Groupe Brandt SP-1250 Návod k obsluze

Kategorie
Fény
Typ
Návod k obsluze

MOD.: SP-1250
ES 
PT  
EN 
FR
HU 
CS - 
SK - 
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
AR -
RO - MANUAL DE UTILIZARE
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
DE 






A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
Producătorul isi rezerva dreptul de a modifica modelele descrise in prezentul manual de utilizare.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv
.


SECADORES DE PELO / SECADORES DE CABELO / HAIR DRYERS /
SÈCHE-CHEVEUX / HAJSZÁRÍTÓ / SUŠI Č NA VLASY / ФЕНА /
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
SECADORES DE PELO
 
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
este manual de instrucciones
         
Marzo 2005
2005 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
/ USCATOR DE PAR / ¶I™∆O§AKIA MA§§IøN / HAARTROCKNER
10
HU
kapcsolja ki és ne próbálkozzon a
javításával.
Ne használja a készüléket nedves
kezekkel.
Ne használja a hajszárítót
fürdőszobában vagy a
zuhanyzóban, se párás
levegőjű helyiségekben, se
folyadékok környékén vagy
felett (a mosdókagyló vagy a
vízzel teli fürdőkád felett például).
NE MERÍTSE VÍZBE SE A KÉSZÜLÉKET,
SE A KÁBELT, ELKERÜLENDŐ TOVÁBBÁ
AZ IS, HOGY A VÍZ FRÖCSKÖLÉSÉTŐL
NEDVES LEGYEN.
Ha a hajszárítót fürdőszobában használja,
a használatot követően húzza ki a
konnektorból, mivel víz közelségében
veszélyt jelent úgy is, ha ki van kapcsolva.
Kapcsolja ki a készüléket a a hálózatból:
- ha a készülék nem működik hibátlanul
- tisztítás előtt
- használat után.
Ne húzza ki a csatlakozódugót a
konnektorból a kábelnél fogva.
Bizonyosodjék meg arról, hogy a kapcsoló
a "0" pozícióban van, mielőtt be és
kikapcsolná a hajszárítót.
Ne kapcsolja be a hajszárítót, ha :
- a villamos vezeték megrongálódott
- a készülék nincs kifogástalan állapotban
- leesett
Ne takarja le a levegő be és kimenetét
miközben a készülék működik.
Ne tekerje a kábelt a készülék köré.
A használó ne próbálja meg kicserélni a
vezetéket. Abban az esetben, ha a vezeték
megrongálódott vagy ki kell cserélni, ,
kizárólag a gyártó által felhatalmazott,
Szervíz Szolgálathoz forduljon.
Felügyelet nélkül ne engedje, a készülék
használatát gyermekeknek vagy valamilyen
okból korlátolt személyeknek.
Ne használjon készítményeket spray
formájában miközben a készülék működik.
Annak elkerülése érdekében, hogy a
haj megsérüljön, ne tartsa a hajszárítót
túlságosan közel a hajhoz.
A készüléket 8 év feletti gyerekek és fizikai,
pszichés vagy érzékelési fogyatékkal
rendelkező, vagy tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek is
Olvassa el a teljes használati útmutatót
és őrizze meg az utólagos konzultációk
esetére, ilymódon elkerülhetők a helytelen
használatból e redő károk vagy kockázatok.
Amennyiben más személy rendelkezésére
bocsájtja a készüléket ne mulassza el
mellékelni hozzá a használati utasítást is.
A készülék használata előtt, győződjön meg
arról, hogy a háztartásban levő feszültség
megfelel-e a készüléken megadottal
Kicsomagolás után ellenőrize, hogy a
készülék kifogástalan állapotban van-e.
A csomagolóanyagokat, mint például
a műanyagzacskók, tartsa távol a
gyerekektől.
A készülék háztartáson belüli használatra
alkalmas, ne használja más célra, mint ami
ebben a használati útmutatóban elő van
írva.
A készülék emberi haj szárítására lett
tervezve. A gyártó nem vállal felelősséget
azokért a károkért, melyek a nem
megfelelő, vagy az ebben a használati
útmutatóban előírtaktól eltérő használat
miatt keletkeztek, továbbá a nem képesített
személy által végrehajtott javításokért sem.
Ezekben az esetekben a garancia érvényét
veszíti.
Abban az esetben, ha a készülék
meghibásodott és/vagy rosszul működik
2. FONTOS BIZTONSÁGI
MEGJEGYZÉSEK
1. A TERMÉK LEÍRÁSA
1. Kapcsoló I / 0 és szabályzó
2. Rács levegőbemenet
3. Koncentrált levegőfújó
4. Függesztő karika
5. Feszültség-kiválasztó
Interferenciakiszűrés: A készülék
az Interferenciakiszűrésre Vonatkozó
Irányelveknek megfelelően zavarmentesítve
lett.
Elektromágneses összeférhetőség:
A készülék az Elektromágneses
Összeférhetőségre Vonatkozó Irányelveknek
megfelelően zavarmentesítve lett.
12
CS
vody je nebezpečná dokonce i pokud je
přístroj vypnutý.
Nezakrývejte přívod ani výstup vzduchu
po dobu provozu přístroje
Přesvědčte se, jestli je vypínač v poloze
Vypnuto "0" před tím, než vytáhnete
kabel ze zásuvky a před zapojením
kabelu do zásuvky.
Přístroj vytáhněte ze zásuvky:
- jestli nefunguje správně
- před čistěním
- po použití.
Kabel nevytahujte ze zásuvky trhnutím.
Neobviňte kabel kolem přístroje.
Přístroj nezapínejte, jestli:
- je přívodný kabel poškozen
- je přístroj poškozen
- přístroj upadl
V případe nehody a/anebo nesprávného
fungování přístroje tento vypněte a
nepokoušejte se jej opravit.
Neobviňte kabel kolem přístroje.
Aby ste zabránili poškození vlasú,
nepřibližujte přístroj příliš blízko k
vlasúm.
Nedovolte aby přístroj používali děti
nebo postihnuté osoby bez dohledu.
Po dobu provozu přístroje nepoužívejte
produkty ve formě spraje (aerosolu).
Uživatel nesmí vyměňovat kabel. V
případe, že je přívodný kabel poškozen,
múže být nahrazen výlučně v servise,
autorizovaném výrobcem.
Světelná kontrolka jako např. DEL anebo
infračervené světlo nepřesahuje třídu 1
normy pro laser IEC 825-1.
Tento přístroj slouží pro použití v
domácnosti a nesmí být používán na jiné
účely, než uvedené v tomto návodě.
Tento přístroj je určený na sušení vlasú.
Výrobce neodpovídá za škody, které
vzniknou z nesprávného používání
přístroje, anebo při jiném používání
přístroje, než je uvedené v tomto
návodě. Taktéž neodpovídá za škody
zpúsobené opravou neodborným
personálem. V tomto případech zaniká
záruka.
Teno přístroj může být používaný dětmi
staršími 8 let a osobami s fyzickým,
psychickým nebo smyslovým postižením
nebo s nedostatkem zkušeností a
Přečtěte si celý návod na použití a
uschovejte jej pro použití později, tak se
vyvarujete škodám a nebezpečí, které by
mohli vzniknout při nesprávném použití
přístroje. Jestli dáte přístroj jiné osobě,
taktéž nezapomeňte přiložit tento návod.
Před použitím přístroje se přesvědčte,
jestli se napětí v síti rovná napětí,
uvedenému na přístroji.
Po vybalení přístroje se přesvědčte, jestli
není poškozený.
Balící materiál, jako plastové tašky, je
třeba uschovávat mimo dosahu dětí.
Nepoužívejte tento přístroj s vlhkýma
rukama.
Nepoužívejte přístroj v
koupelně, ani ve sprše,
ani v prostorách s vlhkým
ovzduším, taktéž přístroj
nepoužívejte v blízkosti
tekutin, anebo nad nimi
(například nad umývadlem, anebo nad
vanou naplněnými vodou).
Neponořte přístroj ani kabel do vody,
zabraňte postříkání přístroje vodou.
Pokud používáte fén v koupelně, odpojte
jej po použití ze zásuvky, protože blízkost
1. POPIS VÝROBKU
1. Vypínač I / 0 - volič
2. Mřížka přívodu vzduchu
3. Násada koncentrující proudění
vzduchu
4. Slučka na zavěšení
5. Napěťový spínač
Odstranění rušení: Tento přístroj byl
vyroben v souladu se Směrnicí o odstranění
rušení.
Elektromagnetická kompatibilita: Tento
přístroj byl vyroben v souladu se Směrnicí o
elektromagnetické kompatibilitě.
Deklarovaná hladina akustického výkonu
vyzařovaného spotřebièem a šířeného
vzduchem je SP-1250 70 dB (A).
2. DÚLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ
SE BEZPEČNOSTI
13
5. ČISTĚNÍ
Před čistěním přístroj odpojte ze sítě.
Nikdy přístroj neponořte do vody, ani
nedovolte, aby do přístroje vnikla voda/
vlhkost.
Čistěte pravidelně mřížku pro vstup
vzduchu pomocí kartáčku, aby jste
odstranili prach a vlasy, které se zachytily
v mřížce.
Přístroj zvenku očistěte mírně
navlhčeným hadříkem a vysušte jej
suchým hadříkem.
Odmontujte příslušenstvo, aby ste jej
mohli vyčisti.
3. BEZPEČNOST
Sušič na vlasy je vybaven ochranou proti
přetížení, která přístroj vypne v případě
přehřátí (např. jestli je zablokovaný přívod
anebo výstup vzduchu). Jestli se sušič
vypne po dobu provozu, uveďte vypínač
do polohy "0" a počkejte přibližně 5 minut.
Odstraňte příčinu blokování přívodu anebo
výstupu vzduchu a přístroj opět zapněte.
4. POUŽÍVÁNÍ SUŠIČE NA VLASY
Když si vlasy umyjete, vysušte je
ručníkem a učesejte.
Nepoužívejte k péči o vlasy spreje ani
jiné chemické výrobky, které se mohou
vznítit.
Zapojte přístroj do zásuvky a vyrovnejte
podstavec. Zvolte polohu spínače podle
požadované teploty a proudu vzduchu.
Spínač I/0 volič
Pomocí tohoto spínače můžete zapnout a
vypnout přístroj
a zvolit objem vzduchu a teplotu.
0 = Vypnutí.
1 = Střední teplota, slabý proud vzduchu.
2 = Vysoká teplota, silný proud vzduchu.
Zvolení voltáže: Tento model může být
používaný pro 120V~ i 230V~. Než začnete
přístroj používat, ujistěte se, že zvolená
znalostí, vždy pokud na bude
dohlíženo nebo budou náležitě poučení
jak používat přístroj bezpečným
způsobem a budou chápat rizika s
tím spojená. Je potřebné dohlížet na
děti, aby si nehráli se spotřebičem.
Nedovolujte dětem bez Vašeho dozoru
provádět uživatelské čištění a údržbu
přístroje.
Pro větší bezpečnost doporučujeme
nainstalovat proudový chránič na
residuální proud (RCD) s vybavovacím
residuálním proudem, který nepřekračuje
30 mA. Poraďte se s odborníkem na
instalaci.
6.
INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE
SPRÁVNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
SPOTŘEBIČŮ
Po ukončení doby své
životnosti nesmí být
výrobek odklizen společně
s domácím odpadem.
Je třeba zabezpečit jeho
odevzdání na specializovaná
místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných
městskou správou anebo prodejcem,
který zabezpečuje tuto službu. Oddělená
likvidace elektrospotřebičů je zárukou
prevence negativních vlivů na životní
prostředí a na zdraví, které způsobuje
nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci
jednotlivých materiálů a tím i významnou
úsporu energií a surovin.
Aby jsme zdůraznili povinnost spolupracovat
při separovaném sběru, je na výrobku znak,
který označuje doporučení nepoužít na jeho
likvidaci tradiční kontejnery.
Další informace vám poskytnou místní
orgány, nebo obchod, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
voltáž souhlasí s tou, která je ve vaší
domácí síti, protože v opačném případě by
mohly na přístroji vzniknout nenapravitelné
škody.
15
používať bezpečným spôsobom a
budú chápať možné riziká. Je potrebné
dohliadať na deti, aby sa nehrali so
spotrebičom. Nedovoľujte deťom bez
vášho dozoru prevádzať užívateľské
čistenie a údržbu prístroja.
Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame
nainštalovať prúdový chránič na
reziduálny prúd (RCD) s vybavovacím
reziduálnym prúdom, ktorý neprekračuje
30 mA. Poraďte sa s odborníkom na
inštaláciu.
3. BEZPEČNOSŤ
Sušič na vlasy je vybavený ochranou proti
preťaženiu, ktorá prístroj vypne v prípade
prehriatia (napr. Ak je zablokovaný prívod
alebo výstup vzduchu). Ak sa sušič vypne
počas prevádzky, uveďte vypínač do polohy
"0" a počkajte približne 5 minút. Odstráňte
príčinu blokovania prívodu alebo výstupu
vzduchu a prístroj opäť zapnite.
4. POUŽÍVANIE SUŠIČA NA VLASY
Po umytí vysušte vlasy uterákom a
učešte.
Nepoužívajte k starostlivosti o vlasy
spreje ani iné horľavé chemické výrobky.
Zapojte prístroj do zásuvky a vyrovnajte
podstavec. Zvoľte polohu spínača podľa
požadovanej teploty a prúdu vzduchu.
Spínač I/0 volič
Pomocou tohto spínača môžete zapnúť a
vypnúť prístroj a zvoliť objem vzduchu a
teplotu.
0 = Vypnutie.
1 = Stredná teplota, slabý prúd vzduchu.
2 = Vysoká teplota, silný prúd vzduchu.
Zvolenie voltáže: Tento model sa môže
používať pre 120V~ aj 230V~. Skôr, ako
začnete prístroj používať, ubezpečte sa,
že zvolená voltáž súhlasí s tou, ktorá je
vo vašej domácej sieti, pretože v opačnom
prípade by mohli na prístroji vzniknúť
nenapraviteľné škody.
5. ČISTENIE
Pred čistením prístroj odpojte zo siete.
Nikdy prístroj neponárajte do vody, ani
nedovoľte, aby do prístroja vnikla voda/
vlhkosť.
Čistite pravidelne kefkou mriežku na
prívode vzduchu, aby ste odstránili prach
a a vlasy, které zostanú zachytené na
mriežke.
Prístroj zvonku očistite mierne
navlhčenou handričkou a vysušte ho
suchou handričkou.
Odmontujte príslušenstvo, aby ste ho
mohli vyčistiť.
6.
INFORMÁCIA, TÝKAJÚCA SA
SPRÁVNEHO NAKLADANIA S ODPADOM
Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
SPOTREBIČOV
Po ukončení pracovnej
životnosti výrobku sa s ním
nesmie zaobchádzat’ ako s
mestským odpadom. Musíte
ho odovzdat’ v
autorizovaných miestnych
strediskách na zber
špeciálneho odpadu alebo u predajcu,
ktorý zabezpečuje túto službu. Oddelenou
likvidáciou elektrospotrebiča sa predíde
možným negatívym vplyvom na životné
prostredie a zdravie, ktoré by mohli
vyplývat’ z nevhodnej likvidácie odpadu a
zabezpečí sa tak recyklácia materiálov, čím
sa dosiahne významná úspora energie a
zdrojov.
Aby sme zdôraznili povinnosť spolupracovať
pri separovanom zbere, je na výrobku znak,
ktorý označuje odporúčanie nepoužiť na
jeho likvidáciu tradičné kontajnery.
Ďalšie informácie vám poskytnú miestne
orgány, alebo obchod, v ktorom ste výrobok
zakúpili.
29
6. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∆∏ ™ø™∆∏
¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆ø¡ ∞¶√µ§∏∆ø¡
∏§∂∫∆ƒπ∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫ø¡
™À™∫∂Àø¡
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ٷ
·ÛÙÈο ·ÔÚڛ̷ٷ. ªÔÚ›
Ó· ‰È·ÙÂı› Û ÂȉÈο
ΤÓÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË
‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›·
·fi ÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË, ηıÒ˜ ηÈ
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ.
™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘
ηٷӷψً Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È
ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜
ÂÚÈÛÛ˘ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ο‰Ô˘˜
·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÌÂ
ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ.
Να καθαριvζετε το εξωτερικοv της
συσκευηvς με εvνα ελαφραv βρεγμεvνο
πανιv και να τη στεγνωvνετε μεταv με
εvνα στεγνοv πανιv.
Να ξεμονταvρετε τα αξεσουαvρ
προκειμεvνου να τα καθαριvσετε.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

Groupe Brandt SP-1250 Návod k obsluze

Kategorie
Fény
Typ
Návod k obsluze