Stanley FMHT1-77442 Návod k obsluze

Kategorie
Laserové úrovně
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

119
CZ
Obsah
• Informace týkající se laseru
• Bezpečnost uživatele
• Bezpečnost týkající se baterie
• Instalace baterií typu AA
• Použití montážního bloku
• Zapnutí laseru
• Kontrola přesnosti laseru
• Použití laseru
• Údržba
• Odstraňování závad
• Servis a opravy
• Technické údaje
Informace týkající se laseru
Křížové lasery s 5 bodovými paprsky FMHT1-77415 a FMHT1-
77442 jsou laserové výrobky třídy 2. Tyto lasery s automatickým
srovnáním mohou být použity pro měření ve vodorovné rovině
(vodováha) a ve svislé rovině (olovnice).
Bezpečnost uživatele
Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené denice popisují stupeň závažnosti každého
označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte
pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, povede
k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně rizikovou
situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození
zařízení.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto
nebo jiného výrobku Stanley, navštivte adresu
http://www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ:
Přečtěte a nastudujte si všechny pokyny.
Nedodržení varování a pokynů uvedených v tomto
návodu může vést k způsobení zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
VAROVÁNÍ:
Laserové záření. Nerozebírejte laserové přístroje
a neprovádějte jejich úpravy. Uvnitř se nenachází
žádné opravitelné části. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
VAROVÁNÍ:
Nebezpečné záření. Použití ovládacích prvků nebo
nastavení či provádění jiných postupů, než jsou
uvedeny v tomto návodu, může mít za následek
nebezpečné laserové záření.
Štítky na vašem laseru mohou obsahovat následující symboly.
Symbol Význam
V Volt
mW miliwatt
Pozor laser
nm Vlnová délka v nanometrech
2 Laser třídy 2
Varovné štítky
Z důvodu zajištění vašeho pohodlí a bezpečnosti jsou na
vašem laseru následující štítky.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.
VAROVÁNÍ: LASEROVÉ ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE
SE DO PAPRSKU. Laserový výrobek třídy 2.
Nepracujte s laserem ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. V tomto nářadí může docházet
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
120
CZ
Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo dosah
dětí a nekvalikovaných osob. Lasery jsou v rukou
neproškolené obsluhy nebezpečné.
Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze technikem
s odpovídající kvalikací. Servis nebo údržba prováděná
nekvalikovanou osobou může vést k vzniku úrazu. Chcete-li
najít nejbližší autorizovaný servis Stanley, navštivte adresu
http://www.2helpU.com.
Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku optické
přístroje, jako jsou dalekohled nebo nivelační přístroj.
Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
Nepokládejte laser do takové polohy, kde by mohly
jakékoli osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať
již neúmyslně nebo záměrně. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
Nepokládejte laser v blízkosti odrazných materiálů, které
mohou způsobit odklon paprsku a následné zasažení
zraku okolních osob. Mohlo by dojít k vážnému poškození
zraku.
Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej. Ponechání laseru
v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení zraku okolních
osob.
Laser žádným způsobem neupravujte. Úprava výrobku
může mít za následek nebezpečné ozáření.
Nepracujte s laserem v blízkosti dětí a nedovolte dětem,
aby laser používaly. Mohlo by dojít k vážnému poškození
zraku.
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte je čitelné. Budou-
li výstražné štítky odstraněny, uživatel nebo okolní osoby
mohou být nechtěně vystaveny záření.
Umístěte laser bezpečně na stabilní povrch. Dojde-li
k pádu tohoto laseru, může dojít k poškození laseru nebo
k zranění osob.
Bezpečnost osob
Při práci s výrobkem zůstaňte pozorní, stále sledujte, co
provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte tento laser,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s tímto laserem může
vést k způsobení vážného úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu
zraku. V závislosti na pracovních podmínkách používejte
ochranná vybavení, jako jsou maska proti prachu,
neklouzavá bezpečná pracovní obuv, pevná přilba a ochrana
sluchu, abyste snížili riziko způsobení zranění osob.
Použití nářadí a jeho údržba
Nelze-li pomocí spínače zapnuto/pojistka pro přepravu
laser zapnout a vypnout, nepoužívejte tento laser. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v části Údržba.
Použití neoriginálních dílů nebo nedodržování uvedených
pokynů pro údržbu vytváří riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného zranění.
Bezpečnostní pokyny pro
baterie
VAROVÁNÍ:
Baterie mohou explodovat nebo z nich může
unikat kapalina, a mohou tak způsobit zranění
nebo požár. Z důvodu snížení tohoto rizika:
Pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování uvedená na
štítku baterie a na obalu.
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -) tak, jak je
vyznačeno na baterii a na zařízení.
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Nekombinujte staré baterie s novými. Staré baterie vždy
nahrazujte novými bateriemi současně, a to stejnou značkou
a typem.
Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte v souladu
s místními předpisy.
Nelikvidujte staré baterie vhazováním do ohně.
Ukládejte baterie mimo dosah dětí.
Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterie.
Instalace baterií typu AA
Vložte nové baterie typu AA do laseru FMHT1-77415 nebo
FMHT1-77442. V modelu laseru FMHT1-77442 můžete použít
také nabíjecí baterie typu AA. Budete-li používat nabíjecí
baterie, postupujte podle pokynů v návodu pro nabíječku
Stanley FatMax FMHT80690.
1.
Otočte laser spodní stranou nahoru.
121
CZ
2.
Zvedněte západku nacházející se na spodní části laseru,
aby došlo k otevření krytu úložného prostoru (obr.
C
1).
3.
Vložte do přístroje čtyři nové kvalitní baterie typu AA
a ujistěte se, zda jsou kontakty - a + každé baterie
v poloze, jaká je vyznačena uvnitř úložného prostoru
(obr.
C
2).
4.
Stlačte dolů kryt úložného prostoru tak, aby došlo k jeho
řádnému zajištění (obr.
C
3).
5.
Nastavte spínač zapnuto/pojistka pro přepravu směrem
doprava do polohy odjištěno/zapnuto (obr.
A
1b).
6.
Na části s tlačítky (obr.
A
3b) se ujistěte, zda kontrolka
svítí zeleně (> 5 %). Svítí-li kontrolka červeně,
znamená to, že úroveň nabití baterií je nižší než 5 %.
S téměř vybitými bateriemi může laser ještě chvíli
pokračovat v provozu, ale jas laserových paprsků bude
rychle slábnout.
Po vložení nových baterií a po opětovném zapnutí laseru
budou mít laserové paprsky a čáry znovu maximální jas.
7.
Není-li laser používán, nastavte spínač zapnuto/pojistka
pro přepravu směrem DOLEVA do polohy zajištěno/vypnuto
(obr.
A
1a), aby nedocházelo k vybíjení baterií.
Použití montážního bloku
Na spodní části laseru je nastavitelný blok (obr.
D
).
Chcete-li použít magnety nacházející se na přední části
laseru (obr.
A
2), abyste laser upevnili na ocelový nosník,
nevysunujte nastavitelný blok (obr.
D
1). To umožní
srovnání spodního bodového paprsku s hranou ocelového
nosníku.
Chcete-li laser namontovat nad určitý bod na podlaze
(pomocí univerzálního držáku nebo trojnožky), vysuňte
nastavitelný blok tak, aby došlo k jeho řádnému zajištění
(obr.
D
2). To umožní, aby byl spodní bod laseru zobrazen
přes montážní otvor se závitem 5/8-11 a laser může být
otočen přes otvor se závitem 5/8-11, aniž by došlo k změně
svislé polohy laseru.
Zapnutí laseru
1.
Umístěte laser na hladkou a rovnou plochu.
2.
Nastavte spínač zapnuto/pojistka pro přepravu směrem
doprava do polohy odjištěno/zapnuto (obr.
A
1b).
3.
Jak je zobrazeno na obr.
A
3a, stiskněte tlačítko
poprvé, aby došlo k zobrazení vodorovné čáry laseru,
podruhé, aby došlo k zobrazení svislé čáry laseru, potřetí,
aby došlo k zobrazení vodorovné a svislé čáry laseru,
počtvrté, aby došlo k zobrazení 5 bodů a popáté, aby došlo
k zobrazení vodorovné a svislé čáry s 5 body.
4.
Zkontrolujte laserové paprsky. Laser je navržen tak, aby
provedl automatické srovnání polohy. Je-li sklon laseru
takový, že již nemůže provést automatické srovnání (> 4°),
laserové paprsky budou stále dvakrát blikat a na panelu
s kontrolkami bude nepřetržitě blikat kontrolka
(obr.
A
3c).
5.
Jestliže paprsky blikají, znamená to, že laser není
vodorovně (nebo svisle) srovnán a NESMÍ BÝT POUŽIT
pro určení nebo vyznačení vodorovné nebo svislé roviny.
Zkuste laser přemístit na rovnější plochu.
6.
Na panelu s kontrolkami stiskněte tlačítko , aby byl
otestován pulzní režim. Na panelu bude svítit kontrolka
(obr.
A
3d) a laserové paprsky budou jasnější, protože
budou blikat s velmi vysokou frekvencí. Používejte pulzní
režim pouze s detektorem pro vysílání laserových paprsků
na velkou vzdálenost.
7.
Je-li JAKÝKOLI z následujících výroků PRAVDIVÝ,
pokračujte podle pokynů pro Kontrolu přesnosti laseru,
a to PŘED POUŽITÍM LASERU pro požadovanou práci.
Jedná se o první použití tohoto laseru (v případě, kdy
byl laser vystaven působení vysokých teplot).
U laseru nebyla provedena kontrola přesnosti.
Došlo k pádu tohoto laseru.
Kontrola přesnosti laseru
Utěsnění a kalibrace laserů jsou prováděny ve výrobním
závodě. Doporučujeme vám, abyste provedli kontrolu přesnosti
před prvním použitím tohoto laseru (v případě, kdy byl laser
vystaven působení vysokých teplot) a potom v pravidelných
intervalech, aby byla zajištěna přesnost prováděné práce. Při
provádění jakýchkoli kontrol týkajících se přesnosti, které jsou
uvedeny v tomto návodu, postupujte podle následujících kroků:
Používejte největší možnou plochu/vzdálenost, která co
nejvíce odpovídá provozní vzdálenosti. Čím větší je plocha/
vzdálenost, tím snadnější je měření přesnosti laseru.
Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch, který je
rovný v obou směrech.
Označte si střed laserového paprsku.
122
CZ
Přesnost vodorovné čáry - sklon
Kontrola sklonu vodorovného paprsku vyžaduje rovný svislý
povrch se šířkou minimálně 9 m.
1.
Postavte laser do polohy, jaká je zobrazena na obr.
F
1
a zapněte laser.
2.
Stiskněte třikrát tlačítko , aby došlo k zobrazení
vodorovné a svislé čáry.
3.
Namiřte svislou čáru laseru do prvního rohu nebo na
referenční bod (obr.
F
1).
4.
Změřte polovinu vzdálenosti přes stěnu (D1/2) (obr.
F
1).
5.
V místě, kde se vodorovná čára laseru kříží s čárou
vyznačující polovinu stěny (D1/2), označte bod P1
(obr.
F
1).
6.
Otočte laser směrem do druhého rohu nebo na referenční
bod (obr.
F
2).
7.
V místě, kde se vodorovná čára laseru kříží s čárou
vyznačující polovinu stěny (D1/2), označte bod P2
(obr.
F
2).
8.
Změřte svislou vzdálenost mezi body P1 a P2 (obr.
F
3).
9.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P2 pro odpovídající Vzdálenost (D1)
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost (D1)
Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P2
9 m 3 mm
12 m 4 mm
15 m 5 mm
Přesnost vodorovné čáry - rovnoběžnost
Kontrola rovnoběžnosti vodorovného paprsku vyžaduje rovný
svislý povrch se šířkou minimálně 9 m.
1.
Postavte laser do polohy, jaká je zobrazena na obr.
E
1
a zapněte tento laser.
2.
Stiskněte jednou tlačítko , aby došlo k zobrazení
vodorovné čáry laseru.
3.
Označte na stěně dva body (P1 a P2) na vodorovné čáře
ve vzdálenosti minimálně 9 m od sebe (obr.
E
1).
4.
Přemístěte laser na druhý konec stěny a srovnejte
vodorovnou čáru laseru s bodem P2 (obr.
E
2).
5.
Označte bod P3 na vodorovné čáře laseru v blízkosti bodu
P1 (obr.
E
2).
6.
Změřte svislou vzdálenost mezi body P1 a P3 (obr.
E
2).
7.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P3 pro odpovídající Vzdálenost mezi P1 a P2
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost
mezi P1 a P2
Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P3
9 m 6 mm
12 m 8 mm
15 m 10 mm
Přesnost svislé čáry - kolmost
Kontrola kolmosti svislé čáry laseru.
1.
Změřte výšku rámu dveří (nebo referenčního bodu na
stropě), abyste získali výšku D1 (obr.
G
1).
2.
Postavte laser do polohy, jaká je zobrazena na obr.
G
1
a zapněte tento laser.
3.
Stiskněte jednou tlačítko , aby došlo k zobrazení svislé
čáry laseru.
4.
Namiřte svislou čáru laseru směrem na rám dveří nebo na
referenční bod na stropě (obr.
G
1).
5.
Označte body P1, P2 a P3, jak je zobrazeno na obr.
G
1.
6.
Přemístěte laser na opačnou stranu bodu P3 a namiřte
svislou čáru laseru na bod P2 (obr.
G
2).
7.
Srovnejte svislou čáru laseru s body P2 a P3 a označte bod
P4 (obr.
G
2).
8.
Změřte vzdálenost mezi body P1 a P4 (obr.
G
3).
9.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P4 pro odpovídající Svislou vzdálenost (D1)
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Výška svislé
vzdálenosti (D1)
Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P4
2,5 m 1,5 mm
5 m 3,0 mm
6 m 3,6 mm
9 m 5,5 mm
123
CZ
Přesnost svislého bodu
Kontrola kalibrace kolmosti laseru může být nejpřesněji
provedena v místě, kde je k dispozici vysoká stěna s výškou
ideálně 7,5 m. Jedna osoba musí být dole, kde je na podlaze
postaven laser a další osoba musí být v blízkosti stropu, aby
mohla na stropě označit bod vytvořený paprskem.
1.
Označte na podlaze bod P1 (obr.
I
1).
2.
Zapněte laser a stiskněte čtyřikrát tlačítko , aby došlo
k zobrazení bodů nahoře, vpředu, dole a vpravo a vlevo.
3.
Umístěte laser tak, aby byl spodní bod vystředěn nad
bodem P1 a označte na stropě horní bod jako bod P2
(obr.
I
1).
4.
Otočte laser o 180° a ujistěte se, zda je spodní bod
na podlaze stále srovnán s bodem P1 (obr.
I
2).
5.
Označte na podlaze střed horního bodu jako bod P3
(obr.
I
2).
6.
Změřte vzdálenost mezi body P2 a P3.
7.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi P2 a P3 pro odpovídající Vzdálenost mezi stropem
a podlahou uvedenou v následující tabulce, laser musí být
opraven v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stropem a podlahou
Povolená vzdálenost
mezi P2 a P3
4,5 m 3 mm
6 m 4,2 mm
9 m 6 mm
12 m 8,4 mm
Přesnost bodu - vodorovná
Kontrola kalibrace vodováhy laseru vyžaduje dvě rovnoběžné
stěny vzdálené nejméně 6 m.
1.
Zapněte laser a stiskněte čtyřikrát tlačítko , aby došlo
k zobrazení bodů nahoře, vpředu, dole a vpravo a vlevo.
2.
Umístěte laser ve vzdálenosti 5 - 8 cm od první stěny.
Chcete-li testovat bod laseru směřující dopředu, ujistěte se,
zda přední část laseru směřuje na stěnu (obr.
H
1).
3.
Označte polohu bodu laserového paprsku na první stěně
jako bod P1 (obr.
H
1).
4.
Otočte laser o 180° a označte polohu bodu paprsku na
druhé stěně jako bod P2 (obr.
H
1).
5.
Umístěte laser ve vzdálenosti 5 - 8 cm od druhé stěny.
Chcete-li testovat bod laseru směřující dopředu, ujistěte se,
zda přední část laseru směřuje na stěnu
(obr.
H
2) a nastavte výšku laseru tak, aby se bod
laserového paprsku srovnal s bodem P2.
6.
Otočte laser o 180° a namiřte laser do blízkosti bodu P1
na první stěnu a označte bod P3 (obr.
H
2).
7.
Změřte svislou vzdálenost mezi body P1 a P3 na první
stěně.
8.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P3 pro odpovídající Vzdálenost mezi stěnami
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost
mezi stěnami
Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P3
6,0m 3,6 mm
9,0 m 5,4 mm
15,0 m 9 mm
23,0 m 13,8 mm
9.
Zopakujte kroky 2 až 8, abyste provedli kontrolu přesnosti
pravého bodu a potom levého bodu. Ujistěte se, zda
bod testovaného laserového paprsku je bod směřující
na každou stěnu.
Přesnost bodu - kolmost
Kontrola kolmosti laserových paprsků vyžaduje místnost
s délkou minimálně 10 m. Všechny značky mohou být
vytvořeny na podlaze umístěním zaměřovacího terče před
paprsky laseru a přenesením jejich polohy na podlahu.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění přesnosti musí být vzdálenost
(D1) od P1 k P2, od P2 k P3, od P2 k P4 a od P2 k P5 stejná.
1.
Označte na podlaze bod P1 na jednom konci místnosti, jak
je zobrazeno na obr.
J
1.
2.
Zapněte laser a stiskněte čtyřikrát tlačítko , aby došlo
k zobrazení bodů nahoře, vpředu, dole a vpravo a vlevo.
3.
Umístěte laser tak, aby byl spodní bod vystředěn
nad bodem P1 a ujistěte se, zda přední bod směřuje
k vzdálenějšímu konci místnosti (obr.
J
1).
4.
Použijte zaměřovací terč pro přenos polohy předního bodu
na stěně na podlahu, označte bod P2 na podlaze a potom
bod P3 na podlaze (obr.
J
1).
124
CZ
5.
Přemístěte laser na bod P2 a znovu srovnejte přední bod
s bodem P3 (obr.
J
2).
6.
Použijte zaměřovací terč pro přenos polohy předního bodu
na stěně na podlahu, označte na podlaze polohu dvou
kolmých paprsků jako body P4 a P5 (obr.
J
2).
7.
Otočte laser o 90° tak, aby byl přední bod srovnán s bodem
P4 (obr.
J
3).
8.
Označte si na podlaze polohu prvního kolmého paprsku
jako bod P6 pokud možno co nejblíže u bodu P1
(obr.
J
3).
9.
Změřte vzdálenost mezi body P1 a P6 (obr.
J
3).
10.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P6 pro odpovídající Vzdálenost (D1)
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost (D1)
Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P6
7,5 m 2,2 mm
9 m 2,7 mm
15 m 4,5 mm
11.
Otočte laser o 180° tak, aby byl přední bod srovnán
s bodem P5 (obr.
J
4).
12.
Označte si na podlaze polohu druhého kolmého paprsku
jako bod P7 pokud možno co nejblíže u bodu P1
(obr.
J
4).
13.
Změřte vzdálenost mezi body P1 a P7 (obr.
J
4).
14.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P7 pro odpovídající Vzdálenost (D1)
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost (D1)
Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P7
7,5 m 2,2 mm
9 m 2,7 mm
15 m 4,5 mm
Použití laseru
Pokyny pro použití
Vždy si vyznačte střed paprsku vytvářeného laserem.
Extrémní změny teploty mohou způsobit pohyb vnitřních
částí laseru a tím mohou ovlivnit jeho přesnost. Během práce
provádějte častou kontrolu přesnosti.
Došlo-li k pádu laseru, zkontrolujte, zda je stále správně
kalibrován.
Je-li laser správně kalibrován, provádí automatické srovnání.
Každý laser je kalibrován již ve výrobě tak, aby při postavení
na rovnou plochu s tolerancí sklonu ± 4° našel vodorovnou
polohu. Není vyžadováno žádné ruční seřízení.
Používejte laser na hladkém a rovném povrchu.
Vypnutí laseru
Není-li laser používán, nastavte spínač zapnuto/pojistka pro
přepravu do polohy vypnuto/zajištěno (obr.
A
1a). Není-li tento
spínač nastaven do polohy zajištěno, laser se nevypne.
Použití laseru s příslušenstvím
VAROVÁNÍ:
Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené
společností Stanley, nebylo s tímto laserem
testováno. Proto by mohlo být použití takového
příslušenství s tímto laserem velmi nebezpečné.
Používejte pouze příslušenství Stanley, které je doporučeno pro
použití s tímto modelem. Příslušenství, které může být vhodné
pro jeden typ laseru, může vést k vzniku úrazu, bude-li použito
s jiným typem laseru.
Na spodní části laseru jsou dva závitové otvory 1/4-20
a 5/8-11 (obr.
B
), které mohou být použity pro našroubování
příslušenství Stanley. Používejte pouze příslušenství Stanley
určené k práci s tímto výrobkem. Dodržuje pokyny uvedené
u příslušenství.
Doporučené příslušenství pro použití s tímto laserem
můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodejce
nebo v autorizovaném servisu. Potřebujete-li pomoc při
výběru jakéhokoli příslušenství, kontaktujte prosím nejbližší
autorizovaný servis Stanley nebo navštivte internetovou adresu:
http://www.2helpU.com.
125
CZ
Použití laseru s univerzálním držákem
Většina čárových/bodových laserů, které jsou opatřeny
montážním otvorem se závitem 5/8-11 může být použita
s univerzálním držákem FMHT77435 (obr.
K
). Tento
univerzální držák může být použit jako volně stojící nebo
namontovaný několika způsoby:
Použijte gumový pásek na tyči 50 × 100 mm nebo na jiném
svislém objektu.
Použijte jeho zadní magnety pro upevnění na kovový nosník.
Použijte otvor na zadní části pro zavěšení na hřebík nebo
šroub na stěně.
Použijte stropní příchytku pro uchycení na lištu pro zavěšení
podhledu.
Použijte spodní otvory se závity 5/8-11 nebo 1/4-20 pro
upevnění na stojan.
Údržba
Není-li tento laser používán, očistěte jeho vnější části vlhkým
hadříkem, otřete laser do sucha měkkým a suchým hadříkem
a potom tento laser uložte do dodávaného kufříku.
I když je vnější povrch laseru odolný proti rozpouštědlům,
NIKDY nepoužívejte rozpouštědla pro čištění laseru.
Neskladujte tento laser při teplotách nižších než -20 °C nebo
vyšších než 60 °C.
Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce provádějte častou
kontrolu, zda je laser správně kalibrován.
Kontrola kalibrace a další opravy musí být prováděny
v autorizovaném servisu Stanley.
Odstraňování závad
Laser nelze zapnout
Jsou-li použity baterie typu AA, zkontrolujte následující:
Každá baterie musí být správně vložena tak, aby kontakty
(+) a (–) odpovídaly zobrazení v úložném prostoru pro
baterie.
Kontakty baterie musí být čisté a nesmí být zkorodované.
Používejte nové, kvalitní a značkové baterie, aby bylo
omezeno riziko úniků z baterií.
Ujistěte se, zda jsou baterie typu AA v dobrém stavu. Pokud
si nejste jisti, vyzkoušejte nové baterie.
Používáte-li nabíjecí baterie, ujistěte se, zda jsou tyto baterie
zcela nabity.
Zajistěte, aby byl laser v suchém prostředí.
Překročí-li teplota laseru 50 °C, jednotku nelze zapnout.
Pokud byl laser uložen v extrémně horkém prostředí,
nechejte jej vychladnout. Laser nebude při stisknutí tlačítka
zapnuto/pojistka pro přepravu poškozen, pokud byl před
použitím ochlazen na správnou teplotu.
Laserové paprsky blikají
Tyto lasery jsou navrženy tak, aby provedly automatické
srovnání polohy až po odchylku od vodorovné polohy v průměru
4° ve všech směrech. Je-li sklon laseru tak velký, že již nemůže
dojít k jeho automatickému srovnání, laserové paprsky budou
blikat, což bude indikovat překročení povoleného rozsahu.
BLIKAJÍCÍ LASEROVÉ PAPRSKY ZNAMENAJÍ, ŽE LASER
NENÍ VODOROVNĚ NEBO SVISLE SROVNÁN A NESMÍ BÝT
POUŽIT PRO STANOVENÍ NEBO VYZNAČENÍ VODOROVNÉ
NEBO SVISLÉ ROVINY. Zkuste laser přemístit na rovnější
plochu.
Laserové paprsky se nepřestávají pohybovat
Laser je velmi přesný přístroj. Nebude-li laser umístěn na
stabilním (a nehybném) povrchu, bude se stále snažit nalézt
srovnanou polohu. Nepřestane-li se paprsek pohybovat, zkuste
laser přemístit na stabilnější povrch. Zkuste se také ujistit, zda
je povrch relativně plochý a rovný tak, aby byl laser stabilní.
Servis a opravy
Poznámka: Demontáž laserové vodováhy způsobí zrušení
platnosti všech záruk na tento výrobek.
Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku
svěřte provádění jeho oprav, údržby a seřízení autorizovanému
servisu. Servis nebo údržba prováděná nekvalikovanou
osobou může vést k způsobení úrazu. Chcete-li najít nejbližší
autorizovaný servis Stanley, navštivte adresu
http://www.2helpU.com.
126
CZ
Technické údaje
FMHT1-77415 FMHT1-77442
Světelný zdroj Laserové diody
Vlnová délka laseru 630 - 680 nm - viditelná 510 - 530 nm - viditelná
Výkon laseru ≤ 1,0 mW - LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
Pracovní dosah 20 m
50 m s detektorem
30 m
50 m s detektorem
Přesnost - všechny čáry a body mimo bod směřující
dolů
± 3 mm na 10 m
Přesnost - bod směřující svisle dolů ± 6 mm na 10 m
Napájení 4 alkalické baterie (1,5V) o
velikosti AA (6 V ss)
4 alkalické baterie (1,5V) o
velikosti AA (6 V ss) nebo
4 NiMH baterie (1,2V) o
velikosti AA (4,8 V ss)
Provozní teplota -10 °C až 50 °C
Teplota pro uložení: -20 °C až 60 °C
Třída ochrany IP54 - Odolnost proti vnikání prachu a vody
1 / 1

Stanley FMHT1-77442 Návod k obsluze

Kategorie
Laserové úrovně
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro