Curtis 11-6430-1210-044 Návod k obsluze

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Návod k obsluze
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Gebruiksaanwijzing
Felhasználói útmutató
Instrukcja obsługi
Uživatelská příručka
1
D) Houd 'nummer 6' gedurende 3 seconden ingedrukt om de
merkconfiguratie voor (INT = International) te selecteren.
Het tv-lampje knippert twee keer.
OPNIEUW INSTELLEN – REGIO-INSTELLING
Als u per ongeluk het onjuiste nummer (en daardoor de onjuiste
regio) hebt geselecteerd, kunt u dit opnieuw instellen:
1) Houd 'setup' (configuratie) ingedrukt totdat het tv-lampje twee
keer knippert.
2) Druk op 'POWER'.
3) Houd het nummer dat overeenkomt met uw regio (bijvoorbeeld
'nummer 6' voor Nederland/Belgie) gedurende 3 seconden
ingedrukt.
D) Nyomja meg az 6-es gombot, és 3 másodpercig tartsa nyomva
a márkakonfiguráció kiválasztásához ( INT ) esetén.
A TV LED kettőt villan.
ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS - RÉGIÓBEÁLLÍTÁS
Ha véletlenül nem jó számot (tehát régiót) választott ki, a következő
módon állíthatja alaphelyzetbe:
1) Nyomja meg és tartsa nyomva a "setup" gombot, amíg a TV LED
kettőt nem villan.
2) Nyomja meg, majd engedje el az "POWER" gombot.
3) Nyomja meg a régiójának megfelelő számot (pl. az 1-est
Nagy- Britannia/Írország esetén), és 3 másodperc múlva engedje el.
D) Przytrzymaj odpowiednią cyfrę (=6) przez 3 sekundy, aby wybrak
konfigurację marki (PL).
Dioda TV LED mignie dwa razy.
RESETOWANIE – USTAWIENIA REGIONALNE
W przypadku ustawienia nieprawidłowego regionu ustawienie
można zresetować.
1) Przytrzymaj przycisk „Setup”, aż dioda TV mignie dwa razy.
2) Naciśnij przycisk „POWER”.
3) Przytrzymaj przez 3 sekundy cyfrę odpowiadającą danemu
regionowi. (Np. cyfra 1 odpowiada Wielkiej Brytanii i Irlandii).
D) Stisknutím klávesy Digit 6 (Číslice 1) a jejím podržením po dobu
3 sekund vyberete konfiguraci značek pro oblast (INT).
Kontrolka TV LED dvakrát zabliká.
VYNULOVÁNÍ – NASTAVENÍ OBLASTI
Pokud jste omylem stiskli špatnou klávesu Digit (Číslice) (a tak vybrali
nesprávnou oblast), můžete toto nastavená vynulovat:
1) Stiskněte a podržte stisknutou klávesu Setup (Nastavení), dokud
kontrolka LED TV dvakrát nezabliká.
2) Stiskněte a uvolněte klávesu POWER.
3) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu s číslicí,
která odpovídá vaší oblasti (např. DIGIT 1 (Číslice 1) pro GB/IRL).
Wordt het merk van uw apparaat hier onder vermeldt ( zie SimpleSet merkenlijst)?
JA:
Onthoud het nummer dat aan het merk is toegewezen en volg de stappen 1, 2, 3 en 4 van SimpleSet.
NEE: Zoek het merk in de bijgevoegde codelijst en volg de instructies voor 'Directe code-instelling' of zoek het merk op
'www.simpleset.com'. U kunt ook de instructies voor 'Automatisch zoeken' volgen als het merk HELEMAAL NIET wordt
weergegeven.
Great Britain / Ireland
Deutschland
France
España
Italia
All other countries
GB
IRL
D
F
E
I
3 sec.
SimpleSet
SimpleSet - Merkenlijst INT / SimpleSet - Márkalista INT /
SimpleSet - lista marek INT / SimpleSet - Seznam značek pro oblast INT
Regio-instelling / Régióbeállítás / Ustawienia regionalne / Alueasetukset
3 sec.
1. Ověřte, že je přístroj zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).
2. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu Setup (Nastavení).
Kontrolka LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte klávesu přístroje (např. TV) pro typ přístroje, který chcete ovládat.
1. Győződjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva (nem készenléti állapotban van).
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a “setup” gombot 3 másodpercig. A LED kettőt villan.
3. Válassza ki azt a gombot (pl. TV), amely a vezérelni kívánt eszköztípushoz tartozik.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a márkájához tartozó számgombot (Samsung TV esetén például a 9-es), amíg az eszköz ki nem
kapcsol. Amikor az eszköz kikapcsolt, engedje el a számgombot. KÉSZ!
4. Przytrzymaj przycisk numeru danej marki (np. 9 odpowiada telewizorom marki Samsung), aż urządzenie zostanie wyłączone.
Zwolnij przycisk natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Urządzenie zostało skonfigurowane!
4. Stiskněte a podržte stisknutou KLÁVESU DIGIT (Číslice) přiřazenou vaší značce (např. DIGIT 9 (Číslice 9) pro Samsung TV), dokud se
přístroj NEVYPNE. Jakmile se přístroj VYPNE, uvolněte klávesu DIGIT (Číslice). HOTOVO!
4. Houd de nummertoets ingedrukt die is toegewezen aan uw merk (bijvoorbeeld 'nummer 9' voor een Samsung-tv) totdat het
apparaat wordt UITGESCHAKELD. Laat de nummertoets los zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD. KLAAR!
Samsung
Problemen en oplossingen - SimpleSet
Het apparaat wordt NIET UITGESCHAKELD? Volg de instructies voor
'Directe code-instelling' of probeer Automatisch zoeken.
Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen?
Schakel het apparaat handmatig (of met de oorspronkelijke afstandsbediening) op-
nieuw IN en herhaal SimpleSet. Zorg ervoor dat u de nummertoets die is toegewezen
aan uw merk loslaat zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD.
U kunt het apparaat bedienen met de ONE FOR ALL, maar sommige
toetsen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie beschik-
baar voor uw merk. Herhaal SimpleSet en zorg ervoor dat u de nummertoets die is
toegewezen aan uw merk loslaat zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD of ga
naar www.simpleset.com.
Problémák és megoldások - SimpleSet
Az eszköz NEM kapcsol ki? Kövesse a "Kód közvetlen beállítása" című rész útmutatásait,
vagy próbálja ki az automatikus keresést.
Az eszköze kikapcsolt, de vezérelni mégsem tudja? Kapcsolja be újra az eszközt
manuálisan (vagy az eredeti távirányítóval, majd ismételje meg a SimpleSet eljárást.
Közben figyeljen arra, hogy az eszköz kikapcsolása után azonnal elengedje az eszközhöz
tartozó gombot.
A távvezérlővel lehet irányítani a készüléket, de nem minden gomb működik jól?
Lehet, hogy a márkához van jobb konfiguráció. Ismételje meg a SimpleSet részben leírt
eljárást, ügyelve arra, hogy a készülékhez tartozó gombot a készülék kikapcsolása után
azonnal elengedi, vagy látogassa meg a www.simpleset.com webhelyet.
Problemy i rozwiązania - SimpleSet
Urządzenie nie wyłącza się. Wykonaj instrukcje opisane w sekcji „Bezpośred-
nie ustawianie kodu” lub użyj funkcji automatycznego wyszukiwania.
Urządzenie się wyłącza, ale nadal nie można nim sterować. Ręcznie włącz
urządzenie (lub użyj oryginalnego pilota) i ponownie użyj funkcji SimpleSet,
upewniając się, że przycisk numeryczny marki jest zwalniany natychmiast po
wyłączeniu urządzenia.
Za pomocą pilota ONE FOR ALL można sterować urządzeniem, ale nie
wszystkie przyciski działają prawidłowo. Prawdopodobnie istnieje lepsza
konfiguracja dla danej marki. Ponownie użyj funkcji SimpleSet,
upewniając się, że przycisk numeryczny marki
jest zwalniany natychmiast po wyłączeniu urządzenia lub przejdź
do witryny www.simpleset.com.
Problémy a řešení - SimpleSet
Přístroj se nevypnul. Postupujte podle pokynů Přímé nastavení kódu nebo
zkuste postup Automatické vyhledání.
Přístroj se sice vypnul, avšak nedá se ovládat. Znovu ZAPNĚTE přístroj ručně
(nebo pomocí původního dálkového ovladače) a zopakujte postup SimpleSet.
Nezapomeňte uvolnit klávesu Digit (Číslice) s číslicí přiřazenou vaší značce, jak-
mile se přístroj VYPNE.
Ovladač ONE FOR ALL sice ovládá přístroj, ale nefungují některé klávesy.
Možná existuje lepší konfigurace pro danou značku. Zopakujte postup SimpleSet.
Nezapomeňte uvolnit klávesu Digit (Číslice) s číslicí přiřazenou vaší značce, jak-
mile se přístroj VYPNE, nebo přejděte na webovou adresu www.simpleset.com.
3
D
E
Az eszköze szerepel a márkalisn (lásd SimpleSet márkalista)?
IGEN: Jegyezze meg a márkájához tartozó számot, majd kövesse a SimpleSet című rész 1-4. lépését.
NEM: Keresse meg a márkáját a mellékelt kódlistában, majd kövesse a "Kód közvetlen beállítása" részben írt útmutatásokat,
hogy megtalálja a márkáját a “www.simpleset.com” webhelyen. Ha a márkáját egyáltalán nem találja, az Automatikus
keresés" című rész útmutatásait is követheti.
Czy marka danego urządzenia znajduje się na liście (zobacz Listę marek SimpleSet)?
JA: Zanotuj cyfrę odpowiadającą danej marce i wykonaj czynności 1, 2, 3 i 4 opisane w rozdziale SimpleSet.
NEJ: Wyszukaj markę na dołączonej liście kodów i wykonaj instrukcje opisane w sekcji „Bezpośrednie ustawianie kodu” w witrynie
www.simpleset.com. Jeśli danej marki nie ma na liście, można również użyć funkcji automatycznego wyszukiwania.
Naczí se značka veho ístroje v seznamu (viz seznam znek SimpleSet)?
ANO:
Zapamatujte si číslo přiřazené k vaší značce a pokračujte podle kroků 1, 2, 3 a 4 ze seznamu SimpleSet.
NE:
Najděte značku vašeho přístroje v přiloženém seznamu Code List (Seznam kódů) a pokračujte podle pokynů Přímé nasta-
vení kódu nebo značku najděte na webové adrese www.simpleset.com. Pokud značku vůbec NENAJDETE, postupujte
podle pokynů k funkci Automatické vyhledání.
2
A) Druk voorzichtig op de batterijklep en schuif deze naar achteren om de batterijklep te openen.
B) Plaats 2 nieuwe AAA-batterijen.
C) Wanneer de batterijen zijn geplaatst, knippert de tv-toets elke 3 seconden. Indien dit NIET gebeurt,
drukt u kort op een willekeurige toets.
A) Finoman nyomja meg és csúsztassa hátra az elemfedelet a kinyitásához.
B) Helyezzen be két új AAA elemet.
C) Az elemek behelyezése után a TV gombnak 3 másodpercenként fel kell villannia. Ha NEM, akkor nyomja
meg bármely gombot, majd engedje el.
A) Delikatnie naciśnij i odsuń pokrywę baterii, aby otworzyć pojemnik na baterie.
B) Włóż 2 nowe baterie AAA.
C) Po włożeniu baterii przycisk TV powinien migać co 3 sekundy. Jeśli przycisk NIE miga, należy
nacisnąć i zwolnić dowolny klawisz.
A) Opatrně otevřete kryt prostoru pro baterie zatlačením a vysunutím.
B) Vložte 2 nové baterie typu AAA.
C) Po vložení baterií by měla klávesa TV začít blikat v 3sekundových intervalech. Pokud NEBLIKÁ, stiskněte a
uvolněte libovolnou klávesu.
Batterijen / Elemek / Baterie / Baterie
1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet in stand-by).
2. Houd 'setup' gedurende 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert twee keer.
3. Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor het type apparaat dat u wilt bedienen.
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone (i nie jest w trybie czuwania).
2. Przytrzymaj przycisk „Setup przez 3 sekundy. Dioda LED mignie dwa razy.
3. Wybierz przycisk urządzenia (np. TV ), którym chcesz sterować.
4
Samsung
Samsung
max. 60 sec.
Samsung
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer / Loewe / Soniq
AWA / Hisense / Sanyo / Teac
Brandt / Ferguson /
Nordmende / Saba / TCL /
Telefunken / Thomson
Grundig
JVC / Sharp
LG
Panasonic / Sony
Philips
Samsung
Toshiba
TV
Television /
LED / Plasma /
LCD / Projector
or
TV with build-in
Digital receiver
AAA
AAA
B
C
A
INT
URC-6430
PVR
Digital TV
Receiver
Satellite /
Cablebox
Set-Top-Box,
Freeview and
all SKY
DVD player /
DVD-R /
Blu-ray
TV
Television /
LED / Plasma /
LCD / Projector
or
TV with build-in
Digital receiver
Acer / Loewe / Sonig
AWA / Hisense / Sanyo / Teac
Brandt / Ferguson /
Nordmende / Saba / TCL /
Telefunken / Thomson
Grundig
JVC / Sharp
LG
Panasonic / Sony
Philips
Samsung
Toshiba
Alba / Bush / Sharp
Denon / JVC
LG / Microsoft
Medion / Tevion / Technika
Toshiba / Onkyo
Panasonic
Philips / Yamaha
Pioneer
Samsung
Sony
Topfield / Altibox / Homecast / KPN
UPC / Austar / Cablecom / DigiTurk / Get / Hellas
Online / Hirschmann / TV Cabo / Zon
Tricolor TV / Boxer / Cyfrowy Polsat / DRE / Elisa /
General Satellite / Netgem / RiksTV
Canal Digital / Canal Digitaal / Cyfra+ / Handan
Strong / Clarke-Tech
Ziggo / Com Hem / Meo / Portugal Telecom / Stofa
Dream Multimedia / Kathrein / Technisat
Multichoice / UEC / DStv / Foxtel / Mysky /
Sky New Zealand / Nova
Humax
Telenet / Viasat
DVD
Easy_Robust_3_ENG_GRE_RUS_CZE_RDN-1100712_Opmaak 1 17-07-12 11:45 Pagina 9
Bennett
Bennett
Problemen en oplossingen
U kunt het apparaat bedienen met de ONE FOR ALL, maar sommige toet-
sen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie
beschikbaar voor uw merk. Herhaal de instructies voor Directe code-instelling
met de volgende code die voor uw merk wordt weergegeven.
Indien het nog steeds NIET werkt? Volg de instructies voor Automatisch
zoeken of ga naar www.simpleset.com.
Kopiëren / Másolás / Kopiowanie / Kopírovat
CombiControl / Kombinált vezérlés / CombiControl / Yhdistelmäohjaus
CombiControl automatikusan működésbe lép. amint legalább 2 kés-
züléket beállít (például TV-t és digitális videofelvevőt). Csak nyomja
meg a “watch tv (= Setup gomb)” gombot, és a gombsor a követ-
kezőképp lesz konfigurálva;
• AV, MUTE és VOLUME +/- gombok = a TV vezérlése.
• MINDEN MÁS gomb = a digitális videofelvevő vezérlése.
• POWER (3 másodpercig nyomva tartva) = elküldi a POWER jelet a
TV és a digitális videofelvevő számára.
Ha DVD vagy Blu-ray lejátszót is beállított a DVD gombra,
csak nyomja meg a watch movie (= Copy)” gombot, és a gombsor a
következőképp lesz konfigurálva:
• AV, MUTE és VOLUME +/- gombok = a TV vezérlése.
• MINDEN MÁS gomb = a DVD (vagy Blu-ray) lejátszó vezérlése.
• POWER (3 másodpercig nyomva tartva) = elküldi a POWER jelet a
TV és a DVD (vagy Blu-ray) lejátszó számára.
Funkce CombiControl začne fungovat automaticky, když nastavíte
minimálně 2 zařízení (např. televizní přijímač a videopřehrávač).
Stiskněte klávesu watch tv (Sledovat TV = klávesa Setup (Nastavení))
a klávesnice se nakonfiguruje takto:
• klávesy AV, MUTE (Ztišit) a VOLUME +/- (Hlasitost +/-)= ovlá
dání TV přijímače;
• VŠECHNY DALŠÍ klávesy = ovládání videorekordéru;
• POWER (Napájení) (stisknutá po dobu 3 sekund) = vyšle
signál POWER (Napájení) do TV přijímače i videorekordéru.
Pokud navíc na klávesu DVD nastavíte přehrávač DVD (nebo Blu-ray),
stiskněte klávesuwatch movie (Sledovat film = klávesa Copy (Kopíro-
vat)) a klávesnice bude nakonfigurována takto:
• klávesy AV, MUTE (Ztišit) a VOLUME +/- (Hlasitost +/-)=
ovládání TV přijímače;
• VŠECHNY DALŠÍ klávesy = ovládání přehrávače DVD (nebo
Blu-ray);
• POWER (Napájení) (stisknutá po dobu 3 sekund) = vyšle
signál POWER (Napájení) do TV přijímače i přehrávače DVD
(nebo Blu-ray).
Funkcja Combi Control działa automatycznie po skonfigurowaniu co
najmniej 2 urządzeń (np. TV i PVR). Naciśnij przycisk
„watch tv (= Setup)” a pilot zostanie skonfigurowany w następujący
sposób:
• Przyciski AV, MUTE i VOLUME +/- = sterowanie TV.
• Pozostałe przyciski = sterowanie PVR.
• POWER (przytrzymany 3 sekundy) = wyłącz/włącza TV oraz
PVR.
Jeśli odtwarzacz DVD (lub Blu-ray) przypisano do przycisku DVD,
wystarczy nacisnąć przycisk „watch movie (= Copy)”
a polot zostanie skonfigurowany w następujący sposób:
• Przyciski AV, MUTE i VOLUME +/- = sterowanie TV.
• Pozostałe przyciski = sterowanie odtwarzaczem DVD (lub
Blu-ray).
• POWER (przytrzymany 3 sekundy) = wyłącz/włącza TV oraz
odtwarzacz DVD (lub Blu-ray).
CombiControl werkt automatisch zodra u tenminste 2 apparaten hebt
geconfigureerd (bijvoorbeeld een tv en een PVR). Druk eenvoudig op
'watch tv (= toets Setup)' om de functionaliteit als volgt te
configureren:
• Toetsen AV, MUTE (DEMPEN) en VOLUME +/- = bediening van uw tv.
• ALLE OVERIGE toetsen = bediening van uw PVR.
• POWER (AAN/UIT) (gedurende 3 seconden ingedrukt) = verzendt
AAN/UIT-signaal naar uw tv en PVR.
Als u bovendien ook een dvd-speler (of Blu-ray-speler) hebt
geconfigureerd voor de dvd-toets, drukt u eenvoudig op 'watch movie
(= toets Copy)' om de functionaliteit als volgt te configureren:
• Toetsen AV, MUTE (DEMPEN) en VOLUME +/- = bediening van uw tv.
• ALLE OVERIGE toetsen = bediening van uw dvd-speler (of
Blu-ray-speler).
• POWER (AAN/UIT) (gedurende 3 seconden ingedrukt) = verzendt
AAN/UIT-signaal naar uw tv en dvd-speler (of Blu-ray-speler).
www.simpleset.com
Er worden dagelijks nieuwe modellen en zelfs merken uitgebracht. Gelukkig kan uw ONE FOR ALL-afstandsbediening worden bijgewerkt via internet, zodat u deze altijd kunt
blijven gebruiken. Voor toegang tot meer dan 6000 merken en 300.000 modellen gaat u naar ons online SimpleSet-hulpmiddel op www.simpleset.com.
Minden nap új modellek, sőt új márkák jelennek meg. A ONE FOR ALL távirányító szerencsére naprakészen tartható az interneten keresztül, így sohasem fog
elavulni. Több mint 6000 márkát és 300 000 modellt érhet el a SimpleSet internetes eszközzel a www.simpleset.com webhelyen.
Codziennie na rynku pojawiają się nowe marki i nowe modele. Na szczęcie dzięki funkcji aktualizacji za pomocą Internetu piloty ONE FOR ALL mogą obsługiwać wszystkie nowe urządzenia.
Zapraszamy do zapoznania się z narzędziem online SimpleSet umożliwiającym obsługę 6000 marek i 300 000 modeli. Narzędzie jest dostępne pod adresem www.simpleset.com.
Každý den se objevují nové modely, dokonce i značky. Ovladač ONE FOR ALL však naštěstí lze aktualizovat prostřednictvím internetu, takže nikdy nezestárne. Přístup k více než 6 000
značek a 300 000 modelů vám umožní online nástroj SimpleSet na adrese www.simpleset.com.
Directe code-instelling / Kód közvetlen beállítása / Bezprednie ustawianie kodu / Pří nastave kódu Automatisch zoeken / Căutare automată / Automatyczne wyszukiwanie / Automatické vyhledání
Acer
Acer
A tanulási funkcióval megtaníthatja a ONE FOR ALL távirányítót az eredeti távirá-
nyító egyes funkcióira.
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a “Copy” gombot 3 sodpercig. A LED kett villan.
2. Válassza ki a megtanulni kívánt slékpushoz tarto gombot (pl. TV).
3. Példa: Az eredetivinyító “I/II (mono/szter)“ funkciójának betanítása a ONE FOR
ALL URC-6430 virányító piros gombra. Helyezze mindt táviránt sík felületre.
A mutasra használt végük legyen egyssal szemben.
• Ha más funkciókat is be kíván tanítani, ismételje meg a 3. lépést
minden betanítani kívánt funkcióval.
• Ha lassú villogást kap, ismételje meg a 3. lépést.
• Bármely gombot betaníthatja funkciókra, kivéve a “Copy” és a
“Device” gombokat (ha velük próbálkozik, lassú villogást kap).
4. Nyomja meg és tartsa nyomva a “Copy” gombot 3 másodpercig. A LED kettőt
villan. KÉSZ!
Funkcja uczenia się pozwala na uczenie (kopiowanie) funkcji z oryginalnego
pilota urządzenia do pilota ONE FOR ALL.
1. Przytrzymaj przycisk „Copy” przez 3 sekundy. Dioda LED
mignie dwa razy.
2. Wybierz przycisk urządzenia (np. TV ), który chcesz skopiować.
3. Przykład: Kopiowanie funkcji „I/II (mono/stereo)” z oryginal
nego pilota do przycisku czerwonego na pilocie
ONE FOR ALL URC-6430. Ustaw oba piloty na płaskiej
powierzchni. Upewnij się, że piloty są do siebie skierowane
końcami, które zawsze są kierowane w stronę obsługiwanego urządzenia
• Jeśli chcesz skopiować inne funkcje, powtórz krok 3 dla każdego klawisza,
który chcesz skopiować.
• Jeśli dioda LED jest włączona długo, powtórz krok 3.
• Funkcje można kopiować do dowolnego przycisku poza „Copy” i „Device”
(wtedy występuje długie świecenie diody LED).
4. Przytrzymaj przycisk „Copy” przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję kopio-
wania. Dioda LED mignie dwa razy. Funkcja została skonfigurowana!
Funkce Learning (Učení) umožňuje převzít (zkopírovat) jednu nebo několik
funkcí z původního (funkčního) dálkového ovladače do ovladače ONE FOR ALL.
1. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu Copy (Kopírovat).
Kontrolka LED dvakrát zabliká.
2. Vyberte klávesu přístroje (např. TV) pro typ přístroje, který chcete zkopírovat.
3. Příklad: Postup kopírování funkce „I/II (mono/stereo)“ z původního ovladače
na červenou klávesu dálkového ovladače ONE FOR ALL URC-6430. Položte
oba dálkové ovladače na rovnou plochu. Konce ovladačů, které obvykle
míří na přístroj, musí být proti sobě.
• Pokud chcete zkopírovat další funkce, zopakujte krok 3 u každé klávesy, kterou
chcete zkopírovat.
• Pokud kontrolka bliká dlouze, zopakujte krok 3.
• Můžete kopírovat na libovolnou klávesu kromě kláves Copy (Kopírovat) a Device
(Přístroj) (kontrolka začne dlouze blikat).
4. Chcete-li vypnout funkci kopírování, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stis-
knutou klávesu Copy (Kopírovat). Kontrolka LED dvakrát zabliká. HOTOVO!
Met de functie Leren kunt u een of meer functies van uw orig-
inele (operationele) afstandsbediening kopiëren naar uw ONE
FOR ALL-afstandsbediening.
1. Houd 'Copy' (Kopiëren) gedurende 3 seconden ingedrukt.
Het lampje knippert twee keer.
2. Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor
het type apparaat dat u wilt kopiëren.
3. Bijvoorbeeld: u wilt de functie 'I/II (mono/stereo)' kopiëren
van uw originele afstandsbediening naar de 'rode toets' op
uw ONE FOR ALL URC-6430-afstandsbediening. Leg beide afs-
tandsbedieningen op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor
dat de uiteinden van de afstandsbedieningen die u normaal
gesproken op het apparaat richt, nu naar elkaar zijn gericht.
• Als u nog meer functies wilt kopiëren, herhaalt u eenvoudig
stap 3 voor elke toets die u wilt kopiëren.
• Als het lampje langzaam knippert, herhaalt u stap 3.
• U kunt functies kopiëren naar een willekeurige toets, met
uitzondering van de toetsen 'Copy' (Kopiëren) en 'Device' (Appa-
raat) (het lampje knippert langzaam).
4. Houd de toets 'Copy' (Kopiëren) gedurende 3 seconden ingedrukt om de functie Copy (Kopiëren) te sluiten. Het lampje knippert twee keer. KLAAR!
Samsung
Samsung
Acer
Acer
Acer
Acer
1. Ověřte, že je přístroj zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).
2. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu Setup
(Nastavení). Kontrolka LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte klávesu přístroje pro typ přístroje, který chcete ovládat (např. TV).
4. Stiskněte a uvolněte klávesu OK.
5. Namiřte dálkový ovladač na přístroj. V této chvíli dálkový ovladač odešle
odlišný signál POWER OFF (Vypnout) (automaticky každé 3 sekundy),
který projde všemi značkami uloženými v paměti. Jakmile se přístroj
vypne, stiskněte a uvolněte klávesu OK. Hotovo!
1. Kontrollera att enheten är påslagen (och inte i vänteläge).
2. Håll in knappen ”setup” i 3 sekunder. Lysdioden blinkar två gånger.
3. Välj enhetsnyckeln för den enhetstyp du vill styra (t.ex. TV).
4. Tryck på OK
5. Rikta ärrkontrollen mot enheten. Nu kommer ärrkontrollen att skicka en
annan AVSTÄNGNINGSSIGNAL (automatiskt var 3:e sekund) och gå igenom
alla märken som finns lagrade i minnet. Tryck på OK så snart enheten stängs
AV. Klar!
1. Győződjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva (nem készenléti álla-
potban van).
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a setup” gombot 3 másodpercig.
A LED kettőt villan.
3. Válassza ki a vezérelni kívánt készüléktípushoz tartozó gombot (pl. TV).
4. Nyomja meg, majd engedje el az "OK" gombot.
5. Irányítsa a távvezérlőt a készülékre. A távvezérlő most különböző
kikapcsoló jelet küld (3másodpercenként automatikusan),
végigmenve a memóriában tárolt minden márkán. Nyomja meg
és engedje el az OK gombot, amint a készüléke kikapcsol. Kész!
45
Functionaliteit toetsen / billentyűzet / klawiatura / klávesnice
Bennett
e.g. Bennett TV
Code List
4
3 sec.
3
2
1
5
1
3 sec.
Samsung
3
2
max. 20
minutes
3
Acer
Acer
2 - 5 cm
3 sec.
2
1
3 sec.
4
Een GEKOPIEERDE functie verwijderen
1) Houd 'Copy' (Kopiëren) gedurende 3 seconden ingedrukt.
Het lampje knippert twee keer.
2) Selecteer de bijbehorende apparaattoets.
3) Druk gedurende 3 seconden op de toets (bijvoorbeeld de rode
toets) die u wilt verwijderen totdat beide lampjes twee keer knip-
peren.
4) Houd 'COPY' (KOPIËREN) gedurende 3 seconden ingedrukt.
Het lampje knippert twee keer.
Betanított funkció törlése
1) Nyomja meg és tartsa nyomva a Copy” gombot 3 sodpercig.
A LED kettőt villan.
2) Válassza ki a megfelelő gombot a késken.
3) Nyomja le a rölni kívánt funkció gombját (pélul a piros gombot)
3 másodpercig, amíg mindt LED kettőt nem villan.
4) Nyomja meg és tartsa nyomva a Copy” gombot 3 sodpercig.
A LED kettőt villan.
Usuwanie skopiowanej funkcji
1) Przytrzymaj przycisk „Copy” przez 3 sekundy. Dioda LED
mignie dwa razy.
2) Wybierz przycisk odpowiedniego urządzenia.
3) Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk (np. czerwony), którego
funkcję chcesz usunąć. Dioda LED mignie dwa razy.
4) Przytrzymaj przycisk „Copy” przez 3 sekundy. Dioda LED
mignie dwa razy.
Jak odstranit ZKOPÍROVANOU funkci
1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu Copy
(Kopírovat). Kontrolka LED dvakrát zabli.
2) Vyberte příslušnou klávesu ístroje.
3) Na 3 sekundy stiskte klávesu (na. červenou klávesu), kterou
chcete odstranit, dokud obě kontrolky LED dvakrát nezablikají.
4) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu COPY
(Kopírovat). Kontrolka LED dvakrát zabli.
Probleme şi solii - Setare directă a codului
A távvezérlővel lehet irányítani a készüléket, de nem minden gomb műkö-
dik jól? Lehet, hogy a márkához van jobb konfiguráció. Ismételje meg a Kód
zvetlen beállításaszben írt péseket arkájához tartozó következőddal.
Ha még most sem működik? Kövesse az Automatikus keresés című rész
útmutatásait, vagy nyissa meg a www.simpleset.com webhelyet.
Problemy i rozwiązania
Za pomocą pilota ONE FOR ALL można sterować urządzeniem, ale nie
wszystkie przyciski działają prawidłowo. Prawdopodobnie istnieje lepsza
konfiguracja dla danej marki. Wykonaj instrukcje opisane w sekcji „Bezpośred-
nie ustawianie kodu” i użyj następnego kodu dla danej marki.
Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, użyj funkcji automatycznego
wyszukiwania lub przejdź do witryny www.simpleset.com.
Ongelmia ja ratkaisuja - Määritys koodeilla
Ovladač ONE FOR ALL sice ovládá přístroj, ale nefungují některé klávesy.
Možná existuje lepší konfigurace pro danou značku. Zopakujte kroky uvedené v
pokynech Přímé nastavení kódu s dalším kódem uvedeným v seznamu pro
příslušnou značku.
Problém se NEVYŘEŠIL? Postupujte podle pokynů Automatické vyhledání nebo
přejděte na webovou stránku www.simpleset.com.
Problemen en oplossingen
Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen?
Schakel het apparaat handmatig (of met de oorspronkelijke afstandsbediening) op-
nieuw IN en herhaal Automatisch zoeken. Zorg ervoor dat u op OK drukt zodra het ap-
paraat wordt UITGESCHAKELD.
U kunt het apparaat bedienen met de ONE FOR ALL, maar sommige toetsen
werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar voor uw
merk. Herhaal Automatisch zoeken. Automatisch zoeken selecteert de volgende con-
figuratie voor uw merk. Zorg ervoor dat u op OK drukt zodra het apparaat wordt
UITGESCHAKELD.
Problemy i rozwiązania
Urządzenie się wyłącza, ale nadal nie można nim sterować. Ręcznie włącz urządze-
nie (lub użyj oryginalnego pilota) i ponownie użyj funkcji automatycznego wyszukiwa-
nia, upewniając się, że przycisk OK zostanie naciśnięty,
gdy tylko urządzenie zostanie wyłączone.
Za pomocą pilota ONE FOR ALL można sterować urządzeniem, ale nie wszystkie
przyciski działają prawidłowo. Prawdopodobnie istnieje lepsza
konfiguracja dla danej marki. Ponownie użyj funkcji automatycznego wyszukiwania.
Funkcja automatycznego wyszukiwania wybierze następną konfigurację dla danej
marki. Naciśnij i zwolnij przycisk OK natychmiast po wyłączeniu urządzenia.
Ongelmia ja ratkaisuja - Automaattihaku
Přístroj se sice vypnul, avšak nedá se ovládat. Znouv ZAPNĚTE přístroj ručně (nebo
pomocí původního dálkového ovladače) a zopakujte postup Automatické vyhledání.
Nezapomeňte stisknout a uvolnit klávesu OK, jakmile se přístroj VYPNE.
Ovladač ONE FOR ALL sice ovládá přístroj, ale nefungují některé klávesy. Možná
existuje lepší konfigurace pro danou značku. Zopakujte postup automatického vyhledání.
Automatické vyhledání vybere další konfiguraci pro danou značku. Nezapomeňte stis-
knout a uvolnit klávesu OK, jakmile se přístroj vypne.
Problémák és megoldások
Az eszköze kikapcsolt, de vezérelni mégsem tudja? Kapcsolja be újra az eszközt manu-
álisan (vagy az eredeti távvezérlővel), majd ismételje meg az automatikus keresést, ügy-
elve arra, hogy megnyomja és elengedi az OK gombot, amint a készüléke kikapcsol.
A távvezérlővel lehet irányítani a készüléket, de nem minden gomb működik jól?
Lehet, hogy a márkához van jobb konfiguráció. Ismételje meg az automatikus keresést. Az
automatikus keresés megkeresi a márkájához tartozó következő konfigurációt. Ügyeljen
arra, hogy megnyomja és elengedi el az OK gombot, amint a készülék kikapcsol.
1. Zoek de code voor het apparaat in de codelijst. Codes worden
weergegeven op apparaattype en merknaam. De populairste code
wordt bovenaan weergegeven. Controleer of het apparaat is
ingeschakeld (niet in stand-by).
2. Houd 'setup' gedurende 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert
twee keer.
3. Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor het type
apparaat dat u wilt bedienen.
4. Voer de eerste 4-cijferige code in die wordt weergegeven voor uw
merk (bijvoorbeeld 0556 voor een Bennett-tv). Het lampje
knippert twee keer.
5. Richt de ONE FOR ALL nu op het apparaat en druk op POWER
(AAN/UIT). Als het apparaat wordt UITGESCHAKELD, is de
afstandsbediening klaar voor gebruik met het apparaat.
6. Indien het apparaat NIET wordt UITGESCHAKELD? Herhaal de
instructies voor Directe code-instelling met de volgende code die
voor uw merk wordt weergegeven.
1. Vyhledejte kód přístroje v seznamu Code list (Seznam kódů). Kódy jsou
seřazeny podle typu přístroje a názvu značky. Na prvním místě je
nejběžnější kód. Ověřte, že je přístroj zapnutý (nesmí být v pohoto-
vostním režimu).
2. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu Setup (Nasta-
vení). Kontrolka LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte klávesu přístroje (např. TV) pro typ přístroje, který chcete ovládat.
4. Zadejte první čtyřmístný kód vaší značky uvedený v seznamu (např.
0556 pro Bennett TV). Kontrolka LED dvakrát zabliká.
5. Nyní namiřte ovladač ONE FOR ALL na přístroj a stiskněte klávesu
POWER (Napájení). Pokud se přístroj vypne, je připravený k ovládání.
6. Přístroj se NEVYPNUL. Zopakujte kroky uvedené v pokynech Přímé na-
stavení kódu s dalším kódem uvedeným v seznamu pro příslušnou
značku.
1. Znajdź kod urządzenia na liście kodów. Kody są uporządkowane wg
typu urządzenia i marki. Na początku listy znajdują się najpopular-
niejsze marki. Upewnij się, że urządzenie jest włączone (i nie jest w
trybie czuwania).
2. Przytrzymaj przycisk „Setup przez 3 sekundy. Dioda LED mignie dwa razy.
3. Wybierz przycisk urządzenia (np. TV ), którym chcesz sterować.
4. Wpisz 4-cyfrowy kod marki (np. 0556 dla telewizora Bennett). Dioda
LED mignie dwa razy.
5. Ustaw pilot ONE FOR ALL w kierunku urządzenia i naciśnij przycisk
POWER. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, oznacza to, że
konfiguracja przebiegła pomyślnie.
6. Jeśli urządzenie nie wyłączy się, wykonaj instrukcje opisane w
sekcji „Bezpośrednie ustawianie kodu” i użyj następnego kodu
dla danej marki.
1. Keresse meg a készülékéhez tartozó kódot a kódlistában. A kódok
eszköztípus és márkanév szerint szerepelnek.
A legnépszerűbb kódok találhatók a lista elején. Győződjön meg
arról, hogy az eszköz be van kapcsolva (nem készenléti állapotban van).
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a setup” gombot 3 másodpercig. A LED
kettőt villan.
3. Válassza ki a vezérelni kívánt készüléktípushoz tartozó gombot (pl. TV).
4. Írja be a márkájához tartozó négyszámjegyű kódot (Bennett TV esetén
például 0556). A LED kettőt villan.
5. Most irányítsa a távvezérlőt a készüléke felé, és nyomja meg a POWER
gombot. Ha a készüléke kikapcsol, a távvezérlő készen áll a készülék
vezérlésére.
6. Ha az eszköz NEM kapcsol ki? Ismételje meg a Kód közvetlen beállítása
című részben írt lépéseket a márkájához tartozó következő kóddal.
1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet in stand-by).
2. Houd de toets 'setup' (configuratie) gedurende 3 seconden ingedrukt.
Het lampje knippert twee keer.
3. Selecteer de apparaattoets voor het type apparaat dat u wilt bedienen (bi-
jvoorbeeld de tv-toets).
4. Druk op OK.
5. Richt de afstandsbediening op het apparaat. Nu verzendt de afstands-
bediening een ander signaal voor UITSCHAKELEN (automatisch elke
3 seconden) naar alle merken die in het geheugen zijn opgeslagen. Druk op
OK zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD. Klaar!
= Control
= Control
= Control
TV
PVR
DVD
= Control
= Control
+
+
PVR
DVD
TV
TV
“watch tv”
“watch movie”
Zorg ervoor dat beide afstandsbedieningen ook even hoog liggen.
Mindkét távirányító ugyanabban a magasságban legyen
Ustaw obydwa piloty na tej samej wysokości.
Vyrovnejte oba ovladače také na výšku.
Eerst: druk op de rode toets. Het lampje gaat snel knipperen.
Elsőként nyomja meg a piros gombot. A LED elkezd gyorsan villogni.
Najpierw naciśnij przycisk czerwony. Dioda LED zacznie szybko mrugać.
Nejdříve stiskněte červenou klávesu. Kontrolka LED začne rychle blikat.
Vervolgens: druk op de 'I/II'-toets.
ezután nyomja meg az ”I/II” gombot.
Następnie naciśnij przycisk „I/II” na oryginalnym pilocie.
Poté stiskněte klávesu I/II.
= POWER
= “watch tv” - see CombiControl
(3 sec.) = “Setup” mode
= “watch movie - see CombiControl
(3 sec.) = “Copy” mode
= PREVIOUS PROGRAM
= FAST FORWARD
= SKIP FORWARD
= REWIND
= SKIP BACK
= TEXT OFF (TV mode)
Easy_Robust_3_ENG_GRE_RUS_CZE_RDN-1100712_Opmaak 1 17-07-12 11:46 Pagina 13
URC-6430
English
Direct Code Set
Deutsch
Direkte Codeeinrichtung
Español
Configuración por código directo
Français
Configuration par code
Italiano
Configurazione diretta del codice
Portugu
ê
s
Configuração de Código Directo
Nederlands
Directe code instelling
Polski
Konfiguracja za pomocą kodu
Český
Přímé nastavení kódů
Magyar
Změna přiřazení režimu
Hrvatski
Izravno postavljanje šifre
Slovensk
ý
Nastavenie priameho kódu
Dansk
Direkte kodeopsætning
Norsk
Direkte kodekonfigurasjon
Svenska
Ställ in direktkod
Suomi
Määritys koodeilla
Ελληνική
Απευθείας ρύθμιση κωδικού
Русский
Прямая настройка кода
Türkçe
Doğrudan Kod Ayarlama
Română
Configurarea directă a codului
Български
Директна настройка на код
Code List
URC-6430_CODELIST_Easy_Bobust_URC-7960 11-07-12 09:31 Pagina 1
21
Türkçe
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları
içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün
sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin
neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan
hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza,
bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış
uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da
geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın. Bu
ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili
haklarınızı etkilememektedir.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig
anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját
költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által
szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem
terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset,
helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti
csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához
szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában
hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego
użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub
bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także
przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie,
nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe,
nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie
uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów
krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady
materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby -
vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky
či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž
platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným
použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo
neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste
zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících
prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Slovenčina
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy žiadne materiálové
ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty chybný, vymení sa bezplatne. Táto
záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škatúľ, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá sa používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek
záväzok iný, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si
prosím, že na to, aby sme si overili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš doklad o kúpe. Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu
alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej legislatívy, ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva
žiaden vplyv.
Hrvatski
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od jedne (1) godine od
datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva ljepenke, torbe, baterije,
slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Da biste ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja,
molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili
ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke
robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.
Română
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului iniţial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricaţie şi ale materialelor în condiţiile unei utilizări normale şi corecte
pe o perioadă de un (1) an de la data achiziţionării iniţiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedeşte a fi defect în perioada de garanţie de un (1) an. Această garanţie nu acoperă
cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligaţie în afara celor enumerate mai sus este
exclusă. Pentru a obţine service pe durata garanţiei, vă rugăm să ne apelaţi la numărul menţionat la pagina Servicii clienţi. Vă rugăm să reţineţi că avem nevoie de chitanţa primită în
momentul achiziţiei iniţiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă aţi cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupaţia, afacerea sau profesia dvs., vă
rugăm să reţineţi că este posibil să aveţi drepturi legale în baza legislaţiei dvs. naţionale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează respectivele drepturi.
Български
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна
употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гаранционния
период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с
продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на
номера, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Отбележете, че ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за
допустимост за обслужване.
Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от
вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.
URC-6430_CODELIST_Easy_Bobust_URC-7960 11-07-12 09:31 Pagina 21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Curtis 11-6430-1210-044 Návod k obsluze

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Návod k obsluze