Chamberlain ML1000EV, ML700EV Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Použití v souladu s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4 Přehled produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5 Než započnete s prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6 Typy vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6.1 Příprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7 Potřebné nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8 Montáž pohonu vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9 Sestavení kolejnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
10 Napnutí ozubeného řemene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
11 Montáž kolejnice na pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12 Instalace pohonu vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12.1 Určení středu garážových vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
13 Montáž horního úchytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
14 Upevnění pohonu k hornímu úchytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
15 Zavěšení pohonu vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
16 Montáž úchytu vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
17 Upevnění ramene vrat k pojezdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
18 Elektrická přípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
19 Připojení osvětleného nástěnného spínače . . . . . . . . . . . . . . . .5
20 Instalace světelné závory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
21 Připojení hnací jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
22 Nastavení a vyzkoušení vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
23 Nastavení koncových spínačů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
24 Vyzkoušení automatického bezpečnostního zpětného chodu . .6
25 Naprogramování dálkového ovládání /
rádiového nástěnného tlačítka (volitelně) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
26 Zvláštní vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
27 Ovládání pohonu vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
28 Upevnění výstražných štítků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
29 Čištění a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30 Čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.1 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.2 Výměna baterií dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
31 Osvětlení pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
32 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
33 Často kladené otázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Tabulka diagnostiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
34 Volitelné příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
35 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
36 Náhradní díly / záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
37 Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
cs 01/13
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Než započnete s montáží:
Přečtěte si prosím návod k obsluze a především následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte si návod k pozdějšímu nahlédnutí a předejte jej případnému
dalšímu majiteli.
Následující symboly jsou uvedeny před pokyny varujícími před poraněním osob nebo věcným poškozením. Pečlivě si prosím tyto pokyny přečtěte.
Důležité bezpečnostní pokyny
Pohon vrat je samozřejmě konstruován tak, aby bylo možné jej bezpečně ovládat, a byl vyzkoušen; tyto jeho vlastnosti lze však zaručit, jen když budou při
jeho instalaci a ovládání přesně dodrženy níže uvedené bezpečnostní pokyny.
POZOR
Poranění osob nebo věcná poškození
POZOR
Nebezpečí následkem elektrického proudu nebo napětí
1
Pečlivě si prosím tyto pokyny přečtěte.
POZOR!
- Vrata musí být vyvážená. Nepohyblivá nebo zaseknutá vrata je nutné
opravit. Garážová vrata, pružiny vrat, kabely, kotouče, úchyty a kolejnice
jsou pak extrémně zatěžovány a mohou způsobit těžké poranění. Nepok-
oušejte se vrata uvolnit, pohnout s nimi nebo je vyrovnat, nýbrž se
obraťte na servisní službu nebo specialistu v oblasti instalování bran.
- Při instalaci resp. údržbě pohonu vrat se nesmí nosit žádné ozdoby,
hodinky nebo volný oděv.
- Aby se zabránilo těžkému poranění následkem zachycení, je nutné
odmontovat všechna na vrata napojená lana a řetězy před tím, než
instalujete pohon vrat.
- Při instalaci a připojení na elektrický proud musí být dodrženy místní
platné stavební předpisy a předpisy pro elektroinstalace.
Tento přístroj splňuje třídu ochrany 2 a nepotřebuje uzemnění.
- Aby u obzvláště lehkých vrat (např. vrata ze skelného vlákna, hliníku
nebo oceli) nedošlo k poškození, musí být instalováno příslušné vyz-
tužení. Obraťte se prosím v této věci na výrobce vrat.
- Automatický bezpečnostní zpětný chod musí být vyzkoušen. Při kontaktu
s překážkou na zemi vysokou 50 mm garážová vrata MUSÍ zajet zpět.
Nesprávné nastavení pohonu vrat může při zavírání vrat způsobit těžké
poranění. Zkoušku opakujte jednou za měsíc a případně proveďte potřeb-
né úpravy.
- Toto zařízení nesmí být instalováno ve vlhkých nebo mokrých
prostorách.
- Při provozu nesmí vrata za žádných okolností omezovat cesty pro prů-
chod veřejnosti.
- Aby všechny osoby měly bezpečné ovládání neustále na paměti, je
třeba vedle osvětleného nástěnného spínače umístit výstražný
štítek na ochranu dětí. Výstražné štítky varující před skřípnutím je třeba
umístit tak, aby byly dobře viditelné.
- Je třeba dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí)
s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo nedostatečnými vědomost-
mi, ledaže by na ně dohlížela osoba odpovídající za jejich bezpečnost
nebo by od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Aby se zabránilo poškození vrat, musí se deaktivovat všechny stávající
zamykací prvky / zámky.
- Případná instalovaná ovládací zařízení MUSÍ být instalovaná v dohledu
vrat a mimo dosah dětí. Dětem se nesmí povolit ovládání tlačítek nebo
dálkových ovladačů. Následkem nesprávného použití pohonu vrat může
dojít k závažným poraněním.
- Pohon vrat se smí ovládat JEN tehdy, když má ovládající osoba přehled o
celé oblasti vrat, ve které neleží žádné překážky, a když je pohon vrat
řádně nastaven. Nikdo nesmí vraty procházet, dokud jsou v pohybu.
Dětem nesmí být povoleno si hrát v blízkosti vrat.
- Ruční odblokování používejte jen k oddělení pojezdu od pohonu a –
pokud možno – JEN když jsou vrata zavřena. Červené madlo
nepoužívejte k vytažení vrat nahoru resp. ke stažení dolů.
- Před prováděním oprav nebo odmontováním krytů je nutné odpojit pohon
vrat od elektrického napájení.
- Tento výrobek je vybaven transformátorem se speciálním kabelem. Při
poškození MUSÍ být vyměněn příslušně kvalifikovanými odbornými pra-
covníky za originální transformátor.
- Při aktivaci nouzového odblokování se vrata mohou nekontrolovaně pohy-
bovat, když jsou pružiny slabé nebo zlomené nebo když vrata nejsou
vyvážená.
- Odblokovací úchyt pro nouzové odblokování instalujte do výšky minimál-
ně 1,8 m.
Tyto pokyny bezpodmínečně uchovejte.
Použití v souladu s určením
Přístroj je určen k otevírání a zavírání výklopných a sekčních garážových
vrat v soukromých prostorách. Přístroj není navržen a není vhodný ke
komerčnímu použití, nýbrž výlučně k použití se soukromými garážovými
vraty, která jsou určena pro samostatnou domácnost. Každé použití
pohonu v rozporu s určením sebou nese značné nebezpečí nehody.
Výrobce nepřevezme žádné ručení za použití, které bylo v rozporu s
určením.
Rozsah dodávky
Zkontrolujte prosím před montáží, zda jsou dodané součásti kompletní.
Upozornění: Číslování platí jen pro příslušnou kapitolu.
Přehled produktu
Tento obrázek podává při postupné montáži zařízení vždy kompletní
přehled hotově smontovaného zařízení.
Přehled součástí (hnací hlava):
1. Hnací hlava 1x
2. Dálkový ovladač 2x
3. Uchycení kolejnic 2x
4. Sáček s příslušenstvím 1x
Přehled součástí (kolejnice):
5. Montáž horního úchytu 1x
6. Montáž úchytu vrat 1x
7. Adaptér pro hnací pastorek 1x
8. Zahnuté rameno vrat 1x
9. Upevňovací třmen 2x
10. Závěsné železné prvky 2x
11. Kolejnice 1x
2
3
Než započnete s prací
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
estliže Vaše garáž nemá boční vchod, je nutné instalovat externí nouzové
odblokování. To při výpadku proudu umožní ovládat garážová vrata ručně
zvenku.
Typy vrat
A. Jednodílná vrata jen s horizontální kolejnicí.
B. Jednodílná vrata s vertikální a horizontální kolejnicí – je potřeba speciál
ní rameno vrat (E, The Chamberlain Arm™) a světelná závora,
The Protector System™. Váš prodejce vám rád poradí.
C. Sekční vrata se zahnutou kolejnicí – použijte rameno vrat.
D. Sklopná vrata „Canopy" – je potřeba speciální rameno vrat (E, The
Chamberlain Arm) a světelná závora, The Protector System™.
Váš prodejce vám rád poradí.
E. Speciální rameno vrat – The Chamberlain Arm™ pro vrata typu B a D.
4
5
6
cs 02/13
Příprava
Nejprve zkontrolujte, zda jsou vrata vyvážená a v rovnováze. Otevřete
vrata zhruba z poloviny a pusťte je.
Vrata nyní smí samočinně změnit svou polohu jen nepatrně, nýbrž musí
zůstat stát v této poloze držena jen silou pružin.
1. Kolejnice garážových vrat MUSÍ být bezpečným a stabilním způsobem
připevněna na nosnou stěnu resp. strop nad garážovými vraty.
2. Jestliže je strop v garáži obložen, zakrytován apod., je případně nutné
instalovat další úchyty a upevňovací lišty (neobsaženy
v rozsahu dodávky).
3. Jestliže Vaše garáž nemá samostatný boční vchod, je nutné instalovat
externí nouzové odblokování.
Potřebné nástroje
6.1
7
Sáček
s upevňovacím materiálem
1. Šroub s plochou kulovou hlavou
6 x 80mm 1x
2. Pojistná matice M6 1x
3. Šroub s šestihrannou
hlavou 4x
4. Matice M6 4x
5. Čep 1x
6. Pojistná závlačka 1x
7. Šroub
ST6 x 50 mm 4x
8. Šroub
ST6,3 x 18 mm 2x (4x)
9. Hmoždinky 4x
1. Horní úchyt
2. Ozubený řemen
3. Kolejnice
4. Pojezd
5. Spojka
6. Upevňovací třmen
7. Závěsný železný prvek
8. Síťový kabel
9. Hnací hlava
10. Odblokování
11. Rovná vodicí tyč
12. Zahnutá vodicí tyč
13. Úchyt vrat
Seznam nástrojů
Žebřík
Značkovač
Kleště
Vrtačka
Kladivo
Ráčna
Pila na kov
Různé vrtáky
(8, 6, 5, 4,5 mm)
Očkový klíč
Vodováha
Šroubovák
Měřicí pásmo
cs 03/13
Montáž pohonu vrat
Důležité pokyny pro bezpečnou montáž. Dodržujte
všechny montážní pokyny. Následkem špatné mon-
táže může dojít k závažným poraněním.
Sestavení kolejnice
Kolejnice je převážně smontovaná předem a sestává z 3 dílů.
V předním dílu (A) se nachází pojezd, vodicí tyč, odblokovací úchyt, vodicí
kladka a také horní úchyt s napínákem řemen. V zadním dílu (B) se
nachází upevnění pro hnací hřídel a řetězové ozubené kolo. Položte přední
a zadní díl kolejnice za sebou.
1. Odeberte kabelové spojky, které zajišťují řetěz.
2. Oba díly kolejnice úplně roztáhněte, aby vznikla mezera pro oba
prostřední díly (C). Kolejnice je navržena tak, aby bylo možné prostřední
díly bez problémů vložit. 2 spojky (D) posuňte přes místo spoje dílů kole-
jnice až ke značkám. Spojky zajistěte tak, že plechový nos ohnete vhod-
ným nástrojem směrem ven.
Montáž kolejnice je ukončena.
Napnutí ozubeného řemene
Ozubený řemen kolejnice napněte natolik, aby byla pružina (1) stlačena jen
zhruba z poloviny.
Musí být možné, aby za běžícího provozu pérovala.
8
9
10
Montáž kolejnice na pohon
1. Zkontrolujte, zda je ozubený řemen usazen na ozubeném kole. Pokud
ozubený řemen při sestavení přece jen sklouzl, ozubený řemen
uvolněte, nasaďte a znovu napněte.
2. Otočte kolejnici (1) a stranou ozubeného kola (2) ji zcela nasaďte na
pohon (3).
3. Zajistěte kolejnici na pohonu oběma upevňovacími třmeny (4) a šrouby
(5).
Volitelně:
Aby se celková délka zkrátila o 140mm, lze pohon umístit odsazený o 90°,
jak je znázorněno na obr. 11. Tím je umožněn přístup a programování z
boku. Odmontujte spínač a instalujte jej na druhý k tomu určený úchyt.
Sejměte gumovou zátku pro utěsnění výstupu kabelu. Poté dále krokem 3.
Tím je montáž pohonu vrat ukončena
11
Instalace pohonu vrat
Určení středu garážových vrat
Při práci nad hlavou je třeba na ochranu očí nosit ochranné brýle.
Aby se zabránilo poškození vrat, musí se deaktivovat všechny
stávající zamykací prvky / zámky.
Aby se zabránilo těžkému poranění, je nutné odmontovat všechna na vrata
napojená lana a řetězy před tím, než instalujete pohon vrat.
Pohon vrat se musí instalovat do výšky minimálně 2,1 m nad podlahou.
Nejprve vyznačte středovou čáru vrat (1). Od tohoto bodu protáhněte čáru
až ke stropu.
Pro instalaci na strop vykreslete vycházeje od této čáry další čáru
uprostřed stropu (2) v pravém úhlu k vratům. Délka cca 2,80 m.
Montáž horního úchytu
UPOZORNĚNÍ: Namontujte kolejnici co nejblíže nad vraty. Maximálně 50
mm nad nejvyšším bodem. V závislosti na typu vrat se může horní hrana
vrat při otevírání o několik cm zvednout.
A. Montáž na stěnu:
Horní úchyt (1) přiložte středem na kolmou středovou čáru (2); jeho dolní
okraj přitom leží na horizontální čáře. Vyznačte všechny otvory pro horní
úchyt. Předem vyvrtejte otvory o průměru 4,5 mm a horní úchyt připevněte
šrouby do dřeva (3).
UPOZORNĚNÍ: V případě montáže na betonový strop / betonový překlad
použijte dodané hmoždinky do betonu (4) a šrouby (3). Velikost otvorů
vrtaných do betonu: 8mm.
B. Montáž na strop:
Kolmou středovou čáru (2) protáhněte až ke stropu a cca 200 mm
podél stropu. Horní úchyt (1) přiložte středem na kolmou značku do
vzdálenosti až 150 mm od stěny. Vyznačte všechny otvory pro horní úchyt.
Vyvrtejte otvory o průměru 4,5 mm a horní úchyt připevněte šrouby do
dřeva (3).
Upevnění pohonu k hornímu úchytu
Může být nutné umístit pohon přechodně výše, aby kolejnice u
vícedílných vrat nenarážela na pružiny. Pohon přitom musí být
buď dobře podepřen (žebříkem), nebo držen druhou osobou.
Položte hnací hlavu na podlahu garáže pod horní úchyt. Kolejnici nadzved-
něte tak, aby otvory upevňovacího dílu a otvory horního úchytu ležely nad
sebou.
Šroub (1) protáhněte otvory a zajistěte maticí(2).
12
12.1
13
14
cs 04/13
Zavěšení pohonu vrat
Vrata úplně otevřete, pohon vrat odložte na vrata (obr. A).
Označené místo (X) podložte kusem dřeva / kartonem.
Pohon musí být dobře připevněn k samonosnému konstrukčnímu prvku
garáže. Jsou ukázány tři příklady instalace (obr. B), i když se může stát,
že žádný z nich přesně neodpovídá vašemu systému.
Závěsné úchyty (1) musí být instalovány pod úhlem, aby zajistily tuhé
vynášení. U omítnutých, obložených nebo zakrytovaných stropů musí být
před instalací pohonu na samonosný konstrukční prvek namontována sta-
bilní kovová konzola (není v rozsahu dodávky). K montáži na betonový
strop použijte dodané hmoždinky do betonu (3). Na obou stranách pohonu
změřte danou vzdálenost mezi pohonem a samonosným konstrukčním
prvkem (nebo stropem). Oba kusy závěsného úchytu seřízněte na potřeb-
nou délku. Poté konec každé montážní konzoly zploštěte a ohněte resp.
zkruťte ji, aby odpovídala montážním úhelníkům. Montážní konzolu nes-
míte ohýbat v místě, kde se nacházejí montážní otvory. Vyvrtejte vodící
otvory 4,5 mm do samonosných konstrukčních prvků (nebo stropu). Úchyty
namontujte šrouby do dřeva (4) na příslušný konstrukční prvek. Zvedněte
pohon; upevněte jej na závěsné montážní konzoly šroubem s maticí (5).
Ujistěte se, že je kolejnice umístěna nad vraty ve středu. ODEBERTE
dřevo. Vytáhněte vrata ručně nahoru. Když narazí na kolejnici, posuňte
upevnění kolejnice výše.
Dbejte, aby kolejnice probíhala vodorovně podél stropu.
Vzdálenost lze upravit nastavenými odstupy otvorů. Přečnívající
konce upevnění na strop lze podle potřeby zkrátit.
Montáž úchytu vrat
Montáž v případě sekčních vrat nebo jednodílných vrat:
Na úchytu vrat (1) se nachází několik otvorů k upevnění. Přiložte úchyt vrat
na střed nahoře na vnitřní straně vrat, jak je vyobrazeno. Vyznačte otvory a
úchyt vrat přišroubujte.
Montážní výšky:
1. Jednodílná vrata nebo sekční vrata s vodicí kolejnicí:
Vzdálenost k horní hraně vrat 0 - 100 mm.
2. Sekční vrata s dvěma vodícími kolejnicemi:
Namontujte do vzdálenosti k horní hraně vrat 100 - 130 mm.
UPOZORNĚNÍ:
Bodem upevnění na vratech musí být rám nebo některé stabilní místo na
panelu vrat. Příp. je třeba je provrtat a sešroubovat, jak je zobrazeno na
obr. B (neobsaženo).
15
16
Upevnění ramene vrat k pojezdu
Rovné rameno vrat je již předem smontované. Zatažením za červené
madlo se pojezd odblokuje od ozubeného řemene a lze jím pohybovat
rukou.
ODBLOKOVÁNÍ:
1. Pokud je to možné, měla by být vrata zcela zavřená.
2. Červené madlo nouzového odblokování zatáhněte dolů.
ZABLOKOVÁNÍ:
Odblokovací mechanismus zabrání, aby se pojezd znovu automaticky
zablokoval. Stiskněte zelený knoflík na pojezdu a při dalším pohybu vrat se
systém opět zablokuje.
Odblokovací úchyt pro nouzové odblokování instalujte do výšky
minimálně 1,8 m.
Připevněte žlutý výstražný štítek odblokování (nálepka) na lano
madla vrat.
17
Elektrická přípojka
Aby se zabránilo ohrožení osob a poškození přístroje, smí se
pohon vrat začít ovládat, až když k tomu byl v tomto návodu dán
výslovný pokyn.
Elektrická zástrčka musí být neustále volně přístupná za účelem odpojení
od sítě.
Připojení osvětleného nástěnného
spínače
Všechny na stěně instalované spínače nebo tlačítka musí být instalovány v
dohledu vrat mimo úsek vrat nebo kolejnice vrat ve výšce 1,5 m. Vedle
těchto spínačů je nutno umístit výstražný štítek na ochranu dětí.
Na zadní straně spínače se nacházejí dvě šroubovací svorky. Ze
zvonkového drátu se odstraní izolace až na cca 6 mm. Dráty
dostatečně daleko od sebe oddělte, abyste bíločervený drát mohli přiipojit
na šroubovací svorku (RED) a bílý drát na svorku (WHT). Osvětlený
nástěnný spínač: Namontujte jej pomocí dodaných šroubů do plechu (3) na
vnitřní stěnu garáže. U montovaných necihlových stěn nebo betonových
stěn předtím vyvrtejte otvory o průměru 5 mm a použijte hmoždinky (6).
Doporučuje se montáž vedle bočního vchodu do garáže mimo dosah dětí.
Zvonkový drát veďte po stěně přes strop až k pohonu vrat. Pro upevnění
drátu použijte sponky k přichycení kabelů (5). Protáhněte zvonkový drát
shora kabelovým kanálkem ke svorce.
Ovládání tlačítkem:
K otevření resp. zavření vrat jej jednou stiskněte. Pro zastavení pohybu-
jících se vrat jej stiskněte znovu.
19
18
cs 05/13
Instalace světelné závory (volitelně)
Po instalaci a nastavení pohonu vrat lze instalovat světelnou závoru. Návod
na instalaci je obsažen v rozsahu dodávky světelné závory.
Volitelná světelná závora zajistí, že vrata jsou otevřena resp. zůstanou
otevřena, jakmile se osoby, zvláště malé děti, nacházejí
v prostoru vrat. Pomocí světelné závory budou zavírající se vrata zvednu-
ta resp. bude zamezeno zavření otevřených vrat, jestliže osoba nacházející
se v prostoru vrat přeruší paprsek čidla.
Světelnou závoru doporučujeme především pro rodiny s malými dětmi.
20
Připojení hnací jednotky
Pohon vrat připojte podle směrnic a předpisů platných v daném místě
k zásuvce s ochranným kontaktem instalované v souladu s předpisy.
UPOZORNĚNÍ:
Se zapnutím pohonu se rovněž krátce zapne osvětlení pohonu.
Nastavení a vyzkoušení vrat
Pohon vrat se smí ovládat jen tehdy, když má ovládající osoba
přehled o celé oblasti vrat, ve které neleží žádné překážky, a když
je pohon vrat řádně nastaven. Nikdo nesmí vraty procházet, dokud
jsou v pohybu. Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou
uvedena mimo provoz všechna zařízení, která nebudou potřeba.
Z dosahu pohybu vrat odstraňte všechny montážní pomůcky a nástroje.
22
21
Nastavení koncových poloh
Koncové polohy jsou polohy, v kterých se vrata zastaví po ukončení pohy-
bu nahoru nebo dolů. Pro nastavení koncových poloh vykonejte následující
programovací kroky. Pohon je vybaven dvěma rychlostmi. Software pohonu
vybere při zaučení vhodnou rychlost automaticky. Sklopná a jednodílná
vrata běží podle předpisů automaticky pomalou rychlostí. Vrata, jejichž
dráha je kratší než 190 cm, běží rovněž pomalu.
ÚVOD
Vaše otevírací zařízení garážových vrat je elektronicky koncipováno tak,
aby se zjednodušila všechna nastavení, jako na příklad nastavení koncov-
ých poloh OTEVŘÍT a ZAVŘÍT. Přitom řídicí přístroje automaticky zazname-
nají potřebnou sílu, kterou pohon potřebuje k zajetí do těchto koncových
poloh.
UPOZORNĚNÍ:
Při výskytu jakékoliv překážky během pohybu nahoru se vrata zastaví.
Při výskytu jakékoliv překážky během pohybu dolů vykonají vrata reverzní
pohyb. Navštivte nás na www.chamberlain.eu nebo smartphonem naskenu-
jte kód, který se nachází na zadní straně návodu, abyste si mohli přehrát
krátké video s návodem k vašemu novému otevíracímu zařízení
garážových vrat.
23
PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKA:
Programovací tlačítka se nachází pod odnímatelným krytem na zadní
straně pohonu (viz obr. 24).
1. Stiskněte hranaté programovací tlačítko a podržte je stisknuté
(mezi tlačítky OTEVŘÍT a ZAVŘÍT), až tlačítko OTEVŘÍT začne blikat.
2. Stiskněte tlačítko OTEVŘÍT a podržte je stisknuté až do dosažení
požadované koncové polohy OTEVŘÍT.
UPOZORNĚNÍ: Tlačítky OTEVŘÍT a ZAVŘÍT lze koncovou polohu velmi
přesně nastavit nebo upravit.
3. Jakmile se vrata nachází v požadované koncové poloze OTEVŘÍT,
stiskněte hranaté programovací tlačítko znovu.
Osvětlení pohonu krátce zabliká a začne blikat tlačítko ZAVŘÍT.
4. Stiskněte nyní tlačítko ZAVŘÍT a podržte je stisknuté až do dosažení
požadované koncové polohy ZAVŘÍT. Ujistěte se, že jste nezajeli příliš
daleko nebo že se kolejnice neprohýbá nahoru.
UPOZORNĚNÍ: Tlačítky OTEVŘÍT a ZAVŘÍT lze koncovou polohu velmi
přesně nastavit nebo upravit.
5. Jakmile se vrata nachází v požadované koncové poloze ZAVŘÍT,
stiskněte hranaté programovací tlačítko znovu.
Osvětlení pohonu krátce zabliká a začne znovu blikat tlačítko OTEVŘÍT.
6. Stiskněte tlačítko OTEVŘÍT. Až vrata dosáhnou nastavené koncové
polohy OTEVŘÍT, začne tlačítko ZAVŘÍT blikat.
UPOZORNĚNÍ: Pokud vrata nezajedou do koncové polohy OTEVŘÍT,
programování se nezdařilo. Vykonejte je pak znovu počínaje krokem 1.
Pokud vrata nezajedou dostatečně daleko, přečtěte si v části 33 „Často
kladené otázky”.
7. Stiskněte tlačítko ZAVŘÍT. Vrata nyní zajedou do nastavené polohy
ZAVŘÍT. Programování je ukončeno.
Zvláštní vybavení (volitelně)
A. Připojení pro dveře ve vratech
Otevřete kryt. Za ním leží rychlopřipojovací svorky.
Připojte zvonkový drát na rychlopřipojovací svorky 4 a 5.
B. Připojení pro blikající světlo
Blikající světlo lze instalovat na jakékoliv libovolné místo.
Příslušné kabely připojte na rychlopřipojovací svorky 6 a 7.
C. Druhé zastavení
Popis funkce:
Poloha druhého zastavení slouží podle typu vrat k částečnému
otevření pro chodce, k větrání nebo částečnému otevření pro domácí
zvířata. Druhé zastavení lze nastavit pro každou libovolnou polohu
vrat v rozsahu obou nastavených koncových poloh garážových vrat.
Aktivace:
UPOZORNĚNÍ: U všech programovacích kroků, u kterých se má
současně stisknout více tlačítek, bezpodmínečně dbejte, aby tak bylo
učiněno pečlivě. Pokud by po současném stisknutí blikala jiná tlačítka
než je popsáno, odpojte pohon na několik sekund od sítě.
Poté začněte s programováním od začátku.
1. Dálkovým ovladačem nebo ovládáním z nástěnné konzoly nechejte
vrata zajet do požadovaného druhého zastavení.
2. Na vašem dálkovém ovladači zvolte ještě neobsazené tlačítko.
3. Současně stiskněte hranaté programovací tlačítko a tlačítko
OTEVŘÍT na 3 sekundy a vyčkejte, než osvětlení pohonu začne
blikat. Poté stiskněte tlačítko, které jste si předtím zvolili na
dálkovém ovladači. Po zaučení dalších dálkových ovladačů
začněte opět krokem 1.
Deaktivace:
1. Zajeďte vraty do polohy ZAVŘENO.
2. Současně stiskněte hranaté programovací tlačítko a tlačítko
OTEVŘÍT na 3 sekundy a vyčkejte, než osvětlení pohonu začne
blikat.
D. Automatické zavření
Popis funkce:
Bezpečnostní světelná závora Chamberlain musí být instalována
podle normy EN60335-1-95.
Aktivace:
Současně stiskněte hranaté programovací tlačítko a tlačítko ZAVŘÍT a
vyčkejte, než osvětlení pohonu začne blikat. 1x stiskněte tlačítko
OTEVŘÍT = 10 sekund doba počítání. Je možné až 180 sekund
(stiskněte 18x). Programování ukončíte stisknutím hranatého pro
gramovacího tlačítka. Během doby, která trvá až do zavírání, bliká
tlačítko ZAVŘÍT.
Deaktivace:
Současně stiskněte hranaté programovací tlačítko a tlačítko ZAVŘÍT a
vyčkejte, než osvětlení pohonu začne blikat. Programování ukončíte
stisknutím hranatého programovacího tlačítka.
cs 06/13
Vyzkoušení automatického bezpečnost-
ního zpětného chodu
Automatický bezpečnostní zpětný chod musí být vyzkoušen.
Při kontaktu s překážkou na zemi vysokou 50 mm garážová
vrata musí zajet zpět. Nesprávné nastavení pohonu vrat může
při zavírání vrat způsobit těžké poranění.
Zkoušku opakujte jednou za měsíc a případně proveďte potřebné
úpravy.
TEST REAKCE NA PŘEKÁŽKU:
Na podlahu pod garážovými vraty položte překážku vysokou 50 mm (1).
Vrata nechejte jet dolů. Vrata musí při kontaktu s překážkou zajet nazpět.
Jestliže se vrata při kontaktu zastaví, nejedou vrata dostatečně daleko
dolů. V takovém případě nově naprogramujte obě koncové polohy.
Jestliže vrata po kontaktu s překážkou vysokou 50 mm zajede zpátky,
překážku odeberte a vrata nechejte jednou kompletně zavřít a otevřít.
Vrata nesmí zajet zpět, když dosáhnou polohy ‚Zavřeno’. Jestliže přesto
zajedou zpět, musí se nově naprogramovat obě koncové polohy.
ZKOUŠKA OTEVŘENÍ: Střed vrat zatižte vahou 20 kg.
Vrata nesmí vyjet nahoru.
Naprogramování dálkového ovládání /
rádiového nástěnného tlačítka (volitelně)
Aktivujte pohon garážových vrat pouze tehdy, pokud se celá garážová
vrata nachází ve vašem zorném poli, nejsou tam žádné překážky, a
pohon je správně nastaven. Nikdo nesmí do garáže vstoupit, resp. z ní
vyjít, zatímco se garážová vrata otevírají nebo zavírají. Nenechávejte
děti používat tlačítka (pokud jsou instalována) nebo dálkové ovládání a
ani je nenechávejte si hrát v blízkosti garážových vrat.
Přijímač a dálkové ovládání vašeho pohonu garážových vrat jsou napro-
gramovány na stejný kód. Při získání dalšího příslušenství dálkového
ovládání je nutné pohon garážových vrat příslušně naprogramovat, aby
odpovídal novému kódu dálkového ovládání.
Naprogramování přijímače na dodatečné kódy dálkových ovladačů pomocí
žlutého kulatého tlačítka učení.
1. Žluté tlačítko učení na pohonu stiskněte a uvolněte. Indikátor učení svítí 30
sekund bez přerušení (1).
2. Podržte stisknuté to tlačítko dálkového ovladače, kterým chcete později
ovládat garážová vrata (2).
3. Tlačítko uvolněte, jakmile osvětlení pohonu začne blikat. Kód je zaučen.
Nyní pohon funguje, když se stiskne tlačítko na dálkovém ovladači. Pokud
uvolníte tlačítko dálkového ovladače dříve, než osvětlení pohonu začne
blikat, pohon se kód nenaučí.
Vymazání všech kódů dálkových ovladačů
Aby bylo možné deaktivovat nežádoucí kódy, musí se nejprve všechny kódy
vymazat. Žluté tlačítko na pohonu podržte stisknuté tak dlouho, dokud
nezhasne osvětlený indikátor učení (zhruba 10 sekund). Tímto vymažete
všechny předtím naučené kódy. Každý požadovaný dálkový ovladač a každý
bezklíčový přístupový systém se musí naprogramovat znovu.
26
24
25
cs 07/13
Upozornění:
- Pokud byla světelná závora přerušena, doba průběhu se zase vynu-
luje (začne od začátku).
- Automatické zavření nefunguje z polohy Druhé zastavení.
- Pohon garážových vrat musí dosáhnout koncové polohy OTEVŘÍT,
aby bylo možné aktivovat Automatické zavření.
Odstraňování poruch:
Problém: Pohon již nefunguje bez světelné závory.
Řešení: Žádná chyba. Správně. Jakmile byla světelná závora jednou
připojena, je nezbytně nutná.
E. Obsazení tlačítek dálkového ovladače pro OTEVŘÍT, STOP nebo
ZAVŘÍT
Popis funkce:
Každé tlačítko dálkového ovladače lze obsadit příkazem OTEVŘÍT,
STOP nebo ZAVŘÍT.
OTEVŘÍT:
Současně stiskněte žluté tlačítko učení a tlačítko OTEVŘÍT a podržte
je stisknuté, než se rozsvítí kontrolka LED. Nyní stiskněte tlačítko na
dálkovém ovladači, kterému má být přiřazen příkaz OTEVŘÍT, a
vyčkejte, dokud osvětlení pohonu nezačne blikat.
STOP:
Současně stiskněte žluté tlačítko učení a hranaté programovací
tlačítko a podržte je stisknuté, než se rozsvítí kontrolka LED. Nyní
stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, kterému má být přiřazen
příkaz STOP, a vyčkejte, dokud osvětlení pohonu nezačne blikat.
ZAVŘÍT:
Současně stiskněte žluté tlačítko učení a tlačítko ZAVŘÍT a podržte je
stisknuté, než se rozsvítí kontrolka LED. Nyní stiskněte tlačítko na
dálkovém ovladači, kterému má být přiřazen příkaz ZAVŘÍT, a vyčke-
jte, dokud osvětlení pohonu nezačne blikat.
F. Rádiem řízený bezklíčový přístupový systém
(jen s rádiovým kódovým zámkem 747REV):
Provozujte vrata s osobním čtyřmístným číselným kódem.
G. Dočasný přístup
(jen s rádiovým kódovým zámkem 747REV):
Lze naprogramovat dočasný kód pro omezený přístup do garáže
(časově omezený přístup nebo s omezeným počtem otevření).
H. Zavírací funkce na jednotlivé tlačítko
(jen s rádiovým kódovým zámkem 747REV):
Bez přístupového kódu lze vrata zavřít z každé polohy (ne otevřít).
I. myQ (jen s internetovým rozhraním 830REV „bránou“ ):
Umožňuje provoz garážových vrat přes internet nebo kompatibilní
mobilní telefon.
J. Kontrolní zařízení garážových vrat
(jen s kontrolním zařízením garážových vrat 829REV):
Umožňuje optickou (kontrolkami LED) a akustickou kontrolu polohy
vrat. Vrata lze zavřít i z tohoto přístroje.
K. Laserový parkovací garáový senzor
(nutná svìtelná závora a laserový parkovací senzor)
Rychlopøipojovací svorky 2 a 3
(bude k dispozici cca od èervence 2013)
Ovládání pohonu vrat
Automatické otevření/zavření vrat:
Pomocí následujících přístrojů lze pohon vrat aktivovat:
Dálkový ovladač: Tiskněte tlačítko tak dlouho, až se vrata uvedou do
pohybu.
Nástěnné tlačítko (pokud je toto příslušenství instalováno): Tiskněte
tlačítko tak dlouho, až se vrata uvedou do pohybu.
Manuální otevření vrat (manuální režim):
Pokud je to možné, měla by být vrata zcela zavřená. Slabé nebo
defektní pružiny mohou způsobit rychlé zapadnutí otevřených vrat,
což může mít za následek věcné škody nebo těžké poranění
osob.
ODBLOKOVÁNÍ: Krátce zatáhněte za červené madlo dolů. Poté otevřete
vrata ručně. Otevřete/zavřete vrata a netáhněte přitom za lano!
ZABLOKOVÁNÍ: Odblokovací mechanismus zabrání, aby se pojezd znovu
automaticky zablokoval. Stiskněte zelený knoflík na pojezdu a při dalším
pohybu vrat se systém opět zablokuje.
Průběh funkce:
Při ovládání pohonu vrat dálkovým ovládáním nebo nástěnným tlačítkem:
- vrata se zavřou, když byla úplně otevřena,
- vrata se otevřou, když byla zavřena,
- vrata se zastaví, když se právě otevírá nebo zavírá,
- vrata se pohybují opačným směrem, než je naposledy vykonávaný
pohyb, když jsou částečně otevřena,
- vrata zajedou zpátky do otevřené polohy, když při zavírání narazí na
překážku,
- vrata se zastaví, když při otevírání narazí na překážku.
- světelná závora (volitelně): Pomocí světelné závory budou zavírající se
vrata zvednuta resp. bude zamezeno zavření otevřených vrat, jestliže
osoba nacházející se v prostoru vrat přeruší paprsek čidla.
- MULTIFUNKČNÍ NÁSTĚNNÁ KONZOLA (volitelně)
K otevření resp. zavření vrat jednou stiskněte velké tlačítko (1).
Pro zastavení pohybujících se vrat jej stiskněte znovu.
Ovládání osvětlení
Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení pohonu stiskněte tlačítko (2) s nápisem
LIGHT. Pokud se vrata otevřou nebo zavřou, nemá toto tlačítko žádný vliv
na osvětlení pohonu. Pokud zapnete světlo a poté aktivujete pohon vrat,
světlo zůstane zapnuté 2,5 minuty. Pro dřívější vypnutí světla stiskněte
tlačítko znovu.
Osvětlení pohonu se zapne v následujících případech:
1. první zapnutí pohonu vrat (krátké)
2. přerušení elektrického napájení (krátké)
3. při každém zapnutí pohonu vrat.
Světlo se po 2 1/2 minutě opět automaticky vypne.
Upevnění výstražných štítků (obr. 28)
cs 08/13
Čištění a údržba
Před ošetřováním, čištěním a příslušnými pracemi na údržbě
musí být elektrická zástrčka vytažena.
Nebezpečí úderu proudem!
Ošetřování pohonu vrat
Řádná instalace zajistí optimální funkci pohonu vrat s minimální náročností
údržby. Není nutné dodatečně mazat. Hrubá špína v kolejnici může mít
negativní dopad na funkci a je nutné ji odstranit.
Čištění
Měkkou, suchou utěrkou vyčistěte hnací hlavu, nástěnný spínač a dálkový
ovladač. Nepoužívejte žádné tekutiny.
Údržba
Zařízení, především kabely, pružiny a upevňovací díly, je nutné
často kontrolovat na výskyt známek opotřebení, poškození nebo
nedostatečného vyvážení.
Nepoužívejte je, když se musí vykonat práce na opravách nebo nastavení,
protože chyba v zařízení nebo špatně vyvážená vrata mohou způsobit
poranění.
Jednou měsíčně:
Znovu vyzkoušejte automatický bezpečnostní zpětný chod, a pokud je
třeba, znovu jej nastavte.
Vyzkoušejte ovládat vrata ručně. Jestliže vrata nejsou vyvážená nebo se
zasekávají, obraťte se prosím na servisní službu.
Zkontrolujte úplné otevření resp. zavření vrat. Případně znovu nastavte
koncové spínače a/nebo sílu.
Dvakrát ročně:
Zkontrolujte napnutí pásů. Přitom nejprve odpojte pojezd od pohonu.
Případně napnutí ozubený řemen upravte.
Jednou ročně: (Na vratech):
Namažte kolečka vrat, ložiska a klouby. Pohon vrat není nutné
dodatečně mazat.
Nastavení koncových spínačů a síly:
Tato nastavení je třeba při instalaci pohonu zkontrolovat a řádně vykonat.
Následkem klimatických vlivů se na provozu pohonu vrat mohou projevit
drobné změny, které je třeba odstranit novým nastavením. Může k nim dojít
především v prvním roce provozu.
Pečlivě postupujte podle pokynů k nastavení koncových spínačů a síly
a po každém novém nastavení opětovně vyzkoušejte automatický
bezpečnostní zpětný chod.
30
30.1
28
29
27
Výměna baterií dálkového ovladače
Baterie dálkového ovladače:
Baterie v dálkovém ovladači mají nesmírně dlouhou životnost. Až se
vysílací rozsah sníží, musí se baterie vyměnit. Na baterie se nevztahuje
záruka.
Respektujte zde následující pokyny o bateriích:
Baterie se nesmí likvidovat v rámci domácího odpadu. Každý spotřebitel
má ze zákona povinnost baterie řádně likvidovat
v k tomu určených sběrných střediscích.
Nikdy opětovně nenabíjejte baterie, které jsou k tomu nevhodné.
Nebezpečí výbuchu!
Uchovávejte baterie mimo dosah dětí, nesmíte je zkratovat nebo rozebírat.
Ihned vyhledejte lékaře, jestliže byla baterie spolknuta.
Podle potřeby vyčistěte kontakty baterie a přístroje, než baterii vložíte.
Vybité baterie bezodkladně z přístroje odstraňte!
Zvýšené nebezpečí výtoku!
Nikdy baterie nevystavujte nadměrnému teplu, jako je slunečný svit, oheň
nebo podobně!
Hrozí zvýšené nebezpečí výtoku!
Nesmí dojít ke kontaktu s kůží, očima a sliznicemi. Místa smáčená kyseli-
nou z baterie ihned opláchněte velkým množstvím studené vody
a bezodkladně vyhledejte lékaře.
Vždy vyměňujte všechny baterie současně.
Vkládejte jen baterie stejného typu, nepoužívejte rozdílné typy nebo
použité a nové baterie dohromady.
Při delším nepoužívání baterie z přístroje vyjměte.
Výměna baterie:
Pro výměnu baterie otevřete kryt na zadní straně šroubovákem. Sejměte
kryt a vyjměte pod ním ležící řízení. Posuňte baterii na bok a vyjměte ji.
Při zasunutí nové baterie dávejte pozor na polaritu.
Dálkový ovladač zase smontujte.
POZOR!
Nebezpečí výbuchu při neodborné výměně baterie. Vyměňujte jen za
totožný nebo rovnocenný typ (objednací číslo 10A20-WH).
Osvětlení pohonu
Osvětlení pohonu LED má velmi dlouhou životnost a je bezúdržbové. Kryt
světla nelze sejmout.
31
Likvidace
Obal se skládá z materiálů, které neohrožují životní prostředí. Lze jej
vyhodit do kontejnerů pro recyklaci v místě bydliště. Podle směrnice
EU 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
musí být tento přístroj po použití řádně zlikvidován, aby byla zajištěna
recyklace použitých materiálů.
O možnostech takovéto likvidace informuje správa obcí a měst.
32
cs 09/13
Často kladené otázky
1. Pohon vrat nelze dálkovým ovládáním zapnout:
Je pohon připojen k elektrickému napájení? Jestliže se lampa připojená
do zásuvky nezapne, zkontrolujte pojistku nebo vypínač proti přetížení.
(Některé zásuvky se zapínají nástěnným spínačem.)
Jsou všechny zámky vrat deaktivovány? Viz bezpečnostní pokyny
Musí svítit kontrolní dioda LED na dálkovém ovladači, když se tlačítko
stiskne? Jinak je buďto prázdná baterie, dálkový ovladač defektní nebo
je příliš vzdálen od pohonu.
Vyzkoušejte provoz s novou baterií.
Jestliže máte dva resp. více dálkových ovladačů, z kterých jen jeden fun-
guje, zkontrolujte naprogramování přijímače.
Nachází se pod vraty sníh nebo led? Pak jsou vrata možná přimrzlá
k zemi. Případné překážky odstraňte.
Je možné, že je defektní pružina vrat. Ta musí být vyměněna odborným
pracovníkem.
2. Vysílací rozsah dálkového ovladače je příliš malý:
Je vložena baterie? Vložte novou baterii.
Vyzkoušejte dálkové ovládání na jiném místě ve vozidle.
Vysílací rozsah se snižuje v případě kovových vrat, hliníkového nebo
kovového obložení.
3. Vrata zajedou zpátky bez zřejmého důvodu:
Jsou vrata něčím omezována? Zatáhněte za ruční odblokování
a ovládejte vrata ručně. Jestliže vrata nejsou vyvážená nebo se zaseká-
vají, obraťte se prosím na servisní službu.
Znovu naprogramujte vynaloženou sílu a dráhu pohonu.
Odkliďte led nebo sníh ze zavíracího prostoru vrat.
Jestliže vrata při dosažení polohy vrat ‚Zavřeno’ zajedou zpátky, je nutné
nastavit koncový spínač pro tuto polohu vrat.
Po ukončení každého nastavení je nutné znovu vyzkoušet automat-
ický bezpečnostní zpětný chod:
Není neobvyklé, že je občas potřeba znovu nastavit koncové polohy.
Zvláště následkem klimatických vlivů se může nastavení dráhy vrat
změnit.
4. Garážová vrata se otevírají a zavírají sama od sebe:
Všechny dálkové ovladače vymažte a poté naprogramujte znovu.
Viz „Programování dalších dálkových ovladačů“.
Zaseklo se tlačítko dálkového ovládání v poloze „ZAP“?
Používejte jen originální dálková ovládání! Při použití cizích produktů
dochází k poruchám.
Tlačítko dálkového ovládání bylo omylem stisknuto (taška).
Kabel nástěnného spínače je poškozen (na zkoušku jej odeberte).
Příslušenství připojené k pohonu vyvolává jízdu (na zkoušku je ode-
berte).
5. Vrata se nezavřou úplně:
Znovu naprogramujte dráhu pohonu. Zkontrolujte mechanické kon-
strukční součásti, zda se nezměnily, např. ramena vrat a kování.
Po každém novém nastavení polohy vrat ‚Zavřeno’ je nutné znovu
vyzkoušet funkčnost automatického bezpečnostního
zpětného chodu.
33
30.2
cs 10/13
6. Vrata se sice otevřou, avšak nezavřou se:
Pokud je instalována, musí se zkontrolovat světelná závora. Jestliže bliká
dioda LED na světelné závoře, je třeba upravit vyrovnání.
Zkontrolujte funkčnost dálkového ovladače a nástěnného spínače.
7. Osvětlení pohonu se nezapne:
Otevřete nebo zavřete vrata. Osvětlení zůstane 2,5 minuty zapnuto.
Odpojte pohon od sítě a opět jej připojte. Osvětlení se na několik minut
zapne.
• Není proud.
8. Osvětlení pohonu se nevypne:
Odpojte pohon krátce od elektrického napájení a akci opakujte.
2,5 minut ještě neuplynulo.
9. Motor zavrčí nebo se rozjede krátce, poté ale nefunguje:
Pružiny garážových vrat jsou defektní. Vrata zavřete a tažením za madlo
oddělte pojezd od pohonu (ruční odblokování). Otevřete a zavřete vrata
ručně. Jestliže jsou vrata řádně vyvážena, budou v každém bodě dráhy
držena pouze samotnými pružinami vrat. Pokud tomu tak není, obraťte
se na servisní službu.
Jestliže se tento problém vyskytne při prvním uvedení do provozu, jsou
vrata možná zamčena. Zámek vrat deaktivujte.
Odblokujte pohon od vrat a vyzkoušejte jej bez vrat. Když jsou vrata
v pořádku, případně znovu naprogramujte vynaloženou sílu a dráhu
pohonu.
10. Pohon běží jen jedním směrem:
Pružiny vrat jsou možná defektní nebo vrata mají v jednom směru těžký
chod.
Jestliže jsou vrata v pořádku, znovu naprogramujte vynaloženou sílu a
dráhu pohonu.
11. Ozubený řemen na kolejnici klape:
Změňte napnutí pásů. Většinou je příčinou příliš silně napnutý ozubený
řemen. Pružina na napínacím zařízení kolejnice nesmí být úplně stlačena.
Vrata neběží rovnoměrně a uvádí pohon do vibrací. Zlepšete chod vrat.
12. Pohon vrat se kvůli výpadku proudu nespustí:
Tažením za madlo oddělte pojezd od pohonu (ruční odblokování). Vrata
lze nyní otevírat a zavírat ručně. Jestliže bude pohon vrat znovu
aktivován, zapne se zase také pojezd.
Pokud je instalováno, bude pojezd při výpadku proudu oddělen od
pohonu pomocí externího nouzového odblokování zvenčí garáže.
13. Vrata se vrací, jakmile byla síla zaučena:
Pozorujte kolejnici, zda se ohýbá. Pohon potřebuje mnoho síly, aby vraty
pohnul. Vrata opravte nebo správně namontujte.
Vrata jsou velmi těžká nebo ve špatném stavu. Zavolejte odborníka.
14. Kolejnice na pohonu se ohýbá:
Vrata jsou těžká, velmi těžká, s těžkým chodem nebo ve špatném stavu.
Zavolejte odborníka.
Vibrování kolejnice během jízdy je známkou nerovnoměrně fungujících
vrat s neustále se měnícím příkonem. Zavolejte odborníka, příp. vrata
namažte. Pomoci může další závěs na kolejnici.
15. Pohon „běží“ (motor se slyšitelně otáčí), ale pojezd se nepohybu-
je:
Pojezd je odblokován od pohonu.
U nové instalace: Při montáži motoru a kolejnice nebyla nainstalována
předmontovaná adaptérová objímka mezi hřídelem motoru a kolejnicí.
Tato objímka je předem namontovaná z výroby, lze ji však odebrat. Když
stojíte za pohonem, můžete pozorovat, zda se ozubené kolo v kolejnici
otáčí nebo se otáčí jen motor.
U nové instalace: Ozubený řemen sklouzl z ozubeného kola v kolejnici.
Když stojíte za pohonem, můžete vidět ozubené kolo.
Po dlouhém používání: Je odblokování defektní nebo trvale uvolněno?
Po dlouhém používání: Objímka mezi kolejnicí a motorem nebo motorová
převodovka je defektní.
16. Vrata se odblokují sama z pojezdu a zůstanou stát.
Jestliže je instalováno externí odblokování při výpadku proudu, je nutné
vyzkoušet, zda se odblokování během otevírání vrat napíná a odblokuje.
Pozorujte mechanismus a příp. jej novu nastavte.
Madlo odblokování se nesmí zachytávat o jiné předměty.
17. Nastavení síly
Tlačítko pro nastavení síly leží pod krytem na zadní straně pohonu.
Při zaučení síly se nastaví síla potřebná k otevření a zavření vrat.
1. Otevřete kryt na zadní straně pohonu.
2. Dvakrát stiskněte žluté tlačítko učení, abyste vstoupili do režimu
učení síly. LED a tlačítko OTEVŘÍT blikají. Stiskněte tlačítko OTEVŘÍT.
Vrata se nyní pohybují do koncové polohy otevření a načtou přitom
potřebnou sílu. Jakmile byla dosažena koncová poloha OTEVŘÍT,
začnou LED a tlačítko ZAVŘÍT blikat. Stiskněte tlačítko ZAVŘÍT. Vrata
se nyní pohybují do koncové polohy ZAVŘÍT a načtou přitom potřebnou
sílu.
cs 11/13
TABULKA DIAGNOSTIKY
Pohon garážových vrat je vybaven diagnostickou funkcí. Tlačítka OTEVŘÍT a ZAVŘÍT na řízení blikají. Spočítejte počet „bliknutí“ daného tlačítka mezi
dvěma přestávkami v blikání. Je vždy signalizována událost, ke které došlo naposledy.
INDIKÁTOR
Tlačítko Tlačítko
OTEVŘÍT ZAVŘÍT
11
12
13
14
15
16
2 1-5
32
4 1-4
45
46
SYMPTOM
Pohon nezavírá a bliká osvětlení na
pohonu.
Pohon nezavírá a bliká osvětlení na
pohonu.
Nástěnný spínač nefunguje.
Pohon garážových vrat nezavírá a
bliká osvětlení na pohonu.
Vrata se pohnou jen o několik cm,
zastaví se nebo vykonají reverzní
pohyb.
Žádný pohyb, jen „kliknutí“
Pohon vrčí, ale nevykonává pohyb.
Vrata se pomalu pohybují do jiné
polohy, jakmile se pohon vypnul.
Žádný pohyb.
Nelze načíst polohu vrat OTEVŘÍT-
ZAVŘÍT.
Vrata nezajedou úplně do naučené
koncové polohy.
Pohon se pohne jen o několik cm a
zastaví se nebo vykoná reverzní
pohyb.
Vrata se nezavřou úplně a vykonají
reverzní pohyb.
ŘEŠENÍ
Světelné závory byly odstraněny (příslušenství), jsou přerušeny nebo špatně připojeny
svorkami.
Na připojené světelné závoře nastala porucha kabelu nebo kabely jsou připojeny obrá-
ceně.
Porucha kabelu v nástěnném spínači nebo je připojen obráceně.
Na zkoušku položte nový kabel, pokud nelze poruchu nalézt.
V oblasti světelné závory se nachází překážka nebo světelná závora není správně
vyrovnaná. Červené diody LED na světelných závorách blikají, protože není zajištěna
správná funkce.
Vrata jdou ztuha / jsou defektní. Otevřete nebo zavřete vrata ručně a funkčnost vrat
nechejte zajistit odborníkem (oprava).
Vrata jsou mechanicky zablokovaná, zamčena nebo jsou defektní pružiny na vratech.
Vrata odjistěte od pohonu a vyzkoušejte funkci pohonu.
Jako výše
Vrata defektní, těžká nebo nevyvážená a je nutná oprava
Řízení defektní. Obraťte se na odborníka.
Viz „Často kladené otázky“ bod 15.
Vrata defektní nebo jdou velmi ztuha. Vrata odjistěte a vyzkoušejte.
Znovu načtěte dráhu.
Viz „Často kladené otázky“ bod 15.
Světelné závory nejsou správně vyrovnané nebo byly na krátkou dobu přerušeny
překážkou. Je možné, že se překážka objevuje jen během jízdy.
cs 12/13
INDIKÁTOR
Tlačítko Tlačítko
OTEVŘÍT ZAVŘÍT
51
55
61
SYMPTOM
Připojení 1+2 pro nástěnný spínač je
spojeno nakrátko na déle než 4
sekundy.
Příliš nízké napětí.
Je dosaženo maximální počtu
dálkových ovladačů.
ŘEŠENÍ
Porucha kabelu v přívodu. Kabel neveďte vedle napětí 230 Voltů nebo ve stejné trubce.
Na zkoušku položte nový kabel.
Elektrické napětí je/bylo příliš nízké. Připojená baterie je prázdná. Není dostatečné
elektrické napájení.
Je naprogramováno příliš mnoho dálkových ovladačů a řízení vymazalo dálkový
ovladač naprogramovaný nejdříve a nahradilo jej ovladačem naprogramovaným
naposledy.
Volitelné příslušenství
1. TX4RUNI - 4-kanálová dálkový ovladač
2. 128REV - dvoukanálová rádiová nástěnná tlačítka
3. 747REV - rádiový kódový zámek
4. 830REV - myQ Starter Kit (internetové rozhraní „brána” + světelná závora)
5. 829REV - kontrolní zařízení garážových vrat
6. 1REV - nouzové odblokování
7. 1702REV - nouzové odblokování
8. 75REV - osvětlený nástěnný spínač
9. FLA-1LED - blikající lampa
10. 771REV - světelná závora
11. 41REV - klíčový spínač (montáž na omítku)
12. 16200LM - Přiepínač dvířiek ve vratech
34
cs 13/13
Náhradní síly / Záruka
Viz na www.chamberlain.eu nebo se obraťte na vašeho prodejce.
Viz také v záruční knížce dodávané s přístrojem.
36
Technické údaje
Vstupní napětí . . . . . . . . . . . . . . .230-240 VAC, 50 Hz
Max. tahová síla . . . . . . . . . . . . .700 N (COMFORT),
1000 N (PREMIUM)
Standby (při zavřených vratech) .0,8 W
Motor
Typ motoru . . . . . . . . . . . . . . . . .DC převodový motor s trvalým mazáním
Hlučnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54dB
Druh pohonu . . . . . . . . . . . . . . . .ozubený řemen
Délka dráhy vrat . . . . . . . . . . . . .nastavitelná
Rychlost otevírání, . . . . . . . . .160 mm/s (COMFORT),
200 mm/s (PREMIUM)
Osvětlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zapnuto, když se pohon spustí, vypne se
2-1/2 minuty po zastavení.
Tyčoví vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nastavitelné rameno vrat, tažné lano pro
odblokování pojezdu
Bezpečnost
Osobně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stisknutí tlačítka a automatické zastavení
při chodu dolů / stisknutí tlačítka a auto-
matické zastavení při chodu nahoru.
Elektronicky . . . . . . . . . . . . . . . . .Automatické zaučení síly
Elektricky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ochrana proti přetížení transformátoru a
kabeláž na nízké napětí pro nástěnnou
konzolu.
Nastavení koncových spínačů . .optické rozpoznání počtu otáček a polohy
vrat.
Nastavení koncových spínačů . .mechanické čidlo otáček /
Passpoint detektor
Nastavení koncových polohel . . .elektronicky
Soft start / soft stop . . . . . . . . . . .všechny modely
Rozměry
Délka (celkem) . . . . . . . . . . . . . .3200 mm
Potřebná vzdálenost od strop . . .30 mm
Zavěšené závaží . . . . . . . . . . . . .~12 kg
Přijímač
Paměťový registr . . . . . . . . . . . . .180
Provozní frekvence . . . . . . . . . . .6 pásem (433 MHz / 868 MHz)
UPOZORNĚNÍ: Společnost Chamberlain výslovně doporučuje u všech
pohonů garážových vrat instalovat světelnou závoru!
35
37
B. P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
February 2013
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě
Uvedené automatické otevírací zařízení garážových vrat
splňuje příslušené úseky norem EN 55014-1 (2006), EN
55014-2 (2008), EN 61000-4-2 (2009), EN 61000-4-3
(2008), EN 61000-4-4 (2004), EN 61000-4-5 (2007),
EN 61000-4-6 (2009), EN 61000-4-11 (2004), EN 62233
(2008), EN 300220-1 (V2.3.1), EN 300220-2 (V2.1.2), EN
60335-1 (2010), EN 60335-2-95 (2004) podle ustanovení a
všech doplňků evropských směrnic 2004/108/EHS,
2006/95/EHS, 2006/42/EHS a 1999/5/ES;
Modell: ...............................................ML700EV, ML1000EV
S./N.: .........................................xxxxx000001 - xxxxx99999
Výrobce Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
Všechny technické archivované údaje pro pohon a
příslušné příslušenství uchovává společnost Chamberlain
GmbH a v případě potřeby je na vyžádání poskytuje
úřadům.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286

Chamberlain ML1000EV, ML700EV Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro