / Este în
conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται
με τις ακόλουθες προδιαγραφές: / Overensstemmelse med
lgende standarder: / Overensstemmer med følgende
standarder:
EN55022:2006+A1:2007,
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,
EN61000-3-3:2008
EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU /
EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE /
EU direktívák / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) /
Směrnice EU / Directiva(e) UE / Οδηγία(ες) της ΕΕ / EU
direktiv(er) / EU-direktiv(ene):
2004/108/EC, 2002/95/EC
‘s-Hertogenbosch, 02-01-2012
Mr. / Hr. / M. / Dhr. / Sig. / Sr. D. / Úr / Mr. / Herr. /
Pan / Dl. / Κ. / Hr. / Herr: Randolf Richardson
Chief Operating Ofcer / Geschäftsführer / Chef des
opérations / Operationeel Directeur / Responsabile
Operativo / Director de Operaciones / Üzemviteli
Igazgató / Käyttöpäällikkö / Driftschef / Provozní
ředitel / Director principal / Γενικός Διευθυντής
Επιχειρήσεων / Chief Operating Ofcer /
Administrerende Driftsdirektør
Copyright ©
  • Page 1 1
  • Page 2 2

KNG Andy Specifikace

Kategorie
Reproduktory
Typ
Specifikace