Ferm AGM1029 Uživatelský manuál

Značka
Ferm
Kategorie
úhlové brusky
Modelka
AGM1029
Typ
Uživatelský manuál
PL
LT
LV
ET
RO
HR
SR
RU
UK
EL
BG
ANGLE GRINDER
2000W - 230MM
AGM1029
WWW.FERM.COM
PL
2000W - 230MM
Original instructions 05
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 10
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
15
Traduction de la notice originale 20
Traducción del manual original 25
Tradução do manual original 30
Traduzione delle istruzioni originali 35
Översättning av bruksanvisning i original 40
Alkuperäisten ohjeiden käännös 45
Oversatt fra orginal veiledning 49
Oversættelse af den originale brugsanvisning 54
Eredeti használati utasítás fordítása 58
 
 
 
 
Originalios instrukcijos vertimas 82
 
Algupärase kasutusjuhendi tõlge 91
 
Prevedeno s izvornih uputa 100
Prevod originalnog uputstva 105
 
 

120
 
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
HU
CS
SK
SL
63
CS

A Ferm B.V. kijelenti, hogy a termék (AGM1029)
megfelel a következő szabványoknak és
direktíváknak:
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/EK, 2002/95/EK, 2002/96/EK,
2004/108/EK, 2006/95/EK
Zwolle, 01-01-2010
I. Mönnink
CEO Ferm BV
Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Hollandia
A termék és a felhasználói kézikönyv bármikor
megváltoztatható. A módosítások további
értesítés nélkül végrehajthatók.
ÚHLOVÁ BRUSKA
AGM1029
Děkujeme Vám za zakoupení produktu rmy Ferm.
Zakoupením jste získali jedinečný výrobek, který
dodává jeden z hlavných evropských dodavatelů.
Všechny produkty, které dodává rma Ferm,
se vyrábí podle nejvyšších výkonnostních a
bezpečnostních standardů. Součástí naší lozoe
je i poskytování prvotřídního zákaznického
servisu, který je zajištěn naší komplexní zárukou.
Doufáme, že budete moci používat tento výrobek
během mnoha příštích let.

1
VAROVÁNÍ
Přečtěte si přiložená bezpečnostní
varování, doplňkové bezpečnostní
pokyny a pokyny k obsluze.
Nedodržení bezpečnostních varování
a pokynů může způsobit elektrický šok,
požár, nebo těžké poranění.
Uschovejte si bezpečnostní výstrahy
a pokyny pro příští potřebu.
Následující symboly byly použity v návodě
k obsluze nebo na produktu:
1
Přečtěte si návod k obsluze.
2
Riziko poranění.
3
Nebezpečí elektrického šoku.
4
Okamžitě vyberte napájecí zástrčku ze
sítě, jestli se napájecí kabel poškodil
a stejně tak během čištění a údržby.
6
Nebezpečí odlétávajících předmětů.
Dbejte, aby se v pracovním prostoru
nenacházeli kolemstojící osoby.
5
Noste ochranné brýle.
Noste pomůcky pro ochranu sluchu.
I
Používejte bezpečnostní rukavice.
J
Nemačkejte zajišťovací tlačítko vřetena,
pokud motor běží.
K
Nebezpečí požáru.
64
CS
7
Dvojnásobná izolace.
8
Výrobek nezahazujte do nevhodných
kontejnerů.
9
Výrobek je v souladu s příslušnými
bezpečnostními standardy evropských
směrnic.


Stroj je určen k použití jako bruska nebo
zkracovací pila. Stroj není vhodný pro operace
jako je pískování, kartáčování, leštění atp.
Nebezpečí poranění.
Nepoužívejte příslušenství, které není
speciálně vyrobené nebo doporučované
výrobcem. Nebezpečí úrazu.
Stroj a příslušenství zkontrolujte před každým
použitím. Nepoužívejte brusné kotouče, které
jsou ohnuté, prasklé nebo jinak poškozené.
Pokud stroj nebo některá součást jeho
příslušenství upadnou, zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození stroje nebo příslušenství.
Je-li to nutné, příslušenství vyměňte.
Po namontování brusných kotoučů nechejte
chvíli stroj běžet na volnoběh v bezpečném
prostředí. Pokud stroj silně vibruje, ihned jej
vypněte, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky
a pokuste se problém vyřešit.
Zkontrolujte, zda maximální rychlost brusného
kotouče je větší nebo stejná než maximální
rychlost stroje. Otáčky jsou uvedeny na
typovém štítku stroje.
Používejte pouze brusné kotouče se správnou
tloušťkou a vnějším průměrem. Otáčky jsou
uvedeny na typovém štítku stroje.
Ujistěte se, že průměr vřetenového otvoru
brusných kotoučů, distančních prvků, upínacích
matic atd. odpovídá průměru vřetena stroje.
Dejte pozor na správnou montáž brusného
kotouče. Nepoužívejte adaptéry nebo jiné
pomůcky pro namontování brusného kotouče
s jiným průměrem vřetena.
Používejte pouze brusné kotouče doporučované
výrobcem. Používejte pouze takové chrániče,
které jsou speciálně navržené pro brusný
kotouč.
Používejte pouze brusné kotouče vhodné pro
aplikaci. Například: nebruste stranou řezacího
kotouče.
Nepoužívejte stroj bez chrániče. Bezpečně
připevněte chránič na maximální bezpečnost.
Ujistěte se, že uživatel je co nejvíce chráněný
před brusným kotoučem.
Zkontrolujte, zda je obrobek řádně podepřený
nebo upevněný.
Používejte ochranné brýle. Používejte pomůcky
pro ochranu sluchu. Noste ochrannou masku.
V případě potřeby použijte další ochranné
pomůcky, jako jsou pracovní rukavice,
bezpečnostní obuv atd. Nebezpečí úrazu.
Dbejte, aby se v pracovním prostoru nenacházeli
nepovolané osoby. Ujistěte se, že všechny
osoby v pracovní oblasti používají ochranné
pomůcky. Nebezpečí úrazu.
Napájecí kabel držte vždy mimo dosahu
rotujícího brusného kotouče. Pokud se napájecí
kabel dotýká rotujícího brusného kotouče, tak
vaše ruce nebo paže mohou přijít do kontaktu
s brusným kotoučem. Riziko poranění.
Stroj držte za izolované uchopovací plochy,
pokud by brusný kotouč mohl přijít do kontaktu
se skrytou kabeláží nebo elektrickým vedením.
Jestli brusný kotouč přijde do kontaktu se
”živým” kabelem, neizolované kovové části
stroje se mohou taky stát ”živými”.
Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
Nepoužívejte stroj, pokud jej přenášíte po
svém boku. Nebezpečí úrazu.
Nepoužívejte stroj na obrobky, pro které se
vyžaduje maximální hloubka řezu přesahující
maximální hloubku řezu brusného kotouče.
Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Nebezpečí zasažení
elektrickým proudem.
Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých
materiálů. Nebezpečí požáru.
Nepracujte s materiály, které obsahují azbest.
Azbest se považuje za karcinogenní látku.
Neobrábějte kovy s obsahem hořčíku vyšším
než 80%.
Upozorňujeme, že po vypnutí stroje se brusné
kotouče ještě chvíli otáčejí. Nikdy se
nepokoušejte zastavit brusné kotouče násilím.
Nikdy neodkládejte stroj na stůl nebo pracovní
lavici, není-li vypnutý.
Pravidelně čistěte větrací otvory.
Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
Zpětný ráz je náhlá reakce na sevřený, zaseknutý
nebo zkroucený brusný kotouč, který zapříčiní
vyskočení stroje mimo obrobek směrem
k uživateli. Pokud dojde během řezu k pevnému
sevření nebo uvíznutí brusného kotouče, ten se
zasekne a stroj se rychle pohne směrem
k uživateli.
65
CS
Pokud během řezání dojde ke stočení brusného
kotouče, zadní hrana brusného kotouče se může
zabořit do povrchu obrobku, co způsobí, že
brusný kotouč vyskočí řezu zpátky směrem
k uživateli.
Zpětný ráz je důsledek špatného použití stroje
a/nebo nesprávných pracovních postupů nebo
podmínek. Lze mu vhodnými preventivními
opatřeními zabránit:
Stroj pevně držte oběma rukama. Paže dejte
do takové polohy, ve které můžete čelit síle
zpětného rázu. Držte se vždy stranou
brusného kotouče, nedávejte brusný kotouč do
jedné přímky s vaším tělem. Při zpětném rázu
může brusný kotouč odskočit dozadu.
Obsluha může síly zpětného rázu překonat,
pokud byla učiněna vhodná opatření.
Buďte zvlášť opatrní při použití stroje na
rozích, ostrých hranách atp. Pozor, aby
nedošlo k zaseknutí brusného kotouče.
Nebezpečí odmrštění.
Jestliže se brusný kotouč zasekne nebo je-li
řezání přerušeno z jiného důvodu, uvolněte
vypínač a stroj držte klidně v materiálu, až se
brusný kotouč zcela zastaví. Nikdy se
nepokoušejte odstranit stroj z obrobku nebo
ho stáhnout zpět, dokud se brusný kotouč
pohybuje. Nebezpečí odmrštění.
Nikdy nepoužívejte tupé nebo jinak poškozené
brusné kotouče. Nenaostřené nebo nesprávně
namontované brusné kotouče tvoří úzké řezy,
které zapříčiňují nadměrné tření a zpětné rázy
a zvyšují riziko zaseknutí brusného kotouče.
Nepoužívejte pilový list s ozubením.
Nepoužívejte listy na dřevo pro řetězové pily.
Nebezpečí úrazu.

3
Vždy se přesvědčte, zdali zdroj
elektrického napětí odpovídá napětí na
štítku.
Stroj nepoužívejte, pokud je poškozený
napájecí kabel nebo zástrčka.
Používejte jenom prodlužovací kabely vhodné
pro jmenovitý výkon stroje s maximální
tloušťkou 1,5 mm
2
. Pokud používáte
prodlužovací cívku, kabel vždy odviňte.
TECHNICKÉ ÚDAJE
AGM1029
Síťové napětí V~ 220-240
Síťový kmitočet Hz 50
Příkon W 2.000
Otáčky naprázdno min
-1
6.000
Brusný kotouč
Průměr mm 230
Vrtání mm 22
Závit vřetena M14
Hmotnost kg 5,7
HLUK A VIBRACE
AGM1029
Akustický tlak (L
pa
) dB(A) 94,5
Akustický výkon (L
wa
) dB(A) 107,5
Nejistota měření (K) dB(A) 3
Vibrace m/s
2
6,63
Nejistota měření (K) m/s
2
1,5

Úroveň vibrací uvedená na zadní straně tohoto
manuálu s pokyny byla měřena v souladu se
standardizovaným testem podle EN 60745; je
možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s
druhým a jako předběžné posouzení vystavování
se vibracím při používání přístroje k uvedeným
aplikacím
- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s
jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může
zásadně zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale
ve skutečnosti není využíván, může zásadně
snížit úroveň vystavení se vibracím
Chraňte se před následky vibrací tak, že budete
dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si
udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní
postupy
2
Používejte pomůcky pro ochranu sluchu.

Vaše uhlová bruska byla sestrojena pro
obrušování a řezání zdiva a oceli.
1. Vypínač
2. Pojistný knoík
3. Zajišťovací knoík vřetena
4. Vřeteno
5. Chránič
6. Hlavní rukojeť
7. Pomocné držadlo
8. Odblokovací knoík hlavní rukojeti
9. Držák uhlíkových kartáčků
66
CS
SESTAVENÍ
4
Před sestavením stroj vždy vypněte
a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

2
Nepoužívejte stroj bez chrániče.

Položte stroj na stůl tak, aby vřeteno (4)
směřovalo nahoru.
Zatlačte zajišťovací knoík vřetena (3) a pomocí
přírubového klíče (11) vyjměte přírubu (10).
V případě potřeby odstraňte brusný kotouč (12).
Odstraňte přírubu (13).
Namontujte chránič (5). Zajistěte chránič (5)
utáhnutím imbusového šroubu (14) a matice
(15) pomocí imbusového klíče (16).
Namontujte přírubu (13).
V případě potřeby nasaďte brusný kotouč (12).
Zatlačte zajišťovací knoík vřetena (3) a pomocí
přírubového klíče (11) namontujte přírubu (10).

Položte stroj na stůl tak, aby vřeteno (4)
směřovalo nahoru.
Zatlačte zajišťovací knoík vřetena (3) a pomocí
přírubového klíče (11) vyjměte přírubu (10).
V případě potřeby odstraňte brusný kotouč (12).
Odstraňte přírubu (11).
Odstraňte chránič (5) povolením imbusového
šroubu (14) a matice (15) pomocí imbusového
klíče (16).
Namontujte přírubu (13).
V případě potřeby nasaďte brusný kotouč (12).
Zatlačte zajišťovací knoík vřetena (3) a pomocí
přírubového klíče (9) namontujte přírubu (10).

2
Nepoužívejte stroj bez chrániče.

Položte stroj na stůl s chráničem (5)
směřujícím nahoru.
Zatlačte zajišťovací knoík vřetena (3) a pomocí
přírubového klíče (11) vyjměte přírubu (10).
Nasaďte brusný kotouč (12).
Zatlačte zajišťovací knoík vřetena (3) a pomocí
přírubového klíče (11) namontujte přírubu (10).

Položte stroj na stůl s chráničem (5)
směřujícím nahoru.
Zatlačte zajišťovací knoík vřetena (3) a pomocí
přírubového klíče (11) vyjměte přírubu (10).
Odstraňte brusný kotouč (12).
Zatlačte zajišťovací knoík vřetena (3) a pomocí
přírubového klíče (11) namontujte přírubu (10).


Upevněte pomocné držadlo (7) do jednoho
z montážních otvorů (17).

Uvolněte pomocné držadlo (7) z montážního
otvoru (17).


Během zapínaní stroje v nepřetržitém chodu
mějte zmáčknuté pojistný knoík (2) a zatlačte
vypínač (1).
Stroj vypnete opětovným stisknutím vypínače
(1).

Hlavní rukojeť lze nastavit do 3 poloh.
2
Nenastavujte hlavní rukojeť během
používání.
Posuňte odblokovací knoík (8) ve směru
hlavní rukojeti (6).
Otáčejte hlavní rukojetí (6) do požadované
polohy, dokud nezapadne na své místo.
Uvolněte odblokovací knoík (8).

Obrobek vždy upněte. Pro malé obrobky
použijte upínací přípravky.
Nakreslete si čáry za účelem vymezení směru,
kterým je nutno vést brusný kotouč.
Stroj držte oběma rukama.
Zapněte stroj.
Vyčkejte, dokud stroj nedosáhne plných otáček.
Přiložte brusný kotouč k obrobku.
Pomalu posouvejte stroj podél předkreslených
čar s pevným přítlakem na brusný kotouč proti
obrobku.
Na stroj nepůsobte nadměrným tlakem.
Nechejte stroj, aby sám vykonal práci.
Stroj vypněte a počkejte, než se zcela zastaví.
Poté jej můžete odložit.
67
CS

4
Před čištěním a údržbou stroj vždy
vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
Povrch baterie pravidelně čistěte měkkou
tkaninou.
Ventilační otvory udržujte čisté bez prachu
a nečistot. V případě potřeby použijte měkkou,
navlhčenou tkaninu k odstranění prachu
a nečistot z ventilačních otvorů.

Opotřebované nebo poškozené brusné kotouče
se musí ihned vyměnit.
2
Používejte pouze ostré a nepoškozené
brusné kotouče.
Když chcete odstranit starý brusný kotouč
(12), postupujte podle části
″Montáž a demontáž brusného kotouče″.
Když chcete namontovat nový brusný kotouč
(12), postupujte podle části
″Montáž a demontáž brusného kotouče″.

Uhlíkové kartáče se musí pravidelně kontrolovat.
Když se uhlíkové kartáče opotřebují, stroj začne
nepravidelně pracovat.
2
Používejte výhradně uhlíkové kartáče
správného typu.
Vyberte držáky uhlíkových kartáčků (9) pomocí
šroubováku.
Vyčistěte uhlíkové kartáče.
V případě opotřebení vyměňte oba uhlíkové
kartáče současně.
Namontujte držáky uhlíkových kartáčků (9)
pomocí šroubováku.
Po namontování nových uhlíkových kartáčků
nechte stroj běžet asi 15 minut bez zátěže.
ZÁRUKA
Prostudujte si přiložené záruční podmínky.

Likvidace
8
Výrobek, příslušenství a obal se musí separovat
za účelem recyklace chránící životní prostředí.

Elektricky napájené zařízení neodhazujte do
domovního odpadu. Ve smyslu evropské směrnice
2002/96/ES o elektrickém a elektronickým
odpadu a její implementace do národního práva,
se musí elektrické nástroje, které se již déle
nepoužívají, shromažďovat odděleně a likvidovat
pouze způsobem, jenž nepoškozuje životní
prostředí.

Ferm B.V. vyhlašuje na základě své výhradní
odpovědnosti, že tento výrobek (AGM1029)
je v souladu s následujícími standardy nebo
směrnicemi:
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/ES, 2002/95/ES, 2002/96/ES,
2004/108/ES, 2006/95/ES
Zwolle, 01-01-2010
I. Mönnink
CEO Ferm BV
Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nizozemsko
Výrobek a návod k obsluze podléhají změnám.
Technické údaje je možné změnit bez
předchozího upozornění.
/