Ecomed MC-85E Uživatelský manuál

Kategorie
Masérky
Typ
Uživatelský manuál
CZ
23300 04/2014
Vysvětlivky symbolů Jelmagyarázat
DŮLEŽITÉ FONTOS
Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození
přístroje.
Ezeknek az utasításoknak afigyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez
vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
VAROVÁNÍ FIGYELMEZTETÉS
Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele.
A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználót fenyegető
sérüléseket el lehessen kerülni.
POZOR FIGYELEM
Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje.
A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy akészülék károsodását
el lehessen kerülni.
UPOZORNĚNÍ MEGJEGYZÉS
Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo
provozu.
Ezek az útmutatások fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről
és az üzemeltetésről.
Krytí II
Védelmi osztály II
Číslo šarže
LOT szám
Výrobce
Gyártó
napájení elektrickým proudem
Před připojením síťového adaptéru k elektrickému proudu dbejte na to, aby
elektrické napětí uvedené na štítku souhlasilo s elektrickým napětím vaší
elektrické zásuvky.
• Přístroj musí být připojen tak, aby byla síťová zástrčka volně přístupná.
• Připojujte síťový adaptér pouze tehdy, když je přístroj vypnutý.
• Používejte pouze síťový adaptér dodaný spolu s masážní sedačkou.
Chraňte síťový adaptér, kabel a masážní sedačku před horkem, horkými
povrchy, vlhkostí a kapalinami. Nedotýkejte se nikdy síťové části mokrýma
rukama.
Nikdy nesahejte po přístroji, který spadl do vody. Okamžitě odpojte síťový
zdroj nebo zástrčku ze zásuvky.
• Vytáhněte vždy ihned po použití síťovou část ze zásuvky.
Pro odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte vždy síťovou část ze
zásuvky. Netahejte nikdy za kabel!
Nepřenášejte, netahejte ani neotáčejte masážní sedačku za kabel nebo za
síťový zdroj.
Pokud jsou kabel nebo síťová část poškozeny, nesmí se přístroj dále
používat. Z bezpečnostních důvodů smí tyto díly vyměnit pouze autorizovaný
servis. Zašlete přístroj k opravě do servisu, abyste se vyhnuli ohrožení.
Dbejte na to, aby nikdo o kabely nezakopl. Kabely se nesmí ohnout,
přiskřípnout ani překroutit.
prozvláštní osoby
Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které
mají nedostatečné zkušenosti a znalosti s výjimkou případu, že výrobek
používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud
od těchto osob získali informace o tom, jak výrobek používat.
• Dávejte pozor na děti, aby si s výrobkem nehrály.
Nepoužívejte tento přístroj jako pomůcku nebo nahrazení lékařských
aplikací. Chronické potíže a příznaky by se mohly ještě zhoršit.
Masážní podložku nesmíte používat v následujících případech, nebo její
použití nejprve konzultujte s lékařem:
- Těhotenství
- Používáte kardiostimulátor, máte voperovány umělé klouby nebo elektro-
nické implantáty
- Trpíte některou z uvedených chorob, zdravotním problémem nebo jejich
kombinacemi: Poruchy prokrvení, křečové žíly, otevřené rány,
pohmožděniny, poranění kůže, zánět žil.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí nebo jiných citlivých částí těla.
Přístroj má horký povrch. Osoby, které nejsou citlivé na vnímání tepla,
musejí být při používání výrobku opatrné.
• Pokud cítíte bolesti nebo pokud je vám masáž nepříjemná, přerušte aplikaci a
promluvte si s lékařem.
Pokud máte otázky, týkající se terapeutického použití masážní sedačky, pora-
ďte se s lékařem.
V případě bolestí neznámého původu, pokud jste před lékařským zákrokem
nebo pokud používáte lékařské přístroje, konzultujte použití masážní
sedačky s lékařem.
před použitím výrobku
Před každým použitím pozorně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
síťového adaptéru, kabelu a masážní sedačky. Vadný přístroj se nesmí uvést
do provozu.
Výrobek nepoužívejte, pokud došlo k viditelnému poškození přístroje nebo
součástí kabelů, pokud výrobek nefunguje správně, pokud vám přístroj
upadl nebo zmoknul. Zašlete přístroj k opravě do servisu, abyste se vyhnuli
ohrožení.
provozování přístroje
• Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením podle návodu k obsluze.
• Při použití k jinému účelu zaniká nárok na záruku.
• Nenechte přístroj bez dohledu, pokud je připojen k elektrické síti.
• Maximální doba provozu v rámci jedné aplikace je 15 minut.
• Vyvarujte se kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vysokofrekvenčních elektromagnetických
vysílačů.
Nepokládejte a nepoužívejte přístroj nikdy přímo vedle elektrických kamen
nebo jiných zdrojů tepla.
• Nikdy nepoužívejte masážní sedačku složenou nebo pokrčenou.
• Nestavte se na přístroj.
Nedotýkejte se síťové části, když stojíte ve vodě, a zástrčky se dotýkejte
vždy suchýma rukama.
Přístroj není určen k profesionálnímu použití za účelem výdělečné
činnosti nebo k použití v lékařské praxi. Pokud máte pochybnosti,
poraďte se před použitím masážní podušky se svým lékařem.
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
Bezpečnost silničního provozu má nejvyšší prioritu! Během jízdy
nesmí řidič používat masážní polštář. Masážní polštář smí používat
pouze spolujezdec nebo jej používejte v zaparkovaném vozidle.
Používejte masážní polštář pouze v uzavřených místnostech nebo ve
vozidle.
Nepoužívejte masážní podušku ve vlhkých místnostech
(např . při koupání nebo sprchování).
údržba a čištění
Přístroj je bezúdržbový. Pokud by se přesto někdy objevila porucha,
zkontrolujte pouze, zda je síťový adaptér funkčně připojen.
Vy sami smíte na přístroji provádět pouze čisticí práce. V případě poruchy
přístroj neopravujte sami. Zanikl by tak nejen jakýkoli nárok vyplývající ze
záruky, ale mohou také nastat vážná nebezpečí (požár, zásah elektrickým
proudem, úraz). Opravy nechejte provést pouze v autorizovaném servisu.
• Nepotápějte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
Pokud by se přesto dostala někdy do přístroje tekutina, vytáhněte ihned
síťovou zástrčku.
Neperte!
Nečistěte chemicky!
Přístroj a ovládací prvky
Adaptérový kabel do zapalovače cigaret
Síťová část
Přípojka
síťového zdroje a adaptérového kabelu
Ovládací jednotka
Tlačítko
Vyhřívání
Tlačítko Masáž
Masážní sedačka
Motor masážního
systému v oblasti ramen
Vyhřívání v oblasti zad
Motor masážního
systému v bederní oblasti
Motor masážního systému v sedačce
Obsah dodávky
Nejdříve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní.
Součásti dodávky jsou:
• 1 ecomed Vibrační masáž sedačky MC-85E • 1 síťová část
• 1 adaptérový kabel do zapalovače cigaret • 1 návod k použití
Pokud při vybalování přístroje zjistíte, že přístroj byl během přepravy
poškozen, ihned o tom informujte obchodníka, u kterého jste přístroj zakoupili.
Uvedení do provozu
• Položte masážní podložky
na vysokou židli nebo křeslo a upevněte ji
pomocí bezpečnostních pásů na zadní straně.
Propojte kabel síťového zdroje
nebo adaptérový kabel
s kabelem
masážní podložky.
Zapojte zástrčku síťového zdroje
do zásuvky nebo zástrčky adaptérového
kabelu
do zapalovače cigaret.
• Nyní se posaďte na sedačku
a seznamte se s ovládáním.
Obsluha přístroje
Masážní sedačka je vybavena z důvodu cílené masáže tři masážních zón. Jsou
umístěny v oblasti ramen
, beder
a v sedačce
. Nastavit můžete dva
stupně intenzity. Zahřívání oblasti ramen
můžete využívat samostatně nebo
v kombinaci s funkcí masáže. Instalovaný časovač automaticky vypne přístroj
po uplynutí 15 minut.
Funkční tlačítka na ovládací jednotce
4
• Tlačítko masáž
:
- Stisknutím tlačítka masáž
zahájí přístroj masáž o nižší intenzitě.
Kontrolka LED, integrovaná do tlačítka, se rozsvítí zeleně.
- Pokud stisknete tlačítko masáž
podruhé, přístroj přepne na vyšší
intenzitu.
- Vypnutí: Stiskněte znovu tlačítko masáž
.
• Tlačítko vyhřívání
:
- Stisknutím tlačítka vyhřívání
aktivujete funkci vyhřívání a kontrolka LED
integrovaná do tlačítka se rozsvítí červeně.
- Dalším stisknutím tlačítka vyhřívání
vypnete funkci vyhřívání.
POZOR
Dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální dobu provozu
15 minut!
Čištění a péče
• Dříve než začnete s čištěním přístroje, přesvědčte se, že je přístroj vypnutý a
že je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky. Nechte přístroj vychladnout.
Masážní sedačku čistěte pouze navlhčenou houbičkou. Nikdy nepoužívejte
kartáče, agresivní čisticí prostředky, benzín, ředidla nebo alkohol. Vytřete
sedačku měkkou a čistou utěrkou dosucha.
• Nikdy přístroj neponořujte pro čištění do vody a dbejte na to, aby do přístroje
nepronikla voda.
• Přístroj použijte teprve tehdy, až je zcela vysušený.
• Rozmotejte kabel, pokud je překroucený.
Uchovávejte přístroj pokud možno v originálním obalu a uložte ho na
bezpečném, čistém, chladném a suchém místě.
Pokyny k likvidaci
Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo
elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či
nikoli, na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly
být tyto přístroje zlikvidovány v souladu s životním prostředím.
Obraťte se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na
svého prodejce.
Technické údaje
Název a modell : ecomed Vibrační masáž sedačky MC-85E
Napájení elektrickým proudem : 100 - 240 V~ 50/60 Hz 300 mA
Síťová část : 12 V= 600 mA
Adaptér pro zapalovač cigaret : 12 V= 3 A
Doba provozu : max. 15 minut
Provozní podmínky : pouze v suchých místnostech
Skladovací podmínky : v suchu a chladu
Rozměry : cca 97 x 47 cm
Hmotnost : cca 0,6 kg bez síťového adaptéru
Délka přívodního kabelu : cca 1,8 m
Délka adaptérového kabelu : cca 1,8 m
Č. výrobku : 23300
Kód EAN : 40 15588 23300 5
V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme
technické změny a změny tvaru.
Aktuální znění tohoto návodu k použití naleznete na stránce
www.ecomed-online.com
Záruční podmínky a podmínky oprav
Obraťte se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo
na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a
přiložte kopii stvrzenky o koupi.
Platí přitom následující záruční podmínky:
1. Na výrobky ecomed se vztahuje záruční lhůta dvou let od data nákupu.
Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o koupi nebo
fakturou.
2. Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během
záruční lhůty zdarma.
3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani
pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučené:
a. veš keré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržo-
váním návodu k použití.
b. závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou
třetí osobou.
c. závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při
zaslání do servisu.
d. součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené
přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako
případ záruky.
MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED je zapsaná ochranná známka společnosti MEDISANA AG.
V případě servisu se s požadavky na příslušenství a náhradí díly prosím
obracejte na:
BONITO CZ s.r.o.
Debolinská 700/14
14800 Praha 4 (CZ)
Tel.: +420 241405618
Fax: +420 241734658
Internet: www.medisanashop.cz
CZ Přístroj a ovládací prvky
HU A készülék és a kezelőelemek
Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k
použití a především bezpečnostní pokyny. Návod k
použití dobře uschovejte. Pokud budete přístroj
předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod
k použití.
Bezpečnostní pokyny
HU
az áramellátáshoz
Mielőtt a hálózati adaptert csatlakoztatja az áramellátásra, ügyeljen arra, hogy
a típustáblán megadott elektromos feszültség megegyezzen a saját hálózati
feszültséggel!
A készüléket úgy kell csatlakoztatni, hogy a hálózati csatlakozó szabadon
hozzáférhető legyen!
A hálózati adaptert csak akkor csatlakoztassa, ha a készülék ki van
kapcsolva!
• Csak a masszírozóüléshez mellékelt hálózati adaptert használja.
Tartsa távol a hálózati adaptert, kábelt és a masszírozóülést hőtől, forró
felületektől, nedvességtől és folyadékoktól. Soha ne fogja meg nedves kézzel
a tápegységet!
Ne kapjon a készülék után, ha az beleesett a vízbe! Azonnal húzza ki a
hálózati csatlakozót, illetve hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
• Használat után mindig azonnal húzza ki a tápegységet a dugaszolóaljzatból!
A készülék villamos hálózatról történő leválasztásához mindig húzza ki a
tápegységet a dugaszolóaljzatból! Soha ne húzza a kábelnél fogva!
Ne hordozza, húzza vagy forgassa a masszírozóülést a kábelnél vagy a
hálózati adapternél fogva.
Ha a kábel, vagy a tápegység megsérült, a készüléket nem szabad tovább
használni. Biztonsági okokból ezeket az alkatrészeket csak egy arra jogosult
szerviz cserélheti ki. A veszélyek elkerülése érdekében küldje a készüléket
javításra szervizbe.
• Ügyeljen arra, hogy a kábelbe ne lehessen belebotolni! A kábel ne törjön meg,
ne csípődjön be, és ne csavarodjon meg!
meghatározott személyekre vonatkozóan
A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező
személyek általi használatra (a gyermekeket is beleértve), kivéve, ha a
biztonságért felelős személy felügyeli a műveletet vagy útmutatást ad a
készülék használatáról.
• Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, így biztosítva,
hogy ne játsszanak vele.
Ne használja ezt a készüléket a gyógyászati alkalmazások támogatására
vagy esetleg helyettük! A krónikus fájdalmak és a tünetek még súlyosbod-
hatnak.
Ne használja az masszázsbetétet, illetve használat előtt konzultáljon
orvosával, ha:
- terhes,
- szívritmusszabályozója, mesterséges ízülete vagy elektromos implantátuma
van.
- az alábbi betegségek vagy panaszok valamelyikében szenved: Keringési
zavarok, érgörcs, nyitott sebek, zúzódások, hámsérülések, vénagyul-
ladások.
• Ne használja a készüléket szem közelében vagy más érzékeny testrésznél.
A készülék felülete forró. A készülék használata során a hőre érzéketlen
személyeknek óvatosnak kell lenniük.
Ha használat közben fájdalmat érez vagy a masszírozást kellemetlennek
érzi, akkor szakítsa meg a használatot, és kérje orvosa tanácsát.
A masszírozóülés gyógykezelés céljából történő használatával kapcsolatban
kérje ki orvosa véleményét.
Tisztázatlan fájdalmak esetén - amennyiben ön orvosi kezelés alatt áll és/vagy
orvosi készülékeket használ - a masszírozóülés használata előtt konzultáljon
orvosával.
a készülék üzembe helyezése előtt
A hálózati adapter, kábel és masszírozóülés sérülésmentes állapotát minden
használat előtt gondosan ellenőrizze. A meghibásodott készüléket nem
szabad használatba venni.
Ne használja a készüléket, ha azon vagy a kábelen sérülések láthatók, ha a
készülék nem működik kifogástalanul, ill. ha az ülés leesett vagy nedves lett.
A veszélyek elkerülése érdekében küldje a készüléket javításra szervizbe.
a készülék
A készüléket csak rendeltetésének megfelelően, a használati utasítás
szerint használja!
• Ha más célra használja, elveszti a garanciaigényét.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha rá van csatlakoztatva az
elektromos hálózatra!
• Egy használat maximális időtartama 15 perc lehet.
• Vigyázzon, hogy a készülék ne érintkezzen éles vagy hegyes tárgyakkal!
Nagyfrekvenciás elektromágneses adók közelében ne használja a készüléket!
• Ne tegye a készüléket közvetlenül villanykályha vagy más hőforrások mellé!
Soha ne használja a masszírozóülést összehajtogatott vagy gyűrött
állapotban.
• Ne álljon rá a készülékre!
Ne nyúljon hozzá a tápegységhez, ha vízben áll, és a villásdugót mindig
száraz kézzel fogja meg!
A készülék iparszerű használatra vagy gyógyászati célra nem
alkalmas. Ha egészségügyi meggondolásai vannak, a masszírozó
párna használata előtt beszélje meg az orvosával!
BIZTONSÁG KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSNÉL
A biztonság a legfontosabb a közúti közlekedés során! Vezetés közben
a sofőr nem használhatja a masszázspárnát. A masszázspárnát csak
utasként vagy parkoló járműben használja.
A masszázspárnát csak zárt térben vagy járművekben használja.
Ne használja a masszírozó párnát vizesblokkokban (pl. fürdésnél
vagy zuhanyozásnál)!
karbantartáshoz és tisztításhoz
A készülék nem szorul karbantartásra. Ha mégis zavar lépne fel, csupán azt
ellenő rizze, hogy a hálózati adaptert megfelelő en csatlakoztatta-e!
Ön csak tisztogatási munkákat végezhet saját kezűleg a készüléken.
Meghibásodás esetén ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket. Ezzel
nem csak érvényét veszti mindennemű garancia, hanem komoly veszélyek-
nek is kiteszi magát (tűz, áramütés, sérülés). A javításokat csak hivatalos
szervizekben végeztesse.
• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékokba!
• Ha mégis folyadék kerülne a készülékbe, azonnal húzza ki a villásdugót!
Tilos kimosni!
Tilos a vegytisztítás!
A készülék és a kezelőelemek
Adapterkébel szivargyújtóhoz
Tápegység
Hálózati adapter
csatlakozója és adapterkábele
Vezérlőegység
MELEGÍTÉS gomb
MASSZÍROZÁS gomb
Masszírozóülés
Vállrész masszírozómotorja
Hátrész fűtése
Ágyékrész masszírozómotorja
Ülőrész
masszírozómotorja
Mi van a dobozban
Először azt ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalanul megvan-e.
A készülékhez az alábbiak tartoznak:
• 1 ecomed vibrációs masszírozású ülésrátét MC-85E • 1 tápegység
• 1 adapterkábel szivargyújtóhoz • 1 használati útmutató
Ha a kicsomagolásnál szállításból eredő kárt észlel, haladéktalanul lépjen
kapcsolatba a szakkereskedővel, ahol a készüléket vásárolta.
Üzembe helyezés
Helyezze el a masszázsbetét
gépet egy magas széken vagy fotelban, és
rögzítse a hátoldalon levő tartóhevederekkel!
• Csatlakoztassa a hálózati adapter
kábelét, illetve dugja rá az adapterkábelt
a szivargyújtóra a masszázsmatrac kábelével.
Dugaszolja be a hálózati adapter
csatlakozóját a hálózati csatlako-
zóaljzatba, illetve dugja be az adapterkábel
.
Helyezkedjen el a masszírozóülésen
, és ismerkedjen meg annak keze-
lésével.
A készülék kezelése
A masszírozóülés a célzott kezelés érdekében három masszírozási tartomán-
nyal rendelkezik. Ezek a váll-
, az ágyék-
és az ülésrészen
találhatók.
Két intenzitáserősség állítható be. A hátrész
hőkezelése külön vagy a
masszírozás funkcióval kombinálva is használható. A beépített időzítő a
készüléket 15 perc után automatikusan kikapcsolja.
Funkciógombok a vezérlőegységen
• Masszírozás gomb
:
- Ha megnyomja a masszírozás gombot
, akkor a készülék az alacsony
intenzitásszinten kezdi el a masszírozást. A gombba épített LED zöld
színnel kezd világítani.
- Ha másodszor is megnyomja a masszírozás gombot
, akkor a készülék
az erős intenzitásszintre vált.
- Kikapcsolás: Nyomja meg ismét a masszírozás gombot
.
• Melegítés gomb
:
- Ha megnyomja a melegítés gombot
, akkor a melegítés funkció aktiváló-
dik és a gombba épített LED piros színnel kezd világítani.
- Ha újból megnyomja a melegítés gombot
, akkor a melegítés funkció
kikapcsolódik.
FIGYELEM
Ügyeljen rá, hogy a 15 perces maximális üzemidőt ne lépje túl!
Tisztítás és ápolás
Mielőtt a készüléket tisztítani kezdi, győződjön meg róla, hogy a készülék ki
van kapcsolva, és a villásdugót kihúzta a dugaszolóaljzatból! Hagyja lehűlni
a készüléket!
A masszírozóülést csak nedves kendő vel tisztítsa. Semmi esetre se
használjon kefét, éles tisztítóeszközt, benzint, hígítót vagy alkoholt. A
masszírozóülést tiszta, puha kendő vel dörzsölje szárazra.
A készüléket tisztításhoz soha ne merítse vízbe, és ügyeljen arra, hogy ne
hatoljon be víz a készülékbe!
A készüléket csak akkor használja újra, ha már teljesen kiszáradt!
• Csavarja ki a kábelt, ha megcsavarodott!
A legjobb, ha a készüléket visszateszi az eredeti csomagolásba és
biztonságos, hűvös és száraz helyen tárolja!
Ártalmatlanítási útmutató
Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe. Minden
egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus
készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél -
függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem -, hogy
továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlaní-
tás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz!
Műszaki adatok
Név és modell : ecomed vibrációs masszírozású ülésrátét MC-85E
Áramellátás : 100 - 240 V~ 50/60 Hz 300 mA
Tápegység : 12 V= 600 mA
Szivargyújtó-adapter : 12 V= 3 A
Üzemidő : max. 15 perc
Üzemi körülmények : csak száraz helyiségekben
Tárolási feltételek : hűvös és száraz hely
Méretek : kb. 97 x 47 cm
Súly : kb. 0,6 kg hálózati adapter nélkül
Hálózati kábel hossza : kb. 1,8 m
Adapterkábel hossza : kb. 1,8 m
Cikkszám : 23300
EAN kód : 40 15588 23300 5
A folyamatos termékfejlesztések során fenntartjuk a jogot a
műszaki és formai változtatásokra.
A használati utasítás aktuális változata a www.ecomed-online.com internet-
oldalon található.
Garancia- és javítási feltételek
Garanciaigény esetén forduljon a szaküzlethez vagy közvetlenül a szervizhez!
Ha be kell küldenie a készüléket, tüntesse fel a hibát, és mellékelje a vásárlási
bizonylat másolatát!
Az alábbi garanciális feltételek vannak érvényben:
1.
A ecomed termékeire a megvásárlás dátumától számított két éves garancia
érvényes. A vásárlás dátumát garanciaigény esetén pénztárblokkal vagy
számlával kell igazolni.
2. Az anyag- vagy gyártási hiba miatt bekövetkező hibákat a garanciaidő alatt
ingyen kijavítjuk.
3. A garancia keretében nyújtott szolgáltatás nem hosszabbítja meg a
garanciaidőt, sem a készülék, sem a kicserélt alkatrész, stb. tekintetében.
4. Ki vannak zárva a garanciából:
a. azok a károk, amelyek szakszerűtlen kezelés, pl. a használati utasítás
figyelmen kívül hagyása miatt következnek be.
b. azok a károk, amelyek a vásárló vagy illetéktelen harmadik személy által
végzett felújításra vagy beavatkozásokra vezethetők vissza.
c. szállítási károk, amelyek a gyártó és a felhasználó közötti úton vagy a
szervizbe beküldésnél keletkeznek.
d. a normál kopásnak kitett tartozékok.
5. A készülék által okozott közvetlen vagy közvetett következményes károkért
akkor sem vállalunk felelősséget, ha a készülék károsodását garanciális
eseménynek ismerjük el.
MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
Az ECOMED a MEDISANA AG bejegyzett védjegye.
Javítással, tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatban az alábbi helyen
érdeklődjön:
Promecom Kft. Kunigunda street 60 1037 Budapest
phone: +36-1-453-7100
website: www.promecom.hu email: [email protected]
A készülék használatba vétele előtt olvassa el
figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel
az alábbi biztonsági tudnivalókra, és őrizze meg a
használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja,
feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.
Biztonsági útmutatások
Vibrační masáž
sedačky MC-85E
Návod k použití
ečtěte si prosím pečlivě!
Vibrációs
masszírozású
ülésrátét MC-85E
Használati utasítás
Kérjük, gondosan olvassa el!
CZ
HU
26
E9-10R-04.1145
26
E9-10R-04.1145
23300_Vibr_MassSitz_MEDISANA_01042142014.qxd:Vibrationsmassage-Sitzauflage 01.04.2014 11:50 Uhr Seite 6
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Ecomed MC-85E Uživatelský manuál

Kategorie
Masérky
Typ
Uživatelský manuál