One For All URC 8350 Návod k obsluze

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

118 WWW.ONEFOR ALL.COM
O
BRÁZEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁ URC8350
1
19
KLÁVESNICE
120
NASTAVE LKOVÉHO OV URC8350
P
ostup nastavení dálkového ovládání URC-8350 pro ovládání zařízení
122
METODA VYHLEDÁVÁNÍ
123
K
ÓDY
T
V : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
1
31
V
CR : Videorekordér / kombinace televize a videorekordéru /
kombinace DVD a videorekordéru / PVR
140
SAT : Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview
(
Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / SAT/HDD
1
42
C
BL : Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C
1
45
VAC : Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV /
voliče AV
146
CD : Přehrávač disků CD / CD-R / MD
146
MIS : Zvuk / ostatní zvuk
146
AMP : Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů
146
T
UN : Zvuk / zvukový přijímač / tuner / zesilovač / domácí kino (DVD)
1
46
DVD : Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD /
Kombinovaný přehrávač DVD / DVD/HDD
148
FUNKCE VÝUKA
(Postup zkopírování funkcí z původního fungujícího dálkového
ovládání do dálkového ovládání URC-8350)
124
DAÍ FUNKCE
Přeprogramování hlasitosti 125
Makra (posloupnosti příkazů v rámci určitého režimu) 126
Technologie upgradu kódů 127
PORADCE I POŽÍCH
128
KAZNICKÝ SERVIS
128
POITÍ TLÍTKA ÚSPOR RIM
129
Obsah
Do dálkového ovládání URC-8350 se vkládají 2 nové alkalické baterie AAA/LR03.
1. Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání URC-8350 tak, že stlačíte
západku.
2. Nasměrujte baterie podle značek + a v přihrádce pro baterie a vložte je do
přihrádky.
3. Zatlačte kryt baterií zpět na místo.
Důležité poznámky:
- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nastavovací kódy a pokročilé programování zůstanou zachovány i po výměně
baterií.
Instalace baterií
Č
es
k
y
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 118
120 WWW.ONEFOR ALL.COM
1. Tlačítka zařízení
Tlačítka TV, DVD, AUDIO a STB slouží k výběru zařízení domácí zábavy, které chcete
o
vládat. Na tlačítka zařízení lze také naprogramovat makro (viz strana 126).
2. Kontrolka LED (červená)
Během provozu dálkového ovládání URC-8350 kontrolka LED svítí, a tím indikuje,
že dálkové ovládání odesílá infračervený signál.
3. Tlačítko napájení
Tlačítko napájení obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání.
4
. Tlačítka s čísly (0 9 a písmena, -/- -, AV)
T
lačítka s čísly (0 9, -/- -, AV) poskytují stejné funkce jako na původním ovládání,
jako je například přímý přístup k výběru kanálu. Pokud původní dálkové ovládání
p
oužívá jedno či dvouciferné přepínání vstupu (symbol -/- - ), můžete tuto funkci
o
vládat stisknutím tlačítka -/- -. Pokud původní dálkové ovládání tlačítko 10,
najdete tuto funkci pod tlačítkem -/- -. Pokud původní dálkové ovládání tlačítko
20, najdete tuto funkci pod tlačítkem AV. V režimu AUDIO mohou tlačítka s čísly
p
oskytovat přístup k výběru zdroje (vstupu).
5. Tlačítko AV
V režimu TV poskytuje funkci AV / vstup. V režimu AUDIO může toto tlačítko
p
oskytovat přístup k funkci Vstup / zdroj. V režimu DVD může toto tlačítko
poskytovat přístup k funkci TV / DVD.
6. Tlačítko opakovaného přehrání
Stisknutím tlačítka opakovaného přehrání vyšlete příkaz osobnímu videorekordéru,
aby ihned znovu přehrál posledních 7 sekund programu, který sledujete.
7. Tlačítko Úsporný režim
Pomocí tohoto tlačítka můžete zapnout úsporný režim. Další informace naleznete na
straně 129 - 130.
8. Tlačítko postoupit
Stisknutím tlačítka postoupit se vrátíte k funkci Postoupit / rychle přeskočit.
9. Tlačítko PRŮVODCE (GUIDE)
V režimu TV a STB poskytuje funkci GUIDE (průvodce programy), pokud je dostupná
na původním dálkovém ovládání. V režimu AUDIO poskytuje funkci režimu DSP.
10. Tlačítko NABÍDKA (MENU)
Tlačítko NABÍDKA (MENU) obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém
ovládání.
11. KONEC (EXIT)
V režimu TV a STB poskytuje funkci ukončení nabídky, pokud je dostupná na
původním dálkovém ovládání.
12. Tlačítko INFO
V režimu TV a STB poskytuje funkci Displej, OSD nebo Informace, pokud je dostupná
na původním dálkovém ovládání.
13. Směrová tlačítka
Jsou-li na původním dálkovém ovládání, slouží tato tlačítka k procházení režimem
nabídky daného zařízení.
14. Tlačítko OK
Tlačítko OK potvrdí výběr při práci s nabídkou a v režimu programování.
Klávesnice
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 120
WWW.ONEFOR ALL.COM 121
1
5. Tlačítka hlasitost + / -
T
ato tlačítka fungují stejně jako na původním dálkovém ovládání. Není-li zařízení
vybaveno funkcí hlasitosti, poskytuje toto tlačítko funkci hlasitosti zařízení
n
aprogramovaného na tlačítko AUDIO.
1
6. Tlačítka KANÁL (CH) + / -
Tato tlačítka fungují stejně jako na původním dálkovém ovládání.
1
7. Tlačítko ztlumení
T
lačítko ztlumení obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání.
Není-li zařízení vybaveno funkcí ztlumení, poskytuje toto tlačítko funkci ztlumení
zařízení naprogramovaného na tlačítko AUDIO.
1
8. Tlačítko POSLEDNÍ (LAST)
Toto tlačítko poskytuje funkci LAST (nebo Předchozí program, Návrat zpět),
je-li dostupná na původním dálkovém ovládání.
19. Červené, zelené, žluté a modré tlačítko
Po stisknutí tlačítka TV a vstupu do textového režimu můžete pomocí červeného,
z
eleného, žlutého a modrého tlačítka získat přístup k funkcím služby Fastext televizní
h
o přijímače. Jsou-li na původním dálkovém ovládání, slouží tato tlačítkak procházení
nabídkou, tlačítka služby Fastext na dálkovém ovládání ONE FOR ALL pravděpodobně
budou fungovat stejně.
20. Tlačítka pro přesun
Tato tlačítka obsluhují funkce přesunu daného zařízení PŘEHRÁVÁNÍ (PLAY), PŘESUN
VPŘED (FF), PŘESUN VZAD (REW) atd. Aby se zabránilo náhodnému spuštění
nahrávání, zahajuje se nahrávání dvojím stisknutím tlačítka NAHRÁVÁNÍ (RECORD)
21. Tlačítka služby Teletext
Po stisknutí tlačítka TV slouží tlačítka pro přesun (PŘEHRÁVÁNÍ (PLAY), PŘESUN VPŘED
(FF), PŘESUN VZAD (REW), POZASTAVIT ( PAUSE)) k ovládání hlavních funkcí služby
Teletext. Symboly pod tlačítky platí pro službu Teletext. Textová tlačítka slouží k pří-
stupu k funkcím služby Teletext televizního přijímače. Televizní přijímač samozřejmě
musí být vybavený funkcí Teletext.
ZAPNOUT TEXT (TEXT ON): Převede televizní přijímač do režimu Teletext.
VYPNOUT TEXT (TEXT OFF): Přepne televizní přijímač zpět do běžného režimu.
U některých přijímačů se toto provádí tak, že několikrát stisknete tlačítko ZAP-
NOUT TEXT (TEXT ON).
ZVĚTŠIT (EXPAND): Zobrazí horní polovinu stránky teletextu většími
písmeny. Opětovným stisknutím zvětšíte dolní polovinu stránky teletextu.
Chcete-li se vrátit zpět do běžného prohlížení teletextu, v závislosti na použí
vaném televizním přijímači znovu stiskněte tlačítko ZVĚTŠIT (EXPAND), nebo
stiskněte tlačítko ZAPNOUT TEXT (TEXT ON).
PŘIDRŽET / ZASTAVIT (HOLD / STOP): Zastaví změny stránek.
MIX: Zobrazí zároveň teletext a běžný televizní obraz. Toto tlačítko lze také
použít pro titulky. U některých televizních přijímačů získáte k této funkci přístup
dvojím stisknutím textového tlačítka.
16:9: Toto tlačítko zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokud je tato funkce k
dispozici i na původním dálkovém ovládání.
Klávesnice
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 121
122 WWW.ONEFOR ALL.COM
P
říklad: Postup nastavení dálkového ovládání URC-8350 pro televizní přijímač
(
tlačítko TV):
1. V seznamu kódů najděte kód pro vaše zařízení. Kódy jsou uvedeny
podle typu zařízení a názvu značky. Nejčastější kód je uveden jako
p
rvní.
P
řesvědčte se, zda je zařízení zapnuté (nikoli v pohotovostním
režimu).
2
. Na dálkovém ovládání URC-8350 stiskněte a uvolněte tlačítko
TV.
3. Současně stiskněte a přidržte tlačítka pro přesun vzad a vpřed,
dokud červená kontrolka LED dálkového ovládání URC-8350
dvakrát neblikne (kontrolka LED blikne nejprve jednou, pak
dvakrát).
4. Pomocí tlačítek s čísly zadejte kód zařízení o pěti číslicích.
Kontrolka LED dvakrát blikne.
5. Nyní namiřte dálkové ovládání URC-8350 na zařízení a stiskněte
tlačítko napájení. Pokud se zařízení vypne, je dálkové ovládání
URC-8350 připravené pro ovládání zařízení.
6. Znovu zařízení zapněte a vyzkoušejte všechny funkce dálkového ovládání a zjistěte,
zda správně fungují. Pokud funkce nefungují, opakujte kroky 1 5 a použijte jiný kód
uvedený pod stejnou značkou.
7. Pokud zařízení nereaguje, proveďte kroky 1 5 s každým kódem uvedeným u
dané značky. Pokud pro vaše zařízení nefunguje žádný z kódů uvedených u
příslušné značky nebo pokud značka zařízení není v seznamu vůbec uvedená,
použijte metodu vyhledávání popsanou na straně 123.
- Většina televizních přijímačů se nezapíná stisknutím tlačítka napájení. Zkuste televizní
přijímač zapnout stisknutím některého tlačítka s číslem nebo tlačítkem pro vypnutí
textových služeb (VYPNOUT TEXT (TEXT OFF)).
- Pokud původní dálkové ovládání zařízení není vybavené tlačítkem napájení (POWER),
stiskněte místo něj při nastavování zařízení tlačítko pro přehrávání (PLAY).
- Některé kódy si jsou poměrně podobné. Pokud zařízení při použití jednoho z kódů
nereaguje nebo nefunguje správně, zkuste jiný uvedený u příslušné značky.
- Při nastavování dalších zařízení postupujte stejně podle výše uvedených pokynů s tím
rozdílem, že v kroku 2 stisknete tlačítko příslušného zařízení.
- Uvědomte si, že před použitím určitého zařízení musíte stisknout příslušné tlačítko pro
toto zařízení.
Tlačítka TV, STB a AUDIO se netýkají aktuálního režimu. Proto je možné například na
tlačítko STB nastavit druhý televizní přijímač (nemáte-li zařízení set-top-box) nebo na
tlačítko AUDIO druhý satelitní přijímač.
Nastavení dálkového ovládání URC8350
Postup nastavení dálkového ovládání
URC-8350 pro ovládání zařízení
ON
E
F
OR
A
A
c
u
r
a
A
d
m
i
r
a
l
A
d
y
s
o
n
A
g
a
z
i
A
G
B
A
g
e
f
A
i
k
o
0
0
0
9
0
0
8
7
,
0
0
9
3
,
0
3
6
3
,
0
4
1
0
2
1
7
,
0
2
1
6
0
2
6
4
0
5
1
6
0
0
8
7
0
2
1
6
,
0
0
0
9
,
0
0
3
7
,
0
0
3
7
,
0
2
7
4
0
3
6
1
,
0
2
0
8
,
0
3
7
1
_ _ _ _ _
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 122
WWW.ONEFOR ALL.COM 123
Nastavení dálkového ovládání URC 8350
Metoda vyhledávání
--> Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a zařízení stále
n
a dálkové ovládání URC-8350 nereaguje.
-
-> Pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena.
Metoda vyhledávání umožňuje prohledat všechny kódy obsažené v paměti dálkového
ovládání URC-8350.
P
říklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače (tlačítko TV):
1. Zapněte televizní přijímač (nikoli jen do pohotovostního stavu) a namiřte na něj
d
álkové ovládání URC-8350.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko TV.
3
. Současně stiskněte a přidržte tlačítka pro přesun vzad a vpřed,
d
okud červená kontrolka LED dálkového ovládání URC-8350
dvakrát neblikne (kontrolka LED blikne nejprve jednou, pak
dvakrát).
4. Stiskněte tlačítka 9 9 1. Kontrolka LED dvakrát blikne.
5. Stisknutím 1 zahájíte prohledávání kódů televizních přijímačů. *
6. Stiskněte tlačítko napájení.
7. Namiřte dálkové ovládání URC-8350 na televizní přijímač.
Opakovaně tiskněte tlačítko nahoru, se televizní přijímač vypne
(při každém stisknutí tlačítka nahoru vyšle dálkové ovládání
URC-8350 signál POWER z dalšího kódu obsaženého v paměti).
Tlačítko může být nutné stisknout mnohokrát (až 150krát),
buďte proto trpěliví.
Pokud některý kód vynecháte, můžete přejít
na předchozí kód stisknutím tlačítka dolů. Při tisknutí tohoto tlačít
ka musíte mít dálkové ovládání URC-8350 neustále namířené
na televizní přijímač.
8. Jakmile se televizní přijímač vypne, uložte kód stisknutím tlačítka
OK.
(*) Tlačítka pro prohledání kódů dalších typů zařízení:
- Většina televizních přijímačů se nezapíná stisknutím tlačítka napájení. Zkuste televizní
přijímač zapnout stisknutím některého tlačítka s číslem nebo tlačítkem pro vypnutí
textových služeb (VYPNOUT TEXT (TEXT OFF)).
- Pokud nelze televizní přijímač správně ovládat, pokračujte v metodě vyhledávání,
pravděpodobně používáte špatný kód.
- Chcete-li vyhledat kód pro jiné zařízení, postupujte podle výše uvedených pokynů s tím
rozdílem, že v kroku 2 stisknete místo tlačítka TV tlačítko příslušného zařízení a v kroku
5 příslušné číslo.
Tlačítko Zařízení, jehož kódy se prohledají
Televizní přijímač / LCD / plazmový displej
Přehrávač či rekordér DVD nebo osobní videorekordér
CD, Zesilovač a zesilovač s tunerem apod
Set-top-box, satelitní přijímač nebo kabelový převaděč
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 123
124 WWW.ONEFOR ALL.COM
Dálkové ovládání URC-8350 obsahuje celou knihovnu předprogramovaných kódů.
P
o nastavení dálkového ovládání URC-8350 pro ovládání určitého zařízení můžete zjistit,
ž
e na původním dálkovém ovládání máte jedno nebo několik tlačítek, která na klávesnici
d
álkového ovládání URC-8350 nejsou.
Dálkové ovládání URC-8350 je vybaveno speciální funkcí Výuka umožňující zkopírovat
libovolnou funkci z původního dálkového ovládání na tlačítko klávesnice dálkového
o
vládání URC-8350.
Než začnete:
-
Přesvědčte se, zda původní dálkové ovládání funguje správně.
-
Přesvědčte se, zda žádné dálkové ovládání (URC-8350 ani původní dálkové ovládání)
není namířené na zařízení.
P
říklad: Postup zkopírování funkce Mono / stereo z původního dálkového ovládání
televizního přijímače na tlačítko POSLEDNÍ (LAST) dálkového ovládání URC-8350.
1. Umístěte obě dálková ovládání (URC-8350 a původní dálkové ovládání) na rovný
p
ovrch.
Konce, které obvykle směrujete na zařízení, musí být proti sobě. Dálková
ovládání umístěte do vzdálenosti 2 5 cm.
2. Současně stiskněte a přidržte tlačítka pro přesun vzad a vpřed,
dokud červená kontrolka LED dálkového ovládání URC-8350
dvakrát neblikne (kontrolka LED blikne nejprve jednou, pak
dvakrát).
3. Stiskněte tlačítka 9 7 5 (kontrolka LED dvakrát blikne).
4. Stisknutím tlačítka zařízení (na dálkovém ovládání URC-8350)
vyberte režim, do kterého chcete naučenou funkci zkopírovat
(Příklad: tlačítko TV).
5. Stiskněte tlačítko (na dálkovém ovládání URC-8350), na které
chcete naučenou funkci umístit (Příklad: tlačítko POSLEDNÍ
(LAST)). Kontrolka LED začne rychle blikat.
6. Stiskněte a držte tlačítko (na původním dálkovém ovládání),
jehož funkci chcete zkopírovat, kontrolka LED na dálkovém
ovládání URC-8350 dvakrát blikne (Příklad: tlačítko funkce Mono
/ stereo).
7. Chcete-li v rámci stejného režimu zkopírovat další funkce, jednoduše zopakujte kroky
5 a 6 a stiskněte další tlačítko, jehož funkci chcete zkopírovat naučením.
Chcete-li zkopírovat další funkce do jiného režimu, opakujte kroky od kroku 4 a
stiskněte tlačítko příslušného režimu.
8. Chcete-li ukončit režim Výuka, stiskněte a přidržte tlačítko OK,
kontrolka LED dvakrát blikne.
9. Výuka se vždy týká aktivního režimu. Chcete-li získat přístup k naučené funkci,
stiskněte nejprve tlačítko příslušného zařízení.
- V závislosti na naučených funkcích lze do dálkového ovládání URC-8350 funkcí Výuka
nastavit asi 25 40 funkcí. Zaplněná paměť je indikována dvojím dlouhým bliknutím.
- Naučenou funkci nahradíte tak, že přes umístíte jinou naučenou funkci.
- Naučené funkce zůstanou zachovány i po výměně baterií.
Funkce Výuka
(Postup zkopírování funkcí z původního fungujícího dálkového
ovládání do dálkového ovládání URC-8350)
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 124
WWW.ONEFOR ALL.COM 125
Další funkce
N
ení-li zařízení vybaveno funkcí hlasitosti, poskytuje toto tlačítko funkci hlasitosti zařízení
naprogramovaného na tlačítko AUDIO.
Přeprogramování hlasitosti umožňuje použít funkci hlasitosti z jiného režimu, aniž by
b
ylo třeba tento režim nejprve vybrat (v režimu STB například můžete ovládat hlasitost
t
elevizního přijímače).
Postup přeprogramování hlasitosti televizního přijímače do režimu STB nebo AUDIO:
1
. Současně stiskněte a přidržte tlačítka pro přesun vzad a vpřed,
dokud červená kontrolka LED dálkového ovládání URC-8350
dvakrát neblikne (kontrolka LED blikne nejprve jednou, pak
d
vakrát).
2. Stiskněte tlačítka 9 9 3. Červená kontrolka dvakrát blikne.
3
. Pak stiskněte tlačítko TV, červená kontrolka blikne dvakrát.
Z
rušení přeprogramování hlasitosti pro určitý režim:
(Příklad: Postup zrušení přeprogramování hlasitosti pro režim STB)
1. Jednou stiskněte tlačítko STB.
2. Současně stiskněte a přidržte tlačítka pro přesun vzad a vpřed,
dokud červená kontrolka LED dálkového ovládání URC-8350
dvakrát neblikne (kontrolka LED blikne nejprve jednou, pak
dvakrát).
3. Stiskněte tlačítka 9 9 3. Červená kontrolka dvakrát blikne.
4. Pak stiskněte tlačítko HLASITOST (VOL) -, červená kontrolka
blikne čtyřikrát.
Výsledek: V režimu STB budete moci ovládat funkce HLASITOST (VOL) +/- a ztlumení
svého zařízení set-top-box (za předpokladu, že je vybaveno ovládáním
hlasitosti).
Zrušení přeprogramování hlasitosti pro všechny režimy:
1. Současně stiskněte a přidržte tlačítka pro přesun vzad a vpřed,
dokud červená kontrolka LED dálkového ovládání URC-8350
dvakrát neblikne (kontrolka LED blikne nejprve jednou, pak
dvakrát).
2. Stiskněte tlačítka 9 9 3. Červená kontrolka dvakrát blikne.
3. Stiskněte tlačítko HLASITOST (VOL) +, červená kontrolka blikne
čtyřikrát.
Výsledek: všechna zařízení budou opět ovládat své vlastní funkce hlasitosti (pokud jsou
jimi vybavena).
Přeprogramování hlasitosti
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 125
126 WWW.ONEFOR ALL.COM
V
rámci určitého režimu zařízení můžete dálkové ovládání URC-8350 naprogramovat tak,
aby po stisknutí jednoho tlačítka vyslalo posloupnost příkazů.
P
říklad: Postup naprogramování makra na tlačítko POSLEDNÍ (LAST), které (v režimu TV)
p
rovede přechod do režimu AV a pak přepnutí na kanál 801 zařízení set-top-box.
1. Stisknutím a uvolnění tlačítka TV vyberte režim, ve kterém chcete
m
akro provádět.
2. Současně stiskněte a přidržte tlačítka pro přesun vzad a vpřed,
dokud červená kontrolka LED dálkového ovládání URC-8350
d
vakrát neblikne (kontrolka LED blikne nejprve jednou, pak
dvakrát).
3. Stiskněte tlačítka 9 9 5. Kontrolka LED dvakrát blikne.
4
. Pak stiskněte tlačítko POSLEDNÍ (LAST) (na které bude makro
přiřazeno).
5
. Pak postupným stisknutím tlačítek TV, AV, STB, 8 0 1 vyberte v
zařízení set-top-box požadovaný kanál.
6. Chcete-li makro uložit, stiskněte a přidržte tlačítko OK,
kontrolka LED dvakrát blikne.
Výsledek: Pokud v režimu TV stisknete a podržíte tlačítko POSLEDNÍ (LAST), odešle
dálkové ovládání URC-8350 příkazy: přechod do režimu AV, pak přechod do
režimu STB a přepnutí na kanál 801 zařízení set-top-box.
- Potřebujete-li do posloupnost vložit prodlevu, proveďte to pomocí tlačítka odpovídajícího
režimu zařízení (ve výše uvedeném příkladě se jedná o tlačítko STB). Chcete-li prodlevu
prodloužit, stiskněte tlačítko vícekrát.
- Každé makro se může skládat maximálně z 32 stisknutí tlačítek.
- Makro musíte naprogramovat na volné tlačítko, protože jinak dojde k přepsání funkce
předprogramované v režimu, ve kterém programujete makro.
- Funkce, která se na původním dálkovém ovládání spouštěla přidržením tlačítka po několik
sekund, možná nebude v makru dálkového ovládání URC-8350 fungovat.
Odstranění makra
Příklad: Chcete-li v režimu STB odstranit makro z tlačítka POSLEDNÍ (LAST),
stiskněte tato tlačítka:
1. Stisknutím a uvolněním tlačítka zařízení (například tlačítko STB)
vyberte režim, ve kterém je makro uložené.
2. Současně stiskněte a přidržte tlačítka pro přesun vzad a vpřed,
dokud červená kontrolka LED dálkového ovládání URC-8350
dvakrát neblikne (kontrolka LED blikne nejprve jednou, pak
dvakrát).
3. Stiskněte tlačítka 9 9 5. Kontrolka LED dvakrát blikne.
4. Stiskněte tlačítko POSLEDNÍ (LAST), z něhož chcete makro
odstranit.
5. Chcete-li makro odstranit, stiskněte a přidržte tlačítko OK,
kontrolka LED dvakrát blikne.
Další funkce
Makra (posloupnosti příkazů v rámci určitého režimu)
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 126
WWW.ONEFOR ALL.COM 127
Další funkce
D
álkové ovládání URC-8350 je vybaveno jedinečnou funkcí umožňující přidání nových
kódů jednoduchým přidržením u telefonu. Naše technologie magnetického spojení v
několika sekundách rychle a spolehlivě přenese informace do dálkového ovládání
U
RC-8350, aniž by byly třeba složité konektory, adaptéry nebo propojení.
T
o znamená, že ani po koupi nových produktů v budoucnosti dálkové ovládání URC-8350
nezastará.
Stažení z Internetu
(Upgrade dálkového ovládání URC-8350
prostřednictvím počítače)
1
. Navštivte náš web www.oneforall.com.
2. Vyberte svoji oblast.
3
. Vyberte možnost “Support”
(Podpora produktů)
4. Vyberte “Download center”.
5. Vyberte “Universal Remote Controls” (možnost Univerzální dálková ovládání).
6. Vyberte dálkové ovládání ONE FOR ALL, které chcete upgradovat: dálkové ovládání
URC-8350.
7. Vyberte “DWNLD” (možnost Stažení z Internetu)
Nyní jste vstoupili do naší speciální sekce pro stahování online.
Při snadném upgradu dálkového ovládání od tohoto místa postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Upgrade pomocí
telefonu
(Upgrade dálkového ovládání URC-8350
prostřednictvím telefonu) Další možností je
zavolat na linku pomoci zákazníkům a jeden
z našich zástupců zákaznického servisu vás
provede celým procesem upgradu dálkového
ovládání URC-8350. Chcete-li zajistit hladký
průběh procesu, postupujte podle
následujících doporučení:
1. Před hovorem si do tabulky na stránce Zákaznický servis poznamenejte názvy značek
a čísla modelů svých zařízení.
2. Zavolejte na linku pomoci zákazníkům a oznamte, jaká zařízení byste chtěli do
dálkového ovládání URC-8350 přidat.
3. Po té, co si agent zákaznického servisu zapíše názvy značek a čísla modelů vašich
zařízení, provede vás nastavovacím procesem a pak vás požádá, abyste dálkové
ovládání URC-8350 přidrželi u reproduktoru sluchátka telefonu (viz níže uvedený
obrázek). Během několika sekund se takto pomocí telefonu přenesou potřebné
informace o vašem zařízení do dálkového ovládání URC-8350.
DŮLEŽITÉ: Nedoporučujeme používat bezdrátové telefony, telefony s hlasitým
odposlechem a mobilní telefony.
4. Po upgradu dálkového ovládání URC-8350 prostřednictvím telefonu nezavěšujte.
Agent zákaznického servisu ověří, zda dálkové ovládání URC-8350 správně ovládá
vaše zařízení, a odpoví na případné další otázky.
Technologie upgradu kódů
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 127
128 WWW.ONEFOR ALL.COM
P
roblém:
Značka není uvedena v části s
k
ódy.
D
álkové ovládání URC-8350
nefunguje s vaším zařízením.
Dálkové ovládání URC-8350
neprovádí příkazy správně.
P
roblémy při změně kanálů.
D
álkové ovládání URC-8350 po
s
tisknutí tlačítka nereaguje.
K
ontrolka LED při stisku tlačítka
nebliká.
Ř
ešení:
Zkuste metodu vyhledávání popsanou na
s
traně 123.
A
) Vyzkoušejte všechny kódy uvedené u
příslušné značky.
B) Zkuste metodu vyhledávání popsanou na
s
traně 123.
Pravděpodobně používáte nesprávný kód.
Zopakujte postup přímého nastavení kódu s
j
iným kódem uvedeným u příslušné značky
n
ebo znovu použijte metodu vyhledávání a
najděte správný kód.
Z
adejte číslo programu přesně tak, jak byste to
udělali na původním dálkovém ovládání.
P
řesvědčte se, zda používáte nové baterie a zda
j
e dálkové ovládání URC-8350 namířené na
zařízení.
V
yměňte baterie za 2 nové alkalické baterie
AAA/LR03.
Poradce při potížích
Zákaznický servis
Pokud máte otázky týkající se provozu univerzálního dálkového ovládání ONE FOR ALL a
pokud jste informace nenalezli v části Poradce při potížích, můžete se o pomoc obrátit na
oddělení zákaznického servisu.
Česky Slovakia
Fax : 0225386101 Fax : +421 55 611 8111
Tel. : 0225 386191 Tel. : +421 55 611 8131
Web. : www.dsicz.cz Web. : www.dsi.sk
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 128
WWW.ONEFOR ALL.COM 129
V
kombinaci s přiloženou vypínací zástrčkou (HC-8000) lze použít ovládání One For All URC
8
350 jako vhodný prostředek pro úplné vypnutí audio- a videozařízení, takže budete šetřit
více energie než v pohotovostním režimu. Optimální je
z
apojit všechna zařízení do jedné vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací
š
ňůry (viz obrázek níže) a potom ji zapojit do zástrčky One For All Power Plug.
Potom můžete pomocí ovládače URC 8350 vypnout všechna zařízení. Nejprve zapněte
úsporný režim pomocí tlačítka Úsporný režim. Musíte zvolit zástrčku, kterou chcete
ovládat. Každá zástrčka je označena číslem a zástrčka dodaná s touto sadou je
označena číslem 1, takže stiskněte toto číslo. Nyní můžete úplně vypnout (či zapnout)
napájení pomocí následujících tlačítek:
Zapnutí Stiskněte tlačítko zvětšení čísla kanálu (+).
Vypnutí Stiskněte tlačítko zmenšení čísla kanálu (+).
Dálkový ovladač si zapamatuje poslední vybranou zástrčku, takže když přepnete
z úsporného režimu do režimu TV a zpět, budete moci
ovládat poslední ovládanou zástrčku, aniž byste ji museli znovu zvolit stisknutím 1.
Použití tlačítka Úsporný režim
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 129
130 WWW.ONEFOR ALL.COM
Pokud chcete dálkově ovládat osvětlení i úsporný režim, můžete použít dálkové
ovládání úsporného režimu rovněž k ovládání samostatného osvětlení
dostupného od společnosti One For All.
Ovládání osvětlení
- Napě a zátěž: 230V~
- Krytí: IP 20
- Rádiový kmitočet: 433,92 MHz
- Dosah: Obvykle 30 m v otevřeném prostoru.
- Max, výkon pro HC-8000: 1000 W
Technické údaje HC-8000
Č
íslo zástrčky HC-8000 můžete změnit. Je to užitečné, když zakoupíte druhou zástrčku
P
ower Plug (dodávanou společností One For All), nebo když již máte zástrčku označenou
číslem 1.
C
hcete-li přiřadit zástrčce číslo, postupujte následovně:
Zapojte zástrčku HC-8000 zařízení (nebo prodlužovací šňůru) do el.
zásuvky. Pokud zapojujete zařízení s vypínačem na šňůře (například
l
ampu), musí být vypínač zapnutý.
Stisknutím tlačítka Úsporný režim na ovladači ONE FOR ALL URC-8350
z
apněte úsporný režim.
Stiskněte číslo, které chcete přiřadit zástrčce (HC-8000). Pokud jde o
první zástrčku, doporučujeme použít číslo 1. Pro druhou zástrčku dopo-
r
učujeme použít číslo 2, a tak dále. Kontrolka na horní části ovladače
URC-8350 by měla dvakrát bliknout.
Stiskněte a podržte tlačítko na zástrčce (HC-8000) tak dlouho, dokud
n
ezačne blikat červená kontrolka.
Stiskněte tlačítko pro zvětšení čísla kanálu (+). Červená kontrolka na
zástrčce (HC-8000) by měla přestat blikat.
Nyní můžete dálkovým ovladačem ovládat zástrčku (HC-8000).
Chcete-li ovládání vyzkoušet, zkontrolujte, zda je možné zapínat a vypínat kontrolku
pomocí tlačítka pro zvětšení čísla kanálu (+) a tlačítka pro
zmenšení čísla kanálu (-).
Pokud chcete ovládat více než 10 zástrček, můžete rovněž použít barevná tlačítka
dálkového ovládání (červené, zelené, žluté a modré - 11-14). Jednoduše přiřaďte tlačít-
ka zástrčkám HC-8000 jako když přiřazujete číslo.
Pokud dochází k rušení, můžete ho odstranit změnou kódu úsporného režimu v
dálkovém ovládání. Výchozí kód je 41000, ale můžete ho změnit na kód 41001, 41002
41015. Chcete-li změnit kód, nastavte režim osvětlení tak jako u normálního
zařízení (viz str. 122) pomocí kódů 41000 - 41015.
Pokud chcete obnovit výchozí nastavení zástrčky HC-8000, abyste mohli přiřadit
nové číslo, stiskněte a podržte tlačítko na vypínači světel, dokud nezačne blikat čer-
vená kontrolka, tlačítko uvolněte a potom ho znovu stiskněte, dokud červená kontrol-
ka nezhasne.
Změna čísla zástrčky HC-8000
1
2
3
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:09 Pagina 130
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152

One For All URC 8350 Návod k obsluze

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro