Ryobi RBV26 Návod k obsluze

Kategorie
Sekačky na trávu
Typ
Návod k obsluze
122
eština(Peklad z originálních pokyn)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
CS
HU RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
ÚVOD
Tento výrobek má mnoho vlastností, které vám více
zpíjemní a usnadní práci.
Bezpenost, výkon a
spolehlivost byli hlavní prioritou pi návrhu tohoto výrobku,
výsledkem je snadná údržba a obsluha.
VŠEOBECNÁ BEZPENOSTNÍ PRAVIDLA
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:
Tento výrobek je navržen pro sekání ostrých svislých okraj
podél cest, píjezdových cest nebo na hranicích záhon.
Je pouze vhodný pro sekání v tráv nebo jiné mkké
zelené vegetaci. Není vhodný pro sekání v jakémkoliv
jiném smru krom svislého nebo jakéhokoliv jiného
materiálu krom trávy nebo jiné mkké zelené vegetace.
Není uren pro používání s elektrickou pohánnou hlavou.
VAROVÁNÍ:
Pette a pochopte všechny pokyny.
Nedodržení všech pokyn uvedených níže
mže zpsobit úraz elektinou požár a/nebo
otravu oxidem uhelnatým, který zpsobuje smrt
nebo vážná poranní osob.
Nenechávejte dti nebo neproškolené osoby
používat tento pístroj.
Nikdy motor nespouštjte ani nepoužívejte
v uzavených místností; vdechování zplodin mže
usmrtit.
Vždy noste ochranu oí s postranními štíty
oznaenou znakou sluitelnosti s EN 166 spolu
s ochranou sluchu. Pochybení tak mže zpsobit
vniknutí cizího tlesa do oí a zpsobit jiná možná
vážná poranní osob.
Všechny pihlížející, dti a zvíata udržujte ve
vzdálenosti alespo 15 m.
Noste silné kalhoty, dlouhé rukávy, boty a rukavice.
Nenoste volný odv, kraasy, sandály, jakékoliv
šperky nebo nechote bosí.
Pro snížení nebezpeí poran
ní spojená s natažením
pedmt do rotujících díl, n enoste volný odv, šály,
etízky kolem krku a podobné. Dlouhé vlasy si svažte
nad rameny, aby se nemohly zaplést do rotujících
díl.
Nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem
drog, alkoholu nebo lék.
Neprovozujte pi slabém osvtlení.
Udržujte všechny ásti tla mimo pohyblivé díly a
všechny horké plochy nástroje.
V prašných prostedích noste respirátor pro snížení
nebezpeí poranní spojených s vdechováním
prachu.
Ped každým použitím si zkontrolujte pracovní
oblast. Odstrate všechny pedmty, napíklad
kameny, rozbité sklo, dráty nebo strunu, které se
mohou vymrštit nebo zamotat do pístroje.
Udržujte bezpené postavení a rovnováhu.
Nepeceujte se. Peceování mže mít za následek
ztrátu rovnováhy nebo vystavení horkým plochám.
Nástroj nikdy neprovozujte bez mížky lapae jisker;
tato mížka je umístna uvnit tlumie.
Ped uložením nechejte motor vychladnout.
Používejte pouze píslušenství a náhradní díly  rmy
Ryobi. Zanedbání mže zapíinit slabý výkon nebo
pípadné poranní.
Nástroj udržujte podle pokyn k údržb v tomto
návodu k obsluze
Ped každým použitím pístroje zkontrolujte
dotaženost upevovatel, prsak paliva, atd.
Vymujte vadné díly.
Ped ištním, opravou nebo kontrolou vypnte
motor a pokejte, a ž se všechny pohyblivé díly
zastaví. Odpojte zapalovací kabel a udržujte jej dál
od sví
ky, aby se zabránilo spuštní.
Fukar/vysava musí být opravován pouze odborným
opraváem s píslušnou technickou kvali kací.
Neodborná údržba nebo opravy provádné
svépomocí mohou být píinou úrazu nebo
poškození nástroje.
Pi údržb používejte pouze originální náhradní díly
shodné s pvodním fukarem/vysavaem. Použití
nedovolených díl mže zpsobit nebezpeí úrazu
nebo poranní uživatele nebo poškození výrobku.
Nepoužívejte na žebíku, steš, strom i jiné
nestabilní ope. Stabilní postavení na pevné
ploše umožuje lepší ovládání fukaru/vysavae
v neoekávaných situacích.
ZVLÁŠTNÍ BEZPENOSTNÍ PEDPISY
Bhem používání funkce foukání vždy držte fukar/
vysava ve vaší pravé ruce. Podívejte se do pokynu
Obsluha dále v návodu pro správnou polohu bhem
používání funkce foukání a doplující informace.
Pro snížení nebezpeí ztráty sluchu spojeného
s hladinou (hladinami) hluku je vyžadována ochrana
sluchu.
Pro snížení nebe zpeí poranní spojeného
s kontaktem s rotujícími díly zastavujte motor ped
instalací nebo demontáží doplk. Nepoužívejte
bez ádn namontovaného(-ých) chránie(-). Vždy
odpojujte zapalovací svíku ped provádním údržby
nebo zpístupnním jakýchkoliv pohyblivých díl.
Trysku fukaru nikdy nesmujte na osoby ani domácí
zvíata.
Nikdy neuvádjte nástroj do chodu bez
nainstalovaných trubic fukaru. V nástroji se nachází
zabezpeovací zaízení, které se aktivuje, pokud
není trubice namontována, v dsledku toho pak
nástroj nelze spustit.
Nikdy neumisujte pedmty dovnit trubic fukaru.
960413007-01.indd 122960413007-01.indd 122 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
123
eština(Peklad z originálních pokyn)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
CS
HU RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
P oužívejte pouze v souladu s popisem v tomto
návodu k obsluze.
Nepoužívejte vysava bez namontovaného sbrného
vaku; létající materiál mže zpsobit vážné poranní.
Ped použitím vždy sbrný vak celý uzavete.
Rotující lopatky hnacího kola mohou zpsobit vážné
poranní. Zastavte motor a ujistte se, že jsou
lopatky hnacího kola zastaveny ped otevením
dvíek vysavae nebo pi instalaci/výmn trubic.
Nevklád ejte ruce i cizí pedmty do trubic vysavae,
když jsou namontovány na nástroji.
Nikdy neuvádjte nástroj do chodu bez ádn
pipevnných doplk. Když nástroj používáte jako
fukar, vždy nainstalujte trubice fukaru a zavete
dvíka. Když nástroj používáte jako vysava, vždy
nainstalujte trubice vysavae a sbrný vak. Ujistte
se, že je sbrný vak zcela zapnut, zabráníte tak
vylétávání materiálu b
hem chodu vysavae.
(Poznámka: v nástroji se nachází zabezpeovací
zaízení, které se aktivuje, pokud není trubice
namontována, v dsledku toho pak nástroj nelze
spustit).
Vyhnte se situacím, pi kterých by se mohl ohe
dotýkat sbrného vaku. Nepoužívejte v blízkosti
oteveného ohn. Nevysávejte horký popel z ohniš,
rošt, atd. Nevysávejte dokouené doutníky nebo
cigarety, dokud popel zcela nezchladne.
PALIVO
Palivo je velmi holavá látka. Bute opatrní bhem
používání paliva, snížíte možnost vážného poranní
osob.
Palivo skladujte v chladných, dobe vtraných
místech, bezpen mimo zaízení produkující jiskry
a/nebo plameny.
Palivo skladujte v nádobách urených pro tento úel.
Doplování vždy provádjte venku, nekute pi
doplování.
Palivo doplujte ped spuštním motoru. Nikdy
nesundávejte víko palivové nádrže nebo nedoplujte
palivo, když agregát bží, nebo když je motor horký.
Pi manipulaci s palivem nekute.
Míchejte a ukládejte palivo v nádob urené pro
palivo.
Palivo míchejte ve v enkovním prostoru, kde se
nevyskytují jiskry ani plameny.
Pomalu odšroubujte uzávr palivové nádrže, aby
došlo k pomalému vyrovnání tlaku, a aby se palivo
nerozlilo kolem uzávru.
Po naplnní nádrže uzávr pevn zašroubujte.
Pípadné rozlité palivo utete. Pesute se o 9 m od
místa doplnní ped spuštním motoru.
Rozlité palivo za žádných okolností nezapalujte.
Pi manipulaci s palivem bute opatrní, aby nevznikl
požár a abyste se nepopálili. Palivo je velmi holavá
látka.
Pokud se palivo vylilo, nepokoušejte se motor spustit,
ale pesute stroj mimo oblast vylití a zabrate tvorb
jakéhokoliv zdroje zapálení, dokud se všechny páry
paliva nerozptýlí.
Vracejte bezpen všechna víka pro palivové nádrže
a nádoby.
Vyprázdnte nádrž pro palivo do nádoby pro benzín
a zajist
te proti nežádoucímu pemisování ped
pevozem ve vozidle.
Když vyléváte nádrž pro palivo, použijte schválenou
nádobu pro skladování paliva v dobe vtrané
místnosti.
Ped doplováním paliva si vyberte prázdnou plochu,
vypnte motor a nechte jej vychladnout.
Uschovejte tyto pokyny. Dívejte se na n asto a
používejte je pro pouení ostatních, kteí budou
používat tento nástroj. Uschovejte si tento návod,
abyste se k nmu mohli v budoucnosti vrátit.
Noste bhem provozu tohoto výrobku ochranu
sluchu. Blízký provoz podobných nástroj zvyšuje
nebezpeí poranní.
Uvdomte si, že použití ochrany sluchu snižuje vaši
schopnost slyšet varování (poplachy nebo výkiky).
Obsluha si musí být tohoto vdoma a platí speciální
upozornní, aby si všímala události v jeho pracovní
oblasti.
Bylo zjištno, že vibrace z runích pracovních
nástroj mohou u nkterých osob pispívat ke stavu
tzv. Raynaud’s Syndrome (Raynaudovu syndromu).
Mezi jeho píznaky patí brnní, necitlivost a zbleni
prst, patrné obvykle po pobytu v chladu. Vdci se
domnívají, že k rozvinutí tchto p
íznak pispívají
ddiné faktory, pobyt v chladu a vlhku, strava,
kouení a pracovní návyky. Uživatel mže omezit
pípadné psobení vibrací použitím vhodných
opatení:
a) Za chladného poasí se teple oblete. Pi práci s
nástrojem si navléknte rukavice, abyste udrželi
ruce a zápstí v teple. Bylo zjištno, že chladné
poasí je hlavním faktorem pispívajícím k
Raynaud’s Syndrome (Raynaudovu syndromu).
b) Bhem práce si v pravidelných intervalech
zacvite, abyste zvýšili krevní obh.
c) Zaazujte asté pracovní pestávky. Omezte dobu
práce za den.
Jakmile pocítíte nkterý z výše uvedených píznak
tohoto syndromu, okamžit perušte práci a
vyhledejte lékae.
Abyste zabránili nebezpeí inhalace prachu,
lehce navlhete pracovní oblast ped vysáváním a
ofukováním.
Používejte hráb nebo košt pro uvolnní tžkých
usazenin nebo jiného odpadu ped použitím fukaru.
Noste ochrannou helmu, kde hrozí nebezpeí pádu
pedmt.
960413007-01.indd 123960413007-01.indd 123 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
124
eština(Peklad z originálních pokyn)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
CS
HU RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
SYMBOLY
Nkteré z následujících symbol mohou být použity na tomto výrobku. Prostudujte si je prosím a naute se jejich
význam.
ádný výklad tchto symbol vám umožní s tímto výrobkem pracovat lépe a bezpenji.
SYMBOL NÁZEV POJMENOVÁNÍ / VYSVTLENÍ
Bezpenostní výstraha Oznauje potenciální riziko nehod a úraz osob.
tení návodu k obsluze
Pro snížení nebezpeí poranní musí uživatel ped použitím tohoto
výrobku peíst a pochopit návod k použití.
Noste ochranu sluchu a oí.
Noste vždy ochranu oí s postranními štíty, která je oznaena shodou s
EN 166 jako i ochranu sluchu, když obsluhujete toto zaízení.
Dvíka vysavae Nespouštjte nástroj, pokud jsou dvíka vysavae nezajištna.
Dlouhé vlasy Nebezpeí vtažení dlouhých vlas do vstupu vzduchu.
Trubice fukaru Nástroj nespouštjte, pokud nejsou trubice namontovány.
Volný odv Nebezpeí vtažení volného odvu do vstupu vzduchu.
Benzín a mazivo
Používejte bezolovnatý benzín vhodný pro motorová vozidla
s oktanovým íslem 91 [(R + M) / 2] nebo vyšší. Tento výrobek je
pohánn 2-dobým motorem a vyžaduje pedmíchanou sms benzínu
a oleje pro 2-dobé motory.
Udržujte pihlížející stranou
Všechny pihlížející, obzvlášt dti a zvíata, udržujte ve vzdálenosti
alespo 15 m od pracovní oblasti.
Odraz Nebezpeí prudkého odražení pedmtu.
Následující signální slova a významy jsou vhodné pro vysvtlení úrovní nebezpeí spojených s tímto výrobkem.
SYMBOL SIGNÁL VÝZNAM
NEBEZPEÍ:
Oznauje bezprostedn rizikovou situaci, které je teba pedejít, jinak bude jejím
následkem smrt nebo vážné zranní.
VAROVÁNÍ:
Oznauje možnou rizikovou situaci, které je teba pedejít, jinak jejím následkem
mže být smrt nebo vážné zranní.
POZOR:
Oznauje možnou rizikovou situaci, která, pokud se jí nepedejde, mže vést
k lehkému nebo stedn tžkému zranní.
POZOR:
(Bez bezpenostního výstražného symbolu) Oznauje situaci, která mže mít za
následek vážné poškození.
960413007-01.indd 124960413007-01.indd 124 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
125
eština(Peklad z originálních pokyn)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
CS
HU RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
POPIS
Obr. 1a
1. Spodní trubice vysavae
2. Sbrný vak
3. Adaptér
4. Tempomat (Cruise control)
5. Spouš plynu
6. Horní trubice vysavae
7. Víko palivové nádrže
8. Uchopení startéru
9. Páka spoušte
10. Horní rukoje
11. Spína On/Off (Zapnuto/ Vypnuto)
12. Spína shody na stran foukání
13. Hlavika startéru
14. Rukoje vysavae
Obr. 1b
15. Horní trubice fukaru
16. Západka dvíek
17. Kryt vstupu
18 . Spodní trubice fukaru
19. Spína shody na stran vysávání
Obr. 2
15. Horní trubice fukaru
18. Spodní trubice fukaru
19. Spína shody na stran vysávání
Obr. 3
2. Sbrný vak
3. Adaptér
Obr. 4
20. Boní otvor
21. Adaptér nainstalovaný ve sbrném vaku
22. Vyvýšená zamykací západka s kovovou objímkou
Obr. 5
23. Sestava sbrného vaku
24. Šroub na dvíkách vstupu
25. Západka vstupních dvíek vysavae
17. Kryt vstupu
19. Spína shody na stran vysávání
Obr. 6
26. Otvor vysavae
27. Zamykací západka
28. Sestava trubice vysavae
29. Šroub pro uchycení sestavy trubice vysavae
17. Kryt vstupu
19. Spína shody na stran vysávání
Obr. 7
8. Lano a rukoje startéru
30. Štítek rychlého spuštní
5. Spouš plynu
11. Spína On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
9. Startovací páka
13. Hlavika startéru
Obr. 8
12. Spína shody na stran foukání
19. Spína shody na stran vysávání
Obr. 9
31. Vysokorychlostní tryska
Obr. 10
4. Tempomat (Cruise control)
5. Spouš plynu
Obr. 11
12. Spína shody na stran foukání
19. Spína shody na stran vysávání
Obr. 12
32. Kryt vzduchového  ltru
33. Otáejte regulátorem pro otevení a zavení
Obr. 13
32. Kryt vzduchového  ltru
34. Vzduchový  ltr
CHARAKTERISTIKA
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Obsah motoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 cc (cm
3
)
Rychlost vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 km/h
Objem vzduchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 m
3
/min
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 kg
Jmenovitý výkon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 kW
Otáky motoru (max.). . . . . . . . . . . . . . . . . 9000 ot./min.
Otáky motoru (volnobh) . . . . . . . 3000 – 4600 ot./min.
Hladina akustického výkonu v souladu s EN 15503:2009,
píloha A (Vysava/fukar)
Chod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,3 / 82,8 dB(A)
Volnobh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,4 / 71,1 dB(A)
Ekvivalentní A-váha hladiny emisí akustického tlaku . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,3 / 82,8 dB(A)
Hladina akustického tlaku v poloze obsluhy (Vysava/
fukar)
Chod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,4 / 96,6 dB(A)
Volnobh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,3 / 81,6 dB(A)
Ekvivalentní A-váha hladiny emisí akustického tlaku 88,7 /
88,9 dB(A)
Nejistota míry úrovn hluku . . . . . . . . . . . . . . . . .3 dB(A)
Hodnota vibrací na rukojeti v souladu s EN 15503:2009,
píloha B
960413007-01.indd 125960413007-01.indd 125 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
126
eština(Peklad z originálních pokyn)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
CS
HU RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Režim foukání (Pední rukoje/zadní rukoje)
Chod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,63 / 1,57 m/s
2
Volnobh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 / 0,78 m/s
2
Ekvivalentní celková hodnota vibrací . . . 0,96 / 0,93 m/s
2
Režim vysávání (Pední rukoje/zadní rukoje) chod
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,63 / 1,60 m/s
2
Volnobh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 / 0,76 m/s
2
Ekvivalentní celková hodnota vibrací . . . . 0,96/0,93 m/s
2
Nejistota míry vibrací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 m/s
2
POZNEJTE SVJ FUKAR / VYSAVA
Viz obrázky 1a - 1b.
Bezpené používání tohoto výrobku vyžaduje pochopení
informací na výrobku a v tomto návodu k použití jako i
znalost úkolu, který budete provádt. Ped použitím tohoto
výrobku se seznamte se všemi vlastnostmi obsluhy a
bezpenostními pravidly.
TRUBICE FUKARU A TRYSKY
Trubici fukaru lze sestavit a namontovat na fukar bez
pomoci jakýchkoliv nástroj.
SPÍNAE SHODY
Výrobek je vybaven spínai shody. Pístroj funguje pouze,
pokud jsou oba kovové kontakty vloženy do spína
shody. Toto snižuje nebezpeí náhodného kontaktu s
rotaními díly.
TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
Funkce tempomat (cruise control) umožuje uživateli
provozovat fukar bez držení spoušt plynu. Pro zpomalení
motoru jednoduše zatáhnte páku smrem vped.
VYSOKORYCHLOSTNÍ TRYSKA SE ŠKRABKOU
VLHKÝCH LIST
Vysokorychlostní tryska je ideální pro ods traování
vlhkých list. U možuje vám seškrabávat vlhké listí nebo
materiál, když obsluhujete fukar.
MOTOR
Fukar je vybaven výkonným 26cc(cm
3
) motorem
s dostateným výkonem pro provádní obtížných
ofukovacích a vysávacích prací.
SPOUŠTNÍ START EASY
Spouštní Start Easy™ umožuje snadnjší a rychlejší
spouštní.
SPOUŠ PLYNU
Fukar lze ovládat pi jakékoliv rychlosti, od volnobhu po
plný plyn.
VYSAVA / TLUMI
Zmna fukaru na vysava/tlumi je jednoduchá a lze ji
provést pomocí kížového šroubováku.
SBRNÝ VAK
Sbrný vak se k fukaru pipojuje snadno pomocí adaptéru
na sbrném vaku.
RUKOJE VYSAVAE
Tato vlastnost umožuje uživateli provádt pohodln
vysávací práce.
TRUBICE VYSAVAE
Trubice vysavae lze na fukar instalovat pomocí kížového
vysavae.
MONTÁŽ
VYBALENÍ
Tento výrobek vyžaduje složení.
Vyndejte výrobek a veškeré píslušenství z krabice.
Ujistte se, že jsou pibaleny všechny položky
uvedené v seznamu souástí.
VAROVÁNÍ:
Nepoužívejte tento výrobek, pokud jsou
již nkteré díly ze Seznamu obsahu
balení namontovány na váš výrobek, když
jej vybalujete. Díly na seznamu nejsou
namontovány na výrobek výrobcem a musí je
nainstalovat zákazník. Použití výrobku, který
mže být nesprávn smontován, mže zpsobit
vážné poranní osob.
Peliv výrobek prohlédnte, zda není dopravou
rozbit nebo poškozen.
Obal nelikvidujte, dokud jste výrobek ádn
neprohlédli a pimen neodzkoušeli.
MONTÁŽ TRUBIC FUKARU
Viz obrázek 2.
Vložte jeden konec spodní trubky do jednoho konce
horní trubky.
Srovnejte vyvýšené zamykací západky na výstupu
pouzdra fukaru s otvory na horní trubici; zasute
je do sebe a bezpen zajistte otoením; ujistte
se, že je plastová spouš stisknuta, což vám umožní
aktivovat zabezpeovací zaízení a tím zajistit
pipravenost k práci. Zkontrolujte utažení po prvním
použití a dle poteby znovu utáhnte.
Zavete kryt vstupu a utáhnte šroub na krytu,
ujistte se, že je kovový kontakt vložen do spínae
shody.
Vytáhnte šoupátko ze spínae shody, pak otáejte
trubkami jejich vyjmutí z výstupu pouzdra fukaru.
INSTALACE SBRNÉHO VAKU
Viz obrázky 3 - 4.
Sundejte trubici fukaru z fukaru vytažením kovového
kontaktu, otoením a sundáním z výstupu pouzdra
fukaru.
Rozepnte sbrný vak a umístte dovnit adaptér dle
obrázku. Nasute adaptér sbrného vaku otvorem
naproti zipu. Široký konec adaptéru zstane uvnit
sbrného vaku, když je správn nainstalován.
960413007-01.indd 126960413007-01.indd 126 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
127
eština(Peklad z originálních pokyn)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
CS
HU RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Srovnejte boní otvory na adaptéru sbrného vaku
s vyvýšenými omykacími západkami na výstupu
pouzdra fukaru. Otáejte pro uzamení do polohy,
zatlate kovový kontakt do otvoru spínae shody,
abyste zajistili aktivaci spínae a pipravenost k
provozu.
Otáejte sbrným vakem, až ramenní popruh
smuje vzhru.
Ujistte se, že je sbrný vak zapnut a uzaven ped
spuštním nástroje.
INSTALACE TRUBIC VYSAVAE
Viz obrázky 5 - 6.
VAROVÁNÍ:
Rotující lopatky hnacího kola mohou zpsobit
vážné pora nní. Vždy zastavte motor a ujistte
se, že jsou lopatky hnacího kola zastaveny ped
otevením dvíek vysavae nebo pi instalaci/
výmn trubic. Nevkládejte ruce i cizí pedmty
do trubic vysavae, když jsou namontovány na
pístroji.
Pro instalaci trubic vysavae:
Zajistte k sob horní a spodní trubici srovnáním
vyvýšených zamykacích západek na souhlasném
otvoru na horní trubici vysavae, ob trubice se
spojí v jednu po jejich za sunutí, toto je jednorázová
montáž.
Zatlate západku dvíek pomocí plochého
šroubováku a uvolnte šroub na dvíkách pro
otevení dvíek vstupu vysavae.
Srovnejte západky na pouzde se sestavou trubice.
Utáhnte šrouby na horní trubici vysavae pro
zajištní pouzdra fukaru. Ujistte se, že kovový
kontakt na vakuové trubce je vložen do spínae
shody.
Pro demontáž trubic vysavae:
Uvolnte šrouby na horní trubici vysavae otáením
proti smru otáení hodinových ruiek.
Sundejte sestavu trubice vysavae z pouzdra fukaru.
Bezpen uzavete krycí dvíka vstupu vysavae
upevnním š roubu na dvíka.
OBSLUHA
POZNÁMKA: Zaízení má spínae shody na boních
otvorech fukaru a vysavae. Pístroj funguje pouze, pokud
jsou oba kovové kontakty vloženy do spína shody.
Pokud pístroj spouštíte v režimu fukaru (obr. 8), kovový
kontakt na trubce fukaru a dvíkách se musí vložit do jejich
píslušných spína shody. Pokud je pístroj nastaven
do režimu vysávání (obr. 11), spuste zaízení v režimu
vysávání, kovový kontakt na adaptéru trubky a vysávací
trubce se musí vložit do jejich píslušných spína shody.
VAROVÁNÍ:
Ani po dkladném seznámení s výrobkem
neztrácejte opatrnost. Nezapomete, že
nedbalost mže ve zlomku vteiny zpsobit
vážná poranní.
VAROVÁNÍ:
Stroj nepoužívejte v blízkosti otevených oken
VAROVÁNÍ:
Vždy noste ochranu oí s postranními štíty
oznaenou znakou sluitelnosti s EN 166
spolu s ochranou sluchu. Pochybení tak mže
zpsobit vniknutí cizího tlesa do oí a zpsobit
jiná možná vážná poranní osob.
POUŽITÍ
Výrobek lze používat pro níže uvedené úely:
ištní listí a ostatních neistot z vašeho trávníku
Uchovávání pdy a píjezdových cest bez listí a
jehlií.
Vysávání listí z vašeho trávníku
MÍCHÁNÍ PALIVA
Tento výrobek j e pohánn 2-dobým motorem a vyžaduje
pedmíchanou sms benzínu a oleje pro 2-dobé motory.
Sms by mla být v pomru 50:1.
POZNÁMKA: Doporuujeme používat POUZE R yobi
(pesnou sms) nebo G olej ve vašem výrobku.
PRO MÍCHÁNÍ PALIVA:
Použijte istou nádobu, která je schválená pro
používání s benzínem.
Smíchejte olej pro 2-dobé motory s bezolovnatým
benzínem v nádob v souladu s pokyny na nádob
oleje.
Tento motor je certi kován pro práci s bezolovnatým
benzínem vhodným pro motorová vozidla s oktanovým
íslem 91[(R+ M)/2] nebo vyšší. Nepoužívejte automobilové
oleje nebo olej pro vnjší 2-dobé motory.
POZNÁMKA: Vtšina palivových smsí zstane erstvá
až 30 dní. NEMÍCHEJTE množství, která nespotebujete
do 30 dní.
SMS PALIVA PRO 2-DOBÉ MOTORY / OLEJE (50:1)
BENZÍN OLEJ
1 galon (USA) 2,6 unce
1 litr 20 cm
3
(20 ml)
PLNNÍ NÁDRŽE
VAROVÁNÍ:
Benzín a jeho výpary jsou vysoce holavé a výbušné
.
Požár nebo výbuch benzínu mže popálit vás
i ostatní. Ped doplnním paliva vypnte motor.
960413007-01.indd 127960413007-01.indd 127 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
128
eština(Peklad z originálních pokyn)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
CS
HU RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Palivo nikdy nedoplujte do bžícího stroje nebo
horkého motoru. Pesute se alespo 9 m od
místa doplnní ped spuštním motoru. Nekute
a držte se dál od otevených plamen a jisker.
Zanedbání bezpené obsluhy paliva mže
zpsobit vážné poranní osob.
Vyistte oblast okolo víka nádrže pro zabránní
kontaminace.
Opatrn uvolnte otáením víko nádrže paliva.
Sms paliva opatrn nalijte do nádrže.
Ped vrácením víka nádrže paliva vyistte a
prohlédnte tsnní víka nádrže.
Vrate víko nádrže paliva a utáhnte otáením ve
smru otáení hodi nových ruiek.
P
ípadné rozlité palivo z nástroje utete.
Pesute se ped spuštním motoru alespo 9 m od
místa doplování nástroje.
POZNÁMKA: Je bžné, že bhem poáteního chodu a
spouštní motoru vychází kou.
VAROVÁNÍ:
Provete kontrolu na únik paliva. Netsné
v íko nádrže je místo s nebezpeím požáru
a musí se ihned vymnit. Pokud naleznete
njaké úniky, vyešte problém ped po užitím
výrobku. Zanedbání tohoto mže zpsobit požár
s následkem vážného poranní osob.
OKYSLIENÁ PALIVA
NEPOUŽÍVEJTE PALIVO E85. UKONUJE TO
PLATNOST VAŠÍ ZÁRUKY.
POZNÁMKA: Poškození palivového systému nebo
problémy s výkonem vyplývající z používání okyslieného
paliva obsahujícího vyšší procenta kyslíku, než jak bylo
díve uvedeno, nejsou pokryty zárukou.
Etanol: Benzín obsahující až 10% etanolu v objemu
paliva (obvykle znaeno jako E10) nebo 15% etanolu v
objemu paliva (obvykle znaeno jako E15) je pípustný.
Nepoužívejte palivo E85.
SPUŠTNÍ A ZASTAVENÍ
Viz obrázek 7.
Spuštní studeného motoru:
NEMAKEJTE spouš plynu, dokud se motor
nespustí a nebží.
Položte fukar vysava na rovnou, istou plochu.
NEJPRV E – Stisknte 7 krát balónek.
NASTAVTE startovací páku do polohy START.
TAHEJTE za rukoje spoušte, až se spustí.
POZNÁMKA: Ma
kání a uvolování škrtícího ventilu
uvoluje spouštcí páku do polohy RUN (CHOD).
Spuštní teplého motoru:
TAHEJTE za rukoje spoušte, až se spustí.
Pro zastavení motoru:
Stisknte a držte spína pro zastavení v poloze „O“, až
motor se zastaví.
Viz obrázky 8 - 9.
VAROVÁNÍ:
Neumisujte fukar na jeho horní stranu nebo
blízko rozházeného smetí nebo štrku. Smetí
se mže dostat do vstupních vtracích otvor,
což má za následek možné poškození nástroje
a mže to mít za následek vážné poranní osob.
Pro ochranu ped odlétávajícím materiálem,
foukejte okolo vnjších okraj hromady smetí. Nikdy
nefoukejte do stedu hromady.
Motorové nástroje používejte ve vhodnou denní
dobu - ne brzy z ráno nebo pozd veer, nebo lidé
mohou být rušení. Pizpsobte se dob dle místních
naízení (mimo dobu noního klidu).
Pro snížení úrovn hluku omezte poet kus nástroj
spuštných ve stejnou dobu a fukar používejte pi
nejnižším možném stisknutí plynu, když plníte svj
úkol. Toto také mže snížit úrove vibrací.
Šetete vodu používáním motorových fukar místo
hadic používaných pi ošetování trávník a zahrad,
vetn oblastí jako žlab, st
n, teras, míží, verand
a zahrad.
Ped použitím zkontrolujte váš nástroj, obzvlášt
tlumi, pívody vzduchu a vzduchové  ltry.
Používejte hráb a košata pro uvolnní smetí, pak
jej odfouknte.
V prašných podmínkách plochy zlehka pokropte,
když je voda k dispozici.
Dávejte pozor na dti, domácí zvíata, otevená ok na
nebo erstv umytá auta a smetí od nich bezpen
odfukujte.
Držte fukar dle obrázku 9, takže proud vzduchu
mže pracovat blízko zem.
Pi použití fukary nebo jiné zaízení VYISTTE!
Smetí ádn zlikvidujte.
Vysokorychlostní tryska je výslovn urena
pro odstraování vlhkých list. Umožuje vám
seškrabávat vlhké listí nebo materiál, když
obsluhujete fukar.
TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
Viz obrázek 10.
Funkci tempomat (cruise control) lze použít tak, že
uživatel mže provozovat fukar bez držení spoušt plynu.
Aktivace tempomatu:
Táhnte páku tempomatu zpt k obsluze a zastavte
na požadovaném nastavení plynu.
Pro deaktivaci tempomatu zcela zatáhnte páku
tempomatu smrem k pední ásti nástroje.
960413007-01.indd 128960413007-01.indd 128 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
129
eština(Peklad z originálních pokyn)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
CS
HU RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
OBSLUHA VYSAVAE
Viz obrázek 11.
VAROVÁNÍ:
Držte se stranou od horkých ploch a tlumie
fukaru/vysavae. Pochybení tak mže zpsobit
pípadné vážné osobní poranní.
Nainstalujte trubice vysavae a vak. Podívejte se na
kapitolu Montáž, viz výše v návodu.
Spuste fukar. Podívejte se na Spuštní a zastavení,
viz výše v návodu.
Umístte popruh sbrného vaku pes vaše pravé
rameno. Držte horní rukoje ve vaší levé ruce a
rukoje vysavae ve vaší pravé ruce.
Pohybujte fukarem/vysavaem ze strany na stranu
podél vnjšího okraje materiálu k odklizení. Abyste
zabránili ucpání, nevkládejte trubici vysavae pímo
do hromady materiálu k odklizení.
Motor držte výše než vstupní konec trubice vysavae.
Pokaždé, když pracujete na svahu, smujte trubici
vysavae dol po svahu.
Abyste zabránili vážnému poranní obsluhy nebo
poškození nástroje nevysávejte kameny, rozbité
sklo, lahve nebo obdobné pedmty.
Pokud se trubice vysavae ucpou, zastavte motor a
ujistte se, že jsou lopatky hnacího kola zastaveny a
odpojte zapalovací kabel ped vyišt
ním ucpávky.
Sundejte trubice vysavae a vyistte materiál
z pouzdra ventilátoru fukaru. Sundejte vak a vyistte
trubici. Zapotebí bude možná malá ty nebo hl pro
vyištní celé délky trubice. Zkontrolujte, zda byl
vyištn veškerý materiál ped optovnou montáží
trubic vysavae.
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ:
Pokud provádíte údržbu, používejte pouze
stejné náhradní díly. Použití jakýchkoliv jiných
díl mže vytvoit nebezpeí nebo zpsobit
poškození výrobku.
VAROVÁNÍ:
Vždy noste ochranu oí s postranními štíty
oznaenou znakou sluitelnosti s EN 166
spolu s ochranou sluchu. Pochybení tak mže
zpsobit vniknutí cizího tlesa do oí a zpsobit
jiná možná vážná poranní osob.
VAROVÁNÍ:
Ped prohlídkou, ištním nebo údržbou
stroje vypnte motor, pokejte, až se všechny
pohyblivé ásti zastaví a odpojte zapalovací
kabel a vyndejte jej od zapalovací svíky.
Nedbání pokyn mže zpsobit vážné poranní
osob nebo poniení.
VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA
Vyhnte se používání rozpouštdel, když istíte plastové
díly. Mnoho plast je citlivých na poškození rznými typy
komerních rozpouštdel a tyto plasty se pak mohou
poškodit pi jejich použití. Používejte istou utrkou pro
odstranní neistot, prachu, oleje, mastnot, atd.
VAROVÁNÍ:
Nikdy nene chte pijít brzdové kapaliny, petrolej,
výrobky založené na petroleji, pronikavé oleje,
atd. do kontaktu s plastovými souástmi.
Chemikálie mohou poškodit, oslabit nebo zniit
plast, což mže mít za následek vážná poranní
osob.
Mžete provádt zde uvedené opravy a seízení. Ostatní
opravy tohoto nástroje smí provádt pouze povený
servisní zprostedkovatel.
IŠTNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU
Viz obrázek 12 - 13.
Pro správný výkon a dlouhou životnost, udržujte  ltr
vzduchu istý.
Sundejte kryt  ltru vzduchu otoením regulátoru
proti smru otáení hodinových ruiek a lehkým
zatáhnutím za kryt.
Opláchnte  ltr istou vodou.
Opatrn makejte  ltr, až se nad bytená voda
odstraní. Vymte  ltr.
Umístte kryt  ltru vzduchu zpt na nástroj. Otáejte
regulátor ve smru otá
ení hodinových ruiek, až se
kryt zajistí.
IŠTNÍ VÝFUKOVÉHO OTVORU, VÝFUKU A LAPAE
JISKER
POZNÁMKA: V závislosti na typu použitého paliva, typu
a množství použitého maziva a/nebo vašich provozních
podmínek se mohou ucpat uhlíkovými usazeninami
výstupní otvor, výfuk a/nebo lapa jisker. Pokud si
všimnete ztráty výkonu benzínem pohánného nástroje,
bude teba tyto usazeniny odstranit. Je doporueno, aby
toto vykonával pouze kvali kovaný servisní technik.
Lapa jisker se musí istit nebo vymnit každých 50 hodin
ron, aby se zajistil správný výkon výrobku. Lapae
jisker se mohou dle místa nákupu lišit. Kontaktujte prosím
nejbližšího servisního obchodníka pro místo lapae jisker
pro váš model.
VAROVÁNÍ:
Abyste zabránili nebezpeí požáru, nikdy
nespouštjte fukar/vysava bez lapae jisker na
svém míst.
SBRNÝ VAK
Zneištný vak snižuje výkon. Pro vyistní vaku
vytáhnte vnitní stranu ven a vytepte. Nejmén jednou
za rok omyjte vak vodou se saponátem.
960413007-01.indd 129960413007-01.indd 129 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
130
eština(Peklad z originálních pokyn)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
CS
HU RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
VÍKO NÁDRŽE
VAROVÁNÍ:
Netsné víko nádrže je místo s nebezpeím
požáru a musí se ihned vymnit.
Víko nádrže obsahuje bezúdržbový  ltr a kontrolní ventil.
Zanesený  ltr paliva mže zpsobit slabý výkon motoru.
Pokud se výkon zvýší, pokud se kryt nádrže uvolní, mže
být kontrolní ventil poškozen nebo  ltr zanesen. Dle
poteby vymte víko nádrže.
VÝMNA ZAPALOVACÍ SVÍKY
Motor používá zapalovací svíky Ryobi AC00160,
Champion RCJ-6Y nebo NGK BPMR7A s prmrem
otvoru elektrody 0,635 mm (.025 in.). Používe jte pesnou
souástku a vymujte jednou za rok.
ULOŽENÍ VÝROBKU
Odstrate z výrobku všechen cizí materiál. Ukládejte
neinnou jednotku v krytých dobe vtraných
prostorách, v suchu a nesmí být pístupná dtem.
Udržujte mimo korosivní materiály, napíklad
zahrádkáské chemikálie a rozmraz ovací soli.
Dodržujte všechna místní i ISO ustanovení o
ukládání a zacházení s benzínem.
Ukládání a na 1 msíc a déle:
Vylijte všechno palivo do nádoby urené pro benzín.
Spuste motor, až se zastaví.
EŠENÍ PROBLÉM
Problém Možná píina ešení
Motor pi spouštní
selhává.
V palivové nádrži není benzín.
Zapalovací svíka zkratována nebo zanesena.
Zapalovací svíka je zniena (prasklý porcelán
nebo zlomené elektrody).
Zapalovací kabel zkratován, zlomen nebo
odpojen od zapalovací svíky.
Neúinné zapalování.
Naplte palivovou nádrž.
Vymte zapalovací svíku.
Vymte zapalovací svíku.
Vymte zapalovací kabel nebo pipojte
k zapalovací svíce.
Kontaktujte povené servisní stedisko.
Motor obtížn
startuje.
Voda v benzínu nebo zvtralá palivová sms.
Píliš mnoho oleje v palivové smsi.
Motor je pesycen nebo má málo paliva.
Nedostatená jiskra na zapalovací svíce.
Vypuste celý systém a nalijte erstvý
benzín.
Vypuste a doplte správnou smsí.
Dle poteby seite syti.
Kontaktujte povená servisní stediska.
Motor ztrácí výkon. Zanesený  ltr vzduchu.
Vyistte vzduchový  ltr. Podívejte se
do kapitoly ištní vzduchového  ltru,
výše v tomto návodu.
Pehátí motoru. Nedostatek oleje v palivové smsi.
Namíchejte palivo, jak je popsáno
v úvodních pokynech.
960413007-01.indd 130960413007-01.indd 130 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
RAJOITETTU TAKUU
(ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS)
TTI takaa alkuperäiselle ostajalle tämän ulkotuotteen olevan virheetön
materiaaliltaan tai laadultaan 2 vuoden ajan ostopäivästä lähtien ottaen
huomioon alla olevat rajoitukset. Säilytä laskusi todisteena ostopäivästä.
Tämä takuu on pätevä vain silloin kun tuotetta käytetään
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tämä takuu ei
käsitä vauriota tai vastuuvelvollisuutta, joka on aiheutunut käyttäjän
väärinkäytöstä, satunnaisesta tai tahallisesta teosta, epäasianmukaisesta
käsittelystä ja käytöstä, käyttäjän laiminlyönnistä noudattaa käyttöohjeessa
pääpiirteittäin esitettyjä toimintaohjeita, epäpätevän ammattilaisen
korjausyritystä, valtuuttamatonta korjausta, muuttamista tai lisälaitteiden
ja/tai kojeiden käyttöä, jota valtuutettu osapuoli ei nimenomaan ole
suositellut.
Tämä takuu ei käsitä hihnoja, harjoja, laukkuja, lamppuja tai mitään
osia, jotka on vaihdettava tavallisen kulumisen vuoksi takuuaikana. Ellei
sovellettavan lain mukaan ole erityisesti säädetty, tämä takuu ei koske
kuljetuskustannuksia tai kulutustavaroita kuten sulakkeita.
Tämä rajoitettu takuu on mitätön, jos tuotteen alkuperäiset
tunnistamismerkinnät (tavaramerkki, sarjanumero yms.) on turmeltu,
muutettu tai poistettu tai jos tuotetta ei ole ostettu valtuutetulta
jälleenmyyjältä tai jos tuote on myyty ilman takeita tavaran laadusta ja/
tai kaikkine vikoineen.
Kuuluen kaikkien sovellettavien paikallisten määräysten piiriin tämän
rajoitetun takuun ehtoja voidaan soveltaa muiden takuiden asemasta
sellaisenaan tai suoraan. Mikään muu vastaavaan tarkoitukseen sopiva
takuu ei rajoita tätä takuuta.
Tämä takuu on voimassa vain Euroopan unionissa, Australiassa ja
Uudessa Seelannissa. Näiden alueiden ulkopuolella ota yhteyttä
Ryobin valtuutettuun jälleenmyyjään ottaaksesi selville päteekö
jokin muu takuu.
KORLÁTOZOTT FELELSSÉG
(AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA)
A TTI garantálja ezen kültéri termék hibamentességét az anyaghibák
és az készítés tekintetében, az eredeti vásárló számára a vásárlástól
számított 24 hónapon át. Kérjük rizze meg a számlát, mint a vásárlás
dátumának bizonyítékát.
Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a terméket kizárólag személyes
és nem kereskedelmi célra használták. A garancia nem vonatkozik a
helytelen használat, rongálás, a felhasználó véletlen vagy szándékos
tevékenysége, helytelen kezelés, céltalan használat, hanyagság, a
felhasználói kézikönyvben leírt eljárások be nem tartása, szakképzetlen
személy által végzett javítás, engedély nélküli javítás, módosítás, vagy
a nem engedélyezett kiegészítk és/vagy tartozékok használata során
keletkezett károkra.
Ez a garancia nem vonatkozik az övekre, kefékre, táskákra, izzókra vagy
bármilyen más olyan alkatrészre., amely kopik és a garanciaperiódus
alatt cseréje szükséges. Ha a vonatkozó jogszabályok nem írják el,
akkor a garancia nem vonatkozik semmilyen szállítási költségre vagy
fogyóeszközre.
Ez a korlátozott garancia érvényét veszti, ha a termék eredeti azonosító
adatait (márkanév, sorozatszám, stb.) eltávolították, módosították
vagy letakarták, vagy ha a terméket nem egy hivatalos forgalmazótól
vásárolták, illetve a terméket KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS nélkül és /
vagy HIBÁSAN adták el.
Minden helyi szabályozásnak megfelelve, ezen korlátozott garancia
rendelkezései bármilyen más írásos garanciát helyettesítenek, legyen
az kifejezett vagy hallgatólagos, írásos vagy szóbeli, beleértve a FITNESS
ELADHATÓSÁGÁT EGY BIZONYOS CÉLRA: SEMMILYEN ESETBEN
NEM VÁLLALUNK FELELSSÉGET A SPECIÁLIS, ESETLEGES,
KÖZVEWTLEN VAG KÖZVETETT KÁROKÉRT. A MAXIMÁLIS ANYAGI
FELELSSÉGÜNK NEM HALADATJA MEG A TERMÉKÉRT ÖN ÁLTAL
FIZETETT VÉTELÁRAT.
Ez a garancia csak az Európai Unióban, Ausztráliában és Új-Zélandon
érvényes. Ezen területeken kívül lépjen kapcsolatba a hivatalos Ryobi
forgalmazóval, egy másfajta garancia esetleges érvényességének
meghatározása céljából.
OMEZENÁ ZÁRUKA