ECG AC 3010 C Uživatelský manuál

Značka
ECG
Modelka
AC 3010 C
Typ
Uživatelský manuál
POPIS / POPIS / OPIS / AKÉSZÜK RÉSZEI / BESCHREIBUNG/ DESCRIPTION/
OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /
KIRJELDUS / APRAŠYMAS / APRAKSTS
8
4
3
2
5
1
7
6
9 0
B
A
CZ
A) Autochladnička
1. Tělo autochladničky
2. Víko
3. Malé okénko pro vkdání avyndávání
drobností
4. Boční nechlazené kapsy
5. Popruh na rameno
6. Motor sventilačními otvory
7. Napájecí kabel 12 Vdo zásuvky
automobilu
8. Vnitřní izolovaný prostor skapsami
na drobnosti
B) Přívodní kabel
9. Přívodní kabel pro připojení vau
10. Pojistka
SK
Autochladnička
1. Telo autochladničky
2. Veko
3. Malé okienko na vkladanie
avyberanie drobností
4. Bočné nechladené kapsy
5. Popruh na rameno
6. Motor sventilačnými otvormi
7. Napájací kábel 12 Vdo zásuvky
automobilu
8. Vnútorný izolovaný priestor skapsami
na drobnosti
B) Prívodný kábel
9. Prívodný kábel na pripojenie vaute
10. Poistka
PL
A) Lodówka samochodowa
1. Korpus lodówki samochodowej
2. Pokrywa
3. Małe okno do wkładania lub
wyciągania drobiazgów
4. Niechłodzone kieszenie boczne
5. Pasek na ramię
6. Silnik zotworami wentylacyjnymi
7. Przewód zasilający 12 Vdo gniazda
samochodowego
8. Wewnętrzna przestrzeń izolowana
zkieszeniami na drobiazgi
B) Przewód zasilający
9. Przewód zasilający do podłączenia
wsamochodzie
10. Zatrzask
HU
A) Autós hűtáska
1. Hűtőtáska ház
2. Fedél
3. Kis ablak az apróságok kivételéhez és
berakásához
4. Nem hűtött oldalzsebek
5. Vállsj
6. Motor és szellőzőnyílások
7. 12 V-os tápkábel autó szivargyújtóba
8. Belső szigetelt zseb apróságok részére
B) Tápkábel
9. Tápkábel autóban való használathoz
10. Biztosító
DE
A) Autohlbox
1. Autokühlbox-Körper
2. Deckel
CZCZ
4
AUTOCHLADNIČKA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření apokyny uvedené vtomto návodu
nezahrnují všechny možné podmínky asituace, ke kterým může dot.
Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
zvýrobků, je zdravý rozum, opatrnost apéče. Tyto faktory tedy musí
t zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto
zařízení. Neodpovídáme za škody zsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kosáním napětí nebo změnou či úpravou
jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem, měla
by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základ
opatření, včetně těch následujících:
Zařízení připojujte výhradně následovně:
Při zapojení do elektrické sítě pomocí měniče napětí ECG MP 2500
(není součástí balení):
1. Při najení pomocí měne napětí ECG MP 2500 do elektrické
tě vdomácnosti se ujistěte, že napětí ve vaší zásuvce odpo
napětí uvedenému na štítku měniče napětí, a že je zásuvka
řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platné
elektrotechnické normy ČSN.
Při zapojení do zásuvky vautomobilu:
2. Při najení zásuvky 12 VDC určeného kpřipojení do automobilu,
připojujte kabel do zásuvky se stejným napětím.
Na lodích: Jestliže je přístroj zapojen do sítě, ujistěte se, že zdroj
energie proudový chránič.
Nebezpečí úrazu!
3. Zásuvku na 12 V DC (cigaretový zapalovač), ke které budete
připojovat zástrčku, udržujte včisto, bez cigaretového popele. Při
čištění zásuvky nepoužívejte kovové nebo jinak vodivé předměty.
CZCZ
5
4. V automobilech, které umožňují najet zařízení z12V DC zásuvky
bez zapnutého motoru, je důležité kontrolovat stav akumulátoru,
aby nedošlo kjejich úplnému vybití.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
5. Nepoužívejte autochladnku, pokud je přívodní kabel nebo vidlice
poškozena, pokud autochladnka nepracuje spvně, upadla na
zem apoškodila se nebo spadla do vody. Veškeré opravy včetně
výměny napájecího přívodu nebo přívodu měniče napětí MP
2500 svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné
kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
6. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými
tekutinami, ani na něj nestavte nádoby stekutinami, aby nedošlo
k případnému úrazu elektrickým proudem. Nikdy jej neponořujte
do vody.
7. Před použitím zařízení se přesvědčte, že přívodní kabel a jeho
zástrčka jsou suché. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo
přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
8. Přístroj je vhodný pro vnitřní použití adočasné venkovní použi, ale
musí být stále uchon vsuchu avždy připojen ke zdroji najení
vinteriéru.
9. Nedovolte dětem, aby si sautochladničkou hrály. Tento přístroj není
hračka! Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte autochladničku
vblízkosti dě.
10. Autochladnku neumiujte v blízkosti otevřeného ohně nebo
jiných zdrojů tepla (topení, přímé slunce atd.). Nebezpečí přehřátí!
11. Máte-li dojem, že zařízení nefunguje správně, okamžitě jej odpojte
od zdroje napětí anavštivte se spoebičem servisní středisko.
12. ed údržbou vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. Zástrčku
nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky
uchopením za zástrčku.
13. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré
hrany.
CZCZ
6
14. Autochladničku udržujte v dostatečné vzdálenosti od stěn
a jiných objektů, protože musí být zajištěna cirkulace vzduchu.
Nikdy neblokujte ventilační otvory autochladnky ani do nich
nevkládejte žádné předměty. Na autochladničku nestoupejte ani na
ni nic nestavte. Během chlazení je nutné ponechat kapsu, která
zakrývá motor, prázdnou a otevřenou.
15. Autochladnku nepoužívejte pro přepravu leptavých nebo
rozpouštěcích látek. Potraviny skladujte pouze v origilních
obalech nebo ve vhodných nádobách. Nenaplňujte vnitřek
autochladničky ledem ani do ní nelijte tekutiny.
16. Používejte pouze příslušenství, které bylo schváleno výrobcem.
Nepoužívejte žádné elektronické přístroje uvnitř autochladničky,
pokud nejsou doporučeny výrobcem.
17. Používejte autochladnku pouze v souladu s pokyny uvedenými
vtomto návodu. Tato autochladnka je uena pouze pro domácí
použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným
použitím tohoto zařízení.
18. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let astarší aosoby se
sníženými fyzickými či mentálmi schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností aznalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
opoužívání spoebiče bezpečným způsobem arozumí případným
nebezpečím. Děti si se spoebičem nesmějí hrát. Čištění aúdržbu
prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší
8 let apod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah
spotřebiče ajeho přívodu.
NEBEZPEČÍ pro děti:
Děti si nesmějí hrát s obalovým materlem.
Nenechte děti ht si s plastovými sáčky.
Nebezpečí udušení.
Do not immerse in water! – Neponořovat do vody!
POPIS
Autochladnička je vhodná pro udržování teploty již vychlazených potravin a nápojů (neslouží jako
chladnička, mraznička).
Je vhodná pro mobilní použití, na. při kempování nebo při rybaření. Zařízení nesmí být vystaveno dešti!
CZCZ
7
Zařízení je vyrobeno pro připojení k 12V DC zásuvce v automobilu (cigaretový zapalovač), na lodi nebo
v karavanu stejně jako pro zapojení do zásuvky síťového napětí 220–240 V (v případě použití síťového
adaptéru MP 2500, který lze dokoupit).
Upozornění:
Jestliže si přejete udržovat vchladu léky, ujistěte se, že je kapacita chlazení zařízení vhodná
pro dané léky.
Kapsy umístěné na vnějších bočních stranách autochladničky slouží jako úložný prostor. Předměty zde
uložené nejsou chlazeny.
UPOZORNĚNÍ: VELKOU KAPSU SE ZIPEM, KTERÁ ZAKVÁ MOTOR, JE NUTNÉ PONECHAT
VPRŮBĚHU CHLAZENÍ PRÁZDNOU AOTEENOU.
Pro snazší přístup je víko chladící tašky vybaveno malým okénkem na vyndávání a zandávání drobností
avnitřní kapsičkou na drobnosti (např. léky).
Vzhledem k tomu, že při chlazení vlhkost vzduchu uvnitř autochladničky kondenzuje, můžete v ípa
dlouhodobějšího chlazení objevit na vnitřních stranách tašky kapky vody. Jedná se onormální jev, vpřípadě
potřeby kondenzaci otřete suchou utěrkou.
POKYNY KPOUŽÍVÁNÍ
Před prvním použitím z hygienických důvodů otřete vnitřní prostor autochladničky houbičkou lehce
namočenou ve slabém roztoku kuchyňského saponátu. Vnitřní prostor poté otřete houbičkou namočenou
včisté vodě avyete dosucha.
Upozornění:
Nepoužívejte hrubé houbičky ani čistící prášek. Autochladničku nemyjte pod tekoucí vodou
ani ji neponořujte do vody.
Poznámka kchlazení:
Teplota uvnitř chladničky klesne cca 11–15 °C pod venkovní teplotu, je-li venkovní teplota cca 25 °C.
1. Autochladničku umístěte na rovný povrch, který zaručuje dostatečně volný prostor pro správnou funkci
odvětrávacích otvorů.
2. Ujistěte se, že potraviny a poje umístěné do autochladničky jsou vhodné pro chlazení při dané
teplotě a nechte je před umístěním do zařízení dostatečně vychladnout. Doporučujeme nechat
autochladničku min. 4 hodiny předchladit, aby pokrmy vydržely chlazené na padovanou teplotu co
možná nejdéle.
3. Připojte 12V DC přívodní kabel do zásuvky zapalovače nebo jiné 12V DC zásuvky vautě. Pro zapojení do
zásuvky síťového napětí 220240 Vpoužijte síťový adaptér MP 2500 (není součástí balení).
4. Zavřete víko autochladničky.
5. Autochladnička začne chladit.
6. Autochladničku vypnete vytažením napájeho přívodu ze zásuvky.
Upozornění:
Ve většině typů automobilů musí být zapalování zapnuto, aby byl cigaretový zapalovač
napájen elektrickým napětím.
Tipy na úsporu energie
Vyberte dobře větrané místo, které je chráněno proti přímému slunci.
Neotevírejte víko častěji, než je nezbytné.
Autochladničku pravidelně čistěte.
Autochladničku otrejte pouze na dobu nezbytně nutnou. Pro vkládání nebo vyndávání drobností
používejte okénko ve víku.
CZCZ
8
ČIŠTĚNÍ AÚDRŽBA
Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky nebo cigaretového
zapalovače!
Vnitřní/vnější prostor autochladničky otřete houbičkou lehce namočenou ve slabém roztoku kuchyňského
saponátu. Vnitřní/vnější prostor poté otřete houbičkou namočenou včisté vodě avyete dosucha.
Nepoužívejte hrubé houbičky ani čisticí prášek. Autochladničku nemyjte pod tekoucí vodou ani ji
neponořujte do vody!
Pro snazší uložení chladničky je možné ji složit.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Problém Možná příčina Řešení
Autochladnička nefunguje.
V 12V DC zásuvce (cigaretovém
zapalovači) auta není elektrické
napětí.
Ve většině typů automobilů musí
t zapalování zapnuto, aby byl
cigaretový zapalovač napájen
elektrickým napětím.
V zásuvce, ke které jste
autochladničku připojili, není
elektrické napětí (v přípa
použití adaptéru ECG MP 2500).
Zkuste autochladničku připojit kjiné
suvce.
Autochladnička nechladí.
Vnitřní ventilátor nebo
autochladnička jsou poškozeny.
Tato závada musí být odstraněna
autorizovaným servisním střediskem.
Zapojení do 12VDC zásuvky
(cigaretového zapalovače):
Autochladnička je napájena,
ale nefunguje. Vyjměte
zástrčku ze zásuvky
aproveďte následující kroky.
Cigaretový zapalovač je znečištěn
popelem zcigaret, což je příčina
špatného napájení.
Přehřeje-li se 12V DC zástrčka
autochladničky vzásuvce
cigaretového zapalovače, buď musí
t zásuvka cigaretového zapalovače
vyčištěna, nebo 12V DC zástrčka
nebyla správně namontována.
Pojistka 12V DC zástrčky je
vyhořelá.
Vyměňte pojistku (5 A) v12V DC
strčce.
Pojistka auta je vyhořelá.
Vyměňte pojistku zásuvky auta
(obvykle 15 A). (Řiďte se prosím
pokyny vnávodu kvašemu
automobilu.)
Výměna pojistky v12V DC konektoru viz. obr. Bv popisu
1. Odšroubujte vrchní část konektoru. Pozor: Dbejte na to, abyste neztratili kovový kolíček.
2. Vyměňte 12V pojistku za jinou se stejnými parametry.
3. Vrchní část konektoru znovu zašroubujte zpět.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení zautomobilu
Objem: 30 l
Jmenovité napětí: 12 VDC
Jmenovitý příkon: 48 W
Chlazení 11–15 °C pod okolní teplotu (je-li venkovní teplota 25 °C)
CZCZ
9
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zízení (platí v členských zech EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Tento výrobek splňuje padavky směrnic EU oelektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Návod kobsluze je kdispozici na webových stránkách www.ecg-electro.eu.
Změna textu atechnických parametrů vyhrazena.
08/05
Výrobce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku. Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na poitie
výrobku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi produktu. A gyártó nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért. Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts. The
manufacturer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual. Proizvođač ne snosi odgovornost za tiskarske greške
uuputama. Proizvajalec ne jamči za morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost
za štamparske greške sadržane u uputstvu za upotrebu proizvoda. Le fabricant ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression contenues
dans le mode d'emploi du produit. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali errori di stampa contenuti nel manuale d’uso del
prodotto.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en el manual del usuario del producto. Tootja ei vastuta
toote kasutusjuhendis leiduvate tkivigade eest. Gamintojas neapsiima atsakomybės dėl spausdinimo klaidų, pasitaikančių gaminio naudotojo
vadove. Ražotājs neuzņemas atbildību par drukas kļūdām ierīces rokasgrāmatā.
© GVS.cz 2017
www.ecg-electro.eu
CZ
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany e-mail: ECG@kbexpert.cz
SR/MNE
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pta: informaci[email protected]kbprogres.cz
SK
Distribútor pre SR: K+B Progres, a. s., organizačná zložka
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava e-mail: ECG@kbexpert.cz
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tél: +44 776 128 6651 (English)
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]kbexpert.cz
PL
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]kbexpert.cz
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +44 776 128 6651 (English)
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]kbexpert.cz
HU
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]kbexpert.cz
ES
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +44 776 128 6651 (English)
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]kbexpert.cz
DE
Distributor für DE: K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2, DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer 09971/4000-6080
an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)
ET
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-post: E[email protected]kbexpert.cz
HR/BIH
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacij[email protected]kbprogres.cz
LT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. el. paštas: [email protected]kbexpert.cz
SI
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacij[email protected]kbprogres.cz
LV
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pasts: ECG@kbexpert.cz
/