basicXL BXL-AC40GR Specifikace

Kategorie
Budíky
Typ
Specifikace
7. Virran säästö
KellonollessapäälläsevaihteleejatkuvastivälilläTIME
&DATE.TIMEnäytetään4sekunninajan,jasenjälkeen
DATEkahdensekunninajan.
Säästäääksesi virtaa, laita kytkin OFF-tilaan. Kun haluat
nähdäTIME&DATE,taputatainapautajaTIME&DATE
tulee näkyviin.
Huomaa: käyttöaika riippuu: 1) pariston laadusta; 2) miten
usein laitetta käytetään.
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:
Sähköiskun riskin pienentämiseksi,
AINOASTAAN valtuutettu huoltohenkilö
saa avata tämän laitteen huoltoa varten. Jos ongelmia
ilmenee,irrotalaiteverkkovirrastajamuistalaitteista.Älä
altista laitetta vedelle äläkä kosteudelle.
Huolto:
Puhdistaainoastaankuivallakankaalla.Äläkäytäliuottimia
tai hankausaineita.
Takuu:
Takuujavastuuvelvollisuusmitätöityvät,jostuotevaurioituu
siihentehtyjenmuutoksientaisenväärinkäytöntakia.
Yleistä:
- Muutoksiamalliinjateknisiinominaisuuksiinvoidaan
tehdä ilmoituksetta.
- Kaikkilogot,merkitjatuotenimetovatniidenvastaavien
omistajientuotemerkkejätairekisteröityjätuotemerkkejä
janiitäonkäsiteltäväsellaisina.
- Kaikki oikeudet pidätetään. König Electronic ei ole
vastuussamistääntämänkäyttöohjeensisältämistä
virheistä tai niiden seurauksista.
- Säilytäkäyttöohjeetjapakkausmyöhempää
käyttötarvetta varten.
Huomio:
Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee,
etteikäytettyjäsähkö-taielektronisiatuotteita
saahävittääkotitalousjätteenmukana.Kyseisille
tuotteilleonolemassaerillinenkeräysjärjestelmä.
SVENSKA
DRIFT:
1. INSTALLATION AV BATTERI
Öppna batteriluckan och installera 2XAAA batterier i enlighet
med den korrekta polariteten och sätt sedan tillbaka luckan.
Alla data bör visas sig på spegeln i 3 sekunder, sedan hörs
ett pip hörs och tiden visas.
2. PÅ/AV STRÖMBRYTARE
– Visningsfönstret för tid är på permanent. I detta läge
alternerar visningsfönstret mellan tid och datum;
AV – I energisparläge. Tiden aktiveras i 6 sekunder när det
nnsettljudöver80dBelleromnågondelavprodukten
vidrörs eller om bordet där produkten är placerad tappas.
3. INSTÄLLNING AV TID
● Undervisningslägetförtid,tryckpåSET för att ange
lägeförinställningoch”år”börjarblinka;
● TryckpåUP eller DOWN för att ställa in önskat år och
tryck på SETförattbekräfta,och”månad”börjarblinka;
● TryckpåUP eller DOWN för att ställa in önskad månad
och tryck på SETförattbekräftaoch”datum”börjar
blinka;
● TryckpåUP eller DOWN för att ställa in det önskade
datumet och tryck på SET för att bekräfta, och ”timme”
börjarblinka;
● TryckpåUP eller DOWN för att ställa in den önskade
timmen och tryck SET för att bekräfta, och ”minut” siffran
börjarblinka;
● TryckpåUP eller DOWN att ställa in den önskade
minuten och tryck på SET för att bekräfta och utgå.
4. ALARMINSTÄLLNINGAR
I visningsläge för tid, tryck på DOWN för att ange
inställningsläget för alarm och det visar ”XX: XX” eller ”--:--”
medsymbolen”●”(Detkaninteställasinivisningsskärmen
är ”--:--”, tryck på UPförattväxlatill”XX:XX”fönstret).Med
”XX: XX” på visningsfönstret, tryck på SET, och ”tim-alarmet”
börjarblinka.TryckpåUP eller DOWN för att ställa in tim-
larmet för timme och tryck SET för att bekräfta och ”minut-
alarm”börjarblinka.TryckpåUP eller DOWN för att ställa in
minut-larm tryck sedan på SET för att bekräfta och utgå.
● Ivisningslägeförtid,tryckpåDOWN tangenten och
tryck på UPförattväxlatill”--:--”visningsfönster,tryck
sedan och håll SET tangenten i 3 sekunder för att slå av
alarmfunktionen.
● Larmetkommerattfortsättaienminutnärdeninställda
tiden har uppnåtts. Under tiden tryck på valfri knapp
för att stänga av alarmet och aktivera det igen efter
24 timmar. Tryck på ”SNZ” knappen för att aktivera
snooze-funktionen och larmet aktiveras efter 5 minuter.
● Snooze-funktionenkananvändasi2timmarfrån
den ursprungliga alarmtiden. Larmindikatorn i
visningsfönstret kommer blinka när snooze-funktionen är
aktiverad.
5.
VÄXLA MELLAN 12/24 TIMMARS VISNINGSFÖNSTER
I visningsläget för tid, tryck och håll UP i 3 sekunder för att
växlamellan12och24timmarslägen.När12-timmarsläge
är inställd, kommer AM eller visas på displayen.
6. SLÅ AV TIM LARMET PÅ/AV
I visningsläge för tid, tryck på UP för att slå på funktionen för
tim-larm(markeradmed”●”),ochtryckUP igen att stänga
avfunktionenförtim-larmet.Ivarjelägeförtimlarm,piper
klockan mellan 7:00 till 21:00 på timmen.
KOMMENTARER
1. Om det inte pågår någon drift inom 30 sekunder kommer
systemetlämnainställningarnaochvarjeinställning
sparas.
2. Tryck och håll SET i 3 sekunder i något läge för att
avsluta installationen.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI
1. Sätt i batterierna i batterifacket enligt rätt polaritet med
symbolerna(+/-);
2. Blanda inte gamla med nya batterier;
3. Kasta inte batterier öppen eld.
4. Urladdade batterier måste tas ur från produkten
5. När produkten inte används under en längre tid avlägsna
batteriet och förvara den på en sval, torr plats för att
undvika läckage.
7. Spara ström
När klockan sätts på skiftar den kontinuerligt mellan TIME &
DATE.TIMEvisasi4sekunder,ochföljssedanavDATUM
i 2 sekunder.
För att spara ström kan man trycka på OFF. När du vill se
TIME & DATE, klappar eller knackar du bara så visas TIME
& DATE igen.
Anmärkning: arbetstiden beror på: 1) batterikvalitet; 2)
använd frekvens.
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar
bör denna produkt ENDAST öppnas av
behörig tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln
från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något
problem skulle uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller
fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel
som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Garanti:
Ingengarantigällervidändringarellermodieringarav
produkten eller för skador som har uppstått på grund av
felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
- Utseendeochspecikationerkankommaattändrasutan
föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är
härmed erkända som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med omsorg.
Dock kan inga rättigheter härröra. König Electronic kan
inte acceptera ansvar för några felaktigheter i denna
manual eller dess konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för
eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder
att använda elektriska eller elektroniska produkter
inte får slängas bland vanliga hushållssopor.
Detnnssärskildaåtervinningssystemfördessa
produkter.
ČESKY
PROVOZ:
1. VKLÁDÁNÍ BATERIÍ:
Sejmětekrytbateriovéhoprostoru,vložte2baterietypuAAA
správnoupolaritouakrytopětzavřete.Veškeréúdajeby
semělyobjevitnazrcadlepodobu3sekund,potéuslyšíte
pípáníazobrazísečas.
2. PŘEPÍNAČ ZAPNUTO(ON)/VYPNUTO(OFF)
ZAPNUTO/ON–hlavnídisplejjepermanentnězapnutý.V
tomtomódusenadisplejistřídádatumačas.
VYPNUTO/OFF–úspornýrežim.6sekundseaktivuječas
vpřípadě,žezaznízvuko80dB,nebosedotknetejakékoliv
částiproduktu,nebopokudjestůl,nakterémjebudík
položenpoužíván.
3. NASTAVENÍ ČASU/TIME SETTING
● VrežimuzobrazeníčasustlačteSET/NASTAVENÍ,
abystesedostalidorežimunastavení,rozblikásečíslo
„roku“.
● PronastavenízvolenéhorokustlačtetlačítkoNAHORU/
UP nebo DOLŮ/DOWNapropotvrzenízmáčkněte
NASTAVIT/SET,potomserozblikáhodnota„měsíc“.
● Pronastavenízvolenéhoměsícestlačtetlačítko
NAHORU/UP nebo DOLŮ/DOWN a pro potvrzení
zmáčkněteNASTAVIT/SET, potom se rozbliká hodnota
„datum“.
● PronastavenízvolenéhodatastlačtetlačítkoNAHORU/
UP nebo DOLŮ/DOWNapropotvrzenízmáčkněte
NASTAVIT/SET, potom se rozbliká hodnota „hodina“.
● PronastavenízvolenéhodinystlačtetlačítkoNAHORU/
UP nebo DOLŮ/DOWN apropotvrzenízmáčkněte
NASTAVIT/SET, potom se rozbliká hodnota „minuta“.
● PronastavenízvolenýchminutstlačtetlačítkoNAHORU/
UP nebo DOLŮ/DOWNapropotvrzenízmáčkněte
NASTAVIT/SETaodejděte.
4. NASTAVENÍ ČASU
VrežimuzobrazujícímčaszmáčknětetlačítkoDOLŮ/DOWN
adostanetesedorežimunastaveníbudíku.Ukážese:„XX:
XX“nebo„--:--“sesymbolem„●“(časnemůžebýtnastaven,
kdyždisplejukazuje„--:--“,zmáčkněteNAHORU/UP abyste
displejpřepnulina„XX:XX“).Stímtozobrazením„XX:XX“na
displeji,zmáčkněteNASTAVIT/SET a rozbliká se hodnota
„hodinabuzení“/„alarmhour“.Knastaveníbudíkustlačte
tlačítkoNAHORU/UP nebo DOLŮ/DOWN a pro potvrzení
stlačtetlačítkoNASTAVIT/SET, potom se rozbliká hodnota
„minutabuzení“/„alarmminute“.Pronastaveníminutybuzení
stlačtetlačítkoNAHORU/UP nebo DOLŮ/DOWN a pro
potvrzeníaodchodtlačítko NASTAVIT/ SET.
● VrežimuzobrazeníčasustlačtetlačítkoDOLŮ/DOWN
atlačítkoNAHORU/UPabystesepřepnulido„--:--“
displeje,potomzmáčkněteadržtetlačítkoNASTAVIT/
SET na 3 sekundy abyste vypnuli funkci buzení.
● Kdyžnastanenastavenýčas,budíkbudeminutu
pokračovat.Mezitímzmáčknětejakékolivtlačítko,
abystebudíkvypnuliaaktivovalijejopětza24hodin.
Kaktivacifunkceodloženéhobuzenízmáčknětetlačítko
SNZ“abudíksezaktivujeza5minut.
● Funkceodloženéhobuzenímůžebýtpoužitapodvě
hodinyodpůvodníhostavubuzení.Je-liodloženébuzení
aktivní,rozblikásenadisplejiikonkabudíčku.
5. PŘEPÍNÁNÍ MEZI 12/24 HODINOVÝM DISPLEJEM
Vrežimuzobrazeníčasuzmáčkněteadržtetlačítko
NAHORU/UPna3sekundyabudetemocipřepnout
mezi12hodinovýma24hodinovýmrežimem.Kdyžbude
nastaven12hodinovýrežim,nadisplejiseukážeznačka
AM nebo PM.
6. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HODINOVÉHO BUDÍKU
VrežimuzobrazeníčasuzmáčknětetlačítkoNAHORU/
UP,abystezaktivovalifunkcihodinovéhobudíku(označen
symbolem„●“)azmáčkněteopěttlačítkoNAHORU/
UP,abystevypnulifunkcihodinovéhobudíku.Vrežimu
hodinovéhobudíkuhodinypípajímezi7:00–21:00vcelou
hodinu.
KOMENTÁŘE
1. Pokudběhem30sekundnedojdekžádnémunastavení
aoperaci,systémopustírežimnastaveníajakékoliv
nastaveníbudouuložena.
2. ZmáčkněteadržteNASTAVIT/SET na 3 sekundy v
jakémkolivrežimuaodejdetezrežimunastavení.
INSTRUKCE PRO VKLÁDÁNÍ BATERIÍ
1. Baterievložtedobateriovéhoprostorusprávnou
polaritoudlesymbolů(+/-).
2. Nekombinujtestaréanovébaterie.
3. Neodhazujtebateriedoohně.
4. Prázdnébateriejenutnézproduktuvyjmout.
5. Pokudneníproduktdlouhodoběpoužíván,vyjměte
baterieauskladnětejenachladnémasuchémmístě
abynedošlokjejichvytečení.
7. Šetření energie
Kdyžjsouhodinyzapnuté,neustálesestřídajíúdajeTIME
&DATE.ÚdajTIMEseukazuje4sekundyanásledujeúdaj
DATE,kterýseukazuje2sekundy.
KšetřeníenergiezmáčknětetlačítkoOFF.Pokudsipřejete
vidětúdajTIME&DATE,jenklepnětečiťuknětenadispleja
objevíseúdajeTIME&DATE.
Poznámka:funkčnídobazávisína:1)kvalitěbaterií;
2) pracovní frekvenci.
Bezpečnostní opatření:
Abystesnížilirizikoúrazuelektrickým
šokem,mělbybýttentovýrobekotevřen
POUZEautorizovanýmtechnikem,je-litonezbytné.V
případě,žedojdekzávadě,odpojtevýrobekzesítěaod
jinýchzařízení.Výrobeknevystavujtevoděnebovlhkosti.
Údržba:
Kčištěnípoužívejtepouzesuchýhadřík.Nepoužívejtečisticí
rozpouštědlaaniabrazivníprostředky.
Záruka:
Jakékolizměny,modikacenebopoškozenízařízenív
důsledkunesprávnéhozacházenísezařízenímrušíplatnost
záručnísmlouvy.
Obecné upozornění:
- Designaspecikacevýrobkumohoubýtzměněnybez
předchozíhoupozornění.
- Všechnalogaaobchodnínázvyjsouregistrované
obchodníznačkypříslušnýchvlastníkůajsouchráněny
zákonem.
- Prestožemanuálbylzpracovánsmaximalnípéčí,
tiskovéchybynejsouvyloučeny.KonigElectronic
nepřebírázodpovědnostzazaškodyvzniklév
souvislosti s chybami v manuálu.
- Probudoucípoužitíuschovejtetentonávodaobal.
Upozornění:
Tentovýrobekjeoznačentímtosymbolem.To
znamená,žesesvýrobkemmusízacházetjakos
nebezpečnýmelektrickýmaelektronickýmodpadem
anelzejejposkončeníživotnostivyhazovats
běžnýmdomácímodpadem.Prolikvidacitěchto
výrobkůexistujízvláštnísběrnástřediska.
ROMÂNĂ
FUNCŢIONARE:
1. INSTALAREA BATERIILOR:
Deschideţicapaculbateriilor,apoiinstalaţi2bateriiAAA
respectândpolaritateacorectăşiapoipuneţicapaculla
loc.Toatedateleartrebuisăaparăpeoglindătimpde
3secunde,apoisăauziţiunbipşisăseaşezeora.
2. ÎNTRERUPĂTOR ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)
ON – Display-ul temporal este permanent activat. În acest
mod,display-ulalterneazăîntreorăşidată;
OFF –Moduldeeconomisireaenergiei.Oraesteactivată
timpde6secundecândnivelulsunetuluidepăşeşte89dB
saudacăseatingeoriceparteaprodusuluisaudacăse
bate în masa pe care este amplasat produsul.
3. FIXARE TIMP
● Înmoduldeaşareorară,apăsaţi SET pentru a accesa
moduldesetareşicifra„anilor”începesălumineze
intermitent;
● ApăsaţiUP sau DOWNpentruasetaanuldoritşi
apăsaţiSETpentruaconrma,apoi„luna”începesă
lumineze intermitent;
● ApăsaţiUP sau DOWNpentruasetalunadorităşi
apăsaţiSETpentruaconrma,apoi„data”începesă
lumineze intermitent;
● ApăsaţiUP sau DOWNpentruasetadatadorităşi
apăsaţiSETpentruaconrma,apoi„ora”începesă
lumineze intermitent;
● ApăsaţiUP sau DOWNpentruasetaoradorităşi
apăsaţiSETpentruaconrma,apoi„minutul”începesă
lumineze intermitent;
● ApăsaţiUP sau DOWNpentruasetaminutuldoritşi
apăsaţiSETpentruaconrmaşiieşi.
4. SETAREA ALARMEI
Înmoduldeaşareorară,apăsaţiDOWN pentru a accesa
moduldesetareaalarmeişisevaaşa„XX:XX”sau
„--:--”cusimbolul„●”(Nupoatesetatdacăaşajuleste
„--:--”,apăsaţiUPpentruacomutapeaşajul„XX:XX”).Cu
„XX:XX”peaşaj,apăsaţiSET,apoi„oraalarmei”începesă
luminezeintermitent.ApăsaţiUP sau DOWN pentru a seta
oraalarmeişiapăsaţiSETpentruaconrma,apoi„minutul
alarmei”începesăluminezeintermitent;ApăsaţiUPsau
DOWNpentruasetaminutulalarmeişiapăsaţiSETpentru
aconrmaşiieşi.
● Înmoduldeaşareorară,apăsaţitastaDOWNşi
apăsaţiUPpentruacomutapeaşajul„--:--”,apoi
apăsaţişiţineţiapăsatătastaSET timp de 3 secunde
pentruadezactivafuncţiadealarmă.
● Alarmavacontinuatimpdeunminutcândseatingeora
setată.Întretimp,apăsaţioricetastăpentruadezactiva
alarmaşioreactivadupă24deore.Apăsaţitasta„SNZ
pentruaactivafuncţiadeamânarealarmă,iaralarmava
reactivatădupă5minute.
● Funcţiadeamânarealarmăpoateutilizatătimpde
2oredelaoradealarmăiniţială.Simboluldealarmăde
peaşajvaluminaintermitentcândamânareaalarmei
esteactivată.
5. COMUTAREA ÎNTRE AFIŞAJUL DE 12/24 DE ORE
Înmoduldeaşareorară,apăsaţişiţineţiapăsatUP timp
de3secundepentruacomutaîntremodurilede12şi24de
ore. Când modul de 12 ore este setat, simbolul AM sau PM
vaapăreapeaşaj.
6. ACTIVAREA/DEZACTIVAREA ALARMEI ORARE
Înmoduldeaşareorară,apăsaţiUPpentruaactivafuncţia
dealarmăorară(marcatăcu„●”)şiapăsaţiUPdinnou
pentruadezactivafuncţiadealarmăorară.Înmodulde
alarmăorară,ceasulemitebipuriîntre7:00–21:00laooră.
OBSERVAŢII
1. Dacănuesteacţionattimpde30desecunde,sistemul
vaieşidincongurareşioricesetărivorsalvate.
2. ApăsaţişiţineţiapăsatSET timp de 3 secunde în orice
modpentruaieşidincongurare.
ATENŢIONARE PRIVIND BATERIA
1. Introduceţibateriileîncompartimentulbateriilor
respectândînsemneledepolaritatecorecte(+/-);
2. Nucombinaţibateriilevechicucelenoi;
3. Nuaruncaţibateriileînfoc.
4. Bateriileepuizatetrebuiesăescoasedindispozitiv.
5. Cândprodusulnuesteutilizatpeoperioadă
îndelungată,scoateţibateriaşidepozitaţi-lîntr-unloc
răcorosşiuscatpentruaevitascurgerile.
7. Economii de curent
Cândceasulestepornit,acestaalterneazăcontinuuîntre
TIME&DATE.TIMEesteaşattimpde4secunde,urmat
de DATE, timp de 2 secunde.
Pentrueconomiidecurent,aduceţicomutatorulînpoziţia
OFF.DacădoriţisăvedeţiTIME&DATE,apăsaţiuşorsau
bateţidinpalme,iarTIME&DATEvaapărea.
Observaţie:duratadelucrudepindede:1)calitateabateriei;
2)frecvenţadeutilizare.
Măsuri de siguranţă:
Pentru a se reduce pericolul de
electrocutare,acestprodusvadesfăcut
NUMAIdecătreuntehnicianavizat,cândestenecesară
depanarea.Deconectaţiprodusuldelaprizadereţea
saualteechipamenteîncazulapariţieiuneiprobleme.Nu
expuneţiprodusulapeisauumezelii.
Întreţinere:
Curăţareatrebuiefăcutăcuocârpăuscată.Nufolosiţi
solvenţisauagenţidecurăţareabrazivi.
Garanţie:
Nuoferimniciogaranţieşinuneasumămniciunfelde
responsabilitateîncazulschimbărilorsaumodicărilor
aduseacestuiprodussauîncazuldeteriorăriicauzatede
utilizareaincorectăaprodusului.
Generalităţi:
- Designulşispecicaţiileprodusuluipotmodicatefără
onoticareprealabilă.
- Toatesiglelemărcilorşidenumirileproduselorsunt
mărcicomercialesaumărcicomercialeînregistrateale
proprietarilordedreptşiprinprezentasuntrecunoscute
ca atare.
- Acestmanualafostconceputcuatenţie.Cutoate
acestea, nu se pot oferi drepturi pe baza sa. König
Electronicnuacceptărăspundereapentrunicioeroare
dinacestmanualsauconsecinţelecedecurgdin
acestea.
- Păstraţiacestmanualşiambalajulpentruconsultări
ulterioare.
Atenţie:
Peacestprodusseaăacestmarcaj.Acesta
semnicăfaptulcăproduseleelectriceşielectronice
nutrebuieeliminateodatăcugunoiulmenajer.
Aceste produse au un sistem separat de colectare.
ΕΛΛΗΝΙΚA
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
Ανοίξτετοκαπάκιτηςθήκηςμπαταριών,τοποθετήστε
2μπαταρίεςτύπουAAAσύμφωναμετησωστήπολικότητα
καιξανακλείστετοκαπάκι.Όλαταδεδομέναθαπρέπει
ναεμφανιστούνστονκαθρέφτηγια3δευτερόλεπτα.Στη
συνέχειαθαακουστείένα«μπιπ»καιθαεμφανιστείηώρα.
2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON / OFF
ON–Ηεμφάνισητηςώραςπαραμένειενεργοποιημένη.Σε
αυτήντηλειτουργίαηοθόνηεναλλάσσεταιμεταξύτηςώρας
καιτηςημερομηνίας
OFF –Λειτουργίαεξοικονόμησηςενέργειας.Ηώρα
ενεργοποιείταιγια6δευτερόλεπταότανοήχοςυπερβαίνει
τα80dB,όταναγγίζετεοποιοδήποτεσημείοτουπροϊόντος,
ήότανχτυπήσετεελαφράτοτραπέζιστοοποίοβρίσκεται
τοπροϊόν.
3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
● ΑπότηλειτουργίαεμφάνισηςώραςπιέστεSETγια
ναεισέλθετεστηλειτουργίαρύθμισης.Θααρχίσεινα
αναβοσβήνειηένδειξη«year»(έτος).
● ΠιέστεUPήDOWNγιαναρυθμίσετετοεπιθυμητόέτος
και,στησυνέχεια,πιέστεSETγιαεπιβεβαίωση.Θα
αρχίσεινααναβοσβήνειηένδειξη«month»(μήνας).
● ΠιέστεUPήDOWNγιαναρυθμίσετετονεπιθυμητό
μήνακαι,στησυνέχεια,πιέστεSETγιαεπιβεβαίωση.Θα
αρχίσεινααναβοσβήνειηένδειξη«date»(ημέρα).
● ΠιέστεUPήDOWNγιαναρυθμίσετετηνεπιθυμητή
ημέρακαι,στησυνέχεια,πιέστεSETγιαεπιβεβαίωση.
Θααρχίσεινααναβοσβήνειηένδειξη«hour»(ώρα).
● ΠιέστεUPήDOWNγιαναρυθμίσετετηνεπιθυμητή
ώρακαι,στησυνέχεια,πιέστεSETγιαεπιβεβαίωση.Θα
αρχίσεινααναβοσβήνειηένδειξη«minute»(λεπτά).
● ΠιέστεUPήDOWNγιαναρυθμίσετεταεπιθυμητά
λεπτάκαι,στησυνέχεια,πιέστεSETγιαεπιβεβαίωσηκαι
έξοδο.
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ
ΑπότηλειτουργίαεμφάνισηςώραςπιέστεDOWNγια
ναεισέλθετεστηλειτουργίαρύθμισηςξυπνητηριού.Θα
εμφανιστείηένδειξη«XX:XX»ή«--:--»μετοσύμβολο«●»
(Ηρύθμισηδενείναιδυνατήανστηνοθόνηεμφανίζεται
ηένδειξη«--:--».ΠιέστεUPγιαναμεταβείτεστηνοθόνη
«XX:XX»).Ότανστηνοθόνηεμφανιστείηένδειξη«XX:XX»,
πιέστεSETκαιθααρχίσεινααναβοσβήνειηένδειξη
«alarmhour»(ώρααφύπνισης).ΠιέστεUPήDOWN για
ναρυθμίσετετηνώρααφύπνισηςκαι,στησυνέχεια,πιέστε
SETγιαεπιβεβαίωση.Θααρχίσεινααναβοσβήνειηένδειξη
«alarmminute»(λεπτάαφύπνισης).ΠιέστεUPήDOWNγια
ναρυθμίσετεταλεπτάαφύπνισηςκαι,στησυνέχεια,πιέστε
SETγιαεπιβεβαίωσηκαιέξοδο.
● Απότηλειτουργίαεμφάνισηςώραςπιέστετοπλήκτρο
DOWNκαιτοπλήκτροUPγιαναμεταβείτεστην
οθόνη«--:--».Στησυνέχειαπιέστεκαικρατήστε
πατημένοτοπλήκτροSETγια3δευτερόλεπτα,γιανα
απενεργοποιήσετετηλειτουργίααφύπνισης.
● Τοξυπνητήριθασυνεχίσειναχτυπάγιαέναλεπτό
απότηστιγμήτηςρυθμισμένηςώραςαφύπνισης.
Εντωμεταξύ,πιέστεοποιοδήποτεπλήκτρογια
νααπενεργοποιήσετετοξυπνητήρικαινατο
ενεργοποιήσετεεκνέουμετάαπό24ώρες.Πιέστετο
πλήκτρο«SNZ»γιαναενεργοποιήσετετηλειτουργία
επανάληψηςξυπνητηριούκαιτοξυπνητήριθααρχίσει
ναξαναχτυπάμετάαπό5λεπτά.
● Μπορείτεναχρησιμοποιείτετηλειτουργίαεπανάληψης
ξυπνητηριούγια2ώρεςαπότηναρχικήώρααφύπνισης.
Ότανείναιενεργοποιημένηηλειτουργίαεπανάληψης
ξυπνητηριού,αναβοσβήνειστηνοθόνητοσύμβολοτου
ξυπνητηριού.
5. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 12/24 ΩΡΩΝ
Απότηλειτουργίαεμφάνισηςώραςπιέστεκαικρατήστε
πατημένοτοπλήκτροUPγια3δευτερόλεπταγιαεναλλαγή
μεταξύτωνλειτουργιών12και24ωρών.Ότανείναι
ενεργοποιημένηηλειτουργία12ωρών,εμφανίζεταιστην
οθόνητοσύμβολοAM(πμ)ήPM(μμ).
6. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΩΡΑ
ΑπότηλειτουργίαεμφάνισηςώραςπιέστεUPγιανα
ενεργοποιήσετετηλειτουργίααφύπνισηςανάμίαώρα
(φέρειτοσύμβολο«●»).ΣτησυνέχειαξαναπιέστεUPγιανα
απενεργοποιήσετετηλειτουργίααφύπνισηςανάμίαώρα.
Κατάτηλειτουργίααφύπνισηςανάμίαώρατοξυπνητήρι
χτυπάανάμίαώρααπότις7:00έωςτις21:00.
ΣΧΟΛΙΑ
1. Σεπερίπτωσηπουδενγίνεικαμίαενέργειαγια
30δευτερόλεπτα,τοσύστημαθαεξέλθειαπότομενού
ρύθμισηςκαιθααποθηκεύσειτιςρυθμίσεις.
2. ΠιέστεκαικρατήστεπατημένοτοπλήκτροSETγια
3δευτερόλεπτααπόοποιαδήποτελειτουργίαγιανα
εξέλθετεαπότομενούρύθμισης.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1. Εισάγετετιςμπαταρίεςστηθήκημπαταριώνσύμφωνα
μετασύμβολαπολικότητας(+/-).
2. Μηναναμειγνύετεπαλιέςκαινέεςμπαταρίες.
3. Μηνρίχνετετιςμπαταρίεςστηφωτιά.
4. Αφαιρέστετιςεξαντλημένεςμπαταρίεςαπότοπροϊόν.
5. Ότανδενχρησιμοποιείτετοπροϊόνγιαμεγάλαχρονικά
διαστήματα,αφαιρέστετιςμπαταρίεςκαιαποθηκεύστε
τιςσεδροσερό,ξηρόμέροςγιατηναποφυγήδιαρροής.
Tasatuntihälyty-
smerkki
Hälytysmerkki
Kytkin
Kaiutin
Paristopesä
Kuukausi/Tunnit
Pvm/Minuutit
Sekunnit
PM-merkki
AM-merkki
Larmindikatorn för
timmar
Larmindikatorn
Brytare
Högtalare
Batteribox
Månad/Timme
Datum/Minut
Sekund
PM indikator
AM indikator
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
VARNING
značkahodinového
buzení
značkabuzení
přepínač
zesilovač
prostor na
baterie
měsíc/hodina
datum/minuta
sekunda
značkaPM
značkaAM
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
Simbolalarmă
orară
Simbolalarmă
Comutator
Difuzor
Compartiment
baterie
Lună/oră
Dată/Minut
Secundă
Simbol PM
Simbol AM
PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU-L DESCHIDEŢI!
ATENŢIE!
Σύμβολοαφύπνισης
ανάμίαώρα
Σύμβολοαφύπνισης
Διακόπτης
Ηχείο
Κελί
Μήνας/Ώρα
Ημέρα/Λεπτά
Δευτερόλεπτα
ΣύμβολοPM(μμ)
ΣύμβολοAM(πμ)
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

basicXL BXL-AC40GR Specifikace

Kategorie
Budíky
Typ
Specifikace