Clatronic HL 2266 Návod k obsluze

Kategorie
Ohřívače prostoru
Typ
Návod k obsluze
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod
k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a
podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené
účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v
otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání
venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhko-
stí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hrana-
mi. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navl-
hčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Vyvarujte se styku s vodou.
Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrč-
ku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li
namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, jestliže je v provozu. Abyste ochrá-
nili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby
kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže
přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného
opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel
nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem
pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
Používejte jen originální příslušenství.
Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.
Důležité pokyny
1. Aby nevzniklo riziko požáru nebo elektrického úděru, neměli by ste přístroj
vystavit deöti nebo vlhkosti. Přístroj proto nepoužívejte v bezprostředné blíz-
kosti vody - např. v blęzkosti koupací vany, bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
2. Přístroj nesmí být provozován pomocí externích timerů nebo termostatů či
jiných automatických spínačů. Hrozí nebezepečí vzniku požáru, jestliže je
topný ventilátor zakrytý nebo jestliže je provozován na nevhodném místě.
3. Elektrický topný ventilátor nesmí být instalován přímo pod zásuvkou.
Dodržujte bezpečnostní odstup minimálně 1 metr od vznětlivých předmětů.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
Instalujte tento přístroj v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých
předmětů, jako je např. nábytek, záclony atd.
Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.
Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
Do přístroje nestrkejte žádné předměty.
Přístroj nezakrývejte ani na něj nepokládejte žádné předměty.
33
CZ
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 33
Obsluha
1. Jestliže chcete elektrický topný ventilátor používat jako stojanový přístroj,
použijte i druhou, doplňkově dodávanou stojnou nohu.
2. Připojte zařízení teprve po provedení montáže na předpisově instalovanou
zásuvku s ochranným kontaktem 230 V, 50 Hz!
3. Dbejte na to, aby jištění zásuvky, na které chcete zařízení provozovat, bylo
minimálně 10 A.
4. Zařízení je možno postavit jak na vhodné rovné ploše, tak může být pomocí
nástěnného držáku namontováno na stěnu (viz výkres). Při montáži na stěnu
dbejte také na volný vstup a výstup vzduchu.
5. Pro použití zařízení jako stacionárního přístroje namontujte sokl podle obr. 1.
6. Upevníte-li sokl přiloženými šrouby na stěnu, slouží tento jako nástěnný
držák (viz obr. 2 a 3).
Funkční vypínač (obr. 4)
= VYPNUTO = Chladný vzduch
= Teplý vzduch (1000 W) = Teplý vzduch (2000 W)
Termostat (obr. 5)
1 nejnižší stupeň 2 nejvyšší stupeň
Otočte regulátor termostatu na nejvyšší stupeň. Kontrolní světlo svítí.
Po dosažení požadované teploty prostoru otáčejte regulátor k termostatu
pomalu zpět, až se zařízení vypne.
Termostat nyní udržuje zapínáním a vypínáním zařízení nastavenou prostorovou
teplotu.
Ochrana proti přehřátí
Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která při přehřátí zařízení automa-
ticky vypne. Přepněte funkční spínač na polohu "0" a vytáhněte vidlici ze zásu-
vky. Nechte zařízení přibl. 10 minut vychladnout dříve, než je opět uvedete do
provozu.
Pokud by ochrana proti přehřátí po krátké době opět zařízení vypnula, jedná se
pravděpodobně o defekt. Vypněte opět zařízení a odpojte ho od sítě. Nechte
zařízení zkontrolovat autorizovaným prodejcem nebo našim zákaznickým servi-
sem (resp. obraťte se na Vašeho prodejce).
Čištění a údržba
1. Před čistěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky a počkejte, až se ochladí.
Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem.
2. Nepoužívejte žádných silných čistících prostředků a rozpouštědel.
34
CZ
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 34
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných
směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízko-
napěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-
technických předpisů.
Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prode-
je (pokladní doklad).
Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo
příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to
opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za
následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku!
Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit
bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.
V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním
obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.
*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu
kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé
skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady!
Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému
opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové
ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo
výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto
nutno je uhradit!
Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.
Po uplynutí záruky
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném
odborném obchodě nebo opravně.
35
CZ
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 35
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Clatronic HL 2266 Návod k obsluze

Kategorie
Ohřívače prostoru
Typ
Návod k obsluze