De'Longhi EN750MB Uživatelský manuál

Kategorie
Kávovary
Typ
Uživatelský manuál
CZ
HU
POPIS KÁVOVARU/A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE
Zobrazení (příprava)/
Kijelző (receptek)
13
Lungo/Lungo
14
Espresso/Espresso
15
Ristretto/Ristretto
16
Horká voda
/Forró víz
17
Teplé mléko
/Meleg tej
18
Cappuccino/Cappuccino
19
Latte Macchiato/Latte Macchiato
Zobrazení (navigace)/
Kijelző (navigáció)
20
Menu/Menü
21
Listování v Menu nahoru
/
Görgessen fel, amikor a menü aktív
22
Výběr z Menu
/
Opció kiválasztása amikor a menü aktív
23
Listování v Menu dolů
/
Görgessen le, amikor a menü akv
24
Zobrazení textu/Szöveges kijelző
Rapid Cappuccino Systém (R.C.S.)/
Rapid Cappuccino System (R.C.S.)
25
Regulátor mléčné pěny/Tejhabszabályozó gomb
26
Poloha pro vložení Regulátoru mléčné pěny/
Válassza ki a tejhabszabályozó gomb helyzetét
27
Min. pěna/Min. tejhab
28
Max. pěna/Max tejhab
29
«ČIŠTĚNÍ»: funkce Automatického Čištění/
«CLEAN»: automatikus öblítési funkció
30
Víčko nádoby na mléko/Tejtartály-fedő
31
Mléčná tryska/Tejkifolyó
32
Nádoba na mléko/Tejtartály
33
P
řívodní trubička mléka/Tejfelszívó cső
34
R.C.S. přípojka/R.C.S. csatlakozó
Popis kávovaru/A készülék áttekintése
A
Kávovar v nastavení KÁVA/Készülék csak kávéfőzéshez
B
Kávovar s Rapid Cappuccino Systémem (pro Cappuccino)/
Készülék Rapid Cappuccino System-mel (Cappuccino-hoz)
C
Kávovar s tryskou na horkou vodu/Készülék forróvíz-kifolyóval
1
Páka/Kar
2
Tlačítko ON/OFF/BE/KI gomb
3
Nádoba na vodu /Víztartály részecskeszűrővel
4
Výpusť kávy/Kávé-kifolyó
5
Odkapávací mřížka/Csepprács
6
Odkapávací miska/Csepptálca
7
Otočná podložka šálku (nelze vyjmout)/
Felhajtható csészetartó (nem kivehető)
8
Kontejner na použité kapsle/Használtkapszula-tar
9
Dvířka přípojky na páru/Gőzcsatlakozás ajtaja
10
Teleskopická tryska na horkou vodu/Teleszkópos forróvíz-kifolyó
11
Prostor pro uložení trysky na horkou vodu/Forróvíz-kifolyó táro
12
Přípojka na páru/Gőzcsatlakozó
58
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 58 17.10.13 19:57
CZ
HU
OBSAH/TARTALOM
Nespresso, exkluzivní systém pro přípravu výjimečné kávy Espresso, den za dnem. Všechny kávovary jsou vybaveny jedinečným extrakčním systémem, který zaručuje tlak až 19 barů. Každý parametr byl vypočítán s velkou
přesností tak, aby bylo možné vyjádřit veškeré aroma každé kávy Grand Cru, dodat jí tělo a vytvořit nesrovnatelnou a bohatou cremu.
A Nespresso, exkluzív rendszerével nap mint nap tökéletes eszpresszót készíthet. Minden kávégép egy egyeduülálló kivonó-rendszerrel van ellátva, mely maximum 19 bar nyomást biztosít. Minden paramétert a lehe
legpontosabban számítottunk ki, hogy az összehasonlíthatatlanul sűrű és selymes krémben kibontakozhasson a Grand Cru kávéőrlemények minden aromája.
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ/MENNYISÉGEK GYÁRI BEÁLLÍTÁSA ................................
ODVÁPNĚNÍ/VÍZKŐMENTESÍTÉS. ...................................................................
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY/VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA ..............................
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD/HIBAELHÁRÍTÁS .......................................................
SPECIFIKACE/MŰSZAKI ADATOK ....................................................................
LIKVIDACE ODPADU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/
ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETDELMI ELŐÍRÁSOK
...............................
KONTAKTUJTE NESPRESSSO CLUB/
LÉPJEN KAPCSOLATBA A NESPRESSO CLUBBAL
..............................................
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY/GARANCIA ....................................................................
POPIS KÁVOVARU/A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE .....................................................
OBSAH BALENÍ/A CSOMAG TARTALMA ................................................................
NAVIGACE MENU/MENÜ HASZNÁLATA ................................................................
SEZNAM MENU/MENÜLISTA ..............................................................................
PRVNÍ POUŽITÍ NEBO SPUŠNÍ PO DELŠÍ DOBĚ NEČINNOSTI/ELSŐ
HASZNÁLATKOR, VAGY HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLTA A KÉSZÜLÉKET
......
ÍPRAVA KÁVY/KÁVÉKÉSZÍTÉS ........................................................................
SMONTOVÁNÍ/ROZMONTOVÁNÍ RAPID CAPPUCINO SYSTÉMU R.C.S./
RAPID CAPPUCCINO SYSTEM R.C.S. ÖSSZESZERELÉSE/SZÉTSZERELÉSE
..............
PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A LATTE MACCHIATA/
CAPPUCCINO ÉS LATTE MACCHIATO KÉSZÍTÉSE
...................................................
KAŽDODENNÍ PÉČE/NAPI KARBANTARTÁS .........................................................
RUČNÍ MYTÍ RAPID CAPPUCCINO SYSMU R.C.S./
A RAPID CAPPUCCINO SYSTEM R.C.S. KÉZI TISZTÍTÁSA
.....................................
69
70
71
72
73
74
74
74
POZOR: pokud uvidíte toto upozornění, přečtěte si bezpečnostní pokyny, abyste předešli možnému úrazu či poškození přístroje.
POZMKA: pokud uvidíte toto upozornění, vezměte na vědomí doporučení pro bezpečné a správné používání vašeho přístroje.
FIGYELEM: ha ezt a jelet látja, az esetleges sérülések és károk megelőzése érdekében olvassa el a biztonsági előírásokat.
INFORMÁCIÓ: ha ezt a jelet látja, a készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében vegye gyelembe az adott tanácsot.
58
60
60
61
62
64
64
65
68
68
59
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 59 17.10.13 19:57
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
SET LANGUAGE
to continue
max
SET LANGUAGE
to continue
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
05
CZ
HU
PRVNÍ POUŽITÍ NEBO SPUŠTĚNÍ PO DELŠÍ DOBĚ NEČINNOSTI/
ELSŐ HASZNÁLATKOR, VAGY HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLTA A KÉSZÜLÉKET
POZOR: přečtěte si pozorně
bezpečnostní pokyny, abyste
předešli úrazu elektrickým proudem
a požáru.
FIGYELEM: először olvassa el a
biztonsági előírásokat, hogy elkerülje
a halálos áramütés és tűz kockázatát.
1. Vyjměte nádobu na vodu, odkapávací misku a kontejner
na použité kapsle. Upravte délku přívodního kabelu a
přebytečnou část uložte do prostoru na spodní straně
kávovaru.
1. Vegye ki a víztartályt, csepptálcát és a kapszulatartót.
Állítsa be a kábel hosszát, a felesleget helyezze a gép alján
lévő kábelvezetőbe.
5. Naste trysku na horkou vodu.
Zapněte kávovar.
5. Helyezze be a forróvíz-kifolyót.
Kapcsolja be a gépet.
2. Postavte kávovar do svislé polohy a
zapojte do sítě.
2. Helyezze a talpára a készüléket, és
csatlakoztassa a konnektorba.
6. SET LANGUAGE: nastavte požadovaný
jazyk. Stiskte
pro pokračování.
6. SET LANGUAGE: állítsa be a kívánt nyelvet.
Nyomja meg az
-t a folytatáshoz.
3. Nádobu na vodu lze přenášet za víčko.
3. A víztartályt a fedelénél fogva lehet vinni.
4. Vypláchněte nádobu na vodu předtím, než ji naplníte
čerstvou pitnou vodou.
4. Öblítse el a víztartályt, mielőtt a maximumig töltené
friss ivóvízzel.
62
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 62 17.10.13 19:58
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
CZ
HU
7. LANGUAGE: vyberte jazyk listováním v možnostech šipkami .
Stiskněte pro potvrzení.
7. LANGUAGE: válassza ki a nyelvet a
segítségével. Nyomja
meg az -t a jóváhagyáshoz.
PRVNÍ POUŽITÍ NEBO SPUŠTĚNÍ PO DELŠÍ DOBĚ NEČINNOSTI/
ELSŐ HASZNÁLATKOR, VAGY HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLTA A KÉSZÜLÉKET
11. Rozmontujte Rapid Cappuccino Systém (R.C.S.) a umyjte všechny části v horním odle myčky nádobí.
V případě, že nemáte k dispozici myčku nádobí, postupujte podle instrukcí v sekci Ruční mytí Rapid
Cappuccino Systému (R.C.S.).
11. Szedje szét a Rapid Cappuccino System (R.C.S.) -et, és tisztsa meg minden tartozékát a
mosogatógépének felső részében. Ha nincs mosogatógép, olvassa el a Rapid Cappuccino System (R.C.S.)
kézi tisztításáról szóló fejezetet
POZNÁMKA: viz sekce Smontování/Rozmontování Rapid Cappucino Systému.
INFORMÁCIÓ: részletek a Rapid Cappuccino System összeszerelése/szétszerelése fejezetben.
10. Vypláchnutí: opakujte třikrát přes trysku na horkou vodu. Poté trysku vyjměte a uložte do prostoru na
pravé straně kávovaru. Zavřete dvířka přípojky na páru.
10. Öblítés: ismételje meg háromszor a forróvíz-kifolyón keresztül. Amint kész, vegye le és tegye vissza a
gép jobb oldalán lévő tartóba. Zárja be a gőzcsatlakozás ajtaját.
POZNÁMKA: kávovary jsou na výstupu z výroby testovány. Ve vodě se mohou objevit stopy kávy.
INFORMÁCIÓ: a készülékeket a gyártás után teljesen letesztelik. Kávényomok előfordulhatnak
az öblítő vízben.
9. Vypláchnutí: postavte pod výpusť kávy vhodnou nádobu a
stiskněte tlačítko Lungo. Opakujte třikrát.
9. Öblítés: helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá és nyomja meg a
lungo gombot. Ismételje meg háromszor.
8. Po stisknu se kávovar nahřívá.
8. Amint a
jelet megnyomta, a készülék felfűt.
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
63
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 63 17.10.13 19:58
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
max
First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire
Remove the plastic films from grid,
lever and machine panels.
Remove the water tank, drip tray, and capsule
container. Adjust the cable length and store the
excess in the cable guide under the machine.
Put the machine in upright position,
plug machine into mains.
The water tank can be carried by
its cover.
Rinse the water tank before filling with
potable water up to maximum level.
Insert the hot water spout.
Switch machine ON
Set your preferred language.
Press to continue.
SET LANGUAGE
to continue
Select your language by scrolling the
options using up/down arrow. Press to
confirm.
LANGUAGE
Actual value : EN
New value : [ ]
to select
Coffee preparation
x3
x3
110 ml
40 ml
25 ml
05 06
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
CZ
HU
PŘÍPRAVA KÁVY/
VÉKÉSZÍTÉS
SMONTOVÁNÍ/ROZMONTOVÁNÍ RAPID CAPPUCINO SYSTÉMU R.C.S./
RAPID CAPPUCCINO SYSTEM R.C.S. ÖSSZESZERELÉSE/SZÉTSZERELÉSE
1. Zvedněte zcela páku a vložte Nespresso
kapsli.
1. Emelje fel a kart teljesen, és helyezzen be
egy Nespresso kapszulát.
2. Zavřete páku a postavte pod výpusť kávy
šálek.
2. Zárja le a kart, és helyezzen egy cszét a
kávékifolyó alá.
3. Stiskněte tlačítko Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml) nebo Lungo
(110 ml). Příprava kávy bude automaticky ukončena. Pro předčasné
zastavení průtoku kávy nebo doplnění šálku stiskněte tlačítko znovu.
3. Nyomja meg a Ristretto (25 ml), az Espresso (40 ml) vagy a Lungo
(110 ml) gombot. A kávékészítés automatikusan meg fog állni. Ha
hamarabb megállítaná, vagy még ráengedne, nyomja meg ismét.
4. Odeberte šálek. Zvedněte a zavřete páku,
použitá kapsle propadne do kontejneru na
použité kapsle.
4. Vegye el a cszét. Emelje, majd csukja
le a kart hogy a kapszula beleessen a
használtkapszula-tartóba.
1.Vyjměte víčko nádoby na mléko a odpojte
přívodní trubičku mléka.
1. Vegye le a tejtartály tetejét, és húzza ki a
tejfelszívó csövet.
4. Vyjměte mléčnou trysku vytažením.
4. Húzza ki és vegye le a tejkifolyót.
2. Vyjměte Regulátor mléčné pěny jeho
otočením až po
a vytažením nahoru.
2. Vegye le a tejhabszabályzó gombot úgy,
hogy elfordítja
, és kihúzza.
3. Vyjměte konektor Rapid Cappuccino
Systému jeho odemčením od
do a
vytažením.
3. Vegye le a Rapid Cappuccino System
csatlakozót úgy, hogy elfordítja
állásból
állásba, és kihúzza.
POZNÁMKA: během nahřívání kávovaru můžete stisknout tlačítko kávy. Příprava kávy se spustí
automaticky ihned po nahřátí kávovaru.
MEGJEGYS: a feltés alatt már megnyomhatja bármelyik kávé gombot. A kávé így automatikusan
elindul, amint a készülék kész.
64
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 64 17.10.13 19:58
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
4°
15”
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
07
CZ
HU
PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A LATTE MACCHIATA/
CAPPUCCINO ÉS LATTE MACCHIATO KÉSZÍTÉSE
1. Naplňte nádobu na mléko požadovaným
množstvím mléka.
1. Töltse fel a tejtartályt a kívánt mennyiségű
tejjel.
2. Nádobu na mléko uzavřete. Otevřete dvířka přípojky na
páru tahem doprava. Připojte Rapid Cappuccino Systém ke
kávovaru.
2. Zárja le a tejtartályt. Jobbra csúsztatva nyissa ki a
gőzcsatlakozó ajtaját. Csatlakoztassa a Rapid Cappuccino
System-et a géphez.
3. Kávovar se nahřívá přibližně 15 vteřin.
3. A készülék körülbelül 15 másodpercig
felfűt.
4. Zvedněte zcela páku a vložte Nespresso
kapsli.
4. Emelje fel a kart teljesen, és helyezzen be
egy Nespresso kapszulát.
POZOR: nepoužívejte nádobu na mléko na jiné tekutiny než
mléko a pitnou vodu. Nepoužívejte nepasterizované mléko a
nepoužívejte mléko po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na
obalu.
FIGYELEM: ne használja a tejtartályt a tejen és ivóvízen
kívül máshoz. Ne használjon nyers, nem pasztörizált tejet, és ne
használja a tejet a csomagolásán jelzett lejárati dátum után.
POZNÁMKA: pro optimální mléčnou pěnu používejte plnotučné nebo polotučné vychlazené mléko
(o teplotě 4° C).
INFORMÁCIÓ: a legjobb tejhabhoz használjon alacsony zsírtartalmú, vagy félzsíros,
hűtőhideg (k.b. 4° C) tejet.
POZNÁMKA: prázdnou nádobu na
mléko i přívodní trubičku mléka před
naplněním vždy důkladně vypláchněte
pitnou vodou.
INFORMATION: amikor a tejtarly
üres, újratöltés előtt alaposan öblítse el ezt
és a tejfelszívó csövet ivóvízzel.
65
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 65 17.10.13 19:58
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato
i
When the milk container is empty, before refilling,
thoroughly rinse it and the milk aspiration tube
with potable water.
Close the milk container. Open the steam
connector door by sliding it to the right. Connect
the Rapid Cappuccino System to the machine.
15”
+
LATTE MACCHIATO
Clean
15”
i
Remove Rapid Cappuccino System
connector by unlocking it from (sign ) to
(sign) and pulling it off
Remove the milk container lid and
unplug milk aspiration tube.
Remove the milk froth regulator knob by
turning it until and pulling it up.
Remove the milk spout by pulling it off.
1 2 3 4
Assembling / disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S)
RINSE MILK SYSTEM
07 08
CZ
HU
PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A LATTE MACCHIATA/
CAPPUCCINO ÉS LATTE MACCHIATO KÉSZÍTÉSE
POZNÁMKA: vyčistěte mléčný
systém po každém použití.
INFORMÁCIÓ: öblítse át a
tejrendszert minden használat után.
9. Umístěte vhodnou nádobu pod mléčnou
trysku.
9. Tegyen egy edényt a tejkifolyó alá.
10. Nastavte regulátor mléčné pěny do pozice «CLEAN».
Spustí se proces čištění mléčného systému a z mléčné trysky
začne vytékat horká voda a vycházet pára.
10. Forgassa a tejhabszabályzó gombot «CLEAN» állásba.
A tejrendszer-öblítő folyamat elindul, és forró víz valamint
gőz folyik át a tejkifolyón keresztül.
11. Proces čtění trvá přibližně 15 vteřin a
bude automaticky ukončen.
11. Az öblítési folyamat körülbelül
15 másodperc, és automatikusan megáll.
5. Zavřete páku a postavte Cappuccino šálek
nebo Latte Macchiato sklenici pod výpusť
kávy a upravte pozici mléčné trysky.
5.rja le a kart, és helyezzen egy
Cappuccino cszét vagy Latte Macchiato
poharat a kávékifolyó alá, és állítsa be a
tejkifolyót.
6. Nastavte požadovanou hustotu mléčné
pěny regulátorem mléčné pěny.
6. Állítsa be a tejhabszabályzó gombot a
kívánt tejhabhoz.
7. Stiskněte tlačítko Cappuccino nebo Macchiato. Příprava
kávy se spustí po několika vteřinách (nejprve mléko a potom
káva) a bude automaticky ukončena.
7. Nyomja meg a Cappuccino vagy Macchiato gombot.
A főzés pár másodperc után indul (először tej, azután kávé),
és automatikusan megáll.
8. Nakonec zvedněte a zavřete páku, použi
kapsle propadne do kontejneru na použité
kapsle.
8. A főzés után emelje fel és csukja le
a kart, hogy a kapszula beleessen a
használtkapszula-tartóba.
66
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 66 17.10.13 19:58
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
CZ
HU
PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A LATTE MACCHIATA/
CAPPUCCINO ÉS LATTE MACCHIATO KÉSZÍTÉSE
12. Po ukončení čtění nastavte regulátor
mléčné pěny zpět do pozice «mléčná pěna».
12. Amikor az öblítés kész, forgassa a
tejhabszabályzó gombot vissza a tej állásba.
13. Odpojte R.C.S. od kávovaru a dejte do lednice. Zavřete
dvířka přípojky na páru.
13. Vegye le az R.C.S.-t a gépről, és tegye rögtön a hűtőbe.
Zárja be a gőzcsatlakozás ajtaját a gépen.
15. A umyjte všechny části v horním oddíle
myčky nádobí. V případě, že nemáte k
dispozici myčku nádobí, postupujte podle
instrukcí v sekci Ruční mytí Rapid Cappuccino
Systému (R.C.S.).
15. Tisztsa meg minden tartozékát a
mosogatógépének felső részében. Ha nincs
mosogatógép, olvassa el a Rapid Cappuccino
System (R.C.S.) kézi tisztításáról szóló
fejezetet .
POZNÁMKA: viz sekce Smontování/Rozmontování
Rapid Cappucino Systému R.C.S.
INFORMÁCIÓ: szletek a Rapid Cappuccino System
(R.C.S) összeszerelése/szétszerelése fejezetben.
POZOR: mléko v nádobě doporučujeme v lednici skladovat max. 2 dny. V případě, že je nádoba na mléko
skladována mimo lednici déle než 2 hodiny, rozmontujte R.C.S. a vyčistěte všechny části (viz doporučení pro
mytí v myčce nádobí nebo ruční mytí).
FIGYELEM: a tejet ne tartsa 2 napnál tovább a hűtőben. Ha a tejtartályt több mint 2 órán keresztül a
hűtőn kívül tartotta, szedje szét az R.C.S.-t, és tisztítsa meg minden alkatrészét (részletek a mosogatógéppel
ill. kézi mosogatással kapcsolatos tanácsoknál).
14. Každý druhý den rozmontujte Rapid Cappuccino
Systém.
14. Két naponta szedje szét a Rapid Cappuccino System-et.
67
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 67 17.10.13 19:58
PRESS to confirm.
The discaling agent flows alternately
trough the coffee outlet, hot water nozzle
and drip tray.
Descaling
Descaling process: Empty the drip tray and
the used capsules container.
Rinsing process: Empty the drip
tray and the used capsules
container.
Refer to safety precautions
+
100 ml
500 ml
1 2 3
5
7 8
4
6
Lift and close the lever to eject any capsule
in the used capsule container.
Descaling process: Fill water tank with 100
ml of Nespresso descaling agent and 500ml
water.
Descaling process: Insert the hot
water spout.
Enter the Menu, browse the options and
select DESCALING. You will be guided
throughout the whole process. Follow
machine display instructions.
Descaling process: Place one container
of minimum 1 litre under both the coffee
outlet and the hot water spout.
4°
Volume factory settings
LANGUAGE
DESCALING
WATER HARDNESS
09 10
CZ
HU
2. Zvedněte a zavřete páku, použitá kapsle propadne do kontejneru na použité
kapsle. Postavte pod výpusť kávy vhodnou nádobu a stiskněte tlačítko Lungo. Otřete
výpusť kávy čistým vlhkým hadříkem.
2. Emelje, majd csukja le a kart hogy a kapszula beleessen a használtkapszula-
tarba. Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá és nyomja meg a lungo gombot az
öblítéshez. Tisztítsa meg a kávékifolyót egy nedves ruhával.
3. Pod tekoucí pitnou vodou pečlivě opláchněte případné
nečistoty z trysky na horkou vodu. Oete ji čistým vlhkým
hadříkem.
3. Az esetleges szennyeződést öblítse le ivóvízzel a forróvíz-
kifolyóról. Törölje meg egy tiszta ruhával.
1. Rozmontujte Rapid Cappuccino Systém. Viz sekce
«Smontování/Rozmontování Rapid Cappucino Systému
(R.C.S.)».
1. Szedje szét a Rapid Cappuccino System-et. Részletek
a Rapid Cappuccino System (R.C.S.) összeszerelése/
szétszerelése fejezetben.
2. Pod tekoucí pitnou vodou pečli
opláchněte případné zbytky mléka.
2. Öblítse le gondosan az esetleges
tejmaradékokat ivóvízzel.
3. Namočte všechny části alespoň na 30 minut do horké
vody (cca 40° C) s čisticím prostředkem.
3. Áztassa az alkatrészeket mosogatószeres meleg vízben
(körülbelül 40° C), legalább 30 percig.
4. Opláchněte je pod tekoucí pitnou vodou a
vysušte jemným hadříkem.
4. Öblítse el ivóvízzel, és szárítsa meg egy
tiszta ruhával.
KAŽDODENNÍ PÉČE/NAPI KARBANTARTÁS
POZNÁMKA: nepoužívejte žádný agresivní čisticí prosedek ani rozpouštědlo.Povrch kávovaru čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
Nemyjte žádné části kávovaru v myčce nádobí, s výjimkou Rapid Cappuccino Systému.
INFORMÁCIÓ: ne használjon erős tisztító vagy súrolószert. A gép külsejének tisztításához használjon egy nedves ruhát és enyhe tisztítószert. A gép
alkatrészeit, a Rapid Cappuccino System részeit kivéve, ne tegye mosogatógépbe.
RUČNÍ MYTÍ RAPID CAPPUCCINO SYSTÉMU  R.C.S./
A RAPID CAPPUCCINO SYSTEM R.C.S. KÉZI TISZTÍTÁSA
POZNÁMKA: pokud nemáte k dispozici myčku nádobí, lze mýt části R.C.S. ručně. V tomto případě doporučujeme čištění provádět denně, aby bylo maximálně efektivní.
INFORMÁCIÓ: ha nincs mosogatógép, az R.C.S. alkatrészek kézel is tiszthatók. Ebben az esetben ezt minden nap meg kell csinálni a maximális hatékonyság érdekében.
1. Vyjměte odkapávací misku a kontejner na použité
kapsle. Vyprázdněte je a vypláchněte. Vyjměte nádobu na
vodu. Vyprázdněte ji a vypláchněte předtím, než ji naplníte
čerstvou pitnou vodou.
1. Vegye ki a csepptálcát és a kapszulatárolót. Ürítse ki és
öblítse el. Vegye ki a víztartályt. Ürítse ki és újratöltés előtt
öblítse el friss ivóvízzel.
68
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 68 17.10.13 19:58
CZ
HU
POZNÁMKA: *kvalita mléčné pěny závisí na druhu použitého mléka, jeho teplotě a nastave
regulátoru mléčné pěny.
MEGJEGYZÉS: *a tejhab mennyisége függ a használt tej fajtájától, hőmérsékletétől és a
tejhabszabályzó gomb állásától.
POZNÁMKA: doporučujeme dodržet tovární nastavení na Ristretto, Espresso a Lungo, pro
zachování dokonalé chuti a aroma v šálku.
MEGJEGYZÉS: javasoljuk a gyári beállítások megtarsát a Ristretto, Espresso és Lungo gombokhoz a
legideálisabb kávéminőség elérése érdekében.
Objem vody lze naprogramovat na 50 až 400 ml.
Objem mléka lze naprogramovat na 30 až 200 ml.
Objem kávy lze naprogramovat na 25 až 200 ml.
A vízmennyiség 50 és 400 ml között programozható.
A tejmennyiség 30 és 200 ml között programozható.
A kávémennyiség 25 és 200 ml között programozható.
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ/
MENNYISÉGEK GYÁRI BEÁLLÍTÁSA
Ristretto 25 ml
Ristretto 25 ml
Cappuccino Mléko*: 50 ml/Káva: 40 ml
Cappuccino Tej*: 50 ml/Kávé: 40 ml
Lungo 110 ml
Lungo 110 ml
Latte Macchiato Mléko*: 150 ml/Káva: 40 ml
Latte Macchiato Melk*: 150 ml/Kávé: 40 ml
Espresso 40 ml
Espresso 40 ml
Horká voda 125 ml
Forró víz 125 ml
Teplé Mléko* 120 ml
Meleg Tej* 120 ml
POZOR: pokud je objem kávy nastaven na více než 150 ml,
nechte kávovar 5 minut vychladnout, před přípravou další kávy.
Nebezpečí přehřátí!
FIGYELEM: ha 150ml-nél nagyobb kámennyiséget állít be,
hagyja a gépet 5 percig hűlni mielőtt újra kávét főzne, különben
fennáll a túlmelegedés veszélye.
69
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 69 17.10.13 19:58
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
+
100 ml
500 ml
10
CZ
HU
ODVÁPNĚNÍ/VÍZKŐMENTESÍTÉS
1. Zvedněte a zavřete páku, použitá kapsle
propadne do kontejneru na použité kapsle.
1. Emelje, majd csukja le a kart hogy a
kapszula beleessen a használtkapszula-
tartóba.
2. Vstupte do Menu, projděte možnosti a vyberte
ODVÁPNĚNÍ. Budete provedeni procesem odvápnění.
Postupujte podle pokynů na displeji.
2. Lépjen be a menübe, és válassza ki a VÍZKŐTELENÍTÉS
opciót. A készülék végigvezeti Önt a beállításon. Kövesse a
gép utasításait.
POZOR: viz Bezpečnostní pokyny. FIGYELEM: olvassa el a biztonsági előírásokat.
7. Stiskněte pro potvrzení. Odvápňovací roztok vytéká
střídavě z výpusti kávy, trysky na horkou vodu a odkapávací
misky.
7. Nyomja meg az
-t a jóváhagyáshoz.
A vízkőmentesítő szer váltakozva folyik át a kávékifolyón a
forróvíz-kifolyón és a csepptálcába.
5. Proces odvápnění: nasaďte trysku na
horkou vodu.
5. Vízkőmentesítő folyamat: tegye fel a
forróvíz-kifolyót.
6. Proces odvápnění: postavte nádobu o
objemu min. 1 l pod výpusť kávy a trysku na
horkou vodu.
6. Vízkőmentesítő folyamat: tegyen egy
legalább 1 literes edényt mind a kávékifolyó,
mind a forróvíz-kifolyó alá.
3. Proces odvápnění: vyprázdněte
odkapávací misku a kontejner na použité
kapsle.
3. Vízkőmentesítő folyamat: ürítse ki a
csepptálcát és a használtkapszula-tartót.
4. Proces odvápnění: naplňte nádobu
na vodu 100 ml Nespresso odvápňovacího
prosedku a 500 ml pitné vody.
4. Vízkőmentesítő folyamat: töltsön
a víztartályba 100 ml-t a Nespresso
vízkőmentesítő szerből és 500 ml ivóvizet.
8. Proces odvápnění: vyprázdněte
odkapávací misku a kontejner na použité
kapsle. Vypláchněte je pitnou vodou.
8. Öblítési folyamat: ürítse ki a csepptálcát
és a használtkapszula-tartót. Öblítse át
ivóvízzel.
70
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 70 17.10.13 19:58
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
max
1”
1
2
3
4
5
11
CZ
HU
ODVÁPNĚNÍ/VÍZKŐMENTESÍTÉS
2. Ponořte testovací proužek na 1 vteřinu
do vody.
2. Tegye a vízkeménység mérő csíkot
1 másodpercre víz alá.
11. Stiskněte pro potvrzení. Cyklus oplachování
pokračuje střídavě z výpusti kávy, trysky na horkou vodu a
odkapávací misky, dokud se nádoba na vodu nevyprázdní.
11. Nyomja meg az
-t a jóváhagyáshoz. Az öblítés
váltakozva folyik át a kávékifolyón a forróvíz-kifolyón
valamint a csepptálcába, amíg a víztartály ki nem ürül.
3. Počet červených políček udává stupeň
tvrdosti vody.
3. A piros négyzetek száma mutatja a
vízkeménység szintjét.
12. Jakmile je proces oplachování dokončen, kávovar
se vypne. Opláchněte trysku na horkou vodu a vysušte
ji jemným hadříkem. Dokončili jste odvápnění svého
kávovaru.
12. Amint az öblítési folyamatnak vége, a készülék
kikapcsol. Öblítse el majd törölje meg a kávékifolyót egy
nedves ruhával. A készülék vízkőmentesítése kész.
4. Nastavte tvrdost vody odpovídající
hodnoty.
4. Állítsa be az értéket ennek megfelelően.
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY/VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
1. Vstupte do Menu, projděte možnosti a vyberte
TVRDOST VODY. Budete provedeni nastavením tvrdosti
vody. Postupujte podle pokynů na displeji.
1.pjen be a menübe, és válassza ki a VÍZKEMÉNYSÉG
opciót. A készülék végigvezeti Önt a beállításon. Kövesse a
gép utasításait.
9. Proces odvápnění: vypláchněte nádobu
na vodu a naplňte ji pitnou vodou po rysku
MAX.
9. Öblítési folyamat: öblítse ki és töltse meg
a maximumig vízzel a víztartályt.
10. Proces odvápnění: postavte nádobu o
objemu min. 1 l pod výpusť kávy a trysku na
horkou vodu.
10. Öblítési folyamat: tegyen egy legalább
1 literes edényt mind a kávékifolyó, mind a
forróvíz-kifolyó alá.
71
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 71 17.10.13 19:58
CZ
HU
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Displej nesvítí.
Zkontrolujte připojení k síti, zástrčku, napětí a pojistky. Stiskněte tlačítko ON umístěné za
displejem. V případě problémů kontaktujte Nespresso Club.
Kávovar je přehřátý - zpráva na displeji.
Za určitých podmínek dosahuje termostat kávovaru vysoké teploty (např. po vypuštění
vody z kávovaru). Počkejte, kávovar vychladne.
Káva vyká velmi pomalu.
Rychlost průtoku vody závisí na druhu zvolené kávy.
Pokud je to nutné, kávovar odvápněte; viz sekce odvápnění.
Káva není dostatečně horká.
Nahřejte šálek.
Pokud je to nutné, kávovar odvápněte; viz sekce odvápnění.
Hlava kávovaru netěsní (voda v kontejneru na použité
kapsle).
Vložte správně kapsli. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Nespresso Club.
Kávovar nepravidelně bliká.
Kontaktujte Nespresso Club.
Vytéká pouze voda (ačkoli je vložena kapsle).
V případě problémů kontaktujte Nespresso Club.
Páku nelze zcela zavřít.
Vypzdněte kontejner na použité kapsle. Ujiste se, že není zablokovaná kapsle v hlavě
kávovaru.
Kvalita mléčné pěny není obvyklá.
Pro optimální mléčnou pěnu používejte plnotučné nebo polotné vychlazené mléko (o
teplotě 4° C).
Vyčistěte mléčný systém po každém použití. Umíste vhodnou nádobu pod mléčnou
trysku. Nastavte regulátor mléčné pěny do pozice «CLEAN».
Každý druhý den rozmontujte Rapid Cappuccino Systém a umyjte všechny části v horním
oddíle myčky nádobí.
Kávovar vaduje opravu - zpráva na displeji.
Kontaktujte Nespresso Club.
72
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 72 17.10.13 19:58
CZ
HU
Pokud požadujete jakékoli dodatečné informace, chcete využít poradenství, nebo v případě problémů, kontaktujte Nespresso Club.
Kontaktní údaje Nespresso Clubu jsou uvedeny v «Uvítacích deskách Nespresso» v krabici vašeho přístroje nebo na www.nespresso.com.
Bármilyen kiegészítő információért, tanácsért, vagy ha problémát tapasztal, hívja a Nespresso Club-ot.
A Nespresso Club elérhetőségeit a gép dobozában lévő, «Üdvözöljük a Nespresso Club-ban» mappában, vagy a nespresso.com honlapon találja.
KONTAKTUJTE NESPRESSO CLUB/LÉPJEN KAPCSOLATBA A NESPRESSO CLUBBAL
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY/GARANCIA
LIKVIDACE ODPADU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/
ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
Likvidace odpadu a Ochrana životního prostředí
Váš přístroj je vyroben z hodnotných surovin, které mohou být obnoveny nebo recyklovány. Třídění odpadu na jednotlivé druhy usnadňuje recyklaci cenných surovin. Odevzdejte přístroj do sběrného místa. Informace o likvidaci
odpadu obdržíte od místních správních orgánů.
Ártalmatlanítás és környezetvédelem
A készülékben értékes, összegyűjthető vagy újrahasznosítható anyagok találhatók. A szelekv hulladékgyűjtés lehetővé teszi az értékes nyersanyagoknak az újrahasznosítását. Adja le a készüléket egy gyűjtőhelyen.
Az ártalmatlanítás módjáról a helyi hatóságoktól kaphat információkat.
De’Longhi poskytuje u tohoto produktu záruku na vady materiálu a práce po dobu dvou let od data nákupu. Během tohoto období vám společnost De’Longhi opraví nebo nahradí, dle vlastního uvážení, jakýkoli vadný produkt
bez dalších nákladů pro majitele. Náhradní produkty nebo opravené části budou mít záruku po dobu zbylé části původní záruky nebo po dobu šesti měsíců, podle toho, které období je delší. Tato záruka neplatí na vady
způsobené nehodou, špatným používáním, nevhodnou údbou, nebo běžným opotřebením. Kromě rozsahu, denovaného platným zákonem, tyto záruční podmínky nevylučují, neomezují ani neupravují povinná statutár
práva, platná pro prodej produktu a jsou jejich rozšířením. Pokud jste přesvědčeni, že tento produkt je vad, kontaktujte společnost De’Longhi ohledně pokynů pro zaslání nebo odevzdání přístroje do opravy. Na vady a
poruchy způsobené použitím jiných, než originálních Nespresso kapslí se tato záruka nevztahuje.
A De’Longhi készülékgaranciája anyaghibára és gyártási hibára terjed ki a vásárlásától számított két évig. A garancia ideje alatt a De’Longhi saját döntése szerint díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a hibás termékeket.
A kijavított termék garanciája az eredeti garanciából hátralévő időre, vagy 6 hónapra érvényes (amelyik több). A korlátozott garancia nem érvényes akkor, ha a meghibásodás baleset, nem rendeltetésszerű használat, nem
megfelelő karbantars vagy a rendeltetésszerű használatból fakadó elhasználódás miatt következik be. A korlátozott garancia feltételei nem zárják ki, korlátozzák vagy módosítják az Önre – a termék megvásárlásával
megszerzett – kötelező érvényű, törvényerejű jogokat, hanem azok kiegészítéseként szolgálnak. Ha úgy véli, hogy terméke hibás, forduljon a De’Longhi ügylszolgálatához, ahol tájékoztatják arról, hova küldje vagy vigye a
javítandó készüléket. Ez a garancia nem érvényes olyan kár esetén, mely nem eredeti Nespresso kapszula használatából eredeztethető.
74
6926_UM_LATTISSIMA_PREMIUM_Z2A.indb 74 17.10.13 19:58
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112

De'Longhi EN750MB Uživatelský manuál

Kategorie
Kávovary
Typ
Uživatelský manuál