Rowenta CITY SPACE Návod k obsluze

Značka
Rowenta
Kategorie
vysavače
Modelka
CITY SPACE
Typ
Návod k obsluze
79
1. BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
Pro vaši bezpečnost tento ístroj splňuje aplikovatel normy a nařízení (Směrnice ohledně zkého napětí,
elektromagnetické kompatibility, životního prostředí,...).
Tento ístroj nes používat osoby (včetně tí) se sníženými fyzicmi, smyslomi nebo
mentálními kapacitami nebo osoby postdající zkušenosti nebo znalosti, s jimkou těch,
kterým se prostřednictvím osoby odpodají za jejich bezpečnost dostalo dozoru nebo
instrukcí ohledně používání ístroje.
Je vhodné dohlížet na ti, aby si s přístrojem nehrály.
Tento ístroj mohou používat ti starší 8 let a osoby s nedostatnými zkušenostmi nebo
znalostmi, či osoby s omezenými fyzickými, smyslomi nebo mentálními schopnostmi,
pokud prošly školem a instruktáží ohled bezpečného poívání výrobku a znají
případná rizika. Děti si nesmějí s ístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí prodět ti bez
dozoru. Přístroj a ívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Přístroj nepoužívejte: pokud má poškozenou šňůru. Pro edejití nebezpí je třeba, aby
najecí systém a šňůru od vašeho vysavače vyměnili v Autorizovaném licenčním středisku
Rowenta.
PODNKY POÍVÁNÍ
Váš vysavač je elektrický přístroj: musí být používán při normálních podmínkách používání.
• Používejte a ukládejte přístroj mimo dosah dětí. Nikdy nenechávejte přístroj běžet bez
dozoru.
• Nedávejte nástavec nebo konec trubky k očím či uším.
• Nevysávejte vlhká místa, vodu nebo jakékoliv tekutiny,
horké látky, jemné látky (zdivo, cement, popel...),velké řezné úlomky (sklo), škodlivé produkty (rozpouštědla, mořidla...),
agresivní přípravky (kyseliny, čističe...), hořlavé nebo výbušné látky (na bázi benzínu nebo alkoholu).
• Nikdy neponořujte přístroj do vody, nelijte na přístroj vodu a neodkládejte jej ven.
• Nepoužívejte přístroj, pokud upadl nebo vykazuje viditelné poškození nebo anomálie při provozu.
V takovém přípa ístroj neotvírejte, ale odešlete jej do nejbližšího Autorizovaného střediska nebo kontaktujte
spotřebitelský servis Rowenta.
ELEKTRICKÉ NAJENÍ
• Zkontrolujte, zda provozní napětí (napětí) vašeho vysavače odpovídá napětí instalace: tuto informaci najdete na spodu
přístroje.
Vypněte a vypojte přístroj z elektrické zásuvky:
- okamžitě po použití,
- před výměnou příslušenství,
- před čištěním, údržbou nebo výměnou filtru.
OPRAVY
Opravy mohou provádět pouze odborníci za použití originálních náhradních dílů.
Opravování přístroje samotným uživatelem může představovat velké riziko.
2. POPIS
1. a - Horizontální zaparkování
b - Vertikální zaparkování
2. Pedál ON/OFF
3. Pedál navíječe šňůry
4. Kontrolka plnosti sáčku
5. Mřížka pro výstup vzduchu
6. Držadlo pro přenos
CS
* Podle modelu: jedná se o specifické vybavení k některým modelům nebo volitelné
dostupné příslušenství.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page79
80
* Podle modelu: jedná se o specifické vybavení k některým modelům nebo volitelné
dostupné příslušenství.
7. Úložiště sáčku
8. Víko
9. Otvor pro odsávání
10. Otvírání víka
11. Úložiště pro štěrbinový nástavec proměnitelný v kartáč
12. Ochranná mřížka motoru*
13. Mikro filtr* (ref. ZR0039 01)
14.a- Kazeta filtru HEPA* (ref. ZR0045 01), uzpůsobená na papírové sáčky
b- Kazeta filtru HEPA* (ref. ZR0042 01), uzpůsobená na látkové sáčky*
Váš vysavač je vybaven buď mikrofiltrem* nebo filtrovou kazetou HEPA*.
15. Podstavec (opora) sáčku
16. Západka opory sáčku
17. Detektor přítomnosti sáčku
Standardní příslušenství:
18. Sáčky
a- Papírový sáček* (ref. ZR0039 01)
b- Látkový sáček*
19. a- Hadice s ohnutým koncem a mechanický variátor výkonu*
b- Ohebná hadice s hubicí, mechanickou regulací výkonu a zabudovaným kartáčem*
20. Teleskopická trubka*
21. Trubky*
22. Nástavec na trubku*
23. Nástavce na všechny typy podlah
24. Nástavec na parkety*
25. Nástavec na nábytek*
26. Štěrbinový nástavec proměnitelný v kartáč
27. Turbokartáč*
28. Mini turbokartáč*
3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VYBALENÍ
Vybalte přístroj, uložte si záruční list a před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
RADY A DOPORENÍ
• Před každým použitím musí být šňůra zcela rozvinutá.
• Neskřípejte ji a neprotahujte ji pod ostrými hranami.
Pokud poíváte elektrickou prodlovačku, ujistěte se, že je v dokonalém stavu a obvod je uzsobený konu vašeho vysave.
• Váš vysavač je vybaven ochranným prvkem zamezujícím přehřátí motoru. V některých případech (při používání hubice na
křesla, sedačky...) se ochranný prvek spustí a přístroj může začít vydávat neobvyklý zvuk, jenž nemá žádný vliv na jeho
funkci.
• Nepřemisťujte vysavač taháním za šňůru, je třeba jej přemísťovat za držadlo k tomu určené.
• Nepoužívejte šňůru pro zvedání přístroje.
• Nikdy nevypojujte přístroj zatažením za šňůru.
• Nikdy nespouštějte vysavač bez sáčku a bez filtračního systému: mikrofiltr* nebo filtrová kazeta HEPA*.
• Zkontrolujte, zda je filtr (12+13, nebo 14) správně na místě.
• Používejte pouze originální sáčky a filtry Rowenta.
• Používejte pouze originální příslušenství Rowenta.
• Pokud byste měli problém sehnat příslušenství a filtry pro tento počítač, kontaktujte spotřebitelské středisko Rowenta.
• Po každém použití vysavač vypněte a vypojte ze zásuvky.
Vysavač vždy vypínejte a vypojujte ze zásuvky před údržbou nebo čištěním.
4. POUŽÍVÁNÍ
SESTAVE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘÍSTROJE
• Zasuňte silně hadici (19) do odsávacího otvoru (9) a otočte až do zablokování - obr.1.
• Pro vyjmutí hadice otočte v opačném směru a zatáhněte - obr.2.
• Pokud je váš vysavač vybavený teleskopickou trubkou* (20): posuňte tlačítko nastavení dopředu, vysuňte požadovanou
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page80
81
délku trubky a poté pusťte tlačítko pro zablokování - obr.3.
Jinak spojte dvě trubky* (21), lehce otočte - obr. 4.
• Pokud je třeba, zasaďte nástavec trubky* (22).
• Na konec trubky nasaďte vhodný nástavec:
- Na koberec a běhouny: používejte nástavec na všechny typy podlah (23) v pozici zastrčeného kartáče - obr.5, nebo
Turbokartáč* (27* nebo 28*).
- Na parkety a hladké podlahy: používejte nástavec na všechny typy podlah (23) v pozici vysunutého kartáče - obr.6 nebo
pro lepší výsledek použijte přímo nástavec na parkety* (24).
- Na kouty a těžko dostupná místa: použijte štěrbinový nástavec přeměnitelný na kartáč (26) v pozici plochého nástavce.
- Pro čalounění a jempovrchy: použijte nástavec pro štěrbiny s možností výměny za kartáč (26) nebo hubici pro
čalounění * (25), nebo kartáč zabudovaný do hubice 19b * (podle modelu).
Pozor! Před výměnou příslušenství vždy vypněte a vypojte vysavač ze zásuvky.
ZAPOJEŠŇŮRY A SPUŠÍSTROJE
• Šňůru zcela odmotejte, zapojte vysavač - obr.7 a stiskněte pedál On/Off (2) - obr. 8.
Nastavte sílu vysávání pomocí mechanického měniče výkonu na rukojeti: otevřete klapku regulačního posuvníku pro
manuální snížení sacího výkonu, např. na choulostivých povrchách... - obr. 9.
ULOŽENÍ A ENOS PŘÍSTROJE
Po použití vypněte vysavač stisknutím pedálu On/Off (2) - obr.8 - a vypojte jej ze zásuvky - obr. 10. Uložte šňůru stisknutím
pedálu navíjecího systému (3) - obr. 11.
Ve vertikální poloze umístěte nástavec (23) do západky na spodu přístroje (1b) - obr. 12.
V horizontální poloze umístěte nástavec (23) do západky v zadní části přístroje (1a) - obr. 13.
Vysavač můžete snadno přenášet díky transportnímu držadlu (6).
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Důležité: Vysavač vždy vypínejte a vypojujte ze zásuvky před údržbou nebo čištěním.
NA SÁČKU
Kontrolka naplnění sáčku (4) vám ukazuje, že sáček je plný nebo saturova. Pokud zaznamenáte snížení účinnosti
přístroje, vysunutím ze západky kon na maximum a podržte nástavec zdvižený nad zemí. Pokud kontrolka zůstává
červená, vyměňte sáček.
Vyndejte hadici (19) ze sacího otvoru (9) - obr. 2.
• Otevřete víko (8) vysavače - obr.14.
a) Pokud je váš vysavač vybaven papírovým sáčkem *:
• Vyndejte podstavec sáčku (15) z úložiště (7) - obr.15a, poté vyndejte papírový sáček (18a) z podstavce (15) a nechte je
sklouznout po zipu - obr.15b.
• Sáček vyhoďte do popelnice - obr.15c.
Umístěte nový sáček na podstavec (15) - obr.15d, popomocí lišt na podstavcičku (16) ustěte sáček do úliště - obr.15e.
• Ujistěte se, že je sáček správně umístěný v nástavci a poté zavřete víko (8).
b) Pokud je váš vysavač vybaven látkovým sáčkem* :
• Vyndejte podstavec sáčku (15) z úložiště (7) - obr.16a, poté vyndejte látkový sáček (18b) z podstavce (15) a nechte jej
vysunutím ze západky - obr.16b.
• Otevřete sáček pomocí zipu - obr.16c, poté jej vyprázdněte do koše - obr.16d.
• Sáček vyperte v čisté vodě - obr.16e.
• Nechte alespoň 24h uschnout (sáček vyměňte až když je úplně suchý) - obr.16f.
• Látkový sáček uzavřete: dejte pozor, aby byl zip úplně zavřený - obr.16g - než vrátíte sáček do přístroje.
• Umístěte látkový sáček na podstavec, poté pomocí lišt na podstavci sáčku (16) umístěte sáček do úložiště - obr.16h.
• Ujistěte se, že je sáček správně umístěný v nástavci (15) a poté zavřete víko (8).
NA MIKROFILTRU* REF: ZR0039 01
Důležité: Mikrofiltr* měňte každých 6 měsíců.
CS
* Podle modelu: jedná se o specifické vybavení k některým modelům nebo volitelné
dostupné příslušenství.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page81
82
* Podle modelu: jedná se o specifické vybavení k některým modelům nebo volitelné
dostupné příslušenství.
Mikrofiltr* je k dostání buď u prodejce, nebo v Autorizovaném servisním středisku.
• Otevřete víko (8) vysavače - obr.14 a poté vyndejte sáček.
• Odstraňte ochrannou mřížku motoru* (12) - obr.17a.
• Odstraňte mikrofiltr* (13) - obr.17b a uschovejte si ochrannou mřížku motoru* (12).
• Mikrofiltr* (13) vyhoďte do popelnice - obr.17c.
• Umístěte nový mikrofiltr (13) na ochrannou mřížku motoru* (12) - obr.17d.
• Umístěte kolíčky do drážek - obr.17d.
• Odstraňte ochrannou mřížku motoru* (12) - obr.17e.
• Ujistěte se, že ochranná mřížka motoru je správně nasazená * (12) předtím, než zavřete
víko (8).
Vzduch, který dýcháme, obsahuje částice, které mohou vyvolávat alergii: larvy a výkaly
roztočů, plísně, pyl, kouř, pozůstatky po zvířatech (chlupy, kůže, sliny, moč). Nejjemnější částečky pronikají hluboko do dýchacího
ústrojí, kde mohou vyvolat zánět a narušit dýchací funkce jako takové.
Filtry (H)EPA (High) Efficiency Particulate Air Filter, to znamená filtry s (Vysokou) účinností proti polétavým částicím, umožňují
zachytit i ty nejjemnější částice. Díky filtru (H)EPA je vzduch vypouštěný do místnosti zdravější než odsávaný vzduch.
NA KAZETY FILTRU HEPA* REF : ZR0045 01 UZPŮSOBE NA PAPÍROVÉ SÁČKY
Důležité: Kazetu filtru HEPA* ZR0045 01 vyměňujte každých 6 měsíců (podle frekvence používání).
Kazeta filtru (H)EPA* ref. ZR 0045 01* je k dostání buď u prodejce nebo v Autorizovaném servisním středisku.
• Otevřete víko (8) vysavače - obr.14 a poté vyndejte sáček - obr. 15a.
Vyndejte kazetu filtru HEPA* (14a) - obr.18a-18b.
• Kazetu vyhoďte do popelnice - obr.18c.
• Umístěte kolíčky do nové kazety filtru HEPA do drážek - obr.18d.
• Zablokujte novou kazetu filtru HEPA* (14a) (ref. ZR0045 01) do lůžka - obr.18e.
• Ujistěte se, že je kazeta filtru HEPA* (14a) správně umístěná v nástavci a poté zavřete víko (8).
NA KAZETY FILTRU HEPA* REF: ZR0042 01 UZSOBENÁ NA LÁTKO SÁČKY
Pozor! Toto čištění je vyhrazeno výlučně pro kazetu filtru HEPA* ref: ZR0042 01.
Důležité: Kazetu filtru HEPA čistěte každých 6 měsíců (podle frekvence používání).
Kazeta filtru (H)EPA* ref. ZR0042 01* je k dostání buď u prodejce, nebo v Autorizovaném servisním středisku.
• Otevřete víko (8) vysavače - obr.14 a poté vyndejte sáček - obr. 16a.
Vyndejte kazetu filtru HEPA* (14b) - obr.19a-19b.
Vyklepte šetrně kazetu filtru HEPA* (14b) nad košem - obr.19c.
• Poté sáček vyperte v čisté vodě - obr.19d a nechte schnout po dobu alespoň 24h - obr.19e.
• Dbejte na to, aby kazeta filtru HEPA* (14b) byla dobře suchá, než ji vrátíte na místo.
• Umístěte kolíčky do drážek - obr.19f.
• Zablokujte kazetu filtru HEPA* (14b) (Ref. ZR0042 01) do lůžka - obr.19g.
• Ujistěte se, že je kazeta filtru HEPA* (14b) správně umístěná v nástavci a poté zavřete víko (8).
ČIŠ VYSAVAČE
• Otřete tělo přístroje a nástavce jemným navlhčeným hadříkem a poté osušte.
• Osušte víko suchým hadříkem - obr. 20.
• Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
6. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Důležité: Jakmile vysavač začne hůře fungovat, vypněte jej stisknutím pedálu On/Off a teprve poté zkontrolujte, co se děje.
Pokud se vysavač nezapne
• Přístroj není napájen: zkontrolujte, zda je správně zapojený do zásuvky.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page82
83
Pokud vysavač nesaje
• Nástavec nebo hadice jsou ucpány: uvolněte nástavec nebo hadici.
Víko je špatně uzavřené: zkontrolujte umístění sáčku a zavřete víko.
Vysavač méně saje, je hlučný, píská
• Nástavec nebo hadice jsou částečně ucpány: uvolněte nástavec nebo hadici.
• Sáček je plný nebo saturovaný jemným prachem: vyměňte papírový sáček (18a) nebo vyprázdněte látkový sáček* (18b).
• Filtrační systém je saturovaný:
- Kazeta HEPA* : vyměňte kazetu HEPA* (14a*) (ref. ZR0045 01) a dejte ji zpět do lůžka nebo umyjte kazetu filtru HEPA*
(14b*) (ref. ZR0042 01) podle daného postupu.
- Mikrofiltr* : vyndejte mirkofiltr* a vyměňte jej za nový (ref. ZR0039 01).
• Mechanický měnič výkonu na rukojeti je otevřený: zavřete mechanický měnič výkonu.
Ukazatel plnosti sáčku zůstává červený
• Sáček je saturovaný: vyměňte papírový sáček* (18a) nebo vyprázdněte látkový sáček* (18b).
Víko nelze zavřít působení detektoru přítomnosti sáčku 17
• Zkontrolujte přítomnost sáčku a nástavce (15) nebo jejich správné uložení.
Nástavec se špatně přemísťuje
• Otevřete mechanický měnič výkonu na rukojeti a snižte výkon.
Šňůru nelze zcela zasunout
• Šňůra je při zasouvání zpomalená: vyndejte šňůru a stiskněte pedál navíječky šňůry.
Pokud se váš vysavač během vysávání vypne:
• Sepnula se tepelná pojistka. Zkontrolujte, zda trubka a hadice nejsou ucpané a zda sáček a filtry nejsou přeplněné.
Před dalším zapnutím vysavače jej nechte 30 minut vychladnout.
Pokud některý z problémů přetrvává, odneste vysavač do nejbližšího Autorizovaného střediska.
ZÁRUKA
• Tento přístroj je určen výlučně pro použití v domácnosti; v případě nevhodného používání nebo používání v rozporu s
návodem nenese značka žádnou odpovědnost a záruka je neplatná.
• Před prvním použitím přístroje si přečtěte pečlivě návod k použití: používání
v rozporu s návodem k použití zbavuje Rowentu veškeré odpovědnosti.
CS
* Podle modelu: jedná se o specifické vybavení k některým modelům nebo volitelné
dostupné příslušenství.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page83
84
* Podle modelu: jedná se o specifické vybavení k některým modelům nebo volitelné
dostupné příslušenství.
7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V souladu s platnými předpisy všechny přístroje vyřazené z použití musí být definitivnepoužitelné: než přístroj vyhodíte
vypojte jej ze zásuvky a odstraňte šňůru.
Podílejme se na ochraně životního prostředí!
Váš přístroj obsahuje řadu zužitkovatelných a recyklovatelných materiálů.
Odneste jej do sběrny, aby mohl být zpracován.
Na daný vysav bylo v souladu se konem č. 22/1997 Sb. vyno prohlášení o shodě. Vysavač odpovídá
harmonizovaným technicm normám a nízem vlády : C. 168/1997 Sb. elektrická zařízení zkého napětí, C.
169/1997 Sb. - elektromagnetická kompatibilita, C. 9/2002 Sb. - emise hluku. Hodnota naměřeho hluku činí:
77 dB(A). Přístroj je určen pouze pro vysávání v domácnosti. i používání ístroje mimo domácnost je ivatel
povinen dodržovat lhůty pravidelných kontrol a revizí dle normy ČSN 33 1610, «Elektrotechnické předpisy.
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich poívá
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page84
/