basicXL BXL-FN12 Operativní instrukce

Značka
basicXL
Kategorie
fanoušci domácnosti
Modelka
BXL-FN12
Typ
Operativní instrukce
05-03-2012
BXL-FN12, 16
MANUAL (p. 2)
Table fan
ANLEITUNG (S. 4)
Tischventilator
MODE D’EMPLOI (p. 6)
Ventilateur de table
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 9)
Tafelventilator
MANUALE (p. 11)
Ventilatore da tavolo
MANUAL DE USO (p. 13)
Ventilador de mesa
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 16.)
Asztali ventilátor
KÄYTTÖOHJE (s. 18)
Pöytätuuletin
BRUKSANVISNING (s. 20)
Bordsfläkt
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 22)
Stolní ventilátor
MANUAL DE UTILIZARE (p. 24)
Ventilator portabil
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 27)
Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
BRUGERVEJLEDNING (s. 29)
Bordventilator
VEILEDNING (s. 31)
Bordvifte
22
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund
av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
- Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är
härmed erkända som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med omsorg. Dock kan inga rättigheter härröra. König Electronic
kan inte acceptera ansvar för några felaktigheter i denna manual eller dess konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för
dessa produkter.
ČESKY
Stolní ventilátor
Na obrázku 1 jsou vyobrazeny části ventilátoru. Po vyjmutí ventilátoru z balení se přesvědčte zdali jsou k
dispozici všechny jeho části.
1. Přední ochranná mřížka
2. Vrtule ventilátoru
3. Plastiková matice
4. Krytka (vyjměte)
5. Nastavovací knoflík oscilace (na horní straně krytu motoru)
6. Uzávěr
7. Pojistná matice vrtule
8. Zadní ochranná mřížka
9. Přepínač 3 rychlostí
10. Základna
11. Pojistný kolíček
Obr. 1
23
MONTÁŽ
1. Připevněte základnu k tělu ventilátoru pomocí přiložených čtyř šroubů.
2. Umístěte základnu ventilátoru na pevný, stabilní povrch jako je stůl nebo pult.
3. Vyjměte plastikovou krytku z hřídele.
4. Připevněte zadní ochrannou mřížku ke krytu motoru pomocí plastikové matice. Držadlo by mělo být na
horní straně. Dotáhněte ochrannou mřížku ve směru hodinových ručiček.
5. Zasuňte vrtuli ventilátoru zatlačením na hřídel dokud nezapadne na své místo.
6. Vyzkoušejte otáčení vrtule ventilátoru rukou. Nesmí docházet ke tření o jiné části. Jestliže se vrtule
ventilátoru volně neotáčí, opakujte kroky 4 - 5.
7. Našroubujte pojistnou matici vrtule na hřídel a v prostisměru hodinových ručiček ji utáhněte.
8. Ujistěte se, že jsou zámky na každé straně zadní ochranné mřížky otevřeny. Spojte přední a zadní
ochrannou mřížku a zaklapněte postranní zámky. Jestliže se bezpečně nespojí opakujte tento postup
znovu.
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
Umístěte ventilátor na bezpečný rovný povrch odkud nemůže spadnout a kde nemůže dojít k napínání nebo
vytržení přívodního kabelu. Zapojte ventilátor do síťové zásuvky 220 V/50 Hz a dodržujte následující pokyny k
používání.
Ventilátor má tři rychlosti pro optimální provoz.
0- Stiskem tohoto tlačítka dojde k vypnutí ventilátoru (OFF).
1- Stiskem tohoto tlačítka dojde k zapnutí ventilátoru na NÍZKOU rychlost.
2- Stiskem tohoto tlačítka dojde k zapnutí ventilátoru na STŘEDNÍ rychlost.
3- Stiskem tohoto tlačítka dojde k zapnutí ventilátoru na VYSOKOU rychlost.
OTÁČENÍ VENTILÁTORU DO STRAN: K aktivaci otáčení ventilátoru a rovnoměrnému rozložení foukaného
vzduchu jednoduše stiskněte nastavovací knoflík otáčení ventilátoru (umístěn na horní straně krytu motoru).
K vypnutí funkce otáčení ventilátoru do stran nastavovací knoflík povytáhněte. Nastavení otáčení může být
provedeno při zapnutém ventilátoru.
SKLON VENTILÁTORU: K naklonění hlavy ventilátoru uchopte jednou rukou jeho základnu a druhou rukou
nakloňte kryt motoru do požadovaného úhlu. Při zaklonění hlavy zpět dbejte na to, aby se ventilátor
nepoškodil.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ČÍSLO MODELU BXL-FN12 BXL-FN16
WATTOVÝ VÝKON 35 46,8
NAPĚ 220 V AC, 50 Hz 220 V AC, 50 Hz
HMOTNOST (kg) 2,1 2,5
ROZMĚRY (cm) 39,5 x 17,5 x 34 43,5 x 21 x44
POKYNY K ČIŠTĚ
• Při čištění ventilátoru vždy odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
• Jemné vrstvy prachu na zadní ochranné mřížce odstraňte jemným kusem látky.
• Příležitostně otřete vnější části ventilátoru mírně navlhčeným hadříkem a před dalším použitím ventilátoru
ho důkladně vysušte jemným kusem látky.
• K čištění nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo materiály které by mohly poškodit povrch
ventilátoru.
UPOZORNĚ: NEDOVOLTE VNIKNUTÍ VODY DO VNITŘKU VENTILÁTORU MOHLO BY DOJÍT K
VZNIKU POŽÁRU NEBO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. MOTOR VENTILÁTORU JE VÝROBCEM
NAMAZÁN NA CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI A NENÍ TŘEBA PROVÁDĚT JEHO DALŠÍ MAZÁNÍ.
NENÍ TŘEBA PROVÁDĚT ŽÁDNOU ÚDRŽBU UŽIVATELEM, KTERÁ ANI NENÍ DOPORUČOVÁNA.
USKLADNĚNÍ VENTILÁTORU
• Vyčistěte ventilátor podle výše uvedených pokynů 1 - 4. Před uskladněním ventilátor rozmontujte a
vyčistěte.
• K uskladnění ventilátoru si uchovejte originální balení.
• Skladujte ventilátor na suchém místě.
• Ventilátor nikdy nukládejte do obalu, je-li zapnut do el. sítě.
24
• Nikdy neomotávejte napájecí kabel těsně okolo těla ventilátoru a nenapínejte ho v místě kde je připojen do
ventilátoru. Mohlo by dojít k jeho prodření nebo utržení.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to
nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a
od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí, tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic
nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami v manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s
běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
ROMÂNĂ
Ventilator portabil
Figura 1 ilustrează piesele componente ale acestui ventilator. După ce scoateţi ventilatorul din ambalaj,
verificaţi că aveţi toate piesele componente.
1. Grilaj frontal
2. Paleta ventilatorului
Fig. 1
/

Tato příručka je také vhodná pro