Stanley FMHT77619-1 Uživatelský manuál

Kategorie
Laserové úrovně
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

114
CZ
Obsah
• Informace týkající se laseru
• Bezpečnost uživatele
• Bezpečnost týkající se baterie
• Instalace baterií typu AA
• Použití montážního bloku
• Zapnutí laseru
• Kontrola přesnosti laseru
• Použití laseru
• Údržba
• Odstraňování závad
• Servis a opravy
• Technické údaje
Informace týkající se laseru
Lasery FMHT1-77416 a FMHT1-77443 jsou laserové výrobky
třídy 2. Tyto lasery s automatickým srovnáním mohou být
použity pro měření ve vodorovné rovině (vodováha) a ve svislé
rovině (olovnice).
Bezpečnost uživatele
Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené denice popisují stupeň závažnosti každého
označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte
pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, povede
k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně rizikovou
situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození
zařízení.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto
nebo jiného výrobku Stanley, navštivte adresu
http://www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ:
Přečtěte a nastudujte si všechny pokyny.
Nedodržení varování a pokynů uvedených v tomto
návodu může vést k způsobení zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
VAROVÁNÍ:
Laserové záření. Nerozebírejte laserové přístroje
a neprovádějte jejich úpravy. Uvnitř se nenachází
žádné opravitelné části. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
VAROVÁNÍ:
Nebezpečné záření. Použití ovládacích prvků nebo
nastavení či provádění jiných postupů, než jsou
uvedeny v tomto návodu, může mít za následek
nebezpečné laserové záření.
Štítky na vašem laseru mohou obsahovat následující symboly.
Symbol Význam
V Volt
mW miliwatt
Pozor laser
nm Vlnová délka v nanometrech
2 Laser třídy 2
Varovné štítky
Z důvodu zajištění vašeho pohodlí a bezpečnosti jsou na
vašem laseru následující štítky.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.
VAROVÁNÍ: LASEROVÉ ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE
SE DO PAPRSKU. Laserový výrobek třídy 2.
FMHT1-77443
FMHT1-77416
115
CZ
Nepracujte s laserem ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. V tomto nářadí může docházet
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo dosah
dětí a nekvalikovaných osob. Lasery jsou v rukou
neproškolené obsluhy nebezpečné.
Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze technikem
s odpovídající kvalikací. Servis nebo údržba prováděná
nekvalikovanou osobou může vést k vzniku úrazu. Chcete-li
najít nejbližší autorizovaný servis Stanley, navštivte adresu
http://www.2helpU.com.
Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku optické
přístroje, jako jsou dalekohled nebo nivelační přístroj.
Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
Nepokládejte laser do takové polohy, kde by mohly
jakékoli osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať
již neúmyslně nebo záměrně. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
Nepokládejte laser v blízkosti odrazných materiálů, které
mohou způsobit odklon paprsku a následné zasažení
zraku okolních osob. Mohlo by dojít k vážnému poškození
zraku.
Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej. Ponechání laseru
v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení zraku okolních
osob.
Laser žádným způsobem neupravujte. Úprava výrobku
může mít za následek nebezpečné ozáření.
Nepracujte s laserem v blízkosti dětí a nedovolte dětem,
aby laser používaly. Mohlo by dojít k vážnému poškození
zraku.
Neodstraňujte varovné štítky a udržujte je čitelné. Budou-
li výstražné štítky odstraněny, uživatel nebo okolní osoby
mohou být nechtěně vystaveny záření.
Umístěte laser bezpečně na stabilní povrch. Dojde-li
k pádu tohoto laseru, může dojít k poškození laseru nebo
k zranění osob.
Bezpečnost osob
Při práci s výrobkem zůstaňte pozorní, stále sledujte, co
provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte tento laser,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s tímto laserem může
vést k způsobení vážného úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu
zraku. V závislosti na pracovních podmínkách používejte
ochranná vybavení, jako jsou maska proti prachu,
neklouzavá bezpečná pracovní obuv, pevná přilba a ochrana
sluchu, abyste snížili riziko způsobení zranění osob.
Použití nářadí a jeho údržba
Nelze-li pomocí spínače zapnuto/pojistka pro přepravu
laser zapnout a vypnout, nepoužívejte tento laser. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v části Údržba.
Použití neoriginálních dílů nebo nedodržování uvedených
pokynů pro údržbu vytváří riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného zranění.
Bezpečnostní pokyny pro
baterie
VAROVÁNÍ:
Baterie mohou explodovat nebo z nich může
unikat kapalina, a mohou tak způsobit zranění
nebo požár. Z důvodu snížení tohoto rizika:
Pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování uvedená na
štítku baterie a na obalu.
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -) tak, jak je
vyznačeno na baterii a na zařízení.
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Nekombinujte staré baterie s novými. Staré baterie vždy
nahrazujte novými bateriemi současně, a to stejnou značkou
a typem.
Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte v souladu
s místními předpisy.
Nelikvidujte staré baterie vhazováním do ohně.
Ukládejte baterie mimo dosah dětí.
Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterie.
116
CZ
Instalace baterií typu AA
Vložte nové baterie typu AA do laseru FMHT1-77416 nebo
FMHT1-77443. V modelu laseru FMHT1-77443 můžete použít
také nabíjecí baterie typu AA. Budete-li používat nabíjecí
baterie, postupujte podle pokynů v návodu pro nabíječku
Stanley FatMax FMHT80690.
1.
Otočte laser spodní stranou nahoru.
2.
Zvedněte západku nacházející se na spodní části laseru,
aby došlo k otevření krytu úložného prostoru (obr.
B
1).
3.
Vložte do přístroje čtyři nové kvalitní baterie typu AA
a ujistěte se, zda jsou kontakty - a + každé baterie
v poloze, jaká je vyznačena uvnitř úložného prostoru
(obr.
B
2).
4.
Stlačte dolů kryt úložného prostoru tak, aby došlo k jeho
řádnému zajištění (obr.
B
3).
5.
Nastavte spínač zapnuto/pojistka pro přepravu směrem
doprava do polohy odjištěno/zapnuto (obr.
A
1b).
6.
Ujistěte se, zda na klávesnici nebliká kontrolka
(obr.
A
3), což znamená, že úroveň nabití baterie
je vyšší než 5 % (> 5%). Jestliže kontrolka bliká
červeně, znamená to, že je úroveň nabití baterie nižší
než 5 %.
S téměř vybitými bateriemi může laser ještě chvíli
pokračovat v provozu, ale jas laserových paprsků bude
rychle slábnout.
Po vložení nových baterií a po opětovném zapnutí laseru
budou mít laserové paprsky a čáry znovu maximální jas.
7.
Není-li laser používán, nastavte spínač zapnuto/pojistka
pro přepravu směrem DOLEVA do polohy zajištěno/
vypnuto (obr.
A
1a), aby nedocházelo k vybíjení baterií.
Použití montážního bloku
Na spodní části laseru je nastavitelný blok (obr.
D
).
Chcete-li použít magnety nacházející se na přední části
laseru (obr.
A
2), abyste laser upevnili na ocelový nosník,
nevysunujte nastavitelný blok (obr.
D
1). To umožní
srovnání spodního bodového paprsku s hranou ocelového
nosníku.
Chcete-li laser namontovat nad určitý bod na podlaze
(pomocí univerzálního držáku nebo trojnožky), vysuňte
nastavitelný blok tak, aby došlo k jeho řádnému zajištění (obr.
D
2). To umožní, aby byl spodní bod laseru zobrazen přes
montážní otvor se závitem 5/8-11 a laser může být otočen
přes otvor se závitem 5/8-11, aniž by došlo k změně svislé
polohy laseru.
Zapnutí laseru
1.
Umístěte laser na hladký a rovný povrch tak, aby směřoval
přímo dopředu směrem k protější stěně (poloha 0º ).
2.
Nastavte spínač zapnuto/pojistka pro přepravu směrem
doprava do polohy odjištěno/zapnuto (obr.
A
1b).
3.
Stiskněte tlačítko (obr.
A
6) poprvé, aby došlo
k zobrazení vodorovné laserové čáry, podruhé, aby došlo
k zobrazení dolů směřujícího laserového bodu, a potřetí,
aby došlo k zobrazení vodorovné laserové čáry i dolů
směřujícího laserového bodu.
4.
Zkontrolujte laserové paprsky. Laser je navržen tak, aby
provedl automatické srovnání polohy.
Je-li sklon laseru takový, že již nemůže provést
automatické srovnání (> 4°), laserové paprsky budou
opakovaně dvakrát blikat a na panelu s kontrolkami bude
nepřetržitě blikat kontrolka
(obr.
A
4).
Jestliže laserové paprsky blikají, znamená to, že laser
není vodorovně (nebo svisle) srovnán a NESMÍ BÝT
POUŽIT pro určení nebo vyznačení vodorovné nebo
svislé roviny. Zkuste laser přemístit na rovnější plochu.
5.
Stiskněte tlačítko (obr.
A
5) poprvé, aby došlo
k zobrazení svislé laserové čáry z přední části laseru,
podruhé, aby došlo k zobrazení svislé laserové čáry
z boční části laseru a potřetí, aby došlo k zobrazení obou
svislých laserových čar.
6.
Stiskněte tlačítko (obr.
A
7), aby došlo k otestování
Pulsního režimu. Na panelu bude svítit kontrolka
a laserové paprsky budou jasnější, protože budou blikat
s velmi vysokou frekvencí. Používejte pulzní režim pouze
s detektorem pro vysílání laserových paprsků na velkou
vzdálenost.
117
CZ
7.
Je-li JAKÝKOLI z následujících výroků PRAVDIVÝ,
pokračujte podle pokynů pro Kontrolu přesnosti laseru,
a to PŘED POUŽITÍM LASERU pro požadovanou práci.
Jedná se o první použití tohoto laseru (v případě, kdy
byl laser vystaven působení vysokých teplot).
U laseru nebyla provedena kontrola přesnosti.
Došlo k pádu tohoto laseru.
Kontrola přesnosti laseru
Utěsnění a kalibrace laserů jsou prováděny ve výrobním
závodě. Doporučujeme vám, abyste provedli kontrolu přesnosti
před prvním použitím tohoto laseru (v případě, kdy byl laser
vystaven působení vysokých teplot) a potom v pravidelných
intervalech, aby byla zajištěna přesnost prováděné práce.
Při provádění jakýchkoli kontrol týkajících se přesnosti,
které jsou uvedeny v tomto návodu, postupujte podle
následujících kroků:
Používejte největší možnou plochu/vzdálenost, která co
nejvíce odpovídá provozní vzdálenosti. Čím větší je
plocha/vzdálenost, tím snadnější je měření přesnosti laseru.
Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch, který je
rovný v obou směrech.
Označte si střed laserového paprsku.
Vodorovný paprsek - kontrola směru
Provádění kontroly kalibrace vodorovného paprsku vyžaduje
dvě stěny ve vzdálenosti 9 m. Je důležité, aby byla kontrola
kalibrace prováděna pomocí vzdálenosti, která není kratší než
vzdálenost aplikací, pro které bude nástroj používán.
1.
Umístěte laser na konci stěny dlouhé 9 m, jako na
(obr.
E
1).
2.
Zapněte laser.
3.
Stiskněte jednou tlačítko , aby došlo k zobrazení
vodorovné čáry laseru.
4.
Nastavte laser směrem k opačnému konci stěny
a rovnoběžně s přilehlou stěnou.
5.
Minimálně ve vzdálenosti 9 m si označte oddělené paprsky
jako
a
a
b
.
6.
Otočte laser o 180º.
7.
Nastavte výšku laseru tak, aby byl střed laserového
paprsku srovnán s
a
(obr.
E
2).
8.
Přímo nad nebo pod
b
, označte
c
podél laserového
paprsku (obr.
E
3).
9.
Změřte svislou vzdálenost mezi body
b
a
c
.
10.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi
b
a
c
pro odpovídající Vzdálenost mezi stěnami
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost
mezi stěnami
Přípustná vzdálenost
mezi
b
a
c
9 m 6 mm
12 m 8 mm
15 m 10 mm
Vodorovný paprsek - kontrola rozdílu výšky
Provádění kontroly kalibrace vodorovného paprsku laseru
vyžaduje jednu stěnu dlouhou minimálně 9 m. Je důležité, aby
byla kontrola kalibrace prováděna pomocí vzdálenosti, která
není kratší než vzdálenost aplikací, pro které bude nástroj
používán.
1.
Umístěte laser na konci stěny dlouhé 9 m, jako na
(obr.
F
1).
2.
Zapněte laser.
3.
Stiskněte jednou tlačítko , aby došlo k zobrazení
vodorovné čáry laseru.
4.
Nastavte laser směrem k opačnému konci stěny
a rovnoběžně s přilehlou stěnou.
5.
Minimálně ve vzdálenosti 9 m si označte oddělené paprsky
jako
a
a
b
.
6.
Přemístěte laser k opačnému konci stěny (obr.
F
2).
7.
Nastavte laser směrem k prvnímu konci stejné stěny
a rovnoběžně s přilehlou stěnou.
8.
Nastavte výšku laseru tak, aby byl střed laserového
paprsku srovnán s
b
.
9.
Přímo nad nebo pod
a
, označte
c
podél laserového
paprsku (obr.
F
3).
10.
Změřte svislou vzdálenost mezi body
a
a
c
.
118
CZ
11.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi
a
a
c
pro odpovídající Vzdálenost mezi stěnami
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stěnami
Přípustná vzdálenost
mezi
a
a
c
9 m 6 mm
12 m 8 mm
15 m 10 mm
Svislý paprsek - Olovnice
Kontrola kalibrace kolmosti laseru (olovnice) může být
nejpřesněji provedena v místě, kde je k dispozici vysoká stěna
s výškou ideálně 9 m. Jedna osoba musí být dole, kde je na
podlaze postaven laser a další osoba musí být v blízkosti
stropu, aby mohla na stropě označit bod vytvořený paprskem.
Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna pomocí
vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost aplikací, pro které
bude nástroj používán.
1.
Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch, který je
rovný v obou směrech (obr.
G
1).
2.
Zapněte laser.
3.
Stiskněte třikrát tlačítko , aby došlo k zobrazení
předního a bočních svislých laserových paprsků.
4.
Stiskněte dvakrát tlačítko , aby došlo k zobrazení dolů
směřujícího laserového bodu.
5.
Na rovném povrchu označte polohu bodu dolů směřujícího
laserového paprsku
a
(obr.
G
2).
6.
Na stropě si vyznačte dvě krátké čáry
b
a
c
, a to
v poloze, kde se kříží přední a boční laserové paprsky.
7.
Zvedněte a otočte laser o 180º a postavte jej tak, aby
se laserový bod nacházel přesně nad bodem
a
, což je
předcházející poloha laserového bodu, jak je zobrazeno na
obr.
G
3.
8.
Zkontrolujte na stropě polohu dvou laserových paprsků.
Nejsou-li rovnoběžné s označenými čarami
b
a
c
, otáčejte laserem, dokud nebudou laserové paprsky
srovnány s
b
a
c
.
9.
Na stropě si vyznačte dvě krátké čáry
d
a
e
, a to
v poloze, kde se paprsky kříží.
10.
Změřte vzdálenost mezi označenými čarami
b
a
d
,
a mezi označenými čarami
c
a
e
.
11.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi označenými čarami pro odpovídající Výšku stropu
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Výška stropu
Přípustná vzdálenost
mezi označenými čarami
2,5 m 1,5 mm
3 m 2,0 mm
4 m 2,5 mm
6 m 4 mm
9 m 6 mm
90º mezi svislými paprsky
Kontrola přesnosti 90º mezi předními a bočními laserovými
paprsky vyžaduje otevřenou plochu s rozměry minimálně
6 x 3 m.
1.
Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch, který je
rovný v obou směrech, jak je zobrazeno na obr.
H
1.
2.
Zapněte laser.
3.
Stiskněte třikrát tlačítko , aby došlo k zobrazení
předního a bočních svislých laserových paprsků.
4.
Stiskněte dvakrát tlačítko , aby došlo k zobrazení dolů
směřujícího laserového bodu.
5.
Podél předního laserového paprsku si vyznačte tři polohy
a
,
b
a
c
, kde je
b
středovým bodem laserového
paprsku.
6.
Umístěte laser tak, aby se dolů směřující bod nacházel
nad
b
a aby byl přední laserový paprsek srovnán s
c
(obr.
H
2).
7.
Označte si polohu
e
podél bočního laserového paprsku
ve vzdálenosti alespoň 3 m od laseru.
8.
Otočte laser ve směru pohybu hodinových ručiček o 90º.
9.
Umístěte laser tak, aby se dolů směřující bod nacházel
nad
b
a aby byl přední laserový paprsek srovnán s
e
(obr.
H
3).
10.
Podél bočního laserového paprsku si označte
f
v blízkosti
a
.
11.
Změřte vzdálenost mezi
a
a
f
.
119
CZ
12.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost
mezi
a
a
f
pro odpovídající Vzdálenost od
b
k
a
uvedenou v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost od
b
k
a
Přípustná vzdálenost
mezi
a
a
f
3 m 3,2 mm
4 m 3,5 mm
5 m 4,5 mm
6 m 5,5 mm
7 m 6 mm
Použití laseru
Pokyny pro použití
Vždy si vyznačte střed paprsku vytvářeného laserem.
Extrémní změny teploty mohou způsobit pohyb vnitřních
částí laseru a tím mohou ovlivnit jeho přesnost. Během práce
provádějte častou kontrolu přesnosti.
Došlo-li k pádu laseru, zkontrolujte, zda je stále správně
kalibrován.
Je-li laser správně kalibrován, provádí automatické srovnání.
Každý laser je kalibrován již ve výrobě tak, aby při postavení
na rovnou plochu s tolerancí sklonu ± 4° našel vodorovnou
polohu. Není vyžadováno žádné ruční seřízení.
Používejte laser na hladkém a rovném povrchu.
Vypnutí laseru
Není-li laser používán, nastavte spínač zapnuto/pojistka pro
přepravu do polohy vypnuto/zajištěno (obr.
A
1a). Není-li tento
spínač nastaven do polohy zajištěno, laser se nevypne.
Použití laseru s příslušenstvím
VAROVÁNÍ:
Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené
společností Stanley, nebylo s tímto laserem
testováno. Proto by mohlo být použití takového
příslušenství s tímto laserem velmi nebezpečné.
Používejte pouze příslušenství Stanley, které je doporučeno pro
použití s tímto modelem. Příslušenství, které může být vhodné
pro jeden typ laseru, může vést k vzniku úrazu, bude-li použito
s jiným typem laseru.
Na spodní části laseru jsou dva závitové otvory 1/4-20
a 5/8-11 (obr.
C
), které mohou být použity pro našroubování
příslušenství Stanley. Používejte pouze příslušenství Stanley
určené k práci s tímto výrobkem. Dodržujte pokyny uvedené
u příslušenství.
Doporučené příslušenství pro použití s tímto laserem
můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodejce
nebo v autorizovaném servisu. Potřebujete-li pomoc při
výběru jakéhokoli příslušenství, kontaktujte prosím nejbližší
autorizovaný servis Stanley nebo navštivte internetovou adresu:
http://www.2helpU.com.
Údržba
Není-li tento laser používán, očistěte jeho vnější části vlhkým
hadříkem, otřete laser do sucha měkkým a suchým hadříkem
a potom tento laser uložte do dodávaného kufříku.
I když je vnější povrch laseru odolný proti rozpouštědlům,
NIKDY nepoužívejte rozpouštědla pro čištění laseru.
Neskladujte tento laser při teplotách, které jsou nižší než
-20 ˚C nebo vyšší než 60 ˚C.
Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce provádějte častou
kontrolu, zda je laser správně kalibrován.
Kontrola kalibrace a další opravy musí být prováděny
v autorizovaném servisu Stanley.
120
CZ
Odstraňování závad
Laser nelze zapnout
Zkontrolujte baterie typu AA:
Každá baterie musí být správně vložena tak, aby kontakty
(+) a (–) odpovídaly zobrazení v úložném prostoru pro
baterie.
Kontakty baterie musí být čisté a nesmí být zkorodované.
Používejte nové, kvalitní a značkové baterie, aby bylo
omezeno riziko úniků z baterií.
Ujistěte se, zda jsou baterie typu AA v dobrém stavu. Pokud
si nejste jisti, vyzkoušejte nové baterie.
Používáte-li nabíjecí baterie, ujistěte se, zda jsou tyto baterie
zcela nabity.
Zajistěte, aby byl laser v suchém prostředí.
Překročí-li teplota laseru 50 °C, laser nelze zapnout. Pokud
byl laser uložen v extrémně horkém prostředí, nechejte jej
vychladnout. Laser nebude při stisknutí tlačítka zapnuto/
pojistka pro přepravu poškozen, pokud byl před použitím
ochlazen na správnou teplotu.
Laserové paprsky blikají
Tyto lasery jsou navrženy tak, aby provedly automatické
srovnání polohy až po odchylku od vodorovné polohy v průměru
4° ve všech směrech. Je-li sklon laseru tak velký, že již nemůže
dojít k jeho automatickému srovnání, laserové paprsky budou
blikat, což bude indikovat překročení povoleného rozsahu.
BLIKAJÍCÍ LASEROVÉ PAPRSKY ZNAMENAJÍ, ŽE LASER
NENÍ VODOROVNĚ NEBO SVISLE SROVNÁN A NESMÍ BÝT
POUŽIT PRO STANOVENÍ NEBO VYZNAČENÍ VODOROVNÉ
NEBO SVISLÉ ROVINY. Zkuste laser přemístit na rovnější
plochu.
Laserové paprsky se nepřestávají pohybovat
Laser je velmi přesný přístroj. Nebude-li laser umístěn na
stabilním (a nehybném) povrchu, bude se stále snažit nalézt
srovnanou polohu. Nepřestane-li se paprsek pohybovat, zkuste
laser přemístit na stabilnější povrch. Zkuste se také ujistit, zda
je povrch relativně plochý a rovný tak, aby byl laser stabilní.
Servis a opravy
Poznámka: Demontáž laserové vodováhy způsobí zrušení
platnosti všech záruk na tento výrobek.
Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku
svěřte provádění jeho oprav, údržby a seřízení autorizovanému
servisu. Servis nebo údržba prováděná nekvalikovanou
osobou může vést k způsobení úrazu. Chcete-li najít nejbližší
autorizovaný servis Stanley, navštivte adresu
http://www.2helpU.com.
121
CZ
Technické údaje
FMHT1-77416 FMHT1-77443
Světelný zdroj Laserové diody
Vlnová délka laseru 630 - 680 nm - viditelná 510 - 530 nm - viditelná (všechny čáry)
630 - 680 nm - viditelná (laserový bod)
Výkon laseru ≤ 1,0 mW - LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
Pracovní dosah 20 m
50 m s detektorem
30 m
50 m s detektorem
Přesnost - všechny čáry ± 3 mm na 10 m
Přesnost - bod směřující svisle dolů ± 6 mm na 10 m
Napájecí zdroj 4 alkalické baterie typu AA (1,5 V)
(stejnosměrné napětí 6 V)
4 alkalické baterie typu AA (1,5 V)
(stejnosměrné napětí 6 V) nebo
4 baterie NiMH (1,2 V) (stejnosměrné
napětí 4,8 V)
Provozní teplota -10 °C až 50 °C
Teplota pro uložení -20 °C až 60 °C
Třída ochrany IP54 - Odolnost proti vnikání prachu a vody
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212

Stanley FMHT77619-1 Uživatelský manuál

Kategorie
Laserové úrovně
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro