basicXL BXL-DR11 Uživatelský manuál

Kategorie
Rádia
Typ
Uživatelský manuál
06-03-2012
BXL-DR11
MANUAL (p. 2)
Bathroom radio
ANLEITUNG (S. 3)
Duschradio
MODE D’EMPLOI (p. 5)
Radio de douche
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 6)
Badkamerradio
MANUALE (p. 7)
Radio per il bagno
MANUAL DE USO (p. 9)
Radio de ducha
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 10.)
Zuhanyrádió
KÄYTTÖOHJE (s. 12)
Suihkuradio
BRUKSANVISNING (s. 13)
Duschradio
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 15)
Sprchový radiopřijímač
MANUAL DE UTILIZARE (p. 16)
Radio pentru duş
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 17)
Ραδιόφωνο μπάνιου
BRUGERVEJLEDNING (s. 19)
Brusebad-radio
VEILEDNING (s. 20)
Dusjradio
15
ČESKY
Sprchový radiopřijímač
OBSLUHA:
1. Vložte baterie.
2. Překontrolujte prosím, že je těsnění bateriového prostoru správně vloženo do příslušné pozice a
není posunuto nebo poškozeno.
3. Pokud těsnění vykazuje jakékoliv zjevné poškození, rádio nebude vodotěsné a nesmí přijít do
kontaktu s vodou, nebo jinými tekutinami. Tečkovaná čára na bateriovém prostoru a čára na obalu
přístroje musí být umístěny vedle sebe.
Při otevírání bateriového prostoru prosím postupujte následovně:
- Ujistěte se prosím, že je vaše rádio vypnuté. Pro vypnutí je třeba otáčet hlavou kachničky dokud
nebude zobák nasměrován ke značce OFF (vypnutí).
- K otevření bateriového prostoru použijte standardní křížový šroubovák Phillips typ 2. K odstraně
čka je nutné uvolnit šroubky. Šroubky zůstanou ve víčku.
- Vložte baterie správnou polaritou do bateriového prostoru. Polarita je označena symboly + a – na
bateriích a uvnitř bateriového prostoru radiopřijímače.
- Víčko vraťte zpět na bateriový prostor a ujistěte se, že tečkované čáry na krytu a na obalu přístroje
jsou umístěny vedle sebe. Potom šroubky utáhněte.
Napájení radiopřijímače a nastavení hlasitosti
- Pro zapnutí radiopřijímače otočte hlavou kachničky ve směru hodinových ručiček. Otáčením
zároveň nastavíte hlasitost zvuku. Pro zvýšení hlasitosti otáčejte hlavou ve směru hodinových
ručiček a pro snížení hlasitosti hlavou otáčejte opačným směrem.
Ladění stanice:
- Zapněte radiopřijímač a nastavte hlasitost.
- Použijte posuvný přepínač a zvolte požadovanou frekvenci: Zvolte „AM“ pro středovlnný rozsah a
„FM“ pro stanice v pásmu VKV.
- Požadovanou frekvenci nastavíte otáčením zadečku kachničky.
Technické specifikace:
Napájení: 3 baterie 1.5 V, velikost AAA
Frekvenční rozsah: FM 88-108 MHz (tolerance +/-1 MHz),
AM 540-1600 MHz (tolerance +/-30 MHz)
Váha: 268 g (bez baterií)
Výstupní výkon: 0.2 W
Reproduktor: Širokopásmový reproduktor, vodotěsný
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být
tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem,
je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte
výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte
vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
16
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí, tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic
nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami v manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako
s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
ROMÂNĂ
Radio pentru duş
OPERARE:
1. Introduceţi bateriile;
2. Vă rugăm să verificaţi de două ori ca sigiliul compartimentului pentru baterii să fie fixat adecvat în
nişa corespunzătoare şi ca acesta să nu fi fost îndepărtat sau deteriorat.
3. Dacă sigiliul prezintă urme vizibile de deteriorare, radioul nu va mai fi etanş la apă şi acesta nu
trebuie să intre în contact cu apa sau oricare alte lichide. Linia punctată de pe capacul
compartimentului pentru baterii şi cea de pe carcasa dispozitivului trebuie să fie aliniată.
Pentru a deschide compartimentul pentru baterii, procedaţi astfel:
- Vă rugăm să vă asiguraţi că radioul este oprit. Pentru a face aceasta, răţuşca trebuie rotită până la
punctul de control al OFF (Oprit).
- Utilizaţi o şurubelniţă normală Phillips mărimea 2 pentru a deschide compartimentul pentru baterii
amplasat în partea inferioară. Este necesar doar să deşurubaţi şuruburile până când se poate
îndepărta capacul. Şuruburile vor fi păstrate în capac.
- Introduceţi bateriile. Asiguraţi-vă că aţi respectat polarităţile. Polaritatea este indicată cu ajutorul
simbolurilor + şi – existente pe baterii şi înăuntrul compartimentului pentru baterii al radioului.
- Puneţi capacul pe compartimentul pentru baterii. Asiguraţi-vă că marcajul punctat de pe capac şi
cel de pe carcasa dispozitivului sunt aliniate. Apoi, strângeţi şuruburile.
Pornirea radioului şi reglarea volumului
- Rotiţi răţuşca în sensul acelor de ceasornic pentru a porni radioul. În acest mod, se poate regla şi
volumul audio. Rotiţi capul în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte volumul sau în sensul
invers acelor de ceasornic pentru a diminua volumul.
Găsirea unui post de radio:
- Porniţi radioul pentru baie şi reglaţi volumul.
- Utilizaţi întrerupătorul pentru selectarea benzilor de frecvenţă pentru a alege frecvenţa dorită:
Apăsaţi „AM” pentru unde medii şi „FM” pentru posturile cu modulare în frecvenţă.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23

basicXL BXL-DR11 Uživatelský manuál

Kategorie
Rádia
Typ
Uživatelský manuál