Ryobi CHV182 Uživatelský manuál

Značka
Ryobi
Kategorie
elektrické vrtačky
Modelka
CHV182
Typ
Uživatelský manuál
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service
de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute
nel manuale.
Let op !
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel
in gebruik neemt.
Atenção!
É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa.
Advarsel!
Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z
zaleceniami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Důležité upozornění!
Nepoužívejte tento přístroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az üzembe helyezés
előtt elolvassa!
Atenţie!
Este esenţial să citiţi instrucţiunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.
Uzmanību!
Svarīgi, lai jūs pirms mašīnas darbināšanas izlasītu instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
Dėmesio!
Prieš pradėdami eksploatuoti šį prietaisą, svarbu, kad perskaitytumėte šiose instrukcijose
pateiktus nurodymus.
Tähtis!
Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
Upozorenje!
Neophodno je da pročitate ove upute prije uporabe ovog uređaja.
Pomembno!
Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega priročnika.
Dôležité!
Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si prečítali pokyny v tomto návode.
Προσοχή!
Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις συστάσεις των οδηγιών αυτών πριν και τη θέση σε
λειτουργία.
Dikkat!
Cihazın çalıştırılmasından önce bu kılavuzda bulunan talimatları okumanız zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Změny technických údajů vyhrazeny / A műszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificaţiilor tehnice /
Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius
pakeitimus /Tehnilised muudatused võimalikud /
Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnične spremembe dopuščene/
Technické zmeny vyhradené / Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων / Teknik değişiklik hakkı saklıdır
CHV182 manual (EU).indd A4CHV182 manual (EU).indd A4 3/4/09 7:54:17 PM3/4/09 7:54:17 PM
74
Čeština
CZ
GB HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL
OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNĚ
Přečtěte si všechny bezpečnostní
upozornění a pokyny. Nedodržení
uvedených pokynů může způsobit požár,
úraz elektrickým proudem a/nebo jiné vážné
zranění.
Uschovejte všechny pokyny a upozornění, abyste
se k nim mohli v budoucnosti vrátit.
Termíny „elektronářadí“ nebo elektrické nářadí
používané v následující části označují elektrické
řadí, které se zapojuje do elektrické sítě, nebo
akumulátorové elektrické nářadí.
ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ
Pracovní plocha musí být čistá a dostatečně
osvětlená. Nepřehledné a tmavé pracovní
prostředí je potenciálním zdrojem úrazu.
Elektrické nářadí nikdy nepoužívejte v
místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu,
například v blízkosti hořlavých kapalin,
plynů nebo prachu. Jiskření vznikající při práci
s elektronářadím může způsobit požár nebo
explozi.
Při práci s elektronářadím pracujte v bezpeč
vzdálenosti od okolních osob, dětí a domácích
zvířat. Při práci nerozptylujte svou pozornost,
abyste měli nářadí trvale pod kontrolou.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Koncovka napájecího kabelu musí být
kompatibilní se zásuvkou elektrické sítě. Na
kabelové koncovce nikdy neprovádějte žádné
změny. K zapojení uzemněného elektrického
řadí nebo nářadí připojeného na kostru
nepoužívejte síťový adaptér. Vyhnete se tak
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Při práci se nedotýkejte uzemněných nebo
ukostřených ploch (jako například rozvodů,
topení, kamen, ledničky apod.). Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem se zvyšuje, pokud
je některá část těla uživatele v kontaktu s
uzemněnými plochami nebo uzemněním.
Chraňte elektrické nářadí před deštěm a
vlhkem. Při vniknutí vody do nářadí se zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Napájecí kabel je nutné udržovat v dobrém
technickém stavu. Nářadí nikdy nedržte za
napájecí kabel a neodpojujte je z elektrické
sítě taháním za kabel. Napájecí kabel ponechte
v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, olejů
a ostrých předmětů. Pokud je napájecí kabel
poškozený nebo překroucený, zvyšuje se riziko
úrazu elektrickým proudem.
Pokud pracujete venku, používejte pouze
prodlužovací kabely vhodné pro práci ve
venkovním prostředí. Vyhnete se tak nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Pokud nelze zabránit použití nářadí ve
vlhkém prostředí, použijte zdroj s proudovým
chráničem (ochranou pro zbytkový proud).
Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Poznámka: V souvislosti s proudovou ochranou
se používá rovněž pojem chránič před svodovým
proudem (ELCB – proudový chránič).
OSOBNÍ BEZPEČNOST
Buďte opatrní, při práci s elektronářadím
pozorně sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým
rozumem. Nepoužívejte elektrické nářadí,
pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, drog
nebo užíváte-li léky, které snižují pozornost.
Nezapomeňte, že i pouhý okamžik nepozornosti
může být příčinou závažného úrazu.
Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy
chraňte své oči. V závislosti na pracovních
podmínkách používejte protiprašný respirátor,
protiskluzovou obuv, přilbu a chrániče sluchu.
Snížíte tak riziko tělesného úrazu.
Vyvarujete se tak náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením nářadí ke zdroji elektrického
napětí (do elektrické sítě nebo před
zasunutím akumulátoru) a před přenášením
řadí zkontrolujte, zda je spínačřadí
ve vypnuté poloze. Zbytečně se nevystavujte
riziku úrazu a při přenášení nářadí nebo při
zasouvání akumulátoru nedržte prst na spínači a
nepřepínejte spínač do polohy „zapnuto“.
Před zapnutím nářadí odstraňte utahovací
klíče. Utahovací klíč nasazený na některý z
pohybujících se dílůřadí může způsobit vážný
úraz.
Vždy pracujte v rovnovážné a stabilní poloze.
Stůjte pevně oběma nohama na stabilní ploše,
ruce nenatahujte příliš daleko nebo vysoko.
Stabilní pracovní poloha umožňuje lepší kontrolu
řadí v případě nepředvídané události.
Noste vhodný přiléhavý pracovní oděv.
Nenoste široký plandající oděv a šperky.
Vlasy, oděv a rukavice ponechte v dostateč
vzdálenosti od pohybujících se částí nářadí.
Široký oděv, šperky a dlouhé vlasy by se v nich
mohly zachytit.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:74CHV182 manual (EU).indd Sec1:74 3/4/09 7:54:38 PM3/4/09 7:54:38 PM
75
Čeština
CZ
GB HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL
OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pokud je nářadí dodáno se sběrným vakem
/ odsávačem prachu, zkontrolujte, zda jsou
odsávač prachu nebo sběrný vak řádně
nasazeny na nářadí. Snížíte tak rizika související
se vznikem prachu.
POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
Na nářadí netlačte. Nářadí vybírejte podle
povahy práce, kterou chcete provádět.
Elektrické nářadí nepřetěžujte, dodržujte
předepsaný pracovní režim, nářadí tak bude
bezpečnější a účinnější.
řadí nepoužívejte, pokud ho nelze zapnout
nebo vypnout hlavním spínačem.řadí, které
nelze správně zapnout a vypnout, je nebezpeč
a je bezpodmínečně nutné ho nechat opravit.
Před vykonáním jakýchkoliv úprav, výměnou
příslušenství nebo uskladněním elektrického
řadí odpojte zástrčku z elektrické sítě.
Omezíte tak riziko nechtěného spuštění nářadí.
řadí uskladněte mimo dosah dětí.
Nedovolte nezkušeným uživatelům a
nepoučeným osobám, které se neseznámily
s bezpečnostními předpisy, používat toto
řadí.řadí může být nebezpečné v rukou
nezkušených osob.
řadí udržujte v pořádku a čistotě.
Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé prvky stroje
v zákrytu. Zkontrolujte, zda žádný díl není
zlomený. Zkontrolujte správnost montáže
řadí a funkčnost všech dílů, které mohou
narušit bezpečný provoz nářadí. Pokud je
některý díl nářadí poškozen, nářadí dále
nepoužívejte a nechte ho opravit. Řada úrazů
bývá zapříčiněna nesprávnou údržbou nářadí.
řadí udržujte čisté a naostřené. Správně
naostřené a čisté nářadí bude méně blokovat.
řadí tak budete mít lépe pod kontrolou.
Elektrické nářadí a jeho příslušenství
používejte v souladu s pokyny v návodu a
dodržujte doporučené podmínky používání
vzhledem k povaze práce. Abyste se nedostali
do nebezpečné situace, nářadí používejte pouze
k předepsaným účelům.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ
AKUMULÁTOROVÉHO ELEKTRONÁŘADÍ
K nabíjení akumulátoru použijte pouze
nabíječku doporučenou výrobcem. Při použití
nevhodné nabíječky, která není kompatibilní s
vaším modelem akumulátoru, můžete způsobit
požár.
Akumulátorové nářadí je možné používat
pouze s dobíjecím akumulátorem. Používání
jiného typu baterií může způsobit požár.
Pokud akumulátor nepoužíváte, uschovejte
ho v dostatečné vzdálenosti od kovových
(vodivých) předmětů, jakými jsou např.
kancelářské svorky, mince, klíče, hřebíky,
šrouby a jiné kovové předměty, které by mohly
vytvořit spojení mezi svorkami akumulátoru.
Zkratování kontaktů může způsobit jiskření,
popáleniny, případně požár.
Elektrolytu, který může vytékat z akumulátoru
při jeho nesprávném používání, se v
žádném případě nedotýkejte. Pokud dojde
k potřísnění pokožky chemikáliemi, omyjte
postižené místo čistou vodou. Při zasažení očí
vyhledejte lékaře. Kontakt s chemikáliemi, které
mohou vytékat z akumulátoru, může způsobit
podráždění nebo popáleniny.
ÚDRŽBA
Opravy smí být provádě ny pouze
kvalifikovaným opravářem za pomoci
originálních náhradních dílů. Jen tak jsou
splněny základní požadavky na bezpečnost
elektrického nářadí.
ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Nenechávejte děti používat ruční vysavač a hrát si
s ním. Při použití v blízkosti dětí dbejte zvýšené
pozornosti.
Tento vysavač je určen POUZE k používání v
domácnosti.
Tento ruční vysavač používejte jen pro určené
použití, jak je popsáno v tomto manuálu.
Používejte pouze příslušenství uvedené v tomto
návodu.
V případě závad na vysavači, při pádu nebo
poškození přístroje, případně pokud vysavač
zůstal venku nebo spadl do vody, je nutné
nechat přístroj zkontrolovat a opravit v některé
z autorizovaných servisních opraven výrobků.
Nepoškozujte vodič. Nabíječku nikdy nedržte při
transportu za přívodní síťový kabel a neodpojujte
ji z elektrické sítě taháním za přívodní kabel.
Pokud chcete odpojit nabíječku od elektrické sítě,
netahejte za kabel, ale za základnu nabíječky.
Nenechávejte vodič viset přes okraj stolu nebo
výdejní okýnko nebo se dotýkat horkých ploch.
Nepoužívejte ruční vysavač nebo nabíječku, pokud
máte mokré ruce.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:75CHV182 manual (EU).indd Sec1:75 3/4/09 7:54:38 PM3/4/09 7:54:38 PM
76
Čeština
CZ
GB HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL
ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Nestrkejte žádné předměty do větracích otvorů.
Nepoužívejte ruční vysavač, pokud jsou větrací
otvory ucpány. Větrací otvory musí zůstat čisté,
nesmí v nich být prach, chlupy, vlasy či jiné
předměty, které by je mohly ucpat.
NIKDY nepoužívejte ruční vysavač k vysávání
horkého popele, doutnajících cigaretových
nedopalků, zápalek apod.
Nikdy nepoužívejte vysavač bez ltru nebo bez
nádoby pro prach.
Pokud potřebujete dobít akumulátor, před
vyjmutím akumulátoru vypněte vysavač.
Buďte velmi opatrní, pokud vysáváte na
schodech.
Nepoužívejte vysavač k vysávání tvrdých
předmětů, jako např. hřebíků, šroubů, mincí
apod. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo k
vážnému úrazu.
Ruční vysavač je možné používat bez zapojení
do elektrické sítě. Vysavač je možné kdykoliv
uvést do provozu. Nezapomeňte na možná
rizika spojená s používáním ručního vysavače a s
výměnou příslušenství.
Pokud ruční vysavač nebudete používat a před
jakýmkoliv úkonem údržby vyndejte akumulátor.
Neumisťujte vysavač nebo akumulátory do
blízkosti otevřeného ohně nebo zdroje tepla.
Mohlo by dojít k explozi.
Akumulátor je nutné dobíjet v místě, kde se
teplota pohybuje v rozmezí od 10°C do 38°C.
Při náročném používání nebo teplotních
podmínkách může baterie vytéci. Pokud dojde ke
styku elektrolytu s pokožkou, omývejte postižené
místo vodou po dobu nejméně 10 minut a bez
čekání vyhledejte lékaře.
Baterie uvolňují vodík, který v kombinaci s kyslíkem
vytváří výbušný plyn: v blízkosti tepelného zdroje,
např. zapalovacího plamínku, může dojít k explozi
baterií. Pro snížení nebezpečí vážného poraně
osob nikdy nepoužívejte žádný bezdrátový
výrobek v blízkosti plamene. Vybuchnutá baterie
může vymrštit úlomky a chemikálie. Pokud dojde
k náhodnému kontaktu, omyjte ihned vodou.
Seznamte se důkladně se svým nářadím. Řádně
si prostudujte Uživatelskou příručku. Důkladně
si přečtěte informace týkající se používání
řadí, jeho omezení a seznamte se s možným
nebezpečím, kterého je nutné se vyvarovat. Tyto
pokyny důsledně dodržujte, aby nedošlo ke
vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
zranění.
Abyste omezili riziko úrazu elektrickým proudem,
ruční vysavač používejte pouze v interiéru.
Vždy noste bezpečnostní brýle. Dioptrické brýle
jsou pouze tvrzené; NENAHRADÍ bezpečnostní
brýle. Dodržíte-li toto, snížíte nebezpečí vážných
osobních poranění.
Chraňte si své plíce. Při práci používejte obličejový
štít nebo protiprašný respirátor, pokud při práci
vznikají jemné odpadové piliny. Dodržíte-li toto,
snížíte nebezpečí vážných osobních poranění.
Nenabíjejte akumulátor venku ani nepokládejte
nabíječku na mokrou plochu, mohlo by dojít k
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda není nějaký díl nářadí poškozen.
Než budete pokračovat v práci, zkontrolujte, zda
je poškozený díl nářadí nebo kryt provozuschopný
a plně funkční. Zkontrolujte seřízení pohyblivých
částí, spojení pohyblivých částí, rozbité části
upevňovadla a další jiné podmínky, které mohou
ovlivnit funkci nástroje. Pokud je kryt nebo
nějaká část poškozena, musí se řádně opravit
nebo vyměnit servisním střediskem. Tyto pokyny
důsledně dodržujte, aby nedošlo ke vzniku požáru,
úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Uschovejte tyto pokyny. Přečtěte si pokyny uvedené
v části o používání nářadí, ve které jsou uvedeny
informace o používání nástroje. Uschovejte si tento
návod, abyste se k němu mohli v budoucnosti
vrátit.
BEZPEČNOST PŘI NABÍJENÍ
Nevystavujte nabíječku dešti nebo vlhkosti.
Použití příslušenství, které není doporučeno
výrobcem a ani u něj není zakoupeno, může
zapříčinit nebezpečí požáru, úrazu elektřinou
nebo poranění osob.
Pro snížení nebezpečí poškození základny
nabíječky a kabelu vytahujte při odpojování
nabíječky raději za zástrčku než za kabel.
Ujistěte se, zda je kabel umístěn tak, aby se po
něm nešlapalo, neklopýtalo se o něj a aby nebyl
jiným způsobem vystaven možnému poškození a
namáhání.
Prodlužovací kabel používejte, pokud je nezbytně
nutný. Použití nesprávného prodlužovacího
kabelu může mít za následek požár nebo úraz
elektrickým proudem. Musí-li se prodlužovací
kabel použít, ujistěte se:
a. Že kolíky na zástrčce prodlužovacího kabelu
mají stejný počet, rozměr a tvar jako ty na zástrčce
na nabíječce.
b. Že je prodlužovací kabel správně zapojen a
v dobrém stavu pro vedení elektřiny.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:76CHV182 manual (EU).indd Sec1:76 3/4/09 7:54:39 PM3/4/09 7:54:39 PM
77
Čeština
CZ
GB HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL
BEZPEČNOST PŘI NABÍJENÍ
Nepoužívejte nabíječku s poničeným kabelem nebo
zástrčkou. Je-li něco z toho poškozeno, ihned
nechejte vyměnit kvali kovaným elektrikářem.
Nabíječku nepoužívejte, jestliže utrpěla ostrý
náraz, pokud byla upuštěna či jiným způsobem
jinak poškozena; opravu svěřte kvali kovanému
elektrikáři.
Nedemontujte nabíječku; vezměte ji kvali ko-
vanému elektrikáři, je-li vyžadována prohlídka
nebo oprava. Důsledkem nesprávné opakované
montáže může být nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo riziko požáru.
Pro snížení nebezpečí elektrického úrazu před
jakýmkoliv pokusem o údržbu a čištění odpoj-
te nabíječku ze zásuvky. Vypnutí ovládání toto
nebezpečí nesníží.
Odpojujte nabíječku od zdroje napájení, pokud ji
nepoužíváte.
Nebezpečí elektrického úrazu. Nedotýkejte se
odizolované části výstupního konektoru nebo
odizolované svorky baterie.
Uschovejte tyto pokyny. Často se do nich dívejte
a používejte je pro poučení jiných osob, které
budou zařízení používat. Pokud toto zařízení
budete někomu půjčovat, pučte mu také tuto
příručku.
POPIS
1. Lithium-iontový akumulátor
2. Nikl-kadmiový akumulátor
3. Přepínač ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)
4. Zapnutí
5. Vypnutí
6. Štěrbinový/kartáčový nástavec
7. Nádoba pro prach
8. Uvolňovací tlačítko
9. Filtr
10. Úchyty na ltru
11. Otvor
12. Jazýček
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napě 18 V
Objem protečeného vzduchu 0,83 m
3
/min
Ukládací kapacita prachu 650 ml
Hmotnost 0,91 kg
MODEL
BLOK BATERIÍ
(nepřibalen)
NABÍJEČKA
(nepřibalena)
CHV182 BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
OBSLUHA
VAROVÁNÍ:
Neseznamujte se s tímto výrobkem tak,
abyste ztratili opatrnost. Nezapomeňte, že
nedbalost může ve zlomku vteřiny způsobit
vážná poranění.
VAROVÁNÍ:
Vždy noste bezpečnostní brýle nebo
bezpečnostní brýle s postranními štítky,
když obsluhujete výrobek. Pochybení tak
může způsobit vniknutí cizího tělesa do očí a
způsobit vážná osobní poranění.
VAROVÁNÍ:
Nepoužívejte s tímto zařízením příslušenství
nebo doplňky, jež nejsou doporučeny
výrobcem. Používání doplňků a příslušenství
nedoporučených výrobcem mohou způsobit
vážná osobní poranění.
POUŽITÍ
Výrobek lze používat dle určení uvedených níže:
Lehké vysávání suchých ploch.
VÝSTRAHA
Vždy vyndávejte z vašeho vysavače akumulátor,
když se montují díly, provádí seřizování,
čistí, nebo když se nepoužívá. Vyndáním
akumulátoru předejdete náhodnému spuště
a tím vážnému osobnímu poranění.
FUNKCE OCHRANY BATERIE
Ryobi 18 V lithium-iontové baterie jsou navrženy
s funkcí, která chrání lithium-iontové články a
maximalizuje životnost baterie. Za některých
provozních podmínek tato vestavěná funkce může
působit na baterii a nářadí pak lze provozovat na
různých nikl-kadmiových bateriích.
Během některých prací může elektronika baterie
signalizovat vypínání a způsobit tak vyřazení baterie.
Pro vynulování baterie a nářadí uvolněte spoušť a
obnovte normální funkci.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:77CHV182 manual (EU).indd Sec1:77 3/4/09 7:54:40 PM3/4/09 7:54:40 PM
78
Čeština
CZ
GB HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL
OBSLUHA
POZNÁMKA: Pro zabránění dalšího vyřazení baterie
se vyhněte přetěžování nářadí.
Pokud uvolnění spouště nevynuluje baterii a
řadí, je bateriový modul vybit. Je-li vybit, začne
akumulátor nabíjet, když se vloží na lithium-
iontovou nabíječku.
INSTALACE BATERIOVÉHO MODULU
Viz obrázek 1.
Ujistěte se, že je posuvný přepínač v poloze
vypnuto.
Nasuňte bateriový modul do výrobku dle
obrázku.
Zajistěte baterii zasunutím blokovací pojistky na
každé straně bateriového modulu do své polohy
a ujistěte se, že je bateriový modul zajištěn před
započetím práce.
SUNDÁNÍ BATERIOVÉHO MODULU
Stlačte blokovací pojistky po stranách bateriového
modulu.
Vyjměte z vysavače akumulátor.
VÝSTRAHA
Bateriové výrobky jsou vždy v provozním sta-
vu. Proto musí být spínač vždy uzamčen, když
se nářadí nepoužívá nebo se přenáší.
SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ VYSAVAČE
Viz obrázek 2.
Spuštění vysavače: Posuňte přepínač k přední
straně vysavače.
Zastavení vysavače: Posuňte přepínač k zadní
straně vysavače.
ŠTĚRBINOVÝ/KARTÁČOVÝ NÁSTAVEC
Viz obrázky 3 - 5.
Kombinovaný kartáčový/štěrbinový nástavec je
obvykle uložen na spodní straně mísy pro prach.
Pro odpojení kartáčového/štěrbinového nástavce jej
zatlačte dopředu a sundejte z mísy pro prach.
Kryt kartáčového/štěrbinového nástavce se posouvá
vpřed pro zakrytí kartáče, takže lze nástavec použít
jako štěrbinový nástroj.
Vypněte vysavač.
Sundejte akumulátor.
Vložte doplněk do předního konce nádoby pro
prach vysavače, ujistěte se, že je doplněk pevně
zasunut do svého místa.
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ:
Pokud opravujete, používejte pouze ste-
jné náhradní díly. Použití jakýchkoliv jiných
součástí může vytvořit nebezpečí nebo příčinu
poškození výrobku.
VAROVÁNÍ:
Vždy noste bezpečnostní brýle nebo
bezpečnostní brýle s postranními štítky, když
obsluhujete poháněné nástroje nebo při vz-
niku prachu. Pokud pracujete v prachu, noste
též respirátor.
OBECNÁ ÚDRŽBA
Vyhněte se používání rozpouštědel, když čistíte
plastové součásti. Mnoho plastů je citlivých na
poškození různými typy komerčních rozpouštědel
a mohou být jimi poškozeny. Používejte čistou
utěrkou pro odstranění nečistot, prachu, oleje,
mastnot, atd.
VAROVÁNÍ:
Nikdy nenechte přijít brzdové kapaliny, pe-
trolej, výrobky založené na petroleji, pro-
nikavé oleje, atd. do kontaktu s plastovými
součástmi. Chemikálie mohou poškodit, os-
labit nebo zničit plast, který může mít za nás-
ledek vážná osobní poranění.
Baterii sami nezapojujte. Je zde nebezpečí zkratu.
Pouze součásti zobrazené na seznamu součástí jsou
určeny k opravě nebo výměně zákazníkem. Všechny
ostatní součásti smí vyměnit u pověřeného servisního
střediska.
ČIŠTĚNÍ VYSAVAČE
Nádoba pro prach se musí pravidelně kontrolovat,
vyprazdňovat a čistit, aby pojímala maximum
prachu.
SUNDÁNÍ NÁDOBY PRO PRACH
Viz obrázek 6.
Vyjměte z vysavače akumulátor.
Stiskněte uvolňovací tlačítko umístěné na horní
straně ručního vysavače.
Stáhněte nádobu pro prach dolů a pak směrem ven
dle obrázku pro její oddělení od krytu motoru.
SUNDÁNÍ A ČIŠTĚNÍ/VÝMĚNA FILTRU
Viz obrázek 7.
Vyjměte z vysavače akumulátor.
Sundejte ltr stisknutím úchytů na ltru směrem
dovnitř a nadzvedněte ltr ze sestavy síta.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:78CHV182 manual (EU).indd Sec1:78 3/4/09 7:54:40 PM3/4/09 7:54:40 PM
79
Čeština
CZ
GB HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL
ÚDRŽBA
Vytřepte nebo lehce okartáčujte veškerý prach
nebo nečistoty usazené na ltru.
Vytřepte nebo lehce okartáčujte veškerý prach
nebo nečistoty usazené na sítu nebo sestavě síta.
Dle potřeby umyjte.
Vyprázdněte nádobu pro prach; dle potřeby
umyjte. Před opětovným připojením k ručnímu
vysavači se přesvědčte, že jsou všechny díly zcela
čisté.
Pokud kupujete náhradní ltr, požadujte
doporučené číslo dílu 019484002004.
PŘIPOJENÍ NÁDOBY PRO PRACH
Viz obrázek 8.
Umístěte obě části dle obrázku. Vyrovnejte otvor
na spodní části nádoby pro prach s úchyty ltru
na spodní straně krytu motoru, pak obě části
vzájemně spojte.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTíEDÍ
V rámci možností neodhazujte vysloužilé
řadí do domovního odpadu a
upřednostněte jeho recyklaci. Respektujte
životní prostředí, třiďte odpad a likvidujte
vysloužilé nářadí, příslušenství a obalový
materiál do speciálních kontejnerů nebo do
speciální sběrny odpadu k recyklaci.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:79CHV182 manual (EU).indd Sec1:79 3/4/09 7:54:41 PM3/4/09 7:54:41 PM
GARANTI - VILLKOR
Ryobi garanterar denna produkt mot fabrikationsfel och defekta delar
under tjugofyra (24) månader, räknat från det datum som anges
på originalfakturan fastställd av återförsäljaren och överlämnad till
slutanvändaren.
Denna garanti täcker inte skador som förorsakas av normalt slitage,
av onormal eller otillåten användning eller skötsel, eller av överbelastning.
Den täcker inte heller tillbehör som batterier, glödlampor, blad, ändstycken,
påsar, osv.
I händelse av felaktig funktion medan garantin är i kraft skall produkten
sändas UTAN ATT DEMONTERAS tillsammans med inköpsbeviset
till leverantören eller till närmaste servicecenter som auktoriserats av
Ryobi.
De rättigheter som lagen ger i förhållande till defekta produkter ifrågasätts
inte av denna garanti.
TAKUUEHDOT
Tällä Ryobi-tuotteella on valmistusviat ja vialliset osat kattava vuoden
(24 kk) takuu alkuperäiseen ostokuittiin tai laskuun merkitystä ostopäivästä
lukien.
Takuu ei kata normaalista kulumisesta, epänormaalista tai kielletystä
käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja eikä lisävarusteita
kuten akkuja, polttimoita,teriä, pusseja jne.
Mikäli takuuaikana ilmaantuu toimintahäiriöitä, vie PURKAMATON
tuote ostotodistuksineen myyjäliikkeeseen tai lähimpään Ryobi-
keskushuoltamoon.
Tämä takuu ei vaikuta viallisia tuotteita koskeviin lakiperusteisiin
oikeuksiin.
GARANTI - VILKÅR
Dette Ryobi produktet er garantert mot fabrikasjonsfeil og defekte deler
i tjueogfire (24) måneder fra datoen som står på fakturaen utstedt av
forhandleren til sluttbrukeren.
Garantien bortfaller dersom skadene er forårsaket av normal slitasje,
unormal eller uautorisert bruk, eller overbelastning, og gjelder ikke tilbehør
som batterier, lyspærer, blad, bits, poser, osv.
I tilfelle funksjonsfeil under garantiperioden, skal produktet leveres i
UDEMONTERT tilstand sammen med kjøpsbeviset til forhandler eller til
nærmeste autoriserte Ryobi servicesenter.
Dine lovmessige rettigheter med hensyn til defekte produkter er ikke påvirket
av denne garantien.
ÉÄêÄçíàü - ìëãéÇàü
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl RYOBI „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÓÚ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËÈ Ì‡ 2 „Ó‰‡ ÒÓ ‰Ìfl ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÔÓÍÛÔÍË,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÓË„Ë̇ΠҘÂÚ‡, ‚˚ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂβ.
èÓ‚ÂʉÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ ÂÁÛθڇÚ ӷ˚˜ÌÓ„Ó ËÁÌÓÒ‡, ÌÂÌÓχθÌÓ„Ó
ËÎË Á‡Ô¢ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂ„ÛÁÍÓÈ,-
Ì ÔÓÍ˚‚‡˛ÚÒfl ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËÂÈ, Ú‡ÍÊÂ Í‡Í Ë ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚, Ú‡ÍË ͇Í
·‡Ú‡ÂË, ·ÏÔÓ˜ÍË, ˆÓÍÎË, Ô‡ÚÓÌ˚, ϯÍË Ë Ú.‰.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÓÏÍË ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÓÚÓ¯ÎËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍˆË˛ çÖêÄáéÅêÄççéâ Ò ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂÏ ÔÓÍÛÔÍË Ç‡¯ÂÏÛ
ÔÓ‰‡‚ˆÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ
ñÂÌÚ íÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
Ryobi.
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ LJ¯Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ Ô‡‚‡, ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í
‰ÂÙÂÍÚÌÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË.
WARUNKI GWARANCJI
Na niniejszy produkt Ryobi udzielona jest dwuletnia gwarancja na
ukryte wady fabryczne oraz na zdefektowane części. Okres gwarancji
dwudziestu czterech (24) miesięcy, zaczyna się od wiążącej daty
widniejącej na oryginale faktury wystawionej przez sprzedawcę dla
ostatecznego nabywcy.
Gwarancja ta nie obejmuje zniszczenia wynikającego z normalnego
zużycia, czy też uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją,
lub niewłaściwą konserwacją, czy nieodpowiednim użytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem. Wyłączone są z niej również
akcesoria tj. akumulatory, żarówki, ostrza, końcówki, worki, itd.
W wypadku stwierdzenia złego funkcjonowania podczas okresu
gwarancyjnego, prosimy o skierowanie NIE ZDEMONTOWANEGO
produktu, wraz z dowodem zakupu do waszego dostawcy lub do
najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Ryobi.
Niniejsza gwarancja nie podważa przysługujących Państwu uprawnień
dotyczących wadliwych produktów.
ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na tento výrobek značky Ryobi se poskytuje záruka po dobu 24
(dvaceti čtyř) měsíců od data uvedeného na faktuře nebo pokladním
bloku, který koncový uživatel obdržel v prodejně p
ři nákupu
výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vadné díly.
Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené jeho
běžným opotřebením, nesprávným nebo neschváleným používáním,
nesprávnou údržbou nebo přetížením. Uvedené záruční podmínky se
nevztahují na příslušenství, jako akumulátory, žárovky, pilové listy,
nástavce, vaky apod.
V případě provozních problémů u výrobku v záruce kontaktuje nejbližší
autorizovanou servisní opravnu výrobků Ryobi. K opravě je nutné
předložit NEDEMONTOVANÝ výrobek spolu s fakturou nebo pokladním
blokem.
Tato záruka nevylučuje případná další Vaše spotřebitelská práva
týkající se výrobních závad, v souladu s platnými legislativními
předpisy.
A GARANCIA FELTÉTELEI
Ezt a Ryobi terméket huszonnégy (24) hónapig garantáljuk a
gyártáshibák, valamint a készülékben található alkatrészek miatt
jelentkező meghibásodás ellen. A garancia az eladó által, a vásárló
számára készített, eredeti adás-vételi szerződésen feltüntetett
dátumtól érvényes.
A normális igénybevételből fakadó elhasználódás, a nem
rendeltetésnek megfelelő használat vagy karbantartási művelet
miatt fellépő, túlterhelés által okozott meghibásodásra
nem terjed ki a garancia. A tartozékokra, mint például
az akkumulátorra, izzókra, fúrófejekre, táskára, stb.,
a garancia szintén nem vonatkozik.
A garancia periódus alatt fellépő meghibásodás esetén, juttassa el
NEM SZÉTSZERELT ÁLLAPOTBAN a Ryobi terméket a vásárlást és
annak dátumát igazoló dokumentum kíséretében az eladóhoz vagy
az Önhöz legközelebbi Ryobi Szerviz Központba.
A jelen garancia nem zárja ki a fogyasztási eszközökre vonatkozó
jogszabályok által elrendelteket.
GARANŢIE - CONDIŢII
Acest produs Ryobi este garantat în cazul viciilor de fabricaţie şi
pieselor cu defecte pentru o durată de douăzecişipatru (24) de
luni, începând cu data facturii originale emisă de către comerciant
utilizatorului final.
Deteriorările provocate prin uzură normală, printr-o utilizare sau
întreţinere anormală sau neautorizată, sau prin forţarea utilajului
sunt excluse din prezenta garanţie acestea aplicându-se şi
accesoriilor ca baterii, becuri, lame, capete, saci, etc.
În caz de funcţionare defectuoasă în perioada de garanţie, vă
rugăm să trimiteţi produsul NEDEMONTAT împreună cu factura
de cumpărare furnizorului dumneavoastră sau la Centrul Service
Agreat Ryobi cel mai apropiat de dumneavoastră.
Drepturile dumneavoastră legale privind produsele defectuoase nu
sunt alterate prin prezenta garanţie.
NO
FI
HU
CZ
RU
RO
SE
PL
CHV182 manual (EU).indd Sec1:140CHV182 manual (EU).indd Sec1:140 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM
/