Stanley FMHT1-77414 Návod k obsluze

Kategorie
Laserové úrovně
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

105
CZ
Obsah
• Informace týkající se laseru
• Bezpečnost uživatele
• Bezpečnost týkající se baterie
• Instalace baterií typu AA
• Použití montážního bloku
• Zapnutí laseru
• Kontrola přesnosti laseru
• Použití laseru
• Údržba
• Odstraňování závad
• Servis a opravy
• Technické údaje
Informace týkající se laseru
Křížové lasery s 2 bodovými paprsky FMHT1-77414 a FMHT1-
77438 jsou laserové výrobky třídy 2. Tyto lasery s automatickým
srovnáním mohou být použity pro měření v horizontální rovině
(vodováha) a ve vertikální rovině (olovnice).
Bezpečnost uživatele
Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené denice popisují stupeň závažnosti každého
označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte
pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, povede
k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně rizikovou
situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození
zařízení.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto
nebo jiného výrobku Stanley, navštivte webovou adresu
http://www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ:
Přečtěte a nastudujte si všechny pokyny.
Nedodržení varování a pokynů uvedených v tomto
návodu může vést k způsobení zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
VAROVÁNÍ:
Laserové záření. Nerozebírejte laserové přístroje
a neprovádějte jejich úpravy. Uvnitř se nenachází
žádné opravitelné části. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
VAROVÁNÍ:
Nebezpečné záření. Použití ovládacích prvků nebo
nastavení či provádění jiných postupů, než jsou
uvedeny v tomto návodu, může mít za následek
nebezpečné laserové záření.
Štítky na vašem laseru mohou obsahovat následující symboly.
Symbol Význam
V Volt
mW miliwatt
Pozor laser
nm vlnová délka v nanometrech
2 Laser třídy 2
Varovné štítky
Z důvodu zajištění vašeho pohodlí a bezpečnosti jsou na
vašem laseru následující štítky.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.
VAROVÁNÍ: LASEROVÉ ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE
SE DO PAPRSKU. Laserový výrobek třídy 2.
106
CZ
Nepracujte s laserem ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. V tomto nářadí může docházet
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo dosah
dětí a nekvalikovaných osob. Lasery jsou v rukou
neproškolené obsluhy nebezpečné.
Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze technikem
s odpovídající kvalikací. Servis nebo údržba prováděná
nekvalikovanou osobou může vést k vzniku úrazu.
Chcete-li najít nejbližší autorizovaný servis Stanley, navštivte
internetovou adresu http://www.2helpU.com.
Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku optické
přístroje, jako jsou dalekohled nebo nivelační přístroj.
Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
Nepokládejte laser do takové polohy, kde by mohly
jakékoli osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať
již neúmyslně nebo záměrně. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
Nepokládejte laser v blízkosti odrazných materiálů, které
mohou způsobit odklon paprsku a následné zasažení
zraku okolních osob. Mohlo by dojít k vážnému poškození
zraku.
Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej. Ponechání laseru
v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení zraku okolních
osob.
Laser žádným způsobem neupravujte. Úprava výrobku
může mít za následek nebezpečné ozáření.
Nepracujte s laserem v blízkosti dětí a nedovolte dětem,
aby laser používaly. Mohlo by dojít k vážnému poškození
zraku.
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte je čitelné. Budou-
li výstražné štítky odstraněny, uživatel nebo okolní osoby
mohou být nechtěně vystaveny záření.
Umístěte laser bezpečně na stabilní povrch. Dojde-li
k pádu tohoto laseru, může dojít k poškození laseru nebo
k zranění osob.
Bezpečnost osob
Při práci s výrobkem zůstaňte pozorní, stále sledujte, co
provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte tento laser,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s tímto laserem může
vést k způsobení vážného úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu
zraku. V závislosti na pracovních podmínkách používejte
ochranná vybavení, jako jsou maska proti prachu,
neklouzavá bezpečná pracovní obuv, pevná přilba a ochrana
sluchu, abyste snížili riziko způsobení zranění osob.
Použití nářadí a jeho údržba
Nelze-li pomocí spínače zapnuto/pojistka pro přepravu
laser zapnout a vypnout, nepoužívejte tento laser. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v části Údržba.
Použití neoriginálních dílů nebo nedodržování uvedených
pokynů pro údržbu vytváří riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného zranění.
Bezpečnostní pokyny pro
baterie
VAROVÁNÍ:
Baterie mohou explodovat nebo z nich může
unikat kapalina, a mohou tak způsobit zranění
nebo požár. Z důvodu snížení tohoto rizika:
Pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování uvedená na
štítku baterie a na obalu.
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -) tak, jak je
vyznačeno na baterii a na zařízení.
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Nekombinujte staré baterie s novými. Staré baterie vždy
nahrazujte novými bateriemi současně, a to stejnou značkou
a typem.
Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte v souladu
s místními předpisy.
Nelikvidujte staré baterie vhazováním do ohně.
107
CZ
Ukládejte baterie mimo dosah dětí.
Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterie.
Instalace baterií typu AA
Vložte nové baterie typu AA do laseru FMHT1-77414 nebo
FMHT1-77438. V modelu laseru FMHT1-77438 můžete použít
také nabíjecí baterie typu AA. Budete-li používat nabíjecí
baterie, postupujte podle pokynů v návodu pro nabíječku
Stanley FatMax FMHT80690.
1.
Otočte laser spodní stranou nahoru.
2.
Zvedněte západku nacházející se na spodní části laseru, aby
došlo k otevření krytu úložného prostoru (obr.
C
1).
3.
Vložte do přístroje čtyři kvalitní baterie typu AA a ujistěte se, zda
jsou kontakty - a + každé baterie v poloze, jaká je vyznačena
uvnitř úložného prostoru (obr.
C
2).
4.
Stlačte dolů kryt úložného prostoru tak, aby došlo k jeho
řádnému zajištění (obr.
C
3).
5.
Nastavte spínač zapnuto/pojistka pro přepravu směrem
doprava do polohy odjištěno/zapnuto (obr.
A
1b).
6.
Na části s tlačítky (obr.
A
3b) se ujistěte, zda svítí zelená
kontrolka (> 5 %). Svítí-li kontrolka červeně, znamená to, že
úroveň nabití baterií je nižší než 5 %.
S téměř vybitými bateriemi může laser ještě chvíli
pokračovat v provozu, ale jas laserových paprsků bude
rychle slábnout.
Po vložení nových baterií a po opětovném zapnutí laseru
budou mít laserové paprsky a čáry znovu maximální jas.
7.
Není-li laser používán, nastavte spínač zapnuto/pojistka pro
přepravu směrem DOLEVA do polohy zajištěno/vypnuto
(obr.
A
1a), aby nedocházelo k vybíjení baterií.
Použití montážního bloku
Na spodní části laseru je nastavitelný blok (obr.
D
).
Chcete-li použít magnety nacházející se na přední části
laseru (obr.
A
2), abyste laser upevnili na ocelový nosník,
nevysunujte nastavitelný blok (obr.
D
1). To umožní
srovnání spodního bodového paprsku s hranou ocelového
nosníku.
Chcete-li laser namontovat nad určitý bod na podlaze
(pomocí univerzálního držáku nebo trojnožky), vysuňte
nastavitelný blok tak, aby došlo k jeho řádnému zajištění (obr.
D
2). To umožní, aby byl spodní bod laseru zobrazen přes
montážní otvor se závitem 5/8-11 a laser může být otočen
přes otvor se závitem 5/8-11, aniž by došlo k změně svislé
polohy laseru.
Zapnutí laseru
1.
Umístěte laser na hladkou a rovnou plochu.
2.
Nastavte spínač zapnuto/pojistka pro přepravu směrem
doprava do polohy odjištěno/zapnuto (obr.
A
1b).
3.
Jak je zobrazeno na obr.
A
3a, stiskněte tlačítko poprvé,
aby došlo k zobrazení vodorovné čáry laseru, podruhé,
aby došlo k zobrazení svislé čáry laseru, potřetí, aby došlo
k zobrazení vodorovné a svislé čáry laseru, počtvrté, aby došlo
k zobrazení 2 bodů (nad a pod laserem) a popáté, aby došlo
k zobrazení vodorovné a svislé čáry s 2 body.
4.
Zkontrolujte laserové paprsky. Laser je navržen tak, aby provedl
automatické srovnání polohy. Je-li sklon laseru takový, že již
nemůže provést automatické srovnání (> 4°), laserové paprsky
stále dvakrát blikat a na panelu s kontrolkami bude nepřetržitě
blikat kontrolka (obr.
A
3c).
5.
Jestliže paprsky blikají, znamená to, že laser není vodorovně
(nebo svisle) srovnán a NESMÍ BÝT POUŽIT pro určení nebo
vyznačení vodorovné nebo svislé roviny. Zkuste laser přemístit
na rovnější plochu.
6.
Na panelu s kontrolkami stiskněte tlačítko , aby byl
otestován pulzní režim. Na panelu bude svítit kontrolka
(obr.
A
3d) a laserové paprsky budou jasnější, protože budou
blikat s velmi vysokou frekvencí. Používejte pulzní režim
pouze s detektorem pro vysílání laserových paprsků na velkou
vzdálenost.
7.
Je-li JAKÝKOLI z následujících výroků PRAVDIVÝ, pokračujte
podle pokynů pro Kontrolu přesnosti laseru a to PŘED
POUŽITÍM LASERU pro požadovanou práci.
Jedná se o první použití tohoto laseru (v případě, kdy byl
laser vystaven působení vysokých teplot).
U laseru nebyla provedena kontrola přesnosti.
Došlo k pádu tohoto laseru.
108
CZ
Kontrola přesnosti laseru
Utěsnění a kalibrace laserů jsou prováděny ve výrobním
závodě. Doporučujeme vám, abyste provedli kontrolu přesnosti
před prvním použitím tohoto laseru (v případě, kdy byl laser
vystaven působení vysokých teplot) a potom v pravidelných
intervalech, aby byla zajištěna přesnost prováděné práce. Při
provádění jakýchkoli kontrol týkajících se přesnosti, které jsou
uvedeny v tomto návodu, postupujte podle následujících kroků:
Používejte největší možnou plochu/vzdálenost, která co
nejvíce odpovídá provozní vzdálenosti. Čím větší je plocha/
vzdálenost, tím snadnější je měření přesnosti laseru.
Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch, který je
rovný v obou směrech.
Označte si střed laserového paprsku.
Přesnost vodorovné čáry - sklon
Kontrola sklonu vodorovného paprsku vyžaduje rovný svislý
povrch se šířkou minimálně 9 m.
1.
Postavte laser do polohy, jaká je zobrazena na obr.
F
1
a zapněte laser.
2.
Stiskněte třikrát tlačítko , aby došlo k zobrazení vodorovné
a svislé čáry.
3.
Namiřte svislou čáru laseru do prvního rohu nebo na referenční
bod (obr.
F
1).
4.
Změřte polovinu vzdálenosti přes stěnu (D1/2) (obr.
F
1).
5.
V místě, kde se vodorovná čára laseru kříží s čárou vyznačující
polovinu stěny (D1/2), označte bod P1 (obr.
F
1).
6.
Otočte laser směrem do druhého rohu nebo na referenční bod
(obr.
F
2).
7.
V místě, kde se vodorovná čára laseru kříží s čárou vyznačující
polovinu stěny (D1/2), označte bod P2 (obr.
F
2).
8.
Změřte svislou vzdálenost mezi body P1 a P2 (obr.
F
3).
9.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P2 pro odpovídající Vzdálenost (D1) uvedenou
v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném
servisu.
Vzdálenost
(D1)
Přípustná vzdálenost
Mezi P1 a P2
9 m 3 mm
12 m 4 mm
15 m 5 mm
Přesnost vodorovné čáry - rovnoběžnost
Kontrola rovnoběžnosti vodorovného paprsku vyžaduje rovný
svislý povrch se šířkou minimálně 9 m.
1.
Postavte laser do polohy, jaká je zobrazena na obr.
E
1
a zapněte laser.
2.
Stiskněte jednou tlačítko , aby došlo k zobrazení vodorovné
čáry laseru.
3.
Označte na stěně dva body (P1 a P2) na vodorovné čáře ve
vzdálenosti minimálně 9 m od sebe (obr.
E
1).
4.
Přemístěte laser na druhý konec stěny a srovnejte vodorovnou
čáru laseru s bodem P2 (obr.
E
2).
5.
Označte bod P3 na vodorovné čáře laseru v blízkosti bodu P1
(obr.
E
2).
6.
Změřte svislou vzdálenost mezi body P1 a P3 (obr.
E
2).
7.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost mezi
P1 a P3 pro odpovídající Vzdálenost mezi P1 a P2 uvedenou
v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném
servisu.
Vzdálenost mezi
P1 a P2
Přípustná vzdálenost
Mezi P1 a P3
9 m 6 mm
12 m 8 mm
15 m 10 mm
109
CZ
Přesnost svislé čáry - kolmost
Kontrola kolmosti svislé čáry laseru.
1.
Změřte výšku rámu dveří (nebo referenčního bodu na stropě),
abyste získali výšku D1 (obr.
G
1).
2.
Postavte laser do polohy, jaká je zobrazena na obr. I 1
a zapněte laser.
3.
Stiskněte jednou tlačítko , aby došlo k zobrazení svislé čáry
laseru.
4.
Namiřte svislou čáru laseru směrem na rám dveří nebo na
referenční bod na stropě (obr.
G
1).
5.
Označte body P1, P2 a P3, jak je zobrazeno na obr.
G
1.
6.
Přemístěte laser na opačnou stranu bodu P3 a namiřte svislou
čáru laseru na bod P2 (obr.
G
2).
7.
Srovnejte svislou čáru laseru s body P2 a P3 a označte bod P4
(obr.
G
2).
8.
Změřte vzdálenost mezi body P1 a P4 (obr.
G
3).
9.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost mezi
P1 a P4 pro odpovídající Svislou vzdálenost (D1) uvedenou
v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném
servisu.
Výška svislé
vzdálenosti (D1)
Přípustná vzdálenost
Mezi P1 a P4
2,5 m 1,5 mm
5 m 3,0 mm
6 m 3,6 mm
9 m 5,5 mm
Přesnost svislého bodu
Kontrola kalibrace kolmosti laseru může být nejpřesněji
provedena v místě, kde je k dispozici vysoká stěna s výškou
ideálně 7,5 m. Jedna osoba musí být dole, kde je na podlaze
postaven laser a další osoba musí být v blízkosti stropu, aby
mohla na stropě označit bod vytvořený paprskem.
1.
Označte na podlaze bod P1 (obr.
H
1).
2.
Zapněte laser a jednou stiskněte tlačítko , aby došlo
k zobrazení bodů nad a pod laserem.
3.
Umístěte laser tak, aby byl spodní bod vystředěn nad bodem
P1 a označte na stropě horní bod jako bod P2 (obr.
H
1).
4.
Otočte laser o 180° a ujistěte se, zda je spodní bod na podlaze
stále srovnán s bodem P1 (obr.
H
2).
5.
Označte na stropě střed horního bodu jako bod P3 (obr.
H
2).
6.
Změřte vzdálenost mezi body P2 a P3.
7.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi P2 a P3 pro odpovídající Vzdálenost mezi stropem
a podlahou uvedenou v následující tabulce, laser musí být
opraven v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stropem a podlahou
Povolená vzdálenost
mezi P2 a P3
4,5 m 3 mm
6 m 4,2 mm
9 m 6 mm
12 m 8,4 mm
Použití laseru
Pokyny pro použití
Vždy si vyznačte střed paprsku vytvářeného laserem.
Extrémní změny teploty mohou způsobit pohyb vnitřních
částí laseru a tím mohou ovlivnit jeho přesnost. Během práce
provádějte častou kontrolu přesnosti.
Došlo-li k pádu laseru, zkontrolujte, zda je stále správně
kalibrován.
Je-li laser správně kalibrován, provádí automatické srovnání.
Každý laser je kalibrován již ve výrobě tak, aby při postavení
na rovnou plochu s tolerancí sklonu ± 4° našel vodorovnou
polohu. Není vyžadováno žádné ruční seřízení.
Používejte laser na hladkém a rovném povrchu.
Vypnutí laseru
Není-li laser používán, nastavte spínač zapnuto/pojistka pro
přepravu do polohy vypnuto/zajištěno (obr.
A
1a). Není-li tento
spínač nastaven do polohy zajištěno, laser se nevypne.
110
CZ
Použití laseru s příslušenstvím
VAROVÁNÍ:
Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené
společností Stanley, nebylo s tímto laserem
testováno. Proto by mohlo být použití takového
příslušenství s tímto laserem velmi nebezpečné.
Používejte pouze příslušenství Stanley, které je doporučeno pro
použití s tímto modelem. Příslušenství, které může být vhodné
pro jeden typ laseru, může vést k vzniku úrazu, bude-li použito
s jiným typem laseru.
Na spodní části laseru jsou dva závitové otvory 1/4-20
a 5/8-11 (obr.
B
), které mohou být použity pro našroubování
příslušenství Stanley. Používejte pouze příslušenství Stanley
určené k práci s tímto výrobkem. Dodržuje pokyny uvedené
u příslušenství.
Doporučené příslušenství pro použití s tímto laserem
můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodejce
nebo v autorizovaném servisu. Potřebujete-li pomoc při
výběru jakéhokoli příslušenství, kontaktujte prosím nejbližší
autorizovaný servis Stanley nebo navštivte internetovou adresu:
http://www.2helpU.com.
Použití laseru s univerzálním držákem
Většina čárových/bodových laserů, které jsou opatřeny
montážním otvorem se závitem 5/8-11 může být použita
s univerzálním držákem FMHT77435 (obr.
I
). Tento
univerzální držák může být použit jako volně stojící nebo
namontovaný několika způsoby:
Použijte gumový pásek na tyči 50 x 100 mm nebo na jiném
svislém objektu.
Použijte jeho zadní magnety pro upevnění na kovový nosník.
Použijte otvor na zadní části pro zavěšení na hřebík nebo
šroub na stěně.
Použijte stropní příchytku pro uchycení na lištu pro zavěšení
podhledu.
Použijte spodní otvory se závity 5/8-11 nebo 1/4-20 pro
upevnění na stojan.
Údržba
Není-li tento laser používán, očistěte jeho vnější části vlhkým
hadříkem, otřete laser do sucha měkkým a suchým hadříkem
a potom tento laser uložte do dodávaného kufříku.
I když je vnější povrch laseru odolný proti rozpouštědlům,
NIKDY nepoužívejte rozpouštědla pro čištění laseru.
Neskladujte tento laser při teplotách nižších než -20 ˚C nebo
vyšších než 60 ˚C.
Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce provádějte častou
kontrolu, zda je laser správně kalibrován.
Kontrola kalibrace a další opravy musí být prováděny
v autorizovaném servisu Stanley.
Odstraňování závad
Laser nelze zapnout
Jsou-li použity baterie typu AA, zkontrolujte následující:
Každá baterie musí být správně vložena tak, aby kontakty
(+) a (–) odpovídaly zobrazení v úložném prostoru pro
baterie.
Kontakty baterie musí být čisté a nesmí být zkorodované.
Používejte nové, kvalitní a značkové baterie, aby bylo
omezeno riziko úniků z baterií.
Ujistěte se, zda jsou baterie typu AA v dobrém stavu. Pokud
si nejste jisti, vyzkoušejte nové baterie.
Používáte-li nabíjecí baterie, ujistěte se, zda jsou tyto baterie
zcela nabity.
Zajistěte, aby byl laser v suchém prostředí.
Překročí-li teplota laseru 50 °C, laser nelze zapnout. Pokud
byl laser uložen v extrémně horkém prostředí, nechejte jej
vychladnout. Laser nebude při stisknutí tlačítka zapnuto/
pojistka pro přepravu poškozen, pokud byl před použitím
ochlazen na správnou teplotu.
111
CZ
Laserové paprsky blikají
Tyto lasery jsou navrženy tak, aby provedly automatické
srovnání polohy až po odchylku od vodorovné polohy v průměru
4° ve všech směrech. Je-li sklon laseru tak velký, že již nemůže
dojít k jeho automatickému srovnání, laserové paprsky budou
blikat, což bude indikovat překročení povoleného rozsahu.
BLIKAJÍCÍ LASEROVÉ PAPRSKY ZNAMENAJÍ, ŽE LASER
NENÍ VODOROVNĚ NEBO SVISLE SROVNÁN A NESMÍ BÝT
POUŽIT PRO STANOVENÍ NEBO VYZNAČENÍ VODOROVNÉ
NEBO SVISLÉ ROVINY. Zkuste laser přemístit na rovnější
plochu.
Laserové paprsky se nepřestávají pohybovat
Laser je velmi přesný přístroj. Nebude-li laser umístěn na
stabilním (a nehybném) povrchu, bude se stále snažit nalézt
srovnanou polohu. Nepřestane-li se paprsek pohybovat, zkuste
laser přemístit na stabilnější povrch. Zkuste se také ujistit, zda
je povrch relativně plochý a rovný tak, aby byl laser stabilní.
Servis a opravy
Poznámka: Demontáž laserové vodováhy způsobí zrušení
platnosti všech záruk na tento výrobek.
Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku
svěřte provádění jeho oprav, údržby a seřízení autorizovanému
servisu. Servis nebo údržba prováděná nekvalikovanou
osobou může vést k způsobení úrazu. Chcete-li najít nejbližší
autorizovaný servis Stanley, navštivte internetovou adresu
http://www.2helpU.com.
112
CZ
Technické údaje
FMHT1-77414 FMHT1-77438
Světelný zdroj Laserové diody
Vlnová délka laseru 630 - 680 nm - viditelná 510 - 530 nm - viditelná
Výkon laseru ≤ 1,0 mW - LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
Pracovní dosah 20 m
50 m s detektorem
30 m
50 m s detektorem
Přesnost - všechny čáry a horní bod ± 3 mm na 10 m
Přesnost - bod směřující svisle dolů ± 6 mm na 10 m
Napájení 4 alkalické baterie (1,5V) o
velikosti AA (6 V ss)
4 alkalické baterie (1,5V) o
velikosti AA (6 V ss) nebo
4 NiMH baterie (1,2V) o
velikosti AA (4,8 V ss)
Provozní teplota -10 °C až 50 °C
Teplota pro uložení: -20 °C až 60 °C
Třída ochrany IP54 - Odolnost proti vnikání prachu a vody
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198

Stanley FMHT1-77414 Návod k obsluze

Kategorie
Laserové úrovně
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro