König KN-WS520 Specifikace

Značka
König
Kategorie
meteorologické stanice
Modelka
KN-WS520
Typ
Specifikace
31
2. 2xAAAbatterierbehövstillsändaren.
3. Sändarensavståndär30m.
4. Sänder en signal i sekunden. Lampan blinkar samtidigt.
5. Väljkanalochändratemperaturenhetinutibatterifacket.
6. NärRCC-signalenblinkarärhandset-funktionenavstängd.Tryck-/RCCengångförattstoppa
RCC-signalenfrånattblinka;denkommerattåterställahandset-funktionen.
7. Systemets kanal är CHANNEL1.
Säkerhetsanvisningar:
FörattminskariskenförelektriskastötarbördennaproduktENDAST
öppnasavbehörigteknikernärservicebehövs.Drautströmkabelnfrån
eluttagetochkopplaurallannanutrustningomnågotproblemskulle
uppstå.Utsättinteproduktenförvattenellerfukt.
Underhåll:
Rengörendastmedtorrtrasa.Användingarengöringsmedelsominnehållerlösningsmedeleller
slipmedel.
Garanti:
Ingengarantigällervidändringarellermodieringaravproduktenellerförskadorsomharuppståttpå
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseendeochspecikationerkankommaattändrasutanföregåendemeddelande.
Allalogotyperochproduktnamnärvarumärkenellerregistreradevarumärkensomtillhörsinaägare
ochärhärmederkändasomsådana.
Behållbruksanvisningenochförpackningenföreventuelltframtidabehov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller
elektroniskaprodukterintefårslängasblandvanligahushållssopor.Detnnssärskilda
återvinningssystemfördessaprodukter.
ČESKY
Deel I
Tatometeorologickástaniceumožňujenastavení7různýchjazyků:angličtinu,němčinu,francouzštinu,
italštinu,španělštinu,holandštinuadánštinu.
Tatometeorologickástanicemá6různýchtlačítek:SET,ALARM,+,-/RCC,MAX/MIN.,CH.Tato
tlačítkasepoužívajíprotytofunkce:
1. Nastaveníroku,měsíce,dneačasu.
* StisknětetlačítkoSETapřidržtehona3sekundy.Jakmilezaznítón,začnoublikatčíslaproROK.
Pomocítlačítka+nebo-/RCCnapředníčástinastavteROK.
* Znovudvakrátstisknětetlačítko,začnoublikatčíslaproMĚSÍC;pomocítlačítek+nebo-/RCC
přístrojenastavteMĚSÍC.
RISK FÖR ELST
ÖPPNA INTE
VARNING
32
* Znovustisknětetlačítko,začnoublikatčíslaproDEN;pomocítlačítek+nebo-/RCCpřístroje
nastavte DEN.
* Znovudvakrátstisknětetlačítko,začnoublikatčíslaproHODINY;pomocítlačítek+nebo-/RCC
přístrojenastavteHODINY.
* Znovustisknětetlačítko,začnoublikatčíslaproMINUTY;pomocítlačítek+nebo-/RCCpřístroje
nastavteMINUTY.
* ZnovudvakrátstisknětetlačítkoTIME/SETavrátíserežimnormálníhozobrazení.
2. NastaveníBUDÍKU
Můžetenastavitdvačasybuzení:ALARM1aALARM2
* StisknětetlačítkoALARMnapředníčástiazobrazísečasprvníhobudíku,druhýmstisknutím
tlačítkasezobrazíčasdruhéhobudíku.
* PronastaveníčasuprvníhobudíkujednoustisknětetlačítkoALARM,zobrazísečasprvního
budíku,tlačítkopřidržtena3sekundyazačnoublikatčíslaproHODINYbudíku.Pomocítlačítek+
nebo-/RCCnastavtehodinybudíku.
* ZnovustisknětetlačítkoALARM,začnoublikatčíslaproMINUTY.Pomocítlačítek+nebo-/RCC
nastavteminutybudíku.
* Ponastaveníčasuprvníhobudíkustejnýmzpůsobemnastavítečasdruhéhobudíku.
3. Aktivace/Deaktivacefunkcevýstrahy
Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímtlačítka“+”napředníčástipřístrojeaktivujetenebo
deaktivujetefunkcivýstrahy.Symbolzvonkusepodletohoobjevínebozmizí.
4. PoužitífunkceSnooze
Kdyžsevýstrahaaktivuje,stisknutímtlačítkaSNOOZEzvukvýstrahyzastavíteavýstrahazazníznovu
za5minut.
5. StisknutímtlačítkaCHvybírátemezikanálem1,2,a3připříjmusignáluzvysílače.Zvolenýkanál
musíodpovídatkanáluzvolenémunavysílači.Například:Kdyžjevysílačnastavennakanál1,
musíbýtmeteorologickástanicenastavenatakénakanál1.
6. TlačítkoMAX/MIN
* Stisknutímtohototlačítkasezobrazímaximálníteplotanebovlhkostuvnitřivenku.
* Dalšímstisknutímsezobrazíminimálníteplotaavlhkostuvnitřivenku.
7. FÁZEMĚSÍCE
Automatickypodlekalkulačkyvypočítáfáziměsíce,fázeměsícejsourozdělenydo8stupňů.
Teplota a vlhkost:
1. Rozsahvnitřníteploty:0ºC-50ºC(32ºF-122ºF)Rozsahvnějšíteploty:-50ºC-70ºC
(-58 ºF- 158 ºF).
2. Rozsahvlhkosti:20%-99%.
3. Tendenceteplotníchzměn:Kontrolajednouzahodinu,srovnáníspředchozímidaty.Pokudse
teplotazměníovícenež1ºC,šipkabudeplochá.
Tlak a předpověď počasí:
1. Zapnětepřístrojpronastavenívýšky,jinakbude0.
2. Kdispozicijsoudvadruhyjednotektlaku:hPa/MbneboHg.
3. Zaznamenávádatatlakuzaposledních12hodin.
4. Každých60minutsrovnávádatatlakuspředchozímidaty.Pokuddojdekezměněvětšínež2hPa,
šipkaoznačujícítlaksezmění.
33
5. Každouhodinukontrolujedataapodlevýsledkuzobrazísymbolyznázorňujícípočasí.
Režim příjmu RCC:
1.FormátpříjmuRCC:DCF,dobapříjmujecca10minut.
2. ZpůsobpříjmuRCC.
3. PříjemRCCzačne3minutypozapnutípřístroje.
4. ZnázorněnípříjmuRCC:
Připříjmublikásymbolvěže,tentosymbolvěžeblikátaképřiztrátěsignálu.Symbolvěženeblikápři
synchronizacisignálu,aleblikásymbolobloukovéantényvhorníčástisymboluvěže.Celýsymbol
příjmuRCCsezobrazí,kdyžjepříjemúspěšný.Kdyžpříjemsignáluselže,symbolvěžesevypnea
přístrojopustírežimRCC.
Část II
Vzadníčástipřístrojeje5tlačítek:RST,UP,DOWN,HISTROY,ALERT.Tatotlačítkasepoužívajípro
tyto funkce:
1.TlačítkoALERT
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímtlačítkaaktivujetenebodeaktivujetefunkciteplotní
výstrahy.Poaktivacifunkceseobjevíikonasešipkouindikujícíjejíaktivaci,podeaktivacivýstrahy
ikonasešipkouzmizí.
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímapřidrženímtlačítkana3sekundyvstoupítedo
nastaveníteplotnívýstrahy.Začnoublikatčíslavnitřníteploty,stisknutímtlačítkaALERTvzadní
částinastavíteteplotu(0°C-50°C),pojejímždosaženíspustístanicevýstrahu.
2.TlačítkoUP(vzadníčásti)
* VrežimunormálníhozobrazenístisknutímtohototlačítkapřepínátejednotkytlakumezihPa/Mb
nebo Hg.
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímapřidrženímtohototlačítkana3sekundyvstoupítedo
režimuzobrazenípředpovědipočasí,stisknutímtlačítkaDOWN(vzadníčásti)přepínejtemezi
slunečno,zataženo,déšťatd.
3. TlačítkoDOWN(vzadníčásti)
* VrežimunormálníhozobrazenístisknutímtohototlačítkapřepínátemezistupniCelsianebostupni
Fahrenheita.
4. TlačítkoHISTORY
* Opakovanýmstisknutímtohototlačítkasezobrazízáznamhistoriebarometruzauplynulých
12hodin.Hodinysezobrazujívpravémdolnímrohugrafubarometru.
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímtohototlačítkazobrazítehistoriibarometruzauplynulých
12 hodin.
* Vrežimunormálníhozobrazenístisknutímapřidrženímtohototlačítkana3sekundyvstoupítedo
nastaveníhladinymoře.
5. RESET
Stisknutímtohototlačítkaresetujeteveškeréfunkce.
34
Část III
Používání vysílače:
* Kekaždémeteorologickéstanicipatřívysílač.Povloženíbateriedozadníčástivysílačenastavte
kanál.Kdispozicijsou3nastavení:Kanál1,2a3.
* Maximálnívzdálenostmezivysílačemastanicíjenavolnémprostranství20m.Většívzdálenost
nebobudovymezistanicíavysílačemovlivnívysíláníapříjemsignálu.
* Vysílačchraňtepředdeštěmavodou.
Část IV
Poznámky:
* Tolerance:
• Toleranceproodchylkuvteplotěje+/-2ºC.
• Toleranceproodchylkuvevlhkostije+/-5%.
Poznámky:
1.Proprovozmeteorologickéstanicejsoutřeba3baterietypuAAAnebo4,5Vadaptérna
stejnosměrnýproud.
2.Proprovozvysílačejsoutřeba2baterietypuAAA.
3.Dosahvysílačeje30m.
4.Vysílačvysílájednouzasekundu.Vestejnoudobuzablikákontrolka.
5.Kanálajednotkyteplotyseměníuvnitřprostoruprobaterie.
6.KdyžblikásignálRCC,funkceručníhonastaveníjevypnuta.ProzastaveníblikánísignáluRCC
jednoustisknětetlačítko-/RCC;tímtoseobnovífunkceručníhonastavení.
7.KanálsystémujeCHANNEL1.
Bezpečnostní opatření:
Abystesnížilirizikoúrazuelektrickýmšokem,mělbybýttentovýrobek
otevřenPOUZEautorizovanýmtechnikem,je-litonezbytné.Vpřípadě,
žedojdekzávadě,odpojtevýrobekzesítěaodjinýchzařízení.Výrobek
nevystavujtevoděnebovlhkosti.
Údržba:
Kčištěnípoužívejtepouzesuchýhadřík.Nepoužívejtečisticírozpouštědlaaniabrazivníprostředky.
Záruka:
Jakékolizměny,modikacenebopoškozenízařízenívdůsledkunesprávnéhozacházenísezařízením
rušíplatnostzáručnísmlouvy.
Obecné upozornění:
Designaspecikacevýrobkumohoubýtzměněnybezpředchozíhoupozornění.
Všechnalogaaobchodnínázvyjsouregistrovanéobchodníznačkypříslušnýchvlastníkůajsou
chráněnyzákonem.
Probudoucípoužitíuschovejtetentonávodaobal.
Upozornění:
Tentovýrobekjeoznačentímtosymbolem.Toznamená,žesesvýrobkemmusízacházet
jakosnebezpečnýmelektrickýmaelektronickýmodpademanelzejejposkončení
životnostivyhazovatsběžnýmdomácímodpadem.Prolikvidacitěchtovýrobkůexistují
zvláštnísběrnástřediska.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
/