Festool MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE Operativní instrukce

Typ
Operativní instrukce
MX 1600/2 EQ DUO
Originalbetriebsanleitung - Rührwerk 3
Original Instructions - Stirrer 7
Notice d’utilisation d’origine - Mélangeur 11
Manual de instrucciones original - Mezcladora 16
Istruzioni per l’uso originali - Miscelatore 21
Originele gebruiksaanwijzing - Roerinstallatie 26
Originalbruksanvisning - Omrörare 31
Alkuperäiset käyttöohjeet - Vispiläkone 35
Original brugsanvisning - Røreværk 39
Originalbruksanvisning - Rørermaskin 43
Manual de instruções original - Misturador 47
Оригинал Руководства по эксплуатации - Перемешиватель 50
Originální návod k použití - Míchadlo 57
Oryginalna instrukcja eksploatacji - Mieszalnik 61
769308_C / 2019-07-26
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
57
[1-6] Přídavná rukojeť
[1-7]
epínač rychlos
[1-8] Nastavovací kolečko pro předvolbu počtu
otáček
Zobrazené anebo popsané příslušenství ne musí
být součástí dodávky.
Uvedené obrázky se nachází na začátku návodu
kobsluze.
4 Použití k určenému účelu
Nářadí je určené k míchání práškových stavebních
materiálů, jako malty, omítky, lepidla, a dále barev
a laků neobsahujících rozpouštědla a podobných
materiálů.
Za škody a úrazy vzniklé použitím v roz-
poru s určeným účelem odpovídá uživatel.
5 Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA!
Je bezpodmínečně nutné dodržovat všechny plat-
né zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti práce
a dále bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole
„Bezpečnostní pokyny“ i veškeré ostatní všeobec-
ně platné bezpečnostní zásady pro ochranu zdraví
při práci. Výrobce neodpovídá za škody způsobené
neoprávněnými změnami nářadí.
5.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
POZOR! Čtěte všechna bezpečnostní upo-
zornění a pokyny. Zanedbání níže uvedených
výstrah a nedodržování příslušných pokynů mo-
hou způsobit zkrat, požár, event. těžký úraz elek-
trickým proudem.
Všechna varovná upozornění a pokyny do bu-
doucna uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elek-
tronářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozo-
vané na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektro-
nářadí provozované na akumulátoru (bez síťového
kabelu).
5.2 Bezpečnostní pokyny specifi cké pro da-
né nářadí
- ed každým uvedením nářadí do provozu je
nutno zkontrolovat fl exibilní síťový kabel a zá-
strčku. Závady je nutno nechat odstranit od-
borníkem.
- Je zakázáno dotýkat se nářadí připojeného
kelektrické síti mokrýma rukama.
- Před připojením k elektrické síti se musí spínač
nacházet v poloze VYP.
- Nádobu s míchaným materiálem je nutno za-
Originální návod k použití CZ
1 Technické údaje
Míchadlo MX 1600/2 EQ DUO
Napětí 220 – 240 V
Frekvence 50 / 60 Hz
Příkon 1500 W
Volnoběžné otáčky
1. rychlost 100 – 250 min
–1
2. rychlost 130 – 350 min
–1
Elektronická předvolba
otáček
2. rychlost
Max. průměr míchací
metly
140 mm
Rozteč vřeten 110 mm
Průměr upínacího krku 57 mm
Hmotnost 7,3 kg
Třída ochrany II /
2 Symboly
Dvojitá izolace
Varování před všeobecným nebezpečím
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
ečtěte si návod/pokyny!
Používejte respirátor!
Noste chrániče sluchu!
Noste ochranné rukavice!
Nepatří do komunálního odpadu.
Upozornění, rada
3 Ovládací prvky
[1-1]
Míchací metla (není obsazeno v dodávce)
[1-2]
Úchyt metly
[1-3]
Zajišťovací kolík
[1-4] Zapnutí je zablokováno
[1-5] Spínač s regulátorem otáček
58
jistit na zemi proti posunutí.
- Používejte pouze míchací metlu do průměru
uvedeného v technických údajích.
- Zatěžujte nářadí tak, aby nedocházelo k příliš
velkému poklesu otáček nebo k zastavení.
- Flexibilní síťový kabel je nutné vést vždy od ná-
řadí směrem dozadu. Za fl exibilní síťový kabel
se nesmí tahat a nesmí být položený nebo ve-
dený přes ostré hrany.
- Při práci je nutné dbát na bezpečný a stabilní
postoj.
- Je nutno počítat se reakčním krouticím mo-
mentem.
- Není dovoleno míchat rozpouštědla, ani látky
obsahující rozpouštědla a materiály, které mají
teplotu vznícení nižší než 21°C.
- Stroj spouštějte a zastavujte pouze tehdy, když
je míchadlo v nádobě.
- Po dobu míchání nestrkejte ruce ani žádné
edměty do míchací nádoby.
- Doporučuje se nosit ochranné rukavice a brýle
po dobu práce s míchadlem. Nošení přiléhavé-
ho oblečení je povinné.
5.3 Zbytková bezpečnostní rizika
I v případě řádného používání nářadí a při dodržo-
vání veškerých příslušných bezpečnostních před-
pisů mohou z důvodu konstrukce nářadí a jeho
provozu vzniknout zbytková bezpečnostní rizika:
- Nebezpečí, která může způsobit fl exibilní síťový
kabel.
- Zdraví škodlivá koncentrace prachu při práci
vnedostatečně větraných prostorech.
- Zranění v důsledku kontaktu s díly pod napětím
při demontáži nářadí nebo jeho dílů, když není
zástrčka fl exibilního síťového kabelu vytažená
ze zásuvky.
- Používejte pouze originální náhradní díly Fes-
tool.
5.4 Informace o hlučnosti a vibracích
Hodnoty zjištěné podle EN 60 745 činí typicky:
Hladina akustického tlaku L
PA
= 86 dB (A)
Hladina akustického výkonu L
WA
= 97 dB (A)
Nejistota K = 3 dB
POZOR
Hluk vznikající při práci může poškodit sluch.
Používejte ochranu sluchu!
Hodnota vibrací a
h
(součet vektorů ve třech smě-
rech) a nejistota K zjištěné podle EN 60 745:
a
h
= 5,5 m/s
2
Nejistota K = 1,5 m/s
2
Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlučnost)
– slouží k porovnání nářadí,
– jsou vhodné také pro předběžné posouzení za-
tížení vibracemi a hlukem při použití nářadí,
– vztahují se k hlavním druhům použití elektric-
kého nářadí.
Ke zvýšení může dojít při jiném použití, s jinými
nástroji nebo při nedostatečné údržbě. Vezměte
v úvahu čas, kdy nářadí běží na volnoběh a kdy je
vypnuté!
6 Uvedení do provozu a použití
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu, pokud je nářadí používáno
při nesprávném napájení ze sítě.
- Síťové napětí a frekvence zdroje elektrické
energie musí souhlasit s údaji na typovém
štítku
- V Severní Americe se smí používat pouze nářa-
dí Festool s napětím 120 V/60 Hz.
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před jakoukoliv manipulací s nářadím vytáh-
něte síťovou zástrčku ze zásuvky.
6.1 Zapnutí a vypnutí
Držte nářadí oběma rukama.
Připojení a odpojení přívodního kabelu viz obrázek
[2].
Zapnutí:
Stiskněte blokovací tlačítko [1-4]
.
Stlačte spínač [1-5] a držte jej ve stlačeném
stavu.
Spínač nelze zaaretovat.
Vypnutí:
Uvolněte spínač
[1-5].
6.2 Regulační elektronika
Omezení náběhového proudu
Elektronicky regulovaný rozběh zajišťuje klidný
rozběh nářadí.
Tím je zároveň zabráněno vystříknutí míchaného
materiálu z míchací nádoby. Díky nízkému nábě-
hovému proudu postačuje pojistka 16A.
Snížení otáček naprázdno
Elektronika snižuje počet otáček stroje při chodu
naprázdno, tím se sníží hluk i opotřebení motoru
a převodu.
59
Elektronická předvolba otáček
Pomocí regulátoru otáček [1-8] lze nastavit otáčky.
Otáčky se nastavují v závislosti na použité míchací
metle a míchaném materiálu.
Ochrana proti přetížení
Při extrémním přetížení nářadí chrání elektro-
nická ochrana proti přetížení motor před poško-
zením.
V tom případě se motor zastaví a rozběhne se až
po přerušení zatížení. Pro opětovné uvedení do
provozu je nutné nářadí znovu zapnout.
Konstantní elektronika
Konstantní elektronika udržujte otáčky při zatížení
téměř konstantní; tím je zaručeno rovnoměrné
promíchání materiálu.
Tepelná ochrana při přetížení
K ochraně před přehřátím za extrémního trvalého
zatížení vypne bezpečnostní elektronika při dosa-
žení kritické teploty motor.
Po ochlazení za cca 3-5 min. je stroj opět připra-
vený k provozu a plně zatížitelný.
U strojů zahřátých provozem reaguje tepelná
ochrana adekvátně dříve.
6.3 Řazení rychlostí
epínačem rychlostí [1-7] mohou být zvoleny dva
rozsahy rychlostí:
1. rychlost 2. rychlost
100 – 250 min
–1
130 – 350 min
–1
Rychlosti lze přepínat, když nářadí běží. Neměly
by se ovšem přepínat při plném zatížení.
6.4 Přídavná rukojeť
Z bezpečnostních důvodů použijte vždy
přídavné držadlo [1-6].
6.5 Stacionární použití
Míchadlo lze za upínací krk o průměru 57 mm
upnout do stojanu na míchadlo Festool MS 57.
7 Montáž míchacích metel
Používejte nástroje do předepsaného .
ed jakoukoliv manipulací s nářadím vy-
táhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Stroj je vybaven rychlovýměnným systémem k
namontování míchacích metel.
Před prvním použitím stroje by se měly
nástrojové držáky [1-2] potřít trochou
univerzálního mazacího tuku (běžně pro-
dáváný druh).
Míchací metly jsou pro lepší rozlišitelnost barevně
značené. Levý úchyt metly a levá metla jsou ozna-
čeny zeleným kroužkem.
Montáž:
Nasměrujte míchací metly [1-1] na odpovídající
úchyt metly [1-2].
Přitom nasuňte zeleně zbarvený bod na manže-
tě metly tak, aby překryl zajišťovací kolík [1-3],
čímž dojde k automatickému zajištění metly.
Demontáž:
Silným stisknutím zeleného bodu na manžetě
metly se zajištění uvolní a metla
[1-1] může
být sejmuta.
8 Pracovní pokyny
Zatěžujte nářadí tak, aby nedošlo k vel-
kému snížení otáček nebo k zastavení.
Nezpracovávejte výbušné materiály (např.
lehce zápalná rozpouštědla), jakož i ma-
teriály s bodem vzplanutí nižším než
21˚C.
Dbejte předpisů zpracovaní výrobce.
Používejte respirátor!
Volba míchací metly
[1-1] je závislá na míchané
směsi.
Míchací metly HS Kombi (příslušenství)
Pro tekuté a vazké míchané materiály. Spodní část
míchacího koše vytahuje materiál vzhůru a horní
část míchacího koše jej tlačí dolů.
Míchací metly HS 3 Double (příslušenství)
Na těžké míchané materiály s vysokou viskozitou.
Dvě metly vždy se třemi spirálami pracují protiběž-
ně. Materiál se hřebenově promíchá.
Při míchání pohybujte strojem nahoru a dolů.
Po použití míchací metlu očistěte.
9 Údržba a opravy
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před jakoukoliv manipulací s nářadím vytáh-
něte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Veškerou údržbu a opravy, které vyžadují
otevření krytu motoru, smí provádět pouze
autorizovaný zákaznický servis.
60
Servis aopravy smí provádět pouze vý-
robce nebo servisní dílny: nejbližší adre-
su najdete na:
www.festool.com/Service
EKAT
1
2
3
5
4
Používejte jen originální náhradní díly
Festool! Obj. č. na:
www.festool.com/Service
- Po asi 200 hodinách provozu proveďte výměnu
mazacího tuku.
Se zřetelem na bezpečnost před úrazem
elektrickým proudem a zachovaní třídy
ochrany, se musí tyto práce provést v od-
borné elektrotechnické dílně, která má
oprávnění tyto práce provádět.
- Větrací otvory krytu motoru se nesmí ucpat.
- Když jsou uhlíkové kartáče opotřebené, nářadí
se automaticky vypne. Nářadí je nutné poslat
za účelem provedení údržby do servisu.
- Doporučujeme nářadí pravidelně čistit. Od-
straňujte prach, zbytky míchaného materiálu
iostatní nečistoty. Pokud používáte čisticí pro-
středky obsahující rozpouštědla, může dojít k
poškození lakovaných povrchů nebo plastových
dílů. Před použitím takových čisticích prostřed-
ků doporučujeme nejprve na malém skrytém
místě vyzkou šet jejich účinek. Větrací otvory v
krytu motoru nesmí být ucpané!
- Výměnou kartáčů, síťového kabelu atd. pověřte
autorizovaný servis. Rovněž po nárazu nářadí
je nutné nechat nářadí zkontrolovat vautorizo-
vaném servisu, abyste předešli mechanickému
nebo elektrickému nebezpečí.
- Zabalené nářadí lze skladovat v suchém skla-
du bez topení, pokud vnitřní teplota neklesne
pod −5 °C. Nezabalené nářadí se smí skladovat
pouze v suchém a uzavřeném skladu, kde tep-
lota neklesne pod +5 °C a kde nemůže docházet
k velkému kolísání teploty.
10 Životní prostředí
Nevyhazujte elektrická nářadí do domovního od-
padu! Nechte ekologicky zlikvidovat nářadí, pří-
slušenství aobal! Dodržujte přitom platné národní
edpisy.
Pouze EU: Podle Evropské směrnice o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních a aplika-
ce v národním právu se musí vyřazené elektrické
nářadí shromažďovat odděleně a musí se ekolo-
gicky recyklovat.
Informace k REACh:
www.festool.com/reach
11 ES prohlášení oshodě
Míchadlo Sériové č.
MX 1600/2 EQ DUO 769238
Rok označení CE: 2013
Prohlašujeme sveškerou odpovědností, že tento
výrobek je ve shodě snásledujícími normami nebo
normativními dokumenty.
2006/42/ES, 2004/108/ES (do 19.04.2016),
2014/30/EU (od 20.04.2016),
2011/65/EU
,
EN 60745-1:2009, EN 55014-1:2006+ A1:2009+
A2:2011, EN 55014-2:1997+ Corrigendum 1997+
A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+ A1:2009+
A2:2009, EN 61000-3-3:2013.
Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel
Vedoucí výzkumu, vývoje, technické dokumentace
2015-03-02
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

Festool MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE Operativní instrukce

Typ
Operativní instrukce