Melissa 235-018 Uživatelský manuál

Kategorie
Žehličky na vlasy
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

26 27
26 27
CZ
ÚVOD
Než své nové zařízení použijete
poprvé, přečtěte si prosím pozorně
tento návod, abyste výrobek mohli
používat co nejúčinněji. Doporučujeme
vám také, abyste si návod ponechali a
měli jej v budoucnu k dispozici, abyste
si mohli připomenout funkce svého
zařízení.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Normální používání zařízení
Nesprávné použití tohoto zařízení
může způsobit zranění osob nebo
jiné škody.
Výrobek používejte pouze ke
stanovenému účelu. Výrobce
nenese žádnou zodpovědnost
za zranění ani škody vyplývající
z nesprávného používání či
manipulace (viz také Záruční
podmínky).
Určeno pouze pro napájení 230 V,
50 Hz.
Když zařízení nepoužíváte, vždy je
mějte vypnuté tlačítkem Zap/Vyp
a odpojené od zásuvky.
Symbol znamená, že zařízení
nelze používat ve vaně nebo v
blízkosti vody, umyvadel, dřezů,
apod. Nepokoušejte se vytahovat
zařízení připojené k elektrické síti
z vody. Nejprve vyjměte zástrčku
ze zásuvky.
Zařízení doporučujeme
používat pouze v případě, je-li
elektroinstalace chráněna pomocí
HFI/HPFI. Máte-li pochybnosti,
kontaktujte kvalikovaného
elektrikáře.
Pamatujte, že zařízení zůstá
horké i nějakou dobu po vypnutí.
Proto před uschováním počkejte,
než zařízení úplně vychladne.
Udržujte bezpečnou vzdálenost
zařízení od hořlavých předmětů
jako jsou např. záclony, ubrusy
apod.
Nikdy nenechávejte zapnuté
zařízení bez dozoru a sledujte
děti.
Pozor! Desky se velmi zahřívají.
Nesmí přijít do styku s pokožkou,
mohly by způsobit popáleniny.
Určeno pouze pro domácí použití.
Není určeno pro venkovní a
komerční použití.
Nezakrývejte.
Nevystavujte přímému slunečnímu
záření.
Nepokládejte a neskladujte v
blízkosti zdrojů tepla nebo ve
vlhkém prostředí.
Šňůra, zástrčka a elektrická zásuvka
Šňůru držte mimo horkých
předmětů a otevřeného ohně.
Pravidelně kontrolujte, zda šňůra
či zástrčka nejsou poškozeny, a
nepoužívejte zařízení, pokud je
poškozené, spadlo na zem, do
vody nebo se jinak poškodilo.
Pokud je zařízení, přívodní šňůra
nebo zástrčka poškozena, je
nutné, aby autorizovaný servisní
technik spotřebič prohlédl a
– pokud je to nezbytné – opravil,
jinak hrozí úraz elektrickým
proudem. Nikdy se nepokoušejte
opravit spotřebič sami.
ed čištěním vyjměte zástrčku ze
zásuvky.
Když vyjímáte zástrčku ze
zásuvky, netahejte za šňůru.
Uchopte zástrčku.
Šňůru nenamotávejte na přístroj.
KLÍČ K HLAVNÍM KOMPONENTÁM
ZAŘÍZENÍ
1. Elektrická šňůra
2. Zajišťovací tlačítko
3. Držadlo
4. Tlačítko Zap/Vyp (není na obrázku
vidět)
5. Tlačítko teplotního nastavení
6. Kontrolky teploty
7. Keramické desky (na obrázku
nejsou vidět)
8. Otvor pro výstup páry
26 27
26 27
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Toto zařízení má několik teplotních
nastavení a je určeno speciálně pro
použití s vlhkými vlasy. Kanálky v
keramických deskách uvolňují vodu z
vlasů a umožňují ji, aby v podobě páry
vystupovala skrze otvory (8). Zařízení
lze samozřejmě používat i se suchými
vlasy.
1. Zatlačte zajišťovací tlačítko (2)
směrem nahoru a rozevřete
keramické desky (7).
2. Položte zařízení na plochý
teplovzdorný povrch a zapojte je
do zásuvky.
3. Nastavením tlačítka Zap/Vyp
(4) směrem k bílému symbolu
(doleva) je zapněte.
o Pět kontrolek teploty (6) blikne.
4. Podle toho, jakou teplotu chcete
nastavit, stiskněte opakovaně
tlačítko teplotního nastavení (5)
(viz níže uvedená tabulka).
o Během zahřívání budou blikat
odpovídající kontrolky teploty.
Až zařízení dosáhne
požadované teploty, kontrolky
blikat přestanou.
5. Zařízení vypnete nastavením
tlačítka Zap/Vyp směrem dolů k
černému symbolu (vpravo).
Stylingové typy
ed xací vlasy důkladně
vykartáčujte. Pak je rozdělte na malé
prameny, které postupně upravujte
podle níže uvedeného popisu, dokud
nedosáhnete požadovaných výsledků.
ed použitím by měly být vlasy čisté.
Nejlepších výsledků dosáhnete s
vlhkými vlasy. Vlasy nesmí být příliš
mokré.
Rovné hladké vlasy:
o Začněte přibližně 5 cm širokým
pramenem vlasů. Pomocí
keramických desek (11) ploché
kulmy sevřete vlasy v blízkosti
hlavy.
o Plynulým pohybem pomalu
posouvejte zařízení směrem ke
konečkům vlasů. Abyste zabránili
vzniku kadeří, udržujte vlasy stále
napnuté. Chcete-li, aby vlasy měly
větší objem, vyhlaďte pouze vnější
stranu pramene.
Vlasy zatočené ven:
o Začněte přibližně 5 cm širokým
pramenem vlasů. Pomocí
keramických desek (11) ploché
kulmy sevřete vlasy v blízkosti
hlavy.
o Posouvejte zařízení směrem ke
konečkům vlasů.
o Konce pramenů lehce zatočte
ven.
Vlasy zatočené dovnitř:
o Začněte přibližně 5 cm širokým
pramenem vlasů. Pomocí
keramických desek (11) ploché
kulmy sevřete vlasy v blízkosti
hlavy.
o Posouvejte zařízení směrem ke
konečkům vlasů.
o Konce pramenů lehce zatočte
dovnitř.
ČIŠTĚNÍ
ed čištěním vyjměte zástrčku ze
zásuvky.
ed čištěním nechejte
vychladnout.
K čištění nepoužívejte silná nebo
abrazivní čistidla, rozpouštědla
apod. Mohla by poškrábat
nebo poškodit vnější povrch a
keramické desky.
K čištění používejte dobře
vymáchaný mokrý hadřík.
Zařízení nikdy nedávejte do vody
– nesmí do něj vniknout voda.
Teplotní
nastavení
Použití
Velmi jemné a
citlivé vlasy
Jemné a citlivé vlasy
Běžné zdravé vlasy
Silné zdravé vlasy,
které se
obtížně vyhlazují
Velmi silné zdravé
vlasy, které se velmi
obtížně vyhlazují
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
28 29
28 29
INFORMACE O LIKVIDACI A
RECYKLACI TOHOTO VÝROBKU
Všimněte si prosím, že tento výrobek
Adexi je označen tímto symbolem:
To znamená, že tento výrobek nesmíte
vyhodit do běžného domovního
odpadu, protože elektrický a
elektronický odpad musí být likvidován
zvlášť.
V souladu se směrnicí WEEE musí
každý členský stát zajistit správný
sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci
elektrického a elektronického odpadu.
Soukromé domácnosti v EU mohou
použité vybavení bezplatně odevzdat
ve speciálních recyklačních sběrnách.
V některých členských státech můžete
v některých případech vrátit použité
vybavení u prodejce, od kterého jste
výrobek zakoupili, pokud zároveň
zakoupíte nový výrobek. Další
informace o tom, co byste měli dělat s
elektrickým a elektronickým odpadem,
vám sdělí prodejce, distributor nebo
městský úřad.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka neplatí:
pokud není dodržen výše uvedený
návod
pokud někdo do spotřebiče
zasahoval
pokud se se spotřebičem
zacházelo nesprávně, hrubě nebo
pokud na něm vznikla jiná forma
škody
pokud k závadě došlo vlivem
poruchy na vašem přívodu
elektřiny.
S ohledem na trvalý vývoj našich
výrobků, pokud jde o funkci a design,
si vyhrazujeme právo provádět na
výrobku změny bez předchozího
varování.
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Pokud máte nějaké otázky týkající
se používání zařízení a nenašli jste
odpověď v této uživatelské příručce,
zkuste prosím naše webové stránky
www.adexi.eu.
ejděte na menu „Consumer
Services“ („Zákaznické služby“),
klepněte na volbu „Frequently asked
questions“ („Často kladené otázky“),
čímž se zobrazí časté otázky.
Můžete také využít kontakty, pokud
nás potřebujete kontaktovat ohledně
technických problémů, oprav,
příslušenství a náhradních dílů.
DOVOZCE
Adexi Group
Neneseme zodpovědnost za tiskové
chyby.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51

Melissa 235-018 Uživatelský manuál

Kategorie
Žehličky na vlasy
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro