Clatronic BQ 2672 Návod k obsluze

Kategorie
Racletty
Typ
Návod k obsluze
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod
k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a
podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené
účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v
otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání
venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhko-
stí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hrana-
mi. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navl-
hčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Vyvarujte se styku s vodou.
Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrč-
ku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li
namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opu-
stit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte
za zástrčku, nikdy ne za kabel).
Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte
se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže
přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného
opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel
nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem
pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
Používejte jen originální příslušenství.
Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
Pozor: Během provozu může být teplota povrchu, kterého se můžete i omy-
lem dotknout, velmi vysoká. Nebezpečí popálení!
Pozor: Dřevěné uhlí nebo podobná paliva nesmějí být pro tento přístroj
použita!
Instalujte gril v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů, jako
je nábytek, záclony atd. Odstup ode zdi musí činit minimálně 15 cm.
Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.
Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
Nikdy nepřilévejte vodu do tuku.
30
CZ
5....-05-BQ 2672 25.02.2003 11:39 Uhr Seite 30
Uvedení do provozu
Přehled ovládacích prvků
A Topný článek E Vanička grilu
B Vypínač s kontrolkou F Grilovací rošt
C Rukojeť G Reflektorový plech
D Síťový kabel se zástrčkou H Fixační šroub
Uvolněte fixační šroub (H).
Odstraňte eventuálně zbývající balící materiál.
Očistěte grilovací rošt (F) a reflektorový plech (G) vlhkým hadříkem.
Do grillovací vany nalijte 1,5 litru studené vody až po značku “MAX”.
Sestavte všechny díly podle vyobrazení.
Zafixujte topný prvek (A) opět šroubem (H).
Před prvním použitím nechte přístroj běžet po dobu asi 15 minut, aby mohlo
dojít k odstranění ochranné vrstvy na topné spirále. Lehký vývin kouře je při
tomto procesu normální. Zajistěte dostatečné větrání.
Před každým použitím zahřívejte přístroj ve stavu připraveném k provozu po
dobu asi 5 minut.
Používání přístroje
1. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky 230 V, 50 Hz.
2. Zapněte přístroj (kontrolní svítilna ve vypínači se rozsvítí).
3. Položte zpracovávaný pokrm přímo na grilovací rošt. V žádném přípasdě
nepoužívejte jako podložku talíř, tablet nebo hliníkovou fólii. Doba grilování
závisí na tloušťce grilované suroviny a na nastavené teplotě. Silný kus zpra-
covávané suroviny bude hotový dřív, jestliže jej propíchnete kovovou špiko-
vací jehlou. Občas zpracovávanou surovinu obraťte.
4. Pokud při delším grilovacím čase klesne hladina vody ve vaničce grilu pod
značku „MIN“, vytáhněte nejprve zástrčku ze zásuvky a vodu doplňte až po
značku „MAX“.
Vypnutí: Vypněte přístroj (kontrolní svítilna ve vypínači zhasne).
Čištění
Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj
vychladne.
Uvolněte fixační šroub (H).
Přístroj čistěte jen navlhčeným hadříkem. Topný článek nesmí být nikdy
ponořen do vody !
Grilovací rošt, reflektorový plech a grilovací vanu můžete mýt v běžné mycí
lázni.
31
CZ
5....-05-BQ 2672 25.02.2003 11:39 Uhr Seite 31
K čištění nepopužívejte žádné drátěné kartáče nebo ostré předměty, které
by mohly povrch poškrábat.
Sestavte všechny díly dohromady podle vyobrazení.
Zafixujte topný prvek (A) opět šroubem (H).
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných
směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízko-
napěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-
technických předpisů.
Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prode-
je (pokladní doklad).
Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo
příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to
opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za
následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku!
Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit
bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.
V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním
obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.
*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu
kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé
skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady!
Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému
opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové
ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo
výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto
nutno je uhradit!
Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.
Po uplynutí záruky
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném
odborném obchodě nebo opravně.
32
CZ
5....-05-BQ 2672 25.02.2003 11:39 Uhr Seite 32
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43

Clatronic BQ 2672 Návod k obsluze

Kategorie
Racletty
Typ
Návod k obsluze