Stanley STHT77640-1 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

CZ
108
Obsah
• Informace týkající se laseru
Bezpečnost uživatele
Bezpečnost týkající se baterie
• Instalace baterií typu AA
• Zapnutí laseru
Kontrola přesnosti laseru
Použití laseru
Údržba
Odstraňování závad
• Servis a opravy
• Technické údaje
Informace týkající se laseru
Lasery STHT77504-1 a STHT77594-1 jsou laserové
výrobky třídy 2. Tyto lasery s automatickým srovnáním
mohou být použity pro měření ve vodorovné rovině
(vodováha) a ve svislé rovině (olovnice).
Bezpečnost uživatele
Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené denice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k způsobení vážného
nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno, může
vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno,
může vést k lehkému nebo středně
vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se
způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se
tohoto nebo jiného výrobku STANLEY
®
, navštivte
adresu http://www.STANLEY.com.
VAROVÁNÍ:
Přečtěte a nastudujte si všechny pokyny.
Nedodržení varování a pokynů uvedených
v tomto návodu může vést k způsobení zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
VAROVÁNÍ:
Laserové záření. Nerozebírejte laserové
přístroje a neprovádějte jejich úpravy. Uvnitř
se nenachází žádné opravitelné části. Mohlo
by dojít k vážnému poškození zraku.
VAROVÁNÍ:
Nebezpečné záření. Použití ovládacích
prvků nebo nastavení či provádění jiných
postupů, než jsou uvedeny v tomto návodu,
může mít za následek nebezpečné laserové
záření.
Štítky na vašem laseru mohou obsahovat následující
symboly.
Symbol Význam
V Volt
mW miliwatt
Pozor laser
nm Vlnová délka v nanometrech
2 Laser třídy 2
Varovné štítky
Z důvodu zajištění vašeho pohodlí a bezpečnosti
jsou na vašem laseru následující štítky.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí
přečíst návod k použití.
VAROVÁNÍ: LASEROVÉ ZÁŘENÍ.
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
Laserový výrobek třídy 2.
109
CZ
Nepracujte s laserem ve výbušném prostředí,
jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V tomto nářadí může docházet k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo dosah
dětí a nekvalikovaných osob. Lasery jsou
v rukou neproškolené obsluhy nebezpečné.
Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze
technikem s odpovídající kvalikací. Servis
nebo údržba prováděná nekvalikovanou osobou
může vést k vzniku úrazu. Chcete-li najít nejbližší
autorizovaný servis Stanley, navštivte adresu http://
www.2helpU.com.
Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku
optické přístroje, jako jsou dalekohled nebo
nivelační přístroj. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
Nepokládejte laser do takové polohy, kde by
mohly jakékoli osoby upřít zrak do laserového
paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně. Mohlo
by dojít k vážnému poškození zraku.
Nepokládejte laser v blízkosti odrazných
materiálů, které mohou způsobit odklon paprsku
a následné zasažení zraku okolních osob. Mohlo
by dojít k vážnému poškození zraku.
Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej. Ponechání
laseru v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení
zraku okolních osob.
Laser žádným způsobem neupravujte. Úprava
výrobku může mít za následek nebezpečné ozáření.
Nepracujte s laserem v blízkosti dětí a nedovolte
dětem, aby laser používaly. Mohlo by dojít
k vážnému poškození zraku.
Neodstraňujte varovné štítky a udržujte je čitelné.
Budou-li výstražné štítky odstraněny, uživatel nebo
okolní osoby mohou být nechtěně vystaveny záření.
Umístěte laser bezpečně na stabilní povrch.
Dojde-li k pádu tohoto laseru, může dojít
k poškození laseru nebo k zranění osob.
Bezpečnost osob
Při práci s výrobkem zůstaňte pozorní, stále
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte tento laser, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s tímto laserem může vést
k způsobení vážného úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. V závislosti na pracovních
podmínkách používejte ochranná vybavení, jako
jsou maska proti prachu, neklouzavá bezpečná
pracovní obuv, pevná přilba a ochrana sluchu,
abyste snížili riziko způsobení zranění osob.
Použití nářadí a jeho údržba
Nelze-li pomocí spínače Zapnuto/Pojistka pro
přepravu laser zapnout a vypnout, nepoužívejte
tento laser. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v části
Údržba. Použití neoriginálních dílů nebo nedodržování
uvedených pokynů pro Údržbu vytváří riziko úrazu
elektrickým proudem nebo jiného zranění.
Bezpečnostní pokyny pro
baterie
VAROVÁNÍ:
Baterie mohou explodovat nebo z nich
může unikat kapalina, a mohou tak
způsobit zranění nebo požár. Z důvodu
snížení tohoto rizika:
Pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování
uvedená na štítku baterie a na obalu.
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -)
tak, jak je vyznačeno na baterii a na zařízení.
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Nekombinujte staré baterie s novými. Staré baterie
vždy nahrazujte novými bateriemi současně, a to
stejnou značkou a typem.
Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte
v souladu s místními předpisy.
Nelikvidujte staré baterie vhazováním do ohně.
CZ
110
Ukládejte baterie mimo dosah dětí.
Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterie.
Instalace baterií typu AA
Vložte nové baterie typu AA do laseru STHT77504-1 nebo
STHT77594-1.
1.
Otočte laser spodní stranou nahoru.
2.
Zvedněte západku nacházející se na spodní části
laseru, aby došlo k otevření krytu úložného prostoru
pro baterie (obr.
B
1
).
3.
Vložte do úložného prostoru čtyři nové kvalitní
značkové baterie typu AA a ujistěte se, zda jsou
kontakty - a + každé baterie v poloze, jaká je
vyznačena uvnitř úložného prostoru (obr.
B
2
).
4.
Stlačte dolů kryt úložného prostoru tak, aby došlo
k jeho řádnému zajištění (obr.
B
3
).
Není-li laser používán, nastavte spínač Zapnuto/Pojistka
pro přepravu do středové polohy (vypnuto) (obr.
A
2
),
aby nedocházelo k vybíjení baterie.
Zapnutí laseru
1.
Umístěte laser na hladký a rovný povrch tak, aby
směřoval přímo dopředu směrem k protější stěně
(poloha 0°).
2.
Zapněte laser, aby došlo k zobrazení horizontálního
laserového paprsku. Následovně:
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doleva, aby došlo k zajištění výkyvu
a k zobrazení paprsků v ručním režimu
(obr.
A
1
).
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doprava, aby došlo k odblokování
výkyvu a k zobrazení paprsků v režimu
automatické srovnání (obr.
A
3
).
3.
Stiskněte tlačítko (obr.
A
4
) poprvé, aby
došlo k zobrazení horizontálního laserového
paprsku, podruhé, aby došlo k zobrazení vertikálního
laserového paprsku a potřetí, aby došlo k zobrazení
horizontálního i vertikálního laserového paprsku.
4.
Zkontrolujte laserové paprsky.
Je-li laser příliš nakloněn a nemůže-li provést
automatické srovnání (> 4°), nebo není-li laser
v režimu ruční srovnání, laserové paprsky
budou blikat.
Jestliže paprsky blikají, znamená to, že laser
není vodorovně (nebo svisle) srovnán a NESMÍ
BÝT POUŽIT pro určení nebo vyznačení
vodorovné nebo svislé roviny. Zkuste laser
přemístit na rovnější plochu.
5.
Je-li JAKÝKOLI z následujících výroků PRAVDIVÝ,
pokračujte podle pokynů pro Kontrolu přesnosti
laseru, a to PŘED POUŽITÍM LASERU pro
požadovanou práci.
Jedná se o první použití tohoto laseru
(v případě, kdy byl laser vystaven působení
vysokých teplot).
U laseru nebyla provedena kontrola přesnosti.
Došlo k pádu tohoto laseru.
Kontrola přesnosti laseru
Utěsnění a kalibrace laserů jsou prováděny ve výrobním
závodě. Doporučujeme vám, abyste provedli kontrolu
přesnosti před prvním použitím tohoto laseru
(v případě, kdy byl laser vystaven působení vysokých
teplot) a potom v pravidelných intervalech, aby byla
zajištěna přesnost prováděné práce. Při provádění
jakýchkoli kontrol týkajících se přesnosti, které
jsou uvedeny v tomto návodu, postupujte podle
následujících kroků:
Používejte největší možnou plochu/vzdálenost,
která co nejvíce odpovídá provozní vzdálenosti.
Čím větší je plocha/vzdálenost, tím snadnější je
měření přesnosti laseru.
Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch,
který je rovný v obou směrech.
Označte si střed laserového paprsku.
Vodorovný paprsek - kontrola směru
Provádění kontroly kalibrace vodorovného paprsku
vyžaduje dvě stěny ve vzdálenosti 9 m. Je důležité,
aby byla kontrola kalibrace prováděna pomocí
vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost aplikací,
pro které bude nástroj používán.
111
CZ
1.
Přemístěte laser ke konci stěny (obr.
D
1
).
2.
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doprava (obr.
A
3
), aby došlo k zapnutí
laseru v režimu automatické srovnání a k zobrazení
horizontálního laserového paprsku.
3.
Minimálně ve vzdálenosti 9 m si na laserovém
paprsku označte body
a
a
b
.
4.
Otočte laser o 180°.
5.
Nastavte výšku laseru tak, aby byl střed laserového
paprsku srovnán s
a
(obr.
D
2
).
6.
Přímo nad nebo pod bodem
b
, označte bod
c
podél laserového paprsku (obr.
D
3
).
7.
Změřte svislou vzdálenost mezi body
b
a
c
.
8.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi
b
a
c
pro odpovídající Vzdálenost mezi
a
a
b
, která je uvedena v následující tabulce, laser
musí být opraven v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
a
a
b
Přípustná vzdálenost
mezi
b
a
c
9 m 4 mm
12 m 6 mm
15 m 8 mm
Vodorovný paprsek - kontrola rozdílu
výšky
Provádění kontroly kalibrace vodorovného paprsku
laseru vyžaduje jednu stěnu dlouhou minimálně 9 m.
Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna
pomocí vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost
aplikací, pro které bude nástroj používán.
1.
Přemístěte laser ke konci stěny (obr.
E
1
).
2.
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doprava (obr.
A
3
), aby došlo k zapnutí
laseru v režimu automatické srovnání a k zobrazení
horizontálního laserového paprsku.
3.
Minimálně ve vzdálenosti 9 m si na laserovém
paprsku označte body
a
a
b
.
4.
Přemístěte laser k opačnému konci stěny (obr.
E
2
).
5.
Nastavte laser směrem k první poloze u stejné stěny
a rovnoběžně s přilehlou stěnou.
6.
Nastavte výšku laseru tak, aby byl střed laserového
paprsku srovnán s
b
.
7.
Přímo nad nebo pod bodem
a
, označte bod
c
podél laserového paprsku (obr.
E
3
).
8.
Změřte svislou vzdálenost mezi body
a
a
c
.
9.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná
vzdálenost mezi
a
a
c
pro odpovídající
Vzdálenost mezi
a
a
b
, která je uvedena
v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
a
a
b
Přípustná vzdálenost
mezi
a
a
c
9 m 4 mm
12 m 6 mm
15 m 8 mm
Svislý paprsek - Olovnice
Kontrola kalibrace kolmosti laseru (olovnice) může
být nejpřesněji provedena v místě, kde je k dispozici
vysoká stěna s výškou ideálně 9 m. Jedna osoba musí
být dole, kde je na podlaze postaven laser a další
osoba musí být v blízkosti stropu, aby mohla na stropě
označit bod vytvořený paprskem. Je důležité, aby byla
kontrola kalibrace prováděna pomocí vzdálenosti,
která není kratší než vzdálenost aplikací, pro které
bude nástroj používán.
1.
Umístěte laser ve vzdálenosti minimálně 1,0 m od
dveřní zárubně (obr.
F
1
).
2.
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doprava (obr.
A
3
), aby došlo k zapnutí
laseru v režimu automatické srovnání a k zobrazení
horizontálního laserového paprsku.
3.
Stiskněte jednou tlačítko , aby došlo k zobrazení
vertikálního laserového paprsku.
4.
Namiřte vertikální laserový paprsek směrem ke
dveřní zárubni.
5.
Podél spodní části laserového paprsku označte tři
polohy
a
,
b
, a
c
, kde
b
je uprostřed mezi
a
a
c
.
6.
V místě, kde se horní část laserového paprsku objeví
nad dveřní zárubní, označte bod
e
.
CZ
112
7.
Přemístěte laser k opačné straně dveřní zárubně
(obr.
F
2
).
8.
Srovnejte spodní část laserového paprsku s
a
,
b
,
a
c
.
9.
V místě, kde se horní část laserového paprsku objeví
nad dveřní zárubní, označte bod
f
.
10.
Změřte vzdálenost mezi
e
a
f
.
11.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná
vzdálenost mezi
e
a
f
pro odpovídající Výšku
D
uvedenou v následující tabulce, laser musí být
opraven v autorizovaném servisu.
Výška
D
Přípustná vzdálenost
mezi
e
a
f
2,0 m 1,5 mm
2,5 m 2,0 mm
3,0 m 2,5 mm
Použití laseru
Pokyny pro použití
Vždy si vyznačte střed paprsku vytvářeného
laserem.
Extrémní změny teploty mohou způsobit pohyb
vnitřních částí laseru a tím mohou ovlivnit jeho
přesnost. Během práce provádějte častou kontrolu
přesnosti.
Došlo-li k pádu laseru, zkontrolujte, zda je stále
správně kalibrován.
Je-li laser správně kalibrován, provádí automatické
srovnání. Každý laser je kalibrován již ve výrobě
tak, aby při postavení na rovnou plochu s tolerancí
sklonu ± 4° našel vodorovnou polohu. Není
vyžadováno žádné ruční seřízení.
Používejte laser na hladkém a rovném povrchu.
Vypnutí laseru
Není-li laser používán, nastavte spínač Zapnuto/
Pojistka pro přepravu do polohy vypnuto (obr.
A
2
).
Není-li tento spínač nastaven do polohy vypnuto, laser
se nevypne.
Použití laseru s držákem
S tímto laserem je dodáván držák (obr.
G
), a proto
můžete laser snadno upevnit na sloupek, stropní
mřížku nebo tyč.
1.
Upevněte laser bezpečně k držáku.
Pomocí otvoru se závitem 1/4-20 na spodní, boční
nebo zadní části laseru (obr.
C
), našroubujte
laser na rameno držáku (obr.
G
1
).
Otáčejte upínacím šroubem (obr.
G
2
) ve
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k zajištění laseru na ramenu držáku.
2.
Je-li to nutné, změňte výšku nebo polohu laseru na
držáku.
Otáčejte seřizovacím šroubem (obr.
G
3
) proti
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k uvolnění ramena držáku.
Posuňte rameno držáku nahoru nebo dolů
do požadované výšky (obr.
G
4
). Chcete-li
změnit polohu držáku z polohy 90° na 180°,
posuňte rameno na horní část držáku a potom
překlopte rameno doprava (obr.
G
5
).
Otáčejte seřizovacím šroubem (obr.
G
3
) ve
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k zajištění ramena držáku v požadované poloze.
3.
Pro upevnění laseru na sloupku, stropní mřížce nebo
tyči, použijte příchytku držáku (obr.
G
6
).
Je-li to nutné, otočte příchytku tak, aby byla
umístěna ve správném úhlu pro upevnění k objektu.
V jedné ruce držte rameno držáku a druhou ruku
použijte k otáčení příchytky (obr.
G
7
).
Nasaďte příchytku držáku na sloupek, stropní
mřížku nebo tyč.
Otáčejte upínacím šroubem (obr.
G
8
) ve
směru pohybu hodinových ručiček, dokud
nebude příchytka pevně utažena kolem objektu
a držák řádně upevněn.
Použití laseru s dalším příslušenstvím
VAROVÁNÍ:
Jiné příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností STANLEY, nebylo
s tímto laserem testováno. Proto by mohlo
být použití takového příslušenství s tímto
laserem velmi nebezpečné.
113
CZ
Používejte pouze příslušenství STANLEY
®
, které je
doporučeno pro použití s tímto modelem. Příslušenství,
které může být vhodné pro jeden typ laseru, může vést
k vzniku úrazu, bude-li použito s jiným typem laseru.
Tento laser je opatřen závitovými otvory 1/4-20
na spodní, boční nebo zadní části (obr.
C
), které
umožňují upevnění příslušenství STANLEY
®
.
Další doporučené příslušenství pro použití s tímto laserem
můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodejce
nebo v autorizovaném servisu. Potřebujete-li pomoc
při výběru jakéhokoli příslušenství, kontaktujte prosím
nejbližší autorizovaný servis STANLEY nebo navštivte
internetovou adresu: http://www.STANLEY.com.
Údržba
Není-li tento laser používán, očistěte jeho vnější
části vlhkým hadříkem, otřete laser do sucha
měkkým a suchým hadříkem a potom tento laser
uložte do dodávaného kufříku.
I když je vnější povrch laseru odolný proti
rozpouštědlům, NIKDY nepoužívejte rozpouštědla
pro čištění laseru.
Neskladujte tento laser při teplotách, které jsou nižší
než -20 ˚C nebo vyšší než 60 ˚C.
Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce provádějte
častou kontrolu, zda je laser správně kalibrován.
Kontrola kalibrace a další opravy musí být
prováděny v autorizovaném servisu STANLEY.
Odstraňování závad
Laser nelze zapnout
Zkontrolujte baterie typu AA:
Každá baterie musí být správně vložena tak,
aby kontakty (+) a (–) odpovídaly zobrazení
v úložném prostoru pro baterie.
Kontakty baterie musí být čisté a nesmí být
zkorodované.
Používejte nové, kvalitní a značkové baterie, aby
bylo omezeno riziko úniků z baterií.
Ujistěte se, zda jsou baterie typu AA v dobrém
stavu. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte nové
baterie.
Používáte-li nabíjecí baterie, ujistěte se, zda jsou
tyto baterie zcela nabity.
Zajistěte, aby byl laser v suchém prostředí.
Překročí-li teplota laseru 50 ˚C, laser nelze zapnout.
Pokud byl laser uložen v extrémně horkém
prostředí, nechejte jej vychladnout. Laser nebude
při stisknutí tlačítka Zapnuto/Pojistka pro přepravu
poškozen, pokud byl před použitím ochlazen na
správnou teplotu.
Laserové paprsky blikají
Jsou-li tyto lasery v režimu automatické srovnání,
jsou navrženy tak, aby provedly automatické srovnání
až po odchylku od vodorovné polohy v průměru
ve všech směrech. Je-li sklon laseru tak velký, že již
nemůže dojít k jeho automatickému srovnání (nebo
není-li laser srovnán v ručním režimu), laserové
paprsky budou blikat, což bude indikovat překročení
povoleného rozsahu.
BLIKAJÍCÍ LASEROVÉ PAPRSKY ZNAMENAJÍ,
ŽE LASER NENÍ VODOROVNĚ NEBO SVISLE
SROVNÁN A NESMÍ BÝT POUŽIT PRO STANOVENÍ
NEBO VYZNAČENÍ VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ
ROVINY. Zkuste laser přemístit na rovnější plochu.
Laserové paprsky se nepřestávají
pohybovat
Laser je velmi přesný přístroj. Nebude-li laser umístěn
na stabilním (a nehybném) povrchu, bude se stále
snažit nalézt srovnanou polohu. Nepřestane-li
se paprsek pohybovat, zkuste laser přemístit na
stabilnější povrch. Zkuste se také ujistit, zda je povrch
relativně plochý a rovný tak, aby byl laser stabilní.
Servis a opravy
Poznámka: Demontáž laserové vodováhy způsobí
zrušení platnosti všech záruk na tento výrobek.
Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI
a SPOLEHLIVOSTI výrobku svěřte provádění jeho
oprav, údržby a seřízení autorizovanému servisu.
Servis nebo údržba prováděná nekvalikovanou
osobou může vést k způsobení úrazu. Chcete-li najít
nejbližší autorizovaný servis STANLEY,
navštivte
adresu http://www.STANLEY.com.
CZ
114
Záruka v trvání dvou let
Společnost Stanley poskytuje na svá elektronická
měřící zařízení záruku v trvání dvou let od data jejich
zakoupení, že se u těchto zařízení neobjeví závady
způsobené vadou materiálu nebo špatným dílenským
zpracováním.
Vadné výrobky, které budou odeslány do servisu společně
s dokladem o jejich zakoupení, budou dle rozhodnutí
společnosti Stanley opraveny nebo vyměněny:
Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW
Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené
náhodným poškozením, opotřebováním, použitím
odlišným od pokynů výrobce nebo provedením oprav
či úprav, které nebyly schváleny společností Stanley.
Oprava nebo výměna provedená v rámci této záruky
nebude mít žádný vliv na dobu platnosti záruky.
V rozsahu povoleném zákonem nenese společnost
Stanley v rámci této záruky odpovědnost za nepřímé
nebo následné ztráty vyplývající z nedostatků tohoto
výrobku.
Tato záruka se nesmí měnit bez schválení společnosti
Stanley.
Tato záruka nemá žádný vliv na zákonná práva
spotřebitelů kupujících tento výrobek.
Tato záruka se bude řídit a interpretovat podle zákonů
země, kde byl výrobek Stanley prodán a kupující
neodvolatelně souhlasí s tím, že se podřídí výlučné
pravomoci soudů tohoto státu při jakékoli reklamaci
nebo záležitosti vyplývající z této záruky nebo
související s touto zárukou.
Na kalibraci a na péči o přístroj se záruka nevztahuje.
POZNÁMKA:
Zákazník odpovídá za správné použití a za péči
o tento přístroj. Mimoto zákazník také zcela odpovídá
za pravidelnou kontrolu přesnosti laserové jednotky
a za kalibraci přístroje.
Technické údaje
STHT77504-1 STHT77594-1
Světelný zdroj Laserové diody
Vlnová délka laseru 630 - 680 nm - viditelná 510 - 530 nm - viditelná
Výkon laseru ≤ 3,2 mW - LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
Pracovní dosah 20 m 25 m
Přesnost ±4 mm na vzdálenost 10 m)
Napájecí zdroj
4 baterie typu AA s napájecím napětím 1,5 V (3 V, stejnosměrné napětí)
Provozní teplota -10 °C až 40 °C
Teplota pro uložení -20 °C až 60 °C
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196

Stanley STHT77640-1 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro