Progress PC3801 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

10
Garantiebedingungen 2
Guarantee Conditions 4
Conditions de garantie 5
Waarborgvoorwaarden 6
Conditions de garantie 7
Garantievoorwaarden 9
Condiciones de garantía 10
Takuuehdot 11
Óroi eggúhshõ 12
Záruèní podmínky
13
garancia_4_Final.qxp 2004.11.08. 9:47 Page 3
12
13
È
È
e
e
s
s
k
k
á
á
r
r
e
e
p
p
u
u
b
b
l
l
i
i
k
k
a
a
Z
Z
á
á
r
r
u
u
è
è
n
n
í
í
p
p
o
o
d
d
m
m
í
í
n
n
k
k
y
y
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotøebiteli (dále také jen
Kupující) a jen na výrobek slou÷ící k bì÷nému pou÷ívání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data pøevzetí pro-
daného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì - není-li to vzhle-
dem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady neúmìrné - právo na výmìnu výrobku. Pokud není takový postup
mo÷ný, je Kupující oprávnìn ÷ádat pøimìøenou slevu z ceny výrobku. Právo na výmìnu výrobku nebo
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen pøi splnìní všech zákonných pøedpokladù, a to pouze tehdy,
nebyl-li výrobek nadmìrnì opotøeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnìní ka÷dého práva ze Záruky pøit-
om je, ÷e:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i v÷dy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruèní nebo jiné opravy èi úpravy výrobku byly v÷dy provádìny v Autorizovaném servisním
støedisku,
c) Kupující pøi reklamaci výrobku pøedlo÷í platný doklad o koupi.
Právo na odstranìní vady výrobku (i všechna pøípadná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v
nejbli÷ším Autorizovaném servisním støedisku. Zároveò musí Autorizovanému servisnímu støedisku umo÷nit
ovìøení existence reklamované vady, vèetnì odpovídajícího vyzkoušení (popø. demontá÷e) výrobku, v provozní
dobì tohoto støediska.
Ka÷dé právo ze Záruky je nutno uplatnit v pøíslušném Autorizovaném servisním støedisku bez zbyteèného
odkladu, nejpozdìji však do konce záruèní doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní støedisko posoudí oprávnìnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
zpùsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu støedisku souèinnost potøebnou k
prokázání uplatnìného práva na odstranìní vady, k ovìøení existence reklamované vady i k záruèní opravì
výrobku.
Bìh záruèní doby se staví po dobu od øádného uplatnìní práva na odstranìní vady do provedení záruèní
opravy Autorizovaným servisním støediskem, avšak jen pøi splnìní podmínky uvedené v pøedchozím bodu.
Po provedení záruèní opravy je Autorizované servisní støedisko povinno vydat Kupujícímu èitelnou kopii
Opravního listu. Opravní list slou÷í k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu pøed podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu peèlivì uschovejte.
Jestli÷e nebude reklamovaná vada zjištìna nebo nejde-li o záruèní vadu, za kterou odpovídá Prodávající, èi
neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu støedisku shora uvedenou souèinnost, je Kupující povinen
nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu støedisku veškeré pøípadné náklady, které jim v souvis-
losti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek platí pouze na území Èeské republiky. Nevztahuje se na
opotøebení nebo poškození výrobku (vèetnì poškození zpùsobeného poruchami v elektrické síti, pou÷itím
nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), pøípadný nedostatek jakosti nebo u÷itné vlastnos-
ti ( který není závadou) ani na výrobek pou÷itý nad rámec bì÷ného pou÷íváni v domácnosti (napø. k podnikatel-
ským úèelùm aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotèena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku vá÷í podle kogentních
ustanovení zvláštních právních pøedpisù.
Prodávající je povinen pøedat Kupujícímu pøi prodeji výrobku a na po÷ádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli
poté aktuální seznam Autorizovaných servisních støedisek v Èeské republice, vèetnì jejich telefonních èísel.
Jakékoli bli÷ší informace o Záruce a Autorizovaných servisních støediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buï na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service , Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
garancia_4_Final.qxp 2004.11.08. 9:47 Page 15
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Progress PC3801 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro