Dell M70 Mobile Uživatelský manuál

Kategorie
Notebooky
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

www.dell.com | support.dell.com
Mobilní pracovní stanice Dell
Precision™ M70
Stručná referenční příručka
Model PP15L
Poznámky, upozornění a varování
POZNÁMKA:
POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.
UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečí poškození hardwaru nebo ztráty dat a popisuje, jak se lze problému vyhnout.
VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.
Zkratky a značky
Kompletní seznam zkratek naleznete v
Uživatelské příručce
(podle druhu vašeho operačním systému, poklepejte
na ikonu
Uživatelská příručka
na ploše nebo klepněte na tlačítko
Start
,
Nápověda a odborná pomoc
a poté na
tlačítko
Uživatelské příručky a průvodci systémem
).
Pokud jste si zakoupili počítač řady Dell™ n, v tomto dokumentu neplatí odkazy na operační systémy Microsoft
®
Windows
®
.
Disk CD
s ovladači a nástroji
a disk CD s
operačním systémem
jsou volitelné a s některými počítači
pravděpodobně nebudou dodány.
_________________
Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit.
© 2004 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.
Obchodní značky použité v tomto textu: Dell, logo DELL a Dell Precision jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; Microsoft a Windows
jsou registrované ochrannné známky společnosti Microsoft Corporation; Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel
Corporation.
Ostatní obchodní značky a názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti s organizacemi, které si na tyto značky a názvy
činí nárok, nebo s jejich produkty. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní značky a názvy, než své vlastní.
Model PP15L
Říjen 2004 P/N Y4303 Rev. A00
Obsah
29
Obsah
Vyhledávání informací o počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Instalace počítače
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
O počítači
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pohled zepředu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Pohled zleva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Pohled zprava
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Pohled zezadu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Pohled zdola
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Používání baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Výkon baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Kontrola nabití baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Nabíjení baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Vyjmutí baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Instalace baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Skladování baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Notebook System Software (NSS)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Zablokování a problémy se softwarem
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Spuštění diagnostického nástroje Dell
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Stručná referenční příručka
31
Vyhledávání informací o počítači
POZNÁMKA:
Některé funkce pravděpodobně nebudou k dispozici pro váš počítač nebo v některých zemích.
POZNÁMKA:
Dodatečné informace byly pravděpodobně dodány s počítačem.
Co hledáte? Kde je naleznete
Diagnostický program pro počítač
Ovladače pro počítač
Dokumentace k počítači
Dokumentace k zařízení
Notebook System Software (NSS)
Disk CD s ovladači a nástroji (říká se mu také Zdrojový disk CD)
Dokumentace a ovladače jsou v počítači
nainstalovány již při odeslání ze
společnosti Dell. Tento disk CD můžete
použít pro přeinstalování ovladačů,
spuštění diagnostických nástrojů Dell
Diagnostics a pro přístup ke své
dokumentaci.
Soubory readme, které můžete nalézt na
disku CD, obsahují nejnovější informace o
technických změnách počítače nebo
odborné technické referenční materiály
pro zkušené uživatele či techniky.
POZNÁMKA:
Disk CD s
ovladači a nástroji
je doplňkový a s některými počítači
pravděpodobně nebude dodán.
POZNÁMKA:
Nejnovější ovladače a aktualizace dokumentace jsou k dispozici
na webu support.dell.com.
Informace o záruce
Podmínky (pouze USA)
Bezpečnostní pokyny
Informace o předpisech
Informace o ergonomii
Licenční smlouva s koncovým uživatelem
Příručka s informacemi o produktu Dell™
Servisní štítek a kód expresní služby
Licenční štítek Microsoft
®
Windows
®
Servisní štítek a licenční smlouva Microsoft Windows
Tyto štítky se nachází na dolní straně
počítače.
Při používání webu
support.dell.com
nebo
kontaktování odborné pomoci
použijte servisní štítek k
identifikaci počítače
Při kontaktu s technickou podporu zadejte pro přesměrování hovoru
kód expresní služby. Kód expresní služby není k dispozici ve všech
zemích.
32
Stručná referenční příručka
www.dell.com | support.dell.com
Odstraňování a výměna součástí
Specifikace
Konfigurace systému
Odstraňování a řešení problémů
Dell Precision™ M70 Uživatelská příručka
Nápověda a centrum podpory systému Microsoft
®
Windows
®
XP
1
Klepněte na tlačítko
Start
a
Nápověda a odborná pomoc.
2
Klepněte na položku Uživatelské a systémové příručky a dále na
položku Uživatelské příručky.
Řešení – tipy a rady pro odstraňování
problémů, články odborníků, školení online,
časté dotazy
Community (Veřejnost) – Diskuse online s
ostatními zákazníky společnosti Dell
Upgrade (Aktualizace) – aktualizace
informací pro součásti jako je paměž, pevný
disk a operační systém
Péče o zákazníky – kontaktní informace,
servisní volání a stav objednávky, záruka a
informace o opravách
Servis a odborná pomoc – stav servisního
požadavku a historie odborné pomoci,
servisní kontrakt, diskuze online s odbornou
podporou
Reference – dokumentace k počítači,
podrobnosti o individuální konfiguraci
počítače, specifikace produktů a oficiální
dokumenty
Soubory ke stažení – certifikované ovladače,
opravy a aktualizace softwaru
Web odborné pomoci společnosti Dell – support.dell.com
POZNÁMKA:
Po vybrání oblasti se zobrazí příslušná stránka odborné pomoci.
POZNÁMKA:
Zákazníci z podnikové, vládní a vzdělávací oblasti mohou rovněž
využít specializovaný webový server s odbornou pomocí Dell Premier Support
na adrese
premier.support.dell.com
.Tento webový server pravděpodobně
nebude v některých oblastech k dispozici.
Notebook System Software (NSS)
Disk CD s ovladači a nástroji nebo webový server odborné pomoci
společnosti Dell
Pokud znovu nainstalujete operační systém v počítači, musíte také
znovu nainstalovat nástroj NSS (k dispozici na volitelném disku CD s
ovladači a nástroji nebo na webu odborné pomoci společnosti Dell).
NSS zajišt’uje důležité aktualizace operačního systému, podporu
disketových jednotek 3,5" USB Dell™, procesorů Intel® Pentium® M,
optických jednotek a zařízení USB. NSS je nezbytný pro správnou
funkci vašeho počítače Dell.Tento software automaticky rozpozná
počítač a operační systém a nainstaluje aktualizace, které odpovídají
individuální konfiguraci.
Co hledáte? Kde je naleznete
Stručná referenční příručka
33
Instalace počítače
VAROVÁNÍ: Dříve než budete postupovat podle pokynů v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny v
Informační příručce k produktu.
1
Rozbalte krabici s příslušenstvím.
2
Vymezte obsah okna s příslušenstvím, které budete potřebovat k dokončení instalace počítače.
V krabici s příslušenstvím je i dokumentace a objedna software či doplňko hardware
(například karty PC Card, jednotky a baterie).
3
Ke konektoru napájení počítače a do zásuvky napájení připojte napájecí adaptér.
UPOZORNĚNÍ:
Při používání napájecího adaptéru zajistěte kabel před napínáním, kroucením, šlapáním nebo
drcením jinými předměty, jako jsou nohy židlí nebo nosníky stolů.
Práce se systémem Windows XP
Dokumentace k počítači
Doumentace pro zařízení (např. pro modem)
Nápověda a centrum podpory systému Windows
1
Klepněte na tlačítko
Start
a
Nápověda a odborná pomoc
.
2
Napište slovo nebo frázi popisující vzniklé potíže a klepněte na ikonu
se šipkou.
3
Klepněte na téma popisující vaše potíže.
4
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nová instalace operačního systému
Disk CD s operačním systémem
Operační systém je již v počítači nainstalován. Chcete-li stávající
operační systém přeinstalovat, použijte disk CD s operačním systémem.
Viz Dell Precision - uživatelská příručka s dalšími pokyny.
Po přeinstalování operačního systému
použijte disku CD s ovladači a nástroji k
reinstalaci ovladačů pro zařízení, které se
dodávají s počítačem.
Kód Product Key operačního systému je
umístěn na počítači.
POZNÁMKA:
Barva CD závisí na operačním
systému, který jste si objednali.
POZNÁMKA:
Disk CD s
operačním
systémem je
volitelný a s některými počítači
pravděpodobně nebude dodán.
Co hledáte? Kde je naleznete
34
Stručná referenční příručka
www.dell.com | support.dell.com
POZNÁMKA:
Počítač nepřipojujte do základnové stanice, dokud ho nejméně jednou nezapnete a nevypnete.
Stručná referenční příručka
35
4
Otevřením displeje a stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač.
O počítači
Podrobné informace o tomto počítači najdete v uživatelské příručce online. V závislosti na vašem
operačním systému poklepejte na ikonu
Uživatelská příručka
na ploše nebo klepněte na tlačítko
Start
, na položku
Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc
a poté na položku
Uživatelské
příručky a průvodci systémem
. Následující položky se vztahují k některým častěji kladeným
otázkám ohledně vašeho počítače.
Modem a sít’ový adaptér:
Počítač může obsahovat modem v.92 56K i sít’ový adaptér
10/100/1000 Ethernet LOM. Informace o umístěních konektorů naleznete v části „Pohled
zepředu“ na straně 36. Další informace o portech a konektorech naleznete v části O počítači
uživatelské příručce
online.
Životnost a používání baterie:
K tomuto počítači jsou k dispozici různé baterie. Použijete-li
baterii, která je součástí standardního balení počítače, můžete u jedné plně nabité baterie při
běžném používání počítat s provozní dobou 3 až 4 hodin. Provedení určitých typů činností,
jako jsou např. rozšířené bezdrátové operace, může výrazně snížit životnost baterie.
Další informace o výkonu, použití a úspoře energie najdete v
uživatelské příručce
online.
Informace o volitelné druhé baterii najdete v
uživatelské příručce
online.
tlačítko napájení
36
Stručná referenční příručka
www.dell.com | support.dell.com
západka displeje
klávesnice
obrazovka
tyčinka
dotyková
podložka
tlačítka ovládání
hlasitosti
kontrolky
zařízení
tlačítka tyčinky/
dotykové podložky
tlačítko vypnutí zvuku
tlačítko
napájení
tlačítko
západky displeje
reproduktory (2)
kontrolky klávesnice
Zařízení části modulu:
Informace o části modulu a zařízeních, která podporuje, naleznete v
části Použití části modulu v
uživatelské příručce
online.
Dokovací zařízení:
Tento počítač podporuje dokovací stanici Dell D/Dock Expansion Station a
replikátor portu Dell D/Port Advanced Port Replicator.
POZNÁMKA:
Dokovací zařízení nemusí být k dispozici ve všech zemích.
Informace o volitelném dokovacím zařízení naleznete v dokumentaci dodávané se zařízením.
Informace o tom, jak zajistit co nejlepší provoz počítače při použití s dokovacím zařízením,
naleznete v části Odstraňování problémů v
uživatelské příručce
online.
Pohled zepředu
Stručná referenční příručka
37
Pohled zleva
Pohled zprava
větrací otvor
ventilátoru procesoru
bezpečnostní oko
pozice pro
kartu PC Card
pozice pro
kartu Smart
pevný disk
přihrádka pro modul
konektory zvuku (2)
konektory
USB 2.0 (2)
větrací otvor
ventilátoru videa
38
Stručná referenční příručka
www.dell.com | support.dell.com
Pohled zezadu
VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a
zabraňte shromažování prachu v nich. Zapnutý počítač neponechávejte v prostředí s nedostatečným
prouděním vzduchu, například v zavřené aktovce. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození
počítače nebo požár.
UPOZORNĚNÍ:
Abyste předešli poškození počítače, počkejte po vypnutí počítače 5 sekund a teprve poté
odpojte externí zařízení.
větrací otvor
ventilátoru videa
infračervený snímač
sít’ový konektor (RJ-45)
konektor modemu (RJ-11)
konektory USB 2.0 (2)
konektor S-video s výstupem na TV
konektor sériového rozhraní
konektor zobrazovacího zařízení
konektor napájení
větrací otvor
ventilátoru procesoru
Stručná referenční příručka
39
Pohled zdola
Používání baterie
Výkon baterie
VAROVÁNÍ: Dříve než budete postupovat podle pokynů v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny v
Informační příručce k produktu.
POZNÁMKA:
Informace o záruce společnosti Dell na tento počítač najdete v informační příručce k produktu
nebo v samostatném dokumentu se zněním záruky, který byl dodán s počítačem.
Pro dosažení optimálního výkonu počítače a zachování nastavení systému BIOS používejte tento
přenosný počítač Dell™ vždy s nainstalovanou hlavní baterií. Používejte baterii k napájení počítače,
když není připojen k elektrické zásuvce.Jedna baterie je dodávána jako standardní vybavení v
přihrádce.Délka provozu baterie se liší v závislosti na provozních podmínkách.Chcete-li podstatně
prodloužit délku provozu, můžete do přihrádky nainstalovat volitelnou druhou baterii. Informace o
volitelné druhé baterii najdete v uživatelské příručce online.
POZNÁMKA:
Délka provozu baterie (doba udržení napětí) se časem snižuje. V závislosti na frekvenci a
podmínkách používání baterie bude během životnosti počítače pravděpodobně nutné zakoupit novou baterii.
baterie
kryt karty Mini
PCI/modemu/
modulu DIMM
západka pro uvolňování baterie
zásuvka pro
základnovou stanici
větrací otvor
ventilátoru procesoru
větrací otvor
ventilátoru videa
40
Stručná referenční příručka
www.dell.com | support.dell.com
Délka provozu se značně snižuje při provádění následujících operací (včetně, ale bez omezení):
Používání disků CD, DVD nebo jiných optických jednotek
Používání zařízení pro bezdrátovou komunikaci, karet PC nebo zařízení USB
Používání velmi jasných nastavení zobrazení, spořičů obrazovky 3D nebo jiných programů
náročných na spotřebu, například her 3D
Používání počítače v režimu maximálního výkonu
POZNÁMKA:
Před zápisem na disk CD nebo DVD doporučujeme připojit počítač k elektrické zásuvce.
Před vložením do počítače můžete zkontrolovat napětí baterie. Můžete rovněž nastavit možnosti
řízení spotřeby, které vás upozorní na vybití baterie.
VAROVÁNÍ: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Baterii nahrate pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce Dell. Pro napájení tohoto počítače
Dell je určena baterie Li-Ion. V tomto počítači nepoužívejte baterie vyjmuté z jiných pořítačů.
VAROVÁNÍ: Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Pokud baterii již nelze nabít, informujte se o
možnosti likvidace baterií Li-Ion u místní organizace pro likvidaci odpadu nebo ochranu životního
prostředí. Viz část Likvidace baterie v informační příručce k produktu.
VAROVÁNÍ: V případě nevhodné manipulace s baterii hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo popálení
chemickými látkami.Baterii neperforujte, nespalujte, nedemontujte ani nevystavujte teplotě nad 65°C
(149°F). Udržujte baterii mimo dosah dětí. Při manipulaci s poškozenými bateriemi nebo s bateriemi, ze
kterých vytéká elektrolyt, postupujte s maximální opatrností. Z poškozených baterií mohou vytékat
chemické látky, které mohou způsobit zranění osob nebo poškození zařízení.
Kontrola nabití baterie
Měřič baterie Dell QuickSet Battery Meter, okno
Měřič napájení
operačního systému
Microsoft
®
Windows
®
a ikona, měřič nabití baterie a měřič stavu, a signalizace vybití baterie
poskytují informace o nabití baterie. Informace o kontrole nabití volitelné druhé baterie najdete v
uživatelské příručce
.
Měřič baterie Dell QuickSet Battery Meter
Je-li nainstalována sada Dell QuickSet, stisknutím to zobrazíte měřič baterie QuickSet Battery
Meter.
V okně
měřiče baterie
je zobrazen stav, úroveň nabití doba do dokončení nabíjení baterie v
počítači.
POZNÁMKA:
Pro nabíjení baterie počítače můžete použít dokovací zařízení. Baterie v dokovacím zařízení
ovšem nenapájí zařízení ani počítač.
Navíc když je počítač připojen k dokovacímu zařízení (nachází se doku), okno Battery Meter
(Měřidlo baterie) obsahuje kartu
Dock Battery
(Baterie v doku), na které je zobrazena úroveň
nabíjení a aktuální stav baterie v doku.
Stručná referenční příručka
41
V okně
Battery Meter
(Měřidlo baterie) jsou zobrazeny následující ikony:
Chcete-li získat další informace o sadě QuickSet, klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní
panel a potom klepněte na položku
Help
(Nápověda).
Měřič napájení systému Microsoft Windows
Měřič napájení systému Windows ukazuje zbývající dobu nabíjení baterie. Stav měřiče
napájení zobrazíte poklepáním na ikonu na hlavním panelu. Další informace o kartě Měřič
napájení najdete v
uživatelské příručce
.
Pokud je počítač připojen k elektrické zásuvce, zobrazí se ikona.
Měřidlo nabití
Před nainstalováním baterie stiskněte stavové tlačítko na měřidle nabití baterie; zobrazí se
indikátory úrovně nabití. Každý indikátor představuje přibližně 20 procent celkové kapacity baterie.
Například pokud baterii zbývá 80 procent energie, svítí čtyři indikátory. Pokud nesvítí žádný
indikátor, baterie je vybitá.
Měřidlo stavu
Na délku provozu baterie má z velké části vliv frekvence nabíjení. Po stovkách cyklů nabití a vybití
se snižuje kapacita nabíjení neboli stav baterie. Chcete-li zkontrolovat stav baterie, stiskněte a
podržte stavové tlačítko na měřidle nabití baterie alespoň 3 sekundy. Pokud se nezobrazí žádné
indikátory, baterie je v dobrém stavu a má k dispozici více než 80 procent své původní kapacity
nabíjení. Osm indikátorů představuje postupnou degradaci. Pokud se zobrazí pět indikátorů, zbývá
méně než 60 procent kapacity nabíjení a je třeba zvážit pořízení nové baterie. Další informace o
délce provozu baterie najdete v
uživatelské příručce
.
POZNÁMKA:
Jestliže stiskněte a podržíte stavové tlačítko na měřidle nabití baterie alespoň 3 sekundy,
indikátory úrovně nabití nejprve zobrazí stav aktuálního nabití. Potom zobrazí stav kapacity baterie (postupná
degradace).
Počítač nebo dokovací zařízení odebírá energii z baterie.
Baterie se vybíjí nebo se nepoužívá.
Počítač nebo dokovací stanice je připojena k elektrické zásuvce a odebírá
střídavý proud.
Baterie se nabíjí.
Počítač nebo dokovací stanice je připojena k elektrické zásuvce a odebírá
střídavý proud.
Baterie se vybíjí, nepoužívá nebo nabíjí.
42
Stručná referenční příručka
www.dell.com | support.dell.com
Upozornění na vybití baterie
UPOZORNĚNÍ:
Aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození dat, ihned po upozornění na vybití baterie uložte práci.
Potom připojte počítač k elektrické zásuvce. Rovněž můžete vypnout počítač a do přihrádky nainstalujte druhou
baterii. Pokud se baterie zcela vybije, počítač přejde automaticky do režimu spánku.
K upozornění na vybití baterie dojde, když je kapacita baterie vyčerpána přibližně z 90 procent.
Počítač jedním pípnutím signalizuje, že zbývá minimální provozní doba baterie. Po tuto zbývající
dobu se z reproduktorů ozývá pravidelné pípání. Pokud jsou nainstalovány dvě baterie, signál
upozornění na vybití baterie znamená, že společná kapacita obou baterií je vyčerpána přibližně z 90
procent. Jakmile napětí baterie klesne na kritickou úroveň, počítač přejde do režimu spánku. Další
informace o alarmech vybité baterie najdete v části Řízení spotřeby v
uživatelské příručce
.
Nabíjení baterie
POZNÁMKA:
Napájecí adaptér nabije zcela vybitou baterii přibližně za 1 hodinu (je-li počítač vypnutý). Je-li
počítač zapnutý, je doba nabíjení delší. Baterii můžete ponechat v počítači libovolně dlouho. Vnitřní okruh baterie
zabraňuje přebití baterie.
Když připojíte počítač k elektrické zásuvce nebo když nainstalujete baterii do počítače, který je
připojený k elektrické zásuvce, počítač zkontroluje nabití baterie a teplotu. Napájecí adaptér potom
podle potřeby nabije baterii a bude ji udržovat nabitou.
Pokud byla baterie používána v počítači nebo byla v horkém prostředí a je horká, po připojení
počítače do elektrické zásuvky se baterie pravděpodobně nenabije.
Pokud indikátor bliká střídavě zeleně a oranžově, baterie je příliš horká, aby se mohla začít
nabíjet. Odpojte počítač z elektrické zásuvky a nechte počítač a baterii vychladnout na pokojovou
teplotu. Potom připojte počítač k elektrické zásuvce a pokračujte v nabíjení baterie.
Další informace o odstraňování problémů s baterií najdete v
uživatelské příručce
.
Vyjmutí baterie
VAROVÁNÍ: Před prováděním těchto operací odpojte modem z telefonní zásuvky.
POZNÁMKA:
Pokyny pro vyjmutí volitelné druhé baterie najdete v
uživatelské příručce
.
1
Zkontrolujte, zda je počítač vypnutý a zda je odpojený z elektrické zásuvky.
2
Je-li počítač připojen k základnové stanici, odpojte ho. Pokyny naleznete v dokumentaci
dodané se základnovou stanicí. Vysuňte a podržte západku zásobníku baterie v dolní části
počítače a poté baterii vyjměte ze zásobníku.
Stručná referenční příručka
43
Instalace baterie
Zkontrolujte, zda je počítač vypnutý. Novou baterii zatlačte do zásuvky, až uslyšíte zacvaknutí.
Pokyny pro instalaci volitelné druhé baterie najdete v uživatelské příručce.
Skladování baterie
Před dlouhodobým uložením počítače vyjměte baterii. Během dlouhodobého skladování se baterie
vybije. Po dlouhodobém skladování baterii před používáním znovu zcela nabijte.
Odstraňování problémů
Notebook System Software (NSS)
Pokud znovu nainstalujete operační systém do počítače, musíte také znovu nainstalovat nástroj
NSS. Tento nástroj je k dispozici na volitelném disku CD s
ovladači a nástroji
nebo na webu
odborné pomoci společnosti Dell.
Chcete-li stáhnout tento nástroj s webového serveru odborné pomoci společnosti Dell, přejděte do
části
Downloads
(Soubory ke stažení) a v rozevírací nabídce vyberte příslušný model počítače.
Vyberte
kategorii souborů ke stažení
System and Configuration Utilities (Systémové a
konfigurační nástroje), vyberte operační systém a jazyk a potom postupujte podle zobrazených
pokynů.
NSS zajišt’uje důležité aktualizace operačního systému, podporu disketových jednotek 3,5" USB
Dell™, procesorů Intel
®
Pentium
®
M, optických jednotek a zařízení USB. NSS je nezbytný pro
správnou funkci vašeho počítače Dell. Tento software automaticky rozpozná počítač a operační
systém a nainstaluje aktualizace, které odpovídají individuální konfiguraci.
44
Stručná referenční příručka
www.dell.com | support.dell.com
POZNÁMKA:
Nástroj NSS je nezbytný pro správnou funkci zařízení USB, včetně Dell D/Bay, D/Dock, D/Port a
D/View.
Zablokování a problémy se softwarem
VAROVÁNÍ: Před prováděním některého z postupů uvedených v této části si přečtěte bezpečnostní
pokyny v Informační příručce k produktu.
Počítač nelze spustit
Počítač přestal reagovat
UPOZORNĚNÍ:
Pokud řádně neukončíte operační systém, může dojít je ztrátě dat.
Program přestal reagovat
Některý program se opakovaně zhroutil
POZNÁMKA:
V dokumentaci k softwaru nebo na disketě nebo na disku CD jsou obvykle uvedeny pokyny pro
instalaci.
ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPÁJECÍ ADAPTÉR ŘÁDNĚ PŘIPOJEN K POČÍTAČI A K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE
VYPNĚTE POČÍTAČ Pokud počítač nereaguje na stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo na
pohyb myši, stiskněte a podržte vypínač alespoň 8 až 10 sekund, dokud se počítač nevypne. Potom
počítač restartujte.
UKONČETE PROGRAM
1
Opakovaně stiskněte kombinaci kláves <Ctrl><Shift><Esc>.
2
Klepněte na kartu
Aplikace
.
3
Klepněte na program, který přestal reagovat.
4
Klepněte na tlačítko
Ukončit úlohu
.
ZKONTROLUJTE DOKUMENTACI K SOFTWARU V případě potřeby software odinstalujte a znovu
nainstalujte.
Stručná referenční příručka
45
Program je určen pro starší verzi operačního systému Windows
Zobrazila se modrá obrazovka
Jiné softwarové problémy
JESTLIŽE POUŽÍVÁTE OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS XP, SPUS.TE PRŮVODCE NASTAVENÍM
KOMPATIBILITY PROGRAMU
Průvodce nastavením kompatibility programu nakonfiguruje program tak, aby jej bylo možné spustit v
prostředí, které je podobné prostředí operačních systémů jiných, než Windows XP.
1
Klepněte na tlačítko
Start
, přejděte na příkaz
Programy
, dále na položku
Příslušenst
ví a potom
Průvodce
nastavením kompatibility programu
.
2
Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko
Další
.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
VYPNĚTE POČÍTAČ Pokud počítač nereaguje na stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo na
pohyb myši, stiskněte a podržte vypínač alespoň 8 až 10 sekund, dokud se počítač nevypne. Potom
počítač restartujte.
POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ VYHLEDEJTE V DOKUMENTACI K SOFTWARU NEBO SE
OBRAŮTE NA VÝROBCE SOFTWARU
Přesvědčte se, zda je program kompatibilní s operačním systémem nainstalovaným v počítači.
Přesvědčte se, zda počítač splňuje minimální požadavky na hardware, který je nezbytný pro spuštění
softwaru. Další informace najdete v dokumentaci k softwaru.
Přesvědčte se, zda je program řádně nainstalován a nakonfigurován.
Ověřte, zda nedochází ke konfliktu ovladačů zařízení s programem.
V případě potřeby software odinstalujte a znovu nainstalujte.
IHNED ZAZÁLOHUJTE SOUBORY
PROVĚŘTE PEVNÝ DISK, DISKETY NEBO DISKY CD ANTIVIROVÝM SOFTWAREM
ULOŽTE A ZAVŘETE VŠECHNY OTEVŘENÉ SOUBORY, UKONČETE VŠECHNY SPUŠTĚNÉ PROGRAMY A
VYPNĚTE POČÍTAČ PROSTŘEDNICTVÍM NABÍDKY START
46
Stručná referenční příručka
www.dell.com | support.dell.com
Spuštìní diagnostického nástroje Dell
VAROVÁNÍ: Dříve než budete postupovat podle pokynů v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny v
Informační příručce k produktu.
Kdy použít diagnostický program Dell Diagnostics
Dojde-li k problémům s počítačem, před kontaktováním odborné pomoci společnosti Dell provete
kontrolní kroky uvedené v části Odstraňování problémů (viz
uživatelská příručka
online) a spusůte
diagnostický nástroj Dell.
UPOZORNĚNÍ:
Diagnostický program Dell Diagnostics lze použít pouze u počítačů společnosti Dell™.
Spusůte diagnostický nástroj Dell z pevného disku nebo z doplňkovéhodisku CD s
ovladači a
nástroji
(dříve
zdrojový
disk CD)
.
Spuštění diagnostického porgramu Dell Diagnostics z pevného disku
Diagnostický program Dell Diagnostics je umístěn ve skrytém oddílu diagnostického nástroje na
pevném disku.
POZNÁMKA:
Pokud se obrazovce počítače nezobrazuje žádný obraz, obraůte se na společnost Dell.
1
Vypněte počítač.
2
Je-li počítač připojen k základnové stanici, odpojte ho. Pokyny naleznete v dokumentaci
dodané se základnovou stanicí.
3
Připojte počítač do zásuvky.
4
Zapněte počítač. Ihned po zobrazení loga DELL™ stiskněte klávesu <F12>.
POZNÁMKA:
Pokud se na obrazovce nezobrazuje žádný obraz, stiskněte a podržte tlačítko ztlumení a potom
stisknutím vypínače napájení počítače spusůte diagnostický nástroj Dell. Počítač automaticky spustí zkoušku
Pre-boot System Assessment.
POZNÁMKA:
Zobrazí-li se hlášení oznamující, že žádný oddíl s diagnostickým nástrojem nebyl nalezen,
spusůte diagnostický program Dell Diagnostics z disku CD s
ovladači a nástroji
.
Pokud čekáte příliš dlouho a objeví se logo operačního systému, počkejte, dokud se nezobrazí
plocha Microsoft
®
Windows
®
. Potom vypněte počítač a akci zopakujte.
PROVĚŘTE, ZDA SE V POČÍTAČI NEVYSKYTUJE SPYWAREPokud je výkon počítače nízký, často se
zobrazují místní okna s reklamním obsahem nebo máte problémy s připojením k Internetu, počítač je
pravděpodobně zasažen spywarem. Prověřte počítač antivirovým programem, který obsahuje ochranu
před spywarem (pravděpodobně bude třeba program zaktualizovat), a odstraňte spyware. Chcete-li
získat další informace, přejděte na web support.dell.com a vyhledejte klíčové slovo spyware.
SPUSŮTE DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ DELL Pokud všechny testy proběhnou úspěšně, chyba souvisí
se softwarovým problémem.
Stručná referenční příručka
47
5
Když se zobrazí seznam spouštěcích zařízení, klepněte na položku
Diagnostika
a stiskněte
klávesu <Enter>.
Počítač spustí zkoušku Pre-boot System Assessment, sérii počátečních testů systémové desky,
klávesnice, pevného disku a obrazovky.
Během zkoušek odpovězte na všechny kladené otázky.
Pokud bude zjištěna nějaká chyba, počítač přestane a vydá zvukový signál. Chcete-li
zkoušku zastavit a počítač restartovat, stiskněte <n>; chcete-li pokračovat v dalším testu,
stiskněte <y>; chcete-li znovu otestovat součást, která selhala, stiskněte <r>.
Pokud při zkouškách Pre-boot System Assessment dojde k chybě, zapište si chybový kód
nebo kódy a než budete pokračovat diagnostickým programem Dell Diagnostics, obrat’te
se na společnost Dell.
Pokud diagnostický program Pre-boot System Assessment proběhne úspěšně, zobrazí se
zpráva
Booting Dell Diagnostic Utility Partition
(Restartování nástroje
diagnostického programu Dell Diagnostics).
Press any key to continue
(Pokračujte
stisknutím libovolné klávesy).
6
Stisknutím libovolné klávesy spustíte diagnostický program Dell Diagnostics z oddílu s
diagnostickým nástrojem na pevném disku.
Spuštění diagnostického nástroje Dell z volitelnéhodisku CD s ovladači a nástroji
1
Vložte disku CD s
ovladači a nástroji
.
2
Vypněte a restartujte počítač.
Když se zobrazí logo DELL, stiskněte ihned <F12>.
Pokud čekáte příliš dlouho a zobrazí se logo systému Windows, čekejte dále, dokud se
nezobrazí pracovní plocha systému Windows. Poté vypněte počítač a opakujte akci.
POZNÁMKA:
Další kroky změní spouštěcí sekvenci pouze jednou. Při příštím spuštění se počítač spustí podle
zařízení uvedených v systémovém nastavení.
3
Když se zobrazí seznam spouštěcích zařízení, klepněte na položku
Jednotka CD/DVD/CD-
RW
a stiskněte <Enter>.
4
Vyberte položku
Jednotka CD/DVD/CD-RW
volba ze zaváděcí nabídky CD.
5
V zobrazené nabídce vyberte možnost
Spustit z disku CD-ROM
.
6
Zadáním
1
otevřete nabídku zdrojového disku CD.
7
Zadáním
2
spustíte diagnostický program Dell Diagnostics.
8
Z očíslovaného seznamu zvolte položku
Spustit 32 bitový diagnostický program Dell
Diagnostics
. Je-li v seznamu uvedeno několik verzí, zvolte verzi odpovídající vašemu počítači.
9
Když se zobrazí
Hlavní nabídka
diagnostického programu Dell Diagnostics, zvolte test, který
chcete spustit.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182

Dell M70 Mobile Uživatelský manuál

Kategorie
Notebooky
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro