KNG Exclaimer Specifikace

Kategorie
Reproduktory
Typ
Specifikace
• VARNING:Placeraintehögtalarnaför
nära dina öron. Detta kan orsaka skada på
trumhinnorna, speciellt hos små barn.
• Använddennaanordningendastfördess
avsedda syfte, såsom det beskrivs i den här
bruksanvisningen. Använd inte tillbehör som
inte rekommenderas av NEDIS.
• Sättintehögtalarnaivattenellernågraandra
vätskor.
• Hållbortafrånvarmaytor.
Batteri försiktighetsåtgärder:
• AnvändendaststorlekAAA-batterier.
• Närduinstallerarbatterierna,observerade
korrekta +/- polariteterna. Felaktig installation
av batterierna kan skada enheten.
• Blandainteolikasortersbatterier.
Installation av batteri:
1. Öppna högtalarväskan för att hitta
batterifacket.
2. Ta bort batteriluckan och sätt i AAA-
batterierna med korrekt polaritet-riktning,
vilket indikeras på botten av facket.
3. Stäng batterifacket.
Bruksanvisning:
1. Öppna högtalarväskan
2. Sätt i 3.5mm jacket i högtalaruttaget på vilken
iPod
®
, MP3-spelare eller andra ljudenheter
som helst.
3. För att slå på högtalarväskan, skjut power-
knappen, som ligger nära batterifacket, åt
höger. Den röda power-indikatorn kommer att
börja lysa.
4. Tryck på – eller + knappen för att ändra
volym.
5. Placera försiktigt ljudenheten i
förvaringsfacket.
6. Stäng och dra igen blixtlåset på
högtalarväskan.
7. För att stänga av högtalarväskan, öppna
högtalarväskan och skjut power-knappen åt
vänster.
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för
elektriska stötar bör denna
produkt ENDAST öppnas av behörig tekniker när
service behövs. Dra ut strömkabeln från eluttaget
och koppla ur all annan utrustning om något
problem skulle uppstå. Utsätt inte produkten för
vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga
rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
eller slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller
modieringaravproduktenellerförskadorsom
har uppstått på grund av felaktig användning av
denna produkt.
Allmänt:
- Utseendeochspecikationerkankommaatt
ändras utan föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör sina ägare och är härmed erkända
som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med
omsorg. Dock kan inga rättigheter härröra.
König Electronic kan inte acceptera ansvar för
några felaktigheter i denna manual eller dess
konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen
för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol
som betyder att använda elektriska eller
elektroniska produkter inte får slängas
blandvanligahushållssopor.Detnns
särskilda återvinningssystem för dessa
produkter.
ČESKY
Popis výrobku
Konektor zvukového
vstupu
Prostor pro
baterie
Odkládací
přihrádka
Důležitá bezpečnostní opatření:
Připoužívíníelektrickéhozařízenídodržujte
základníbezpečnostníopatřenívčetnětěchto:
• Invalidníosobyadětibynemělypřístroj
používatbezdozoru.
• UPOZORNĚNÍ:Nepřibližujtereproduktory
přílišblízkovašimuším.Nadměrnýhlukmůže
poškoditsluchzvláštěumalýchdětí.
• Používejtetotozařízenípouzeproúčely
obsaženévtomtomanuálu.Nepoužívejte
přídavnázařízení,kteránejsoudoporučena
NEDIS B.V.
• Neponořujtereproboxdovodyanidojiných
kapalin.
• Držtezařízenímimodosahzdrojůtepla.
Upozornění u baterií:
• PoužívejtepouzebaterieovelikostiAAA.
• Přivkládáníbateriízachovejtejejichpolaritu
+/-.Nesprávnévloženíbateriímůžepoškodit
zařízení.
• Nevkládejtezároveňjinétypybaterií.
Vložení baterií:
1. Propřístupdobateriovéhoprostoruotevřete
reprobox.
2. Vyjmětevíčkobateriovéhoprostorua
vložtedovnitřtřikusybateriíovelikosti
AAA se zachováním správné polarity, která
jevyznačenavespodníčástibateriového
prostoru.
Uzavřeteprostorprobaterie.
Pokyny k používání:
1. Otevřetereprobox
2. Zapojte3.5mmkonektordovýstupu
sluchátek jakéhokoliv iPod
®
,MP3přehrávače
nebojinéhozvukovéhozařízení.
3. Zapnětereprobox,zapnětejejposunutím
tlačítkavpravoubateriovéhoprostoru.
Červenýindikátorzapnutíserozsvítí.
4. Prozměnuhlasitostitisknětetlačítko-nebo+.
5. VložteVášpřehrávačdopřihrádkyv
reproboxu.
6. Pomocízipuuzavřetereprobox.
7. Reproboxvypneteposunutímtlačítkavlevo.
Bezpečnostní opatření:
Abystesnížilirizikoúrazu
elektrickýmšokem,mělbybýt
tentovýrobekotevřenPOUZEautorizovaným
technikem,je-litonezbytné.Vpřípadě,žedojde
kzávadě,odpojtevýrobekzesítěaodjiných
zařízení.Výrobeknevystavujtevoděnebo
vlhkosti.
Údržba:
Kčištěnípoužívejtepouzesuchýhadřík.
Nepoužívejtečisticírozpouštědlaaniabrazivní
prostředky.
Záruka:
Jakékolizměny,modikacenebopoškození
zařízenívdůsledkunesprávnéhozacházeníse
zařízenímrušíplatnostzáručnísmlouvy.
Obecné upozornění:
- Designaspecikacevýrobkumohoubýt
změněnybezpředchozíhoupozornění.
- Všechnalogaaobchodnínázvyjsou
registrovanéobchodníznačkypříslušných
vlastníkůajsouchráněnyzákonem.
- Prestožemanuálbylzpracovánsmaximalní
péčí,tiskovéchybynejsouvyloučeny.Konig
Electronicnepřebírázodpovědnostzaza
škodyvzniklévsouvislostischybamiv
manuálu.
- Probudoucípoužitíuschovejtetentonávoda
obal.
Upozornění:
Tentovýrobekjeoznačentímto
symbolem.Toznamená,žeses
výrobkemmusízacházetjakos
nebezpečnýmelektrickýmaelektronickým
odpademanelzejejposkončení
životnostivyhazovatsběžnýmdomácím
odpadem.Prolikvidacitěchtovýrobků
existujízvláštnísběrnástřediska.
ROMÂNĂ
Descrierea produsului
Mufăjackde
intrare audio
Compartiment
baterii.
Buzunar de
depozitare
Instrucţiuni de siguranţă importante:
Utilizarea aparatului electric impune respectarea
înoricesituaţieaunormăsurideprecauţie
elementară,printrecareşiurmătoarele:
• Seimpuneosupraveghereatentăcândacest
aparatesteutilizatdecătre,asuprasauîn
apropierea copiilor ori a persoanelor invalide.
• AVERTISMENT:Nuaşezaţidifuzoareleprea
aproapedeurechi.Astfel,timpanelepot
afectate, mai ales în cazul copiilor.
• Utilizaţiacestaparatnumaiînscopul
prevăzut,conformindicaţiilordinacest
manual.Nuutilizaţiaccesoriinerecomandate
de NEDIS B.V.
• Nuaşezaţidifuzoareleînapăsauînoricealte
lichide.
• Feriţiprodusuldesuprafeţeleîncălzite.
Măsuri de precauţie privind bateria:
• FolosiţinumaibateriiAAA.
• Cândinstalaţibateriile,respectaţiînsemnele
depolaritate+/-.Oinstalareincorectăa
bateriilorpoateprovocadeteriorareaunităţii.
• Nuamestecaţitipuridiferitedebaterii.
Instalarea bateriei:
1. Deschideţigeantacudifuzorpentruarepera
compartimentul bateriei.
2. Scoateţicapaculcompartimentuluibateriei
şiintroduceţitreibateriiAAArespectând
însemnele de polaritate indicate pe partea
inferioarăacompartimentului.
3. Închideţicompartimentulbateriilor.
Instrucţiuni de utilizare:
1. Deschideţigeantacudifuzor
2. Conectaţimufajackde3,5mmînieşireade
căştiaoricăruiiPod
®
, player de MP3-uri sau a
altui dispozitiv audio.
3. Pentruapornigeantacudifuzor,culisaţi
cătredreaptabutonuldealimentare,aat
lângăcompartimentulbateriei.Indicatorulde
alimentareroşusevaaprinde.
4. Apăsaţibutonul-sau+pentruaschimba
volumul.
5. Aşezaţicuatenţiedispozitivulaudioîn
compartimentul de depozitare.
6. Încheiaţicufermoarulgeantacudifuzor.
7. Pentruaînchidegeantacudifuzor,deschideţi
geantacudifuzorşiculisaţibutonulde
alimentare la stânga.
Măsuri de siguranţă:
Pentru a se reduce pericolul de
electrocutare, acest produs va
desfăcutNUMAIdecătreuntehnicianavizat,
cândestenecesarădepanarea.Deconectaţi
produsuldelaprizadereţeasaualte
echipamenteîncazulapariţieiuneiprobleme.Nu
expuneţiprodusulapeisauumezelii.
Întreţinere:
Curăţareatrebuiefăcutăcuocârpăuscată.Nu
folosiţisolvenţisauagenţidecurăţareabrazivi.
Garanţie:
Nuoferimniciogaranţieşinuneasumămniciun
felderesponsabilitateîncazulschimbărilorsau
modicăriloraduseacestuiprodussauîncazul
deteriorăriicauzatedeutilizareaincorectăa
produsului.
Generalităţi:
- Designulşispecicaţiileprodusuluipot
modicatefărăonoticareprealabilă.
- Toatesiglelemărcilorşidenumirileproduselor
suntmărcicomercialesaumărcicomerciale
înregistratealeproprietarilordedreptşiprin
prezenta sunt recunoscute ca atare.
- Acestmanualafostconceputcuatenţie.Cu
toate acestea, nu se pot oferi drepturi pe baza
sa.KönigElectronicnuacceptărăspunderea
pentru nicio eroare din acest manual sau
consecinţelecedecurgdinacestea.
- Păstraţiacestmanualşiambalajulpentru
consultăriulterioare.
Atenţie:
Peacestprodusseaăacestmarcaj.
Acestasemnicăfaptulcăprodusele
electriceşielectronicenutrebuieeliminate
odatăcugunoiulmenajer.Acesteproduse
au un sistem separat de colectare.
ΕΛΛΗΝΙΚA
Περιγραφή προϊόντος
Υποδοχήεισόδου
ήχου
Θήκημπαταριών
Τσέπησυσκευής
ήχου
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας:
Κατάτηχρήσηηλεκτρικώνσυσκευώνθαπρέπει
ναεφαρμόζονταιπάνταοιβασικέςπροφυλάξεις,
συμπεριλαμβανομένωντων:
• Κατάτηχρήσητηςσυσκευήςαπόήκοντάσε
παιδιάήανήμποραάτομααπαιτείταιστενή
επιτήρηση.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Μηντοποθετείτετα
ηχείαπολύκοντάστααυτιάσας.Ενδέχεται
ναπροκληθείβλάβηστοτύμπανο,ιδίωςτων
μικρώνπαιδιών.
• Χρησιμοποιήστετησυσκευήαποκλειστικάγια
τονπροβλεπόμενοσκοπόπουπεριγράφεται
στοπαρόνεγχειρίδιο.Μηνχρησιμοποιείτε
αξεσουάρπουδενπροτείνονταιαπότην
NEDIS B.V.
• Μηντοποθετείτεταηχείασενερόήάλλα
υγρά.
• Κρατήστετησυσκευήμακριάαπόκαυτές
επιφάνειες..
Προφυλάξεις μπαταρίας:
• ΧρησιμοποιήστεμόνομπαταρίεςτύπουAAA.
• Κατάτηντοποθέτησητωνμπαταριών
προσέξτετηνπολικότητα+/-.Ηεσφαλμένη
τοποθέτησητωνμπαταριώνμπορείνα
προκαλέσειβλάβηστησυσκευή.
• Μηναναμιγνύετεδιαφορετικούςτύπους
μπαταριών.
Τοποθέτηση μπαταριών:
1. Ανοίξτετοτσαντάκιτουηχείουγιανα
εντοπίσετετηθήκημπαταριών.
2. Αφαιρέστετοκαπάκιτηςθήκηςμπαταριώνκαι
τοποθετήστετρειςμπαταρίεςAAAσύμφωνα
μετηνπολικότηταπουυποδεικνύεταιστο
εσωτερικότηςθήκης.
3. Κλείστετηθήκημπαταριών.
Οδηγίες λειτουργίας:
1. Ανοίξτετοτσαντάκιτουηχείου.
2. Συνδέστετοβύσμα3,5mmστηνέξοδο
ακουστικώντουiPod
®
,τουMP3playerή
άλληςσυσκευήςαναπαραγωγήςήχου.
3. Γιαναενεργοποιήσετετοηχείο,σύρετετο
πλήκτροενεργοποίησηςπουβρίσκεταικοντά
στηθήκημπαταριώνπροςταδεξιά.Θα
ανάψειηκόκκινηενδεικτικήλυχνίαισχύος.
4. Πιέστετοπλήκτρο–ή+γιανααλλάξετετην
ένταση.
5. Τοποθετήστεπροσεκτικάτησυσκευήήχου
στηνειδικήτσέπη.
6. Κλείστετοτσαντάκιηχείουτραβώνταςτο
φερμουάρ.
7. Γιανααπενεργοποιήσετετοηχείο,ανοίξτετο
τσαντάκιηχείουκαισύρετετοπλήκτροισχύος
προςτααριστερά.
Οδηγίες ασφαλείας:
Γιαναμειώσετετονκίνδυνο
ηλεκτροπληξίας,τοπροϊόναυτό
θαπρέπειναανοιχθείΜΟΝΟαπόεξουσιοδοτημένο
τεχνικόόταναπαιτείταισυντήρηση(σέρβις).
Αποσυνδέστετοπροϊόναπότηνπρίζακαιάλλο
εξοπλισμόανπαρουσιαστείπρόβλημα.Μηνεκθέτετε
τοπροϊόνσενερόήυγρασία.
Συντήρηση:
Καθαρίστεμόνομεέναστεγνόπανί.Μη
χρησιμοποιείτεδιαλύτεςήλειαντικά.
Εγγύηση:
Ουδεμίαεγγύησηήευθύνηδενείναιαποδεκτή
σεπερίπτωσηαλλαγήςήμετατροπήςτου
προϊόντοςήβλάβηςπουπροκλήθηκελόγω
εσφαλμένηςχρήσηςτουπροϊόντος.
Γενικά:
- Τοσχέδιοκαιταχαρακτηριστικάμπορούννα
αλλάξουνχωρίςκαμίαπροειδοποίηση.
- Όλαταλογότυπα,οιεπωνυμίεςκαιοι
ονομασίεςπροϊόντωνείναιεμπορικά
σήματαήσήματακατατεθέντατων
αντίστοιχωνκατόχωνκαιδιατουπαρόντος
αναγνωρίζονταιωςτέτοια.
- Αυτότοεγχειρίδιοσυντάχτηκεμεπροσοχή.
Ωστόσο,δενπροκύπτουνδικαιώματα.Η
KönigElectronicδενφέρεικαμίαευθύνηγια
σφάλμασεαυτότοεγχειρίδιοήστιςσυνέπειές
τους.
- Φυλάξτετοπαρόνεγχειρίδιοκαιτη
συσκευασίαγιαμελλοντικήαναφορά.
Προσοχή:
Τοσυγκεκριμένοπροϊόνέχειεπισημανθεί
μεαυτότοσύμβολο.Αυτόσημαίνει
ότιοιμεταχειρισμένεςηλεκτρικέςκαι
ηλεκτρονικέςσυσκευέςδενπρέπεινα
αναμειγνύονταιμετακοινάοικιακά
απορρίμματα.Υπάρχειξεχωριστό
σύστημασυλλογήςγιααυτάτα
αντικείμενα.
DANSK
Produktbeskrivelse
Lyd indgangsstik
Batteriholder
Opbevaringslomme
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger:
Når der bruges et elektrisk apparat, skal de
grundlæggende forholdsregler altid følges,
inklusiv de følgende:
• Derskalholdesopsynnårenhedenbrugesaf,
eller i nærheden af børn eller handicappede.
• ADVARSEL:Placerikkehøjttalerefor
tæt på dine ører. Dette kan beskadige
trommehinderne, især på små børn.
• Brugkundenneenhedtildenstilsigtedebrug,
som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke
tilbehør som ikke er anbefalet af NEDIS B.V.
• Sætikkehøjttalerneivandellerandre
væsker.
• Holdvækfraopvarmedeoverader.
Batteriforholdsregler:
• BrugkunAAAstørrelsebatterier.
• Nårbatterierneinstalleres,skaldulægge
mærke til de korrekte +/- polariteter. Forkert
installation af batterierne kan beskadige
enheden.
• Blandikkeforskelligetyperbatterier.
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
VARNING
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU-L DESCHIDEŢI!
ATENŢIE!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

KNG Exclaimer Specifikace

Kategorie
Reproduktory
Typ
Specifikace

Související papíry