Hoover JIVE SJ48WWE6 Uživatelský manuál

Kategorie
Přenosné vysavače
Typ
Uživatelský manuál
SLOVENSKI SVENSKA DANSK SUOMI
HRVATSKI
ČESKY
USER INSTRUCTIONS
GENERATION FUTURE
ENGLISH GB
FRANÇAIS FR
ITALIANO IT
DEUTSCH DE
PORTUGUÊS PT
ESPAÑOL ES
NEDERLANDS NL
POLSKI PL
РУССКИЙ RU
EΛΛHNIKA GR
SLOVENSKI SI
DANSK DK
SUOMI FI
SVENSKA SE
ČESKY CZ
HRVATSKI HR
TÜRKÇE TR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TÜRKÇE
LÜTFEN BURADAKİ TALİMATLARI
DİKKATLE OKUYUN
Buürününkurulumuvekullanımı,sadeceburadakitalimatlardabelirtilen
kullanmaamacınauygunşekildeyapılmalıdır.Sadeceeviçitemizlikte
kullanın.
Güvenlik uyarıları
Bucihaz8yaşveüzeriçocuklarveyetersizziksel,duyusalveya
zihinselkabiliyetesahipkişileryadadeneyimvebilgiyoksunukişiler
tarafındanbiryetişkiningözetimiveyacihazıngüvenlibirşekilde
kullanımıileilgilitalimatıvebulunantehlikelerinaçıçaanlatılmasıile
kullanabilirler.Çocuklarcihazile
oynamamalıdır.Temizlikvekullanıcıbakımıyetişkingözetimiolmaksızın
çocuklartarafındanyapılamaz.
Sertveyakeskinnesneleri,kibritleri,sıcakkülleri,sigaraizmaritleriniya
dadiğerbenzerşeylerisüpürgeyleÇEKMEYİN.
Çözücübazlıürünlerivetemizliksıvılarını,benzinvb.yanıcısıvıları
veyabuharısüpürgeyleÇEKMEYİN.
Cihazarızalıgörünüyorsaveyaduvardesteğikablosuyadaşarjbirimi
hasarlıysacihazıKULLANMAYIN.
BataryagrubunuşarjedilebilirolmayanbataryalarlaDEĞİŞTİRMEYİN.
İncetozlarıalırkentozkabınıveltregrubunusıksıkTEMİZLEYİN.
Kullandıktansonrabataryalarınşarjolmasıiçincihazıduvardesteğine
TAKIN.Maksimumbataryaömrüeldeetmekiçinaradabirbataryaların
şarjınıtamamenboşaltın.
ElsüpürgesininhiçbirkısmınısıvıylaTEMASETTİRMEYİN.
SıvılarıÇEKMEYİN.
İnsanveyahayvanlarüzerindeKULLANMAYIN.
ÖZELLIKLER [1]
1Açma/kapatmaanahtarý
2ÞarjLambasý
3KapÇýkartmaDüðmesi
4YarýkTemizlemeAleti
5Kap
6Ağızlık
7SaklamaAskısı
8Þarj/Saklamayuvasý
9TozAlmaFırçası*-Sadecebelirlimodellerde
Elektrik beslemesi
BuHoovercihazýsadece230N’luk(Ýngiltereiçin240V)birprize
takýlabilençiftyalýtýmlýbirpilþarjcihazýilebeslenir.Þarjcihazýnýn
etiketindekigeriliminelektrikþebekenizingerilimineuygunolduðundan
eminolun.
SAKLAMA / ŞARJ
ÞARJ
Not: Cihazý þarj etmek için sadece cihaz ile birlikte verilen þarj birimini
kullanýn.
ÖNEMLÝ NOT: Þarj cihazýný daima prize takýlý tutun. Þarj cihazýnýn
þarj esnasýnda dokunulabilecek derecede ýsýnmasý normaldir.Cihazý
ilk defa kullanmadan önce en az 24 saat süreyle þarj edin. Süpürge þarj
edilirken açma/kapatma anahtarý kapalý konumunda olmalýdýr. Þarj
esnasýnda þarj biriminin dokunulabilecek kadar ýsýnmasý normaldir.
1. BiracduvarprizineŞarjcihazını
2. Şarjsoketişarjiçinjakınatakın.[2]kırmızıışıkşarjgöstermekiçin
açıkolduğundaneminolun.
3. ÜrünükullanmadanöncecihazıveACprizdenşarjcihazının
bağlantısınıkesin.
Pilleri kesinlikle 37°C’nin üzerindeki veya 0°C’nin altýndaki sýcak-
lýklarda þarj etmeyin.
DUVARAMONTEETMEKİÇİN*-Sadecebelirlimodellerde
(Gerekenaletler:Tornavidavematkap)
1.Şabloncetvelimontajyüzeyineyerleştirin.2deliğinmerkezini
işaretleyin.
2.Tabanıkaldırınveardından4,8mm’likdelikleraçın.
3.Dübelleritakın.
4.Tabanıtakılanvidalarauygunşekildetutunveduvarasıkıcasa-
bitlenmesinisağlamakiçintabanıbastırın.
Saklama yuvasý* -Sadecebelirlimodellerde
1.BuürünDuvardesteğiüzerindekiyerinedüzbiryüzeyüzerindeveya
duvara monte edilmesi durumunda düþey olarak, takýlý durmak üzere
tasarlanmýþtýr.
2.Kırmızıışıkşarjgöstermekiçinaçıkolduğundaneminolun.
3.Diğersaklamayöntemleriüniteyisaklamakancasıkullanarakyukarı
asmaveyaaksesuarbağdaştırıcıyıayarlayarakünitenindikdurmasını
sağlamaktır.[3]
KULLANILMASIE
KULLANIMI:Elsüpürgesinisaklamatabanındançıkarın.Güçanahtarını
ONkonumunagetirin.Üniteyiveltreyiherkullanımsonrasıveya
dolduğuzamanboşaltınvetemizleyin..
ATAŞMANLAR
RAKOSUULAKE
Köşetemizlemeaparatıköşelerivezorulaşılanyerleritemizlemek
içinkullanılırvetozhaznesipanelininüzerindesaklanır.Kullanmak
için,köşetemizlemeaparatınıtozhaznesindençıkarın [4],dahasonra
köşelerivezorulaşılanyerleritemizlemekiçinağızlığatakın.[5]
PÖLYHARJA*
Pölysuutintasäilytetäänseinäkiinnikkeessä.Sovitapölysuutinpölyka-
teenvoidaksesipuhdistaanäppäimistöjäjamuitahauraitaalueita. [6]
TOZ HAZNESİ VE FİLTRE : SÖKÜLMESİ ve DEĞİŞTİRİLMESİ
ÖNEMLİ:ENDOĞRUSUFİLTRENİNHERKULLANIMSONRASINDA
TEMİZLENMESİDİR
1. Çözmedüğmesinebasarak,tozçanağınıçıkartın.[7]
2. Toztorbasınıçöpkutusuüzerindetutarakltreyiyavaşçaçıkartın.
[8,9]
3. Toztorbasınıboşaltın.Filtredekitozvepisliğifırçalayınveyaltreyi
çöpkutusuiçerisindesallayın. [10]
4. Filtre,ılıksabunlusuiçindeyıkanabilir.Budurumdatekrarcihaza
takmadanonceiyicekurutulduğundaneminolun.
5. Filtreyitoztorbasınayerleştirinvetoztorbasınıtekrarsüpürgeye
takın.
* Sadecebelirlimodellerde
AZ AKKUMULÁTOR KIDOBÁSA AZ ÉLETTARTAM LEJÁRTAKOR
Amennyibenaporszívótkiszeretnédobni,azakkumulátorokatel
kelltávolítani.Ahasználtakkumulátorokategyújrahasznosítóbakell
elvinnie,sohanedobjaazokataháztartásihulladékközé.
FONTOS:Azakkumulátoreltávolításaelőttmindigteljesenmerítsele
azt.
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
Távolítsaelakészülékfelsőburkolatát.Csavarjakia3dbcsavart
ésnyissafelakészüléket.Húzzaleakábeleket,majdtávolítsaelaz
akkumulátort
.
Megjegyzés:Amennyibennemtudjaszétszerelniakészüléket,
vagytovábbiinformációravanszükségeatermékkezelésévelés
újrahasznosításávalkapcsolatban,vegyefelakapcsolatotahelyi
önkormányzattalvagyaszemétszállítócéggel.
WEEE
BucihazElektrikliveElektronikCihazlarınAtılmasına(WEEE)ilişkin
Avrupayönergesi2002/96/EC’yegöreişaretlenmiştir.Buürünündoğru
şekildeatılmasınısağlayarak,çevreveinsansağlığıiçinkurallara
uygunolmayanşekildeatılmasındankaynaklanacakolasıolumsuz
sonuçlarıönlemeyeyardımcıolabilirsiniz.Ürününüzerindekibuişaret,
buürününevselatıkolarakişlemgörmeyebileceğinibelirtir.Bunun
yerine,elektrikliveelektronikcihazlarınıngeridönüşümüiçinözel
olarakbelirlenmiştoplamanoktalarınabırakılmalıdır.Atmaişlemi
atıklarıneldençıkarılmasınayönelikbölgeselçevrekurallarınagöre
gerçekleştirilmelidir.Buürününatmaişlemi,gerikazanımıvegeri
dönüşümühakkındadahaayrıntılıbilgiiçinlütfenbulunduğunuzyerdeki
belediyeye,evselatıklarıeldençıkarmahizmetiverenkurumaveya
ürünüsatınaldığınızbayiyedanışın.
GARANTİ BEYANI
Bucihaziçingarantikoşulları,cihazınsatıldığıülkedekitemsilcimiz
tarafındantanımlanmaktadır.Bukoşullarailişkinayrıntılarcihazınsatın
alındığıbayidenedinilebilmektedir.BuGarantikoşullarıaltındayapılan
taleptesatışşivemakbuzuibrazedilmişolmalıdır.
Haberverilmeksizindeğişiklikleryapılabilmektedir.
.
Hoover yedek parça ve sarf malzemeleri
ParçalarıdaimaoriginalHooverparçalarıiledeğiştirin.Buparçaları
HooverbayiindenveyadoğrudanHooverrmasındantedarik
edebilirsiniz.Parçasiparişiverirkenmutlakacihazınmodelnumarasını
belirtin.
Filtre-T11035601348
HEPAFiltre-T11135601349
PROSIMO VAS, DA POZORNO PREBERETE NAVODILA
Ta izdelek je treba sestaviti in uporabljati le v namen, za katerega je
narejen, kot je opisano v teh navodilih. Izdelek uporabljajte le za
čiščenjestanovanja.
Varnostna opozorila.
Taaparatlahkouporabljajootroci,starejšiod8let,terosebez
zmanjšanimitelesnimi,zaznavnimiinmentalnimisposobnostmialios-
ebespomanjkljivimiizkušnjamiinznanjem,česopodnadzoromaliso
bileustreznopodučeneovarniuporabiaparatatersezavedajo
nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo
igatizaparatom.Pravtakonesmejočistitialivzdrževatinapravebrez
nadzora.
SsesalnikomNEsesajtetekočin,trdihaliostrihpredmetov,vžigalic,
vročegapepela,cigaretnihogorkovalidrugihpodobnihpredmetov.
S sesalnikom NE sesajte izdelkov, ki vsebujejo topila ali vnetljive
tekočine,kotsočistilnetekočine,bencinitd.,alinjihovehlape.
NapraveNEuporabljajte,čeimateobčutek,danibrezhibna,alipa
stapoškodovanaelektričnavrvicaalipolnilnik.
Paketa z NiMh baterijami v sesalniku NE SMETE
zamenjati z baterijami, ki se jih ne da polniti.
Kosesatedrobenprah,MORATEpogostoočistitiposodozaprah
inltrirnoenoto.
Napravo MORATE po uporabi vrniti na stenski nosilec, da se
lahkobaterijeponovnonapolnijo.Občasnopovsemizpraznite
baterije,kernatanačindosežetenajdaljšomožnoživljenjsko
dobo baterij.
OPIS
1. Vklop/izklop
2.Lučka,kisignalizirapolnjenje
3. Gumb za odpiranje posode za prah
4.Šobazašpranje
5. Posoda za prah
6. Nastavek
7. Kljuka za shranjevanje
8.Ohišjezapolnjenje/shranjevanje
9.Krtačazaprah*-Ledoločenimodeli
Električne zahteve
NapraviHooverjepriložendvojnoizoliranpolnilnikbaterij,kijeprimeren
zavstavljanjev230V(VB240V)zidnevtičnice.Preverite,daseoznaka
napolnilcuujemaznapetostjoelektričnegaomrežja.
SHRANJEVANJE/POLNJENJE
POTREBNAORODJA:IZVIJAČINVRTALNISTROJ
BAZA ZA POLNJENJE IN SHRANJEVANJE
Sesalnikjezasnovantako,dajelahkopoložennapolnilnobazo,
kijenameščenanaravnipodlagi[1]alipritrjenanavpično[2].
Zaurejenoshranitevelektričnevrviceodvečnidelle-tenavijtena
hrbtni del polnilne baze, ven pa jo speljite ob strani ali spodaj.
ZA MONTAŽO NA ZID
1.Polnilnobazopostaviteobzid,kamorjoželitemontirati.Nato
označitesredinilukenj.
2. Umaknite polnilno bazo in izvrtajte luknji s premerom 4,8 mm.
3.Vstavitezidnevložke.
4. Polnilno bazo postavite nazaj in vstavite vijake, jih privijte ter
preverite,alijebazačvrstopritrjenanazid.
SHRANJEVANJE ENOTE
1.Enotodržitezaročajinjočvrstopritisnitenavzdolnapolnilnobazo.
2.Preverite,alisvetirdečalučka,kioznačujepolnjenje.
3. Sesalnik pa lahko shranite tudi tako, da ga obesite na temu namen-
jenikavelj,alipanamestitenastavekvtakpoložaj,dastojisesalnik
pokonci. [3]
POLNJENJE
OPOMBA:Zaponovnopolnjenjebaterijsesalnikauporabljajtele
priloženpolnilnik.
POMEMBNO:PREDENPRVIČUPORABITESESALNIK,GA
POLNITE VSAJ 24 UR.
Med polnjenjem mora biti sesalnik za prah izklopljen.
Polnilnikmorabitivesčasvključenvzidnovtičnico.Povsem
običajnoje,dasepolnilnikmedsamimpolnjenjemsegreje.
Česepovečkratniuporabičasdelovanjaskrajša,pustitesesalnik
delovati, dokler se ne izklopi, nato pa ga polnite 24 ur in to
ponovitevsakmesec,dadosežetenajboljšemožnodelovanje
aparata.
Pomembno: Baterij ne shranjujte pri temperaturah, ki segajo nad
37 °C ali pod 0 °C.
KAKO UPORABLJATI SESALNIK
ZAUPORABO:Sesalnikumaknitesshranjevalnebaze,stikaloza
vkloppremaknitevpoložajON.Enotoinltersprazniteinočistite
po vsaki uporabi ali ko je enota polna.
DODATKI
NASTAVEK ZA SESANJE REŽ,
Kogaželiteuporabitizačiščenjekotovintežkodosegljivihmest[4], ga
snemitezohišjaposodezaprah [5] in ga vstavite v cevni nastavek.
KRTAČA ZA PRAH*
Krtačazasesanjeprahujespravljenavstenskikonzoli.Krtačoza
sesanjeprahunamestitenanastavekzačiščenjetipkovnicindrugih
občutljivihmest.[6]
VSEBNIK ZA PRAH & FILTER: PRAZNJENJE in ZAMENJAVA
POZOR:PRIPOROČLJIVOJEPOUPORABIVEDNOOČISTITI
FILTER.
1. Pritisni gumb za odpiranje in odmakni posodo za prah. [7]
2.Nagnivsebnikzaprahnadkošemzasmetiinpazljivoodstranilter.
[8,9]
3.Izprazniposodozaprah.Sltraskrtačiteprahinumazanijoalipaga
potresite v posodi za smeti. [10]
4. Filter lahko operete v topli milnici. Pazite, da bo povsem suh, preden
ga boste dali nazaj v sesalnik za prah.
5.HEPAlter*jetrebaopratilevtoplivodi.Neuporabljajtečistil;
predenHEPAlter*namestitenazajvsesalnik,seprepričajte,daje
povsem suh.
6. Filter dajte nazaj v posodo za prah in le-to ponovno namestite na
sesalnik.
*Ledoločenimodeli
Način odstranitve baterije, ko izdelek ne deluje več zadovoljivo
Čejetrebasesalnikzavreči,jetrebaodstranitibaterije.Uporabljeneba-
terije je treba odnesti v reciklirni center in jih ni dovoljeno odstranjevati z
gospodinjskimi odpadki.
POMEMBNO: Baterije pred odstranitvijo vedno povsem izpraznite.
Odstranitev baterij
Odstranite posodo za prah. Odvijte 3 vijakov in odprite enoto. Odstranite
sestavmotorjainizključitekable.Odstranitebaterije.
Opomba:Čeimatekakršnekolitežavezrazstavljanjemenotealiza
podrobnejšeinformacijeoravnanjuzizdelkom,obnoviinrecikliranju
izdelka, se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz
gospodinjskih odpadkov.
WEEE
IzdelekjeoznačenskladnozdirektivoevropskeGospodarskezbornice
2002/96oodpadnielektričniinelektronskiopremi(WEEE).
Spravilnimnačinomodstranjevanjaizdelkabostepomagalipreprečiti
morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročilonepravilnoodstranjevanjeaparata.
Simbolnaizdelkuoznačuje,dastemizdelkomnidovoljenoravnatikotz
običajnimigospodinjskimiodpadki.Izdelekodpeljitenaustreznozbirno
mestozapredelavoelektričneinelektronskeopreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstven-
imipredpisioodstranjevanjuodpadkov.Zapodrobnejšeinformacijeo
odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organzaodstranjevanjeodpadkov,komunalnoslužboalitrgovino,v
kateri ste izdelek kupili.
GARANCIJSKA IZJAVA
Garancijskipogojizatonapravosotaki,kotjihdoločizastopnikvdržavi,
kjer je naprava prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko
dobiteodprodajalca,prikateremstenapravokupili.Čeželiteuveljavljati
kakršnokoligarancijo,potrebujetepotrdiloonakupualiračun.
Garancija se lahko spreminja brez predhodnega obvestila.
Nadomestni deli in potrošni material Hoover
Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri
krajevnem prodajalcu Hooverjevih izdelkov ali neposredno pri podjetju
Hoover.Prinaročanjudelovvednonavediteštevilkomodela.
Platnenilter-T11035601348
HEPA Filter - T111 35601349
LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA!
Montera produkten enligt bruksanvisningen och använd den bara
till det användningsändamål som anges i bruksanvisningen! Får
endast användas till rengöring i hemmet.
Säkerhetsanvisningar:
Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer
med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har
den erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att deövervakas el-
ler har fått instruktioner om hur apparaten används på et säkert vis och
förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten.
Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn utan
överinseende.
Sug ALDRIG upp vätskor, hårda eller vassa föremål, tändstickor,
hetaska,cigarrettmparellerliknande.
Sug ALDRIG upp lösningsmedelsbaserade eller brännbara produkter,
som till exempel rengöringsmedel eller bensin, respektive
ångor av dessa.
Använd INTE handdammsugaren, om du tror att handdammsugaren,
nätkabeln eller laddaren är skadad.
Byt INTE ut NiMh-batterierna mot batterier som inte är
uppladdningsbara.
Rengördammbehållarenochltretregelbundet,särskiltomdu
sugeruppntdammellermjöl.
Sätt tillbaka handdammsugaren på laddaren för uppladdning
efter användning. Ladda ur batterierna helt och hållet emellanåt,
så att de håller längre.
KÄNNETECKEN
1. På/Av-knapp
2. Indikatorlampa
3. Lossningsknapp för dammbehållare
4. Fogmunstycke
5. Dammbehållare
6. Bakre hjulen
7. Förvaringskrok
8. Laddare/förvaringsplats
9. Dammborste* – endast vissa modeller
Elektriska krav
Denna Hoover handdammsugare levereras med en dubbelisolerad
batteriladdare som bara passar för 230 V uttag (240 V i Storbritannien).
Kontrollera att den spänning som anges på etiketten är identisk
meddenspänningsomnnsidetelnätsomdutänkeranvända!
FÖRVARING/UPPLADDNING
NÖDVÄNDIGAVERKTYG:SKRUVMEJSELOCHBORRMASKIN
LADDARE/FÖRVARINGSPLATS
Den är konstruerad för att ställas på en horisontell yta [1] eller hängas
upp på en vertikal yta [2].
Linda noga upp den kabellängd som inte behövs på baksidan av
laddaren och dra ut den antingen i sidan eller genom botten.
UPPHÄNGNING PÅ EN VÄGG
1. Håll laddaren mot den yta, där den ska hängas upp. Markera
borrhålens respektive centrum.
2. Ta bort laddaren och borra de markerade hålen med ett 4,8 mm
borr.
3. Sätt i pluggar.
4. Håll laddaren på plats, sätt i skruvarna och dra åt dem (laddaren
måste sitta fast ordentligt mot väggen).
FÖRVARING AV HANDDAMMSUGAREN
1. Håll handdammsugaren i handtaget och tryck den hårt mot laddaren.
2. Kontrollera att den röda indikatorlampan lyser under laddningsproces-
sen.
3. Andra lagringsmetorder är att hänga upp produkten med förvaringsk-
roken eller genom att justera adaptern så att produkten står upprätt. [3]
LADDNING
ANVISNING: Använd bara den tillhörande laddaren för att ladda
handdammsugaren!
VIKTIGT: LADDA HANDDAMMSUGAREN I 24 TIMMAR INNAN
DUANVÄNDERDENFÖRFÖRSTAGÅNGEN.
På/Av-knappen måste stå på Av medan laddningen pågår.
Stickkontakten till laddaren ska alltid sitta i eluttaget. Det är normalt
att laddaren blir varm under laddningsprocessen.
Om användningstiden reduceras efter upprepad användning, så
låt handdammsugaren gå tills att den stannar. Ladda sedan batterierna
i 24 timmar och upprepa detta varje månad för att få bästa resultat.
Viktigt: Ladda aldrig batterierna om temperaturen överstiger +37
°C eller understiger 0 °C!
HUR DEN ANVÄNDS
ANVÄNDNING:Lossahanddammsugarenfrånladdarenochställ
På/Av-knappen på På. Töm handdammsugaren efter varje
användningstillfälle,mensenastnärdenärfull,ochrengörltret
samtidigt.
TILLBEHÖR
HÖRNMUNSTYCKE
För att använda det, ska du ta av hörnmunstycket från dammbehållare
[4] och sedan installera hörnmunstycket på munstycket för att rengöra
horn och svåråtkomliga områden. [5]
DAMMBORSTE*
Dammborsten förvaras i väggstödet. Sätt fast dammborsten på mun-
stycket för att rengöra tangentbordet ochandra ömtåliga områden. [6]
UPPSAMLINGSBEHÅLLARE & FILTER: DEMONTERING och
MONTERING
RENGÖRFILTRETEFTERVARJEANVÄNDNINGSTILLFÄLLE
FÖRATTFÅETTOPTIMALTRESULTAT.
1. Tryck på lossningsknappen och ta ut dammbehållaren. [7]
2.Hålldammbehållarenöverensophinkochlyftförsiktigtutlterinsat-
sen. [8,9]
3.Tömdammbehållaren.Borstaavdammochsmutsfrånlterinsatsen,
alternativt skaka ur den över sophinken. [10]
4.Detgårattrengöralterinsatsenienljummentvållösning,
men se till att den är helt torr, innan du sätter tillbaka den i
handdammsugaren.
5.HEPA-ltret*skaendasttvättasivarmtvatten.Användinte
rengöringsmedel.SetillattHEPA-ltret*ärhelttorrtinnandusätter
tillbaka det i dammsugaren.
6.Sätttillbakalterinsatsenidammbehållarenochmontera
sedan dammbehållaren i dammsugaren igen.
* Endast vissa modeller
Batteriavfallshantering när produktens livslängd är uppnådd
Om rengöraren ska slängas bör batterierna tas ur. Använda batterier
bör tas till en återvinningsstation och inte slängas med hushållsavfall.
VIKTIGT: Ladda alltid ur batterierna innan de tas ur.
Batteriborttagning
Ta bort dammbehållaren. Skruva ur 3 skruvar och öppna enheten. Ta
bort motormontaget och dra ur sladdarna. Ta bort batterierna.
Obs: Skulle du uppleva några svårigheter i att plocka isär enheten eller
om du vill ha mer detaljerad information om behandling, förbättring och
återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala stadskontor,
din hushållsavfallsservice.
WEEE-direktivet
Produkten är märkt enligt EU-direktivet 2002/96/EEG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).
Genom att produktens avfallshantering sker på ett korrekt sätt
skyddar du miljön och människors hälsa. Symbolen på produkten in-
nebär att den inte kan hanteras som hushållsavfall. Den ska lämnas till
en lämplig återvinningsstation som tar hand om elektriska och
elektroniska material. Avfallet ska tas om hand på det sätt som beskrivs
i lokala miljöbestämmelser gällande avfallshantering. Om du vill veta
mer om produktens behandling, återvinning och återanvändning kan du
kontakta ditt lokala stadskontor, de som sköter avfallshanteringen för
ditt hushåll eller butiken där du köpte produkten.
GARANTIVILLKOR
Garantivillkoren för denna produkt bestämmes av vår representant i
landet där den säljes. Detaljer beträffande dessa villkor kan erhållas från
återförsäljaren, där produkten inköptes. Köpehandling eller kvitto måste
uppvisas när anspråk ställs med hänvisning till garantivillkoren.
Med reservation för ändringar.
Reserv- och förbrukningsdelar från Hoover
Använd alltid originaldelar från Hoover vid byte. Du kan beställa delar
från närmaste Hoover-återförsäljare eller direkt från Hoover. Uppge
alltid modellnummer när du beställer delar.
Tyglter -T11035601348
HEPA-lter -T11135601349
LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT
Dette produkt skal samles og må kun bruges til sit bestemmelses-
mæssige formål som beskrevet I denne vejledning. Må kun bruges til
rengøring i huset.
Sikkerhedsanvisninger
Dette udstyr kan anvendes af børn, der er 8 år gamle og derover, og
af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller vejledning
i at bruge udstyret på en sikker måde og forstår de risici, der er involv-
eret. Børn må ikke lege med ustyret. Rengøring og brugervedligehold-
else må ikke udføres af børn uden opsyn.
OPSUG IKKE væske, hårde eller skarpe genstande, tændstikker,
varm aske, cigaretskodder eller lignende genstande.
OPSUG IKKE opløsningsmiddelbaserede produkter eller brændbare
væsker som f.eks. rengøringsvæsker, benzin osv, eller
dampe fra disse.
BRUG IKKE apparatet, hvis det ser ud til at være fejlbehæftet,
eller hvis ledningen til parkeringsstationen eller opladeren er
beskadiget.
UDSKIFT IKKE NiMh-batteriet med ikke-opladelige batterier.
Rengøroftestøvbeholder-oglterenheden,nårduopsugernt
støv.
Sæt apparatet tilbage i parkeringsstatione efter brug for at genoplade
batterierne.Aadengangimellembatteriernefuldstændigt
for at opnå en så lang batterilevetid som muligt.
FUNKTIONER
1. Tænd-/slukkontakt
2. Opladningslys
3. Løsneknap til støvbeholder
4. Fugemundstykke
5. Støvbeholder
6. Baghjul
7. Opbevaringskrog
8. Opladnings-/parkeringsstation
9. Børstemundstykke* - kun på visse modeller
Elektriske krav
Dette Hoover-apparat leveres med en dobbeltisoleret batterioplader,
som kun er beregnet til tilslutning til en 230V (UK 240 V) stikkontakt.
Kontrollér, at angivelserne på laderens typeskilt svarer til din strømfor-
syning.
OPBEVARING/OPLADNING
NØDVENDIGT VÆRKTØJ: SKRUETRÆKKER OG BOR
OPLADNINGS-/PARKERINGSSTATION
Beregnettilanbringelsepåenadoverade[1] eller montering vertikalt [2]
Vikl overskydende ledning op på bagsiden af ladestationen, og før den
ud til siden eller nedenud.
VÆGMONTERING
1.Holdstationenopmodmonteringsaden.Mærkhullerneop.
2. Fjern stationen, og bor så hullerne (4,8mm).
3. Sæt rawlplugs i hullerne.
4. Sæt stationen op igen, sæt skruer i, spænd dem, og kontrollér, at
stationen sidder godt fast på væggen.
OPBEVARING AF APPARATET
1. Hold om apparatets håndtag, og skub det fast ned på opladningssta-
tionen.
2. Kontrollér, at det røde lys er tændt for at angive opladning.
3. Andre opbevaringsmetoder kan f.eks. være at hænge enheden op
ved hjælp af opbevaringskrogen eller at justere tilbehørsadapteren, så
enheden kan stå i opretstående position. [3]
OPLADNING
BEMÆRK: Brug kun den medleverede oplader til genopladning af
apparatet.
VIGTIGT: OPLAD STØVSUGEREN I MINDST 24 TIMER FØR
DEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG.
Når du oplader støvsugeren, skal tænd-/slukknappen stå I stilling
slukket.
Sørg for, at opladeren hele tiden er tilsluttet til en stikkontakt. Det
er normalt, at opladeren bliver varm, når apparatet oplades.
Hvis driftstiden reduceres efter gentagen brug, skal du lade støvsugeren
køre,tilbatterieterfuldstændigtaadetogderefteropladedeti24
timer;dettegentagesengangommånedenforatopnådebedstmulige
resultater.
Vigtigt! Oplad aldrig batterierne ved temperaturer over 37° C eller
under 0° C.
SÅDAN GØR DU
BRUG: Tag støvsugeren af parkeringsstationen, og sæt tænd-
/slukkontakten I stilling TÆNDT. Tøm og rengør støvsugeren og
lteretefterhverbrug,ellernårdenerfyldt.
TILBEHØR
FUGEMUNDSTYKKE
Ved brug fjernes fugemundstykket fra støvdækslet [4], hvorefter
fugemundstykket sættes på mundstykket ved rengøring af hjørner og
vanskeligt tilgængelige steder. [5]
BØRSTEMUNDSTYKKE*
Børstemundstykket opbevares i vægbeslaget. Sæt børstemundstykket
på mundstykket ved rengøring af tastaturer og andre sarte steder. [6]
STØVBEHOLDER & FILTER: AFTAGNING og UDSKIFTNING
VIGTIGT:RENGØRFILTERETEFTERHVERBRUGFORATOPNÅ
DE BEDST MULIGE RESULTATER
1. Tryk løsneknappen ned, og tag støvbeholderen af.[7]
2. Hold støvbeholderen hen over en affaldsspand og fjern forsigtigt
leret.[8,9]
3.Tømstøvbeholderen.Børststøvogsnavsaflteret,ellerryst
lteretnedeIaffaldsspanden.[10]
4.FilteretkanvaskesIvarmtsæbevand;sørgfor,atltereter
fuldstændigt tørt, før det sættes i støvsugeren igen.
5.Vaskkunudsugningslteret*ivarmtvand.Brugikkerengørings-
midler,ogkontroller,atudsugningslteret*erhelttørt,indendetigen
placeres i støvsugeren.
6.SætlteretIstøvbeholderenigen,ogsætstøvbeholderenpå
støvsugeren igen.
* Kun visse modeller
Bortskaffelse af batterier ved slutningen på produktets levetid
Hvis rengøringsmaskinen skal bortskaffes, skal batterierne fjernes.
Brugte batterier skal bringes til en genbrugsstation og ikke bortskaffes
med husholdningsaffald.
VIGTIGT:Aadaltidbatteriernehelt,førdefjernes.
Fjernelse af batterier
Fjern støvbeholder. Skru 3 skruer ud og åbn enheden. Fjern motorkon-
struktion og frakobl ledningerne. Fjern batterierne.
Bemærk: Skulle du opleve problemer ved demontering af enheden eller
ønsker du mere detaljeret information om behandling, genopretning og
genanvendelse af dette produkt, kontakt venligst dit lokale kommune-
kontor eller din genbrugsstation.
WEEE
Denne maskine er mærket i overensstemmelse med det europæiske
direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at
forhindre eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet og helbredet,
som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette
produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. I stedet bør det overdrages til en genbrugssta-
tion med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler. Du
kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanv-
endelse af dette produkt ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugssta-
tionen eller den forhandler, du købte produktet af.
GARANTIERKLÆRING
Garantibetingelsernepådennemaskineersomdeneretafvores
repræsentant i det land hvori den er solgt. Detaljer vedrørende
disse betingelser kan fås fra forhandleren, fra hvem maskinen blev
købt. Salgsfaktura eller kvittering skal forelægges når der foretages
skadesanmeldelser under denne garantis betingelser.
Emne for ændring uden meddelelse.
Hoover-reservedele og -forbrugsstoffer
Udskift altid dele med ægte Hoover-reservedele. Disse fås fra den
lokale Hoover-forhandler eller direkte fra Hoover Når du bestiller dele,
skal du altid opgive modelnummer.
Stoflter -T11035601348
HEPA Filter - T111 35601349
UE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI
Tuote on koottava ja sitä on käytettävä vain aiottuun tarkoitukseen
näiden ohjeiden mukaisesti. Käytettävä ainoastaan kodin siivoukseen.
Muista:
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joilla on
vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kapasiteetti tai ei kokemusta
tai tietoja mikäli näille on annettu ohjausta ja valvontaa koskien laitteen
turvallista käyttöä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja käyttäjän suorittamaa huoltoa
ei pidä tehdä lasten toimesta tai valvomattomasti.
ÄLÄimuroinesteitä,koviataiteräviäesineitä,tulitikkuja,kuumaa
tuhkaa, savukkeenpätkiä tai muita esineitä, jotka voivat vahingoittaa
imuria.
ÄLÄimuroiliuotinpohjaisiaaineitataisyttyviänesteitä,kuten
puhdistusaineita tai bensiiniä, tai niiden höyryjä.
ÄLÄkäytäimuria,josseonviallinentaijosseinätelineenvirtajohto
tai latausjalusta on vioittunut.
ÄLÄvaihdaNiMh-akkujaparistoihin.
PUHDISTA pölysäiliö ja suodatin usein, kun imuroit hienojakoista pölyä.
ASETA imuri takaisin seinätelineeseen käytön jälkeen, jotta akku
latautuisi. Anna akun tyhjentyä kokonaan silloin tällöin, jotta akkujen
käyttöikä pidentyisi.
OMINAISUUDET
1. Käynnistyspainike
2. Latauksen merkkivalo
3. Pölysäiliön irrotuspainike
4. Rakosuutin
5. Pölysäiliö
6. Suutin
7. Ripustuskoukku
8. Lataus- ja säilytysjalusta
9. Pölyharja* - vain tietyt mallit
Verkkojännite.
Tämän Hoover-laitteen mukana toimitetaan kaksoiseristetty akkulaturi,
joka voidaan kytkeä ainoastaan 230 V:n pistorasiaan.
Varmista, että verkkojännite vastaa laturin jänniteluokitusta.
SÄILYTYS JA LATAUS
TARVITTAVATTYÖKALUT:RUUVIMEISSELIJAPORA
LATAUS-JASÄILYTYSJALUSTA
Voidaan asentaa joko vaaka- [1] tai pystyasentoon [2]
Ylimääräinenvirtajohtovoidaankelatalatausjalustantakapuolelle
siten, että johto tulee ulos joko sivulta tai alta.
SEINÄASENNUS
1. Aseta latausjalusta asennuskohtaan. Merkitse reikien keskikohdat.
2. Ota jalusta pois ja poraa merkintöjen kohdalle 4,8 mm reiät.
3. Aseta nailontulpat reikiin.
4. Aseta jalusta paikalleen, kohdista ja kiristä ruuvit ja varmista,
että jalusta on tukevasti kiinni seinässä.
SÄILYTYS
1. Pidä kiinni kahvasta ja paina imuri tukevasti paikoilleen latausjal taan.
2. Varmista, että punainen merkkivalo syttyy latauksen merkiksi.
3. Muita säilytystapoja on asettaa laite roikkumaan käyttäen säily-
tyskoukkua tai säätämällä adapteria niin että laite voidaan säilyttää
pystyasennossa. [3]
LATAUS
HUOM: Lataukseen saa käyttää ainoastaan imurin mukana
toimitettua laturia.
TÄRKEÄÄ:LATAAIMURIAENNENENSIMMÄISTÄKÄYTTÖÄ
VÄHINTÄÄN24TUNNINAJAN.
Latauksen aikana käynnistyspainikkeen on oltava asennossa Off.
Laturin on oltava aina kytkettynä pistorasiaan. Laturin lämpeneminen
latauksen aikana on normaalia.
Jos imurin toiminta-aika lyhenee useiden käyttökertojen jälkeen,
jätä imuri päälle, kunnes se sammuu. Lataa tämän jälkeen imuria
24 tuntia. Toista kuukausittain, jotta laitteen suorituskyky pysyisi
mahdollisimman hyvänä.
Tärkeää:Äläkoskaanlataaakkujayli37°C:ntaialle0°C:nlämpöti-
lassa.
KÄYTTÖ
KÄYTTÖ:Irrotaimurisäilytysjalustastajatyönnäkäynnistyspainike
asentoon ON. Tyhjennä ja puhdista imuri ja suodatin jokaisen käyttöker-
ran jälkeen, tai kun imuri on täynnä.
LISÄVARUSTEET
Käyttääksesi, irrota rakosuutin pölykannesta [4] aseta sitten rakosuutin
imuputken suuhun puhdistaaksesi nurkkia ja vaikeapääsyisiä alueita. [5]
Pölyharja*
Pölysuutinta säilytetään seinäkiinnikkeessä. Sovita pölysuutin suut-
timeen voidaksesi puhdistaa näppäimistöjä ja muita hauraita alueita. [6]
PÖLYSÄILIÖ JA SUODATIN: IRROTUS ja ASENNUS
TÄRKEÄÄ:JOTTAIMURINSUORITUSKYKYSÄILYISIMAHDOLLI-
SIMMANHYVÄNÄ,PUHDISTASUODATINJOKAISEN
KÄYTTÖKERRANJÄLKEEN.
1. Paina irrotuspainiketta ja irrota pölysäiliö. [7]
2. Pidä pölysäiliötä roska-astian yllä ja irrota suodatin varovasti.
Tyhjennä pölysäiliö. Harjaa tai ravistele suodatin puhtaaksi
roska-astian yllä.[8.9]
3. Suodatin voidaan pestä lämpimässä saippuavedessä.[10]
4. Varmista, että se on täysin kuiva ennen kuin asennat sen
takaisin imuriin.
5. Käytä HEPA-suodattimen* pesuun vain lämmintä vettä, mutta ei
pesuaineita. Varmista, että HEPA-suodatin* on täysin kuiva, ennen kuin
asennat sen takaisin imuriin.
6. Asenna suodatin takaisin pölysäiliöön ja asenna pölysäiliö
imuriin.
* Vain tietyt mallit
Pariston hävittäminen tuotteen eliniän lopussa
Jos puhdistinta täytyy säätää, paristot täytyy poistaa. Käytetyt paristot
tulee viedä kierrätysasemalle eikä hävittää talousjätteiden kanssa.
TÄRKEÄÄ:Tyhjennäparistojenvirtaainatäysinennenpoistoa.
Pariston poisto
Poista pölysäiliö. Ruuvaa 3 ruuvia auki ja avaa yksikkö. Poista moot-
torikoneisto ja irrota kaapelit. Poista paristot.
Huomaa: Jos yksikön purkamisessa esiintyy ongelmia tai jos haluat
enemmän tietoa tämän tuotteen käsittelystä, uudelleenkäytöstä ja
kierrätyksestä, ota yhteyttä paikalliseen kotitalousjätteiden käsittelypal-
velun toimistoon.
WEEE
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
annetundirektiivin2002/96/EY(ns.WEEE-direktiivin)mukaisesti.
Kun varmistat tämän laitteen asianmukaisen loppukäsittelyn,
voit osaltasi estää ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia
kielteisiä vaikutuksia, joita tästä laitteesta syntyvän romun asiaanku-
ulumaton käsittely saattaisi muuten aiheuttaa. Laitteessa oleva tunnus
osoittaa, ettei tätä laitetta saa käsitellä kotitalousjätteenä. Laite on
vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalait-
teiden kierrätystä varten.
Loppukäsittelyssä on noudatettava jätteiden loppukäsittelyä
koskevia paikallisia ympäristömääräyksiä. Voit pyytää lisätietoja tämän
laitteen käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä kotipaikkakuntasi
viranomaisilta, jätehuoltoyritykseltä tai liikkeestä, josta olet ostanut
laitteen.
TAKUU
Tämän laitteen takuuehdot on määritelty ostomaan edustajamme
toimesta. Ehtojen yksityiskohdat ovat saatavilla jälleenmyyjältä, jolta
laite on ostettu. Kauppakirja tai kuitti tulee esittää, kun esitetään
takuuehtoihin perustuvia vaatimuksia.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Hoover-varaosat ja kulutustarvikkeet
Käytä vain alkuperäisiä Hoover-varaosia. Niitä on saatavana
paikalliselta Hoover-jälleenmyyjältä tai suoraan Hooverilta. Mainitse
varaosatilauksen yhteydessä imurin tyyppinumero.
Tekstiilisuodatin -T110 35601348
HEPA-suodatin - T111 35601349
PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE
Proizvodsemorasklopitiikoristitisamonanačiniusvrhekakoje
opisanouovimuputama.Rabitesamozačišćenjeudomaćinstvu.
Podsjetnik o sigurnosti
Ovajuređajsmijuupotrebljavatidjecaiznad8godinastarostikaoi
osobezasmanjenimpsihozičkimsposobnostimaodnosnoosobes
nedostatkomznanjailiiskustvaakosupodnadzoromilisuobučeneza
sigurnuupotrebuuređajateshvaćajumogućeopasnosti.Djecase
nesmijuigratisuređajemnitigasmijučistitiiliodržavatibeznadzora
odraslih osoba.
NEUSISAVAJTEtekućine,teškeilioštrepredmete,šibice,joštinjajuće
opuškeilislično.
NEUSISAVAJTEproizvodenabaziotapalailizapaljivetekućine
poputtekućinazačišćenje,benzinaidr.kaoniparetihtekućina.
NEKORISTITEuređajakojeneispravaniliukolikojekabelili
punjačoštećen.
NEZAMJENJUJTENiMhbaterijuobičnim,nepunjivimbaterijama.
ČESTOočistitespremnikprašineilteruređajanakonusisavanja
sitneprašine.
NAKONuporabevratiteuređajnapunjačkakobisebaterije
napunile.Povremenopotpunoispraznitebaterijekakobionešto
dulje trajale.
DIJELOVI
1.Prekidačzauključivanjeiisključivanje
2. Indikator punjenja
3.Tipkazaotvaranjespremnikaprašine
4.Nastavakzačišćenjepukotina
5.Spremnikprašine
6. Cijev
7.Držačzaspremanjeuređaja
8.Nosačzapohranuipunjenje
9.Četkazaprašinu*-*Samonekimodeli
Zahtjevi električnog napajanja.
Hooveruređajimapunjačbaterijesdvostrukomizolacijomkojitreba
uključitisamouutičnicunapona230V(UK240V).Provjeritedali
označeninaponnaproizvoduodgovaranaponunapajanjauVašem
domaćinstvu.
POHRANA/PUNJENJE
POTREBANALAT:IZVIJAČIBUŠILICA
Nosač za pohranu i punjenje
Uređajsemožepohranitiunosačzapunjenjenaravnojpovršini
[1]ilisemontirauokomitipoložaj [2].
Zauredanizgledodloženogusisavača,namotajtepreostalikabel
napozadinunosačazapunjenje,apotrebnudužinuizvucitesa
strane ili sa dna.
ZA ZIDNU MONTAŽU
1.Postavitenosačzapunjenjenazidgdjećestajati.Označitesreinu
otvorazamontažu.
2.Maknitenosačiizbušiterupepromjera4,8mm.
3. Postavite tiple
4.Ponovnopostavitenosačistavitevijke,učvrstiteihiprovjeritedalije
nosačdobroučvršćennazid.
POHRANA UREĐAJA
1.Držiteusisavačzaručkuilaganogagurnitepremadoljeunosačza
punjenje.
2.Provjeritedaliseuključiocrveniindikatorpunjenja.
3.Ostalinačinispremanjasudaobjesiteaparatpomoćukvačiceza
vješanjeilidanamjestitedodatniprilagođivač,takodaaparatmože
stajati uspravno. [3]
PUNJENJE
NAPOMENA:Zapunjenjeusisavačkoristiteisključivodostavljeni
punjač.
VAŽNO:PRIJEPRVEUPORABE,PUNITEUSISAVAČNAJMANJE
24 SATA.
Prilikompunjenjausisavača,prekidačnapajanjamorabiti
isključen.
Punjačdržitestalnopriključenimnautičnicu.Sasvimjenormalno
dapunjačprilikompunjenjapostanetopliji.
Akosenakončesteuporabevrijemeradanakonpunjenjaznatno
smanji,koristiteusisavačsvedoksenezaustavitakodagapotpuno
ispraznite, te tada stavite na punjenje tijekom 24 sati.
Postupakponovitesvakogmjesecazaodržavanjenajboljegstanja
uređaja.
Važno:Baterijenikadnemojtepunitinatemperaturamaiznad
37°C ili ispod 0°C
KAKO KORISTITI
Uporaba:Uzmiteusisavačiznosačapohrane,pomakniteprekidač
zauključivanjenapoložajON.Isprazniteiočistiteusisavači
lternakonsvakeuporabeilikadseusisavačnapuni.
DODACI
NASTAVAK ZA PROREZE
Prijeupotrebe,skinitenastavakzaprorezesposudezaprašinu [4],
zatimnamjestitenastavakzaprorezenacijevkakobiočistilikutovei
teškodostupnamjesta.[5]
ČETKA ZA PRAŠINU*
Četkazaprašinusenalazinadržaču.Namjestitečetkuzaprašinuna
cijevkakobiočistilitipkovniceiostalaosjetljivamjesta.[6]
SPREMNIK PRAŠINE I FILTER: SKIDANJE I ZAMJENA
VAŽNO:ZANAJBOLJEREZULTATEUPORABE,OČISTITENASTA-
VAKZAUSISAVANJEIFILTERNAKONSVAKEUPORABE
1.Pritisnitetipkuzaotpuštanjeiskinitesklopspremnikaprašine.[7]
2.Spremnikprašinedržitenadkantomzasmećeilagano
uklonitelter.[8,9]
3.Ispraznitespremnikprašine.Očetkajteprašinuiprljavštinus
terailistresitelterunutarkantezasmeće.[10]
4.Filtermožetepratiutoplojsapunici,noltermorabitipotpuno
suhprijeponovnogstavljanjanausisavač.
5.HEPAltar*trebapratiisključivotoplomvodom.Nekoristite
deterdžent,aprijeponovnogpostavljanjauvašusisavačauvjeriteseda
jeHEPAltar*potpunosuh.
6.Ponovnopostavitelternaspremnikprašineimontirajte
sklopspremnikaprašinenausisavač.
*Samoodređenimodeli
Odbacivanje baterija nakon što joj je prošao vijek trajanja
Akobudetebacaliuređajzačišćenje,trebateizvaditibaterije.
Ispražnjenebaterijetrebaodnijetiupostajuzarecikliranje,anesmijuse
odbacitizajednoskućnimotpadom.
VAŽNO:Uvijekbaterijepotpunoisprazniteprijenegoihizvadite.
Vađenje baterije
Izvaditeposuduzaprašinu.Skinitegornjipoklopacuređaja.Odvijte3
vijakaiotvoriteuređaj.Odspojitekabeleiizvaditebaterije.
Primjedba:Ukolikonaiđetenapoteškoćekodrastavljanjauređajailiako
vamjepotrebnovišepojedinostiorukovanju,popravljanjuirecikliranju
ovogproizvoda,molimovasobratiteseodjeluzaodbacivanjekućnog
otpadauvašemlokalnomvladinomuredu.
IZJAVA O JAMSTVU
PrethodnoneutječenaVašastatutarnaprava.
Prilikom reklamacije prema uvjetima ovoga jamstva obvezno je
izdavanjeračunailiprimke.
Hoover potrošni materijal i zamjenski dijelovi
KoristiteisključivooriginalneHooverzamjenskedijeloveipotrošnima-
terijal.IstemožetenabavitiodlokalnogHooverdobavljačailiizravnood
Hoover-a.Prilikomnaručivanjapotrebnojeuvijeknavestibrojmodela
vašegusisavača.
Tekstilnaltervrećica-T11035601348
HEPAFilter - T111 35601349
PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, DŮKLADNĚ NÍŽE UVEDENÉ POKYNY
Tentovysavačsesmísestavitapoužívatpouzekúčelům,proněž
jeurčenajakjsoupopsányvtěchtopokynech.
Používejtejejpouzekodstraňovánínečistotvdomácnosti.
Bezpečnostní upozornění.
Tentopřístrojsmípoužívatdětiod8letvýšeaosobysesníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostat-
kemzkušenostíaznalostí,pokudmajídozornebojimbylydánypokyny
týkajícísebezpečnéhopoužívánítohotopřístrojeabylyseznámenys
možnýmirizikyjehopoužívání.Spřístrojemsinesmíhrátděti.Čištěnía
údržbunesmíprovádětdětibezdohledu.
NIKDYneponořujtecelývysavačdokapalin.Je-litřeba,ponořte
pouze hubici.
NIKDYnevysávejtekapalinyvevelkémobjemu.
NIKDYnevysávejtetvrdéneboostrépředměty,zápalky,žhavý
popel,cigaretovénedopalkyčipodobnépředměty.
NIKDYnevysávejtekapalinynabázirozpouštědelčihořlavékapaliny,
jakonapříkladčistícíprostředky,benzínapod.,anijejichvýpary.
NIKDYnepoužívejtevysavač,pokudjevíznámkyzávadynebo
pokudjepoškozenýnapájecíkabelčinabíječka.
NIKDYneinstalujtenamístoNiMhakumulátoruběžné
baterie, které nelze dobíjet.
PřivysáváníjemnéhoprachuČASTOčistěteschránkunanečistoty
asestavultru.
PopoužitíZAPOJTEvysavačdonabíječky,abysedobilakumulátor.
Abystedosáhlimaximálníživotnostiakumulátoru,příležitostně
jej zcela vybijte.
POPIS
1.Spínač
2. Kontrolka dobíjení
3.Tlačítkouvolněníschránkynanečistoty
4.Štěrbinovýnástavec
5.Schránkananečistoty
6. Hubice
7.Úložnýháček
8.Stojan/nabíječka
9.Prachovýkartáč*-Pouzeuněkterýchmodelů
Požadavky na napájení
TentovysavačHooverjevybavenakumulátorovounabíječkous
dvojitou izolací, kterou lze zapojit pouze do zásuvky s napájecím
napětím230V.Zkontrolujte,zdaúdajenaštítkunabíječkyodpovídají
hodnotámsíťovéhonapětí.
ULOŽENÍ / NABÍJENÍ
POŽADOVANÉNÁSTROJE:ŠROUBOVÁKAVRTÁK
STOJAN / NABÍJEČKA
1.Vysavačlzezasunoutdonabíječkyvhorizontální [1] nebo
vertikální [2] poloze.
2.Nadbytečnoudélkunapájecíhokabelunaviňtenazadnístranu
nabíječkyakabelvysuňtespodnímnebopostrannímotvorem.
MONTÁŽ NA ZEĎ
1.Nabíječkupřiložtekezdi.Vyznačtestředymontážníchotvorů.
2.Sejmětenabíječkuavyvrtejteotvoryoprůměru4,8mm.
3.Dootvorůzasuňtehmoždinky.
4.Přiložtenabíječku,dootvorůzasuňtešroubyautáhnětejetak,
abynabíječkapevněpřilehlakezdi.
ULOŽENÍ VYSAVAČE
1.Uchoptevysavačzarukojeťazasuňtejejsměremdolůdonabíječky.
2.Přesvědčtese,žeserozsvítilčervenýindikátornabíjení.
3.Dalšímzpůsobemuskladněníjebuďzavěšeníspotřebičepoužitím
háčkunebonastavenímadaptérupříslušenství,kterýumožnípostavení
spotřebičedosvislépoloh. [3]
NABÍJENÍ
POZN.:Knabíjenípoužívejtepouzenabíječkudodanouspolečně
svysavačem.
DŮLEŽITÉ:PŘEDPRVNÍMPOUŽITÍMVYSAVAČNABÍJEJTE
NEJMÉNĚ24HODIN.
PřinabíjenímusíbýtspínačvysavačevpolozeOff(vypnuto).
Nabíječkumějtestálezapojenoudosítě.Jeběžné,žepřinabíjení
senabíječkazahřívá.
Pokudsepřiopakovanémpoužíváníprovoznídobavysavače
zkrátí,nechtejejběžet,dokudsemotornezastavíapoténechte
akumulátor24hodinnabíjet.Prozachovánínejvyššíúčinnosti
opakujtetentopostupkaždýměsíc.
Důležité:Nikdynenabíjejteakumulátorpřiteplotěvyššínež37°C
nebonižšínež0°C.
POUŽITÍ
POUŽITÍ:Sejmětenabíječkuzestojanuaspínačpřesuňtedo
polohyON(zapnuto).Pokaždémpoužitínebojakmilenečistoty
dosáhnouryskymaximálníhonaplněnívysavačvyprázdnětea
vyčistěteltr.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ŠTĚRBINOVÝ NÁSTAVEC
Chcete-lihopoužít,vyndejteštěrbinovýnástaveczesběrnénádoby [4],
nasaďtehonahubiciamůžetečistitkoutyatěžkopřístupnámísta. [5]
PRACHOVÝ KARTÁČ*
Prachovýkartáčjeuloženvnástěnnékonzole.Nasaďteprachový
kartáčnahubiciamůžetečistitklávesnicenebojinácitlivámísta. [6]
SCHRÁNKA NA NEČISTOTY A FILTR: VYJMUTÍ a NASAZENÍ
DŮLEŽITÉUPOZORNĚNÍ:PRODOSAŽENÍNEJVYŠŠÍ
ÚČINNOSTIČISTĚTEFILTRPOKAŽDÉMPOUŽITÍ.
1.Stisknětetlačítkouvolněníschránkynanečistotyaschránku
sejměte.[7]
2.Držteschránkunadodpadkovýmkošemaopatrněvyjměteltr.[8,9]
3.Vyprázdněteschránkunanečistoty.Prachanečistotyodstraňte
jemnýmkartáčemnebopoklepánímostěnuodpadkovéhokoše.[10]
4.Filtrlzeumývatvteplémýdlovévodě.Dříve,nežjejvložíte
zpětdovysavače,nechtejejdůkladněvyschnout.
5.FiltrHEPA*jetřebaprátjenvteplévodě.Nepoužívejtečisticí
prostředek.FiltrHEPAmusídokonaleuschnout,nežhoopětnamontu-
jetedovysavače.
6.Zasuňteltrzpětdoschránkynanečistotyaschránku
nasaďtezpětdovysavače.
*Pouzeuněkterýchmodelů.
Likvidace použitých baterií
Pokudchcetezlikvidovatvysavač,jenutnovyjmoutbaterie.Použité
bateriebymělybýtodevzdányvrecyklačnímstřediskuanemělybybýt
likvidovány spolu s domácím odpadem.
DŮLEŽITÉUPOZORNĚNÍ:Předvyjmutímjenutnobaterieúplněvybít.
Vyjmutí baterií
Vyndejtezásobníknaprach.Sejmětehorníkrytzvysavače.
Vyšroubujte3šroubůaotevřetezařízení.Odpojtekabelyavyjměte
baterie.
Poznámka:Pokudbystemělipotížesdemontážínebopotřebovali
podrobnějšíinformaceomanipulacistímtovýrobkemčijehonovém
využitíarecyklaci,obraťtesenamístníobecníúřadnebormu
zajišťujícíodvozdomovníhoodpadu.
Likvidace vysavače
TentospotřebičjeoznačenpodleEvropskésměrnice
2002/96/ECoElektrickémaelektronickémzařízení(WEEE).
Zajištěnímsprávnélikvidacetohotovýrobkupomůžetev
ochraněpředmožnýminegativnímivlivyproživotníprostředí
alidskézdraví,kterémohoubýtvopačnémpřípadězpůsobenyne-
správnou likvidací tohoto výrobku.
Symbolnavýrobkuukazuje,žestímtovýrobkemnemůžebýt
nakládánojakosdomácímodpadem.Mělbybýtpředánna
příslušnémístosběruprorecyklacielektrickýchaelektronických
zařízeníLikvidacemusíproběhnoutvsouladusmístnímiekologickými
předpisyprolikvidaciodpadu.Propodrobnéinformaceozacházením,
uskladněníarecyklacitohotovýrobkukontaktujtepříslušnýmístníúřad,
společnostlikvidujícíkomunálníodpadneboprodejnu,kdejstevýrobek
zakoupili.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záručnípodmínkyprotentospotřebičstanovínášzástupcevzemi,
vnížjespotřebičprodáván.Přesnézněnípodmínekvámposkytne
prodejce,uněhožjstesizařízenízakoupili.Přireklamacipodletěchto
záručníchpodmínekjenutnopředložitúčtenkunebodokladonákupu.
Právozměnybezpředchozíhoupozorněnívyhrazeno.
Náhradní díly a spotřební materiály Hoover
VždypoužívejteoriginálnínáhradnídílyspolečnostiHoover.Získáteje
umístníhoprodejcevýrobkůHoovernebopřímoodspolečnostiHoover.
Vobjednávcedílůlaskavěvždyuvádějtečíslomodelu.
Tkaninovýltr-T11035601348
HEPAltr-T11135601349
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτότοπροϊόνπρέπεινασυναρμολογείταικαιναχρησιμοποιείται
αποκλειστικάκαιμόνογιατηχρήσηγιατηνοποίαπροορίζεται,όπως
αυτήπεριγράφεταισεαυτέςτιςοδηγίες.Χρησιμοποιείτετομόνογια
οικιακόκαθαρισμό.
Υπενθυμίσεις για την ασφάλεια.
Ησυσκευήμπορείναχρησιμοποιηθείαπόπαιδιάηλικίαςάνωτων8
ετώνκαιάτομαμειωμένηςπνευματικήςαντίληψηςήφυσικώνικανοτήτων
ήμεέλλειψηεμπειρίαςκαιγνώσεωνανυπάρχειεπίβλεψηήέχουνδοθεί
οδηγίεςόσοναφοράστηχρήσητηςσυσκευήςμεασφαλήτρόποκαι
αντιλαμβάνονταιτουςκινδύνουςπουενέχονται.Δενεπιτρέπεταιστα
παιδιάναπαίζουνμετησυσκευή.Ησυσκευήδενπρέπεινακαθαρίζεται
ήνασυντηρείταιαπόπαιδιάχωρίςεπίβλεψη.
ΜΗΝπερισυλλέγετευγρά,σκληράήαιχμηράαντικείμενα,σπίρτα,ζεστή
στάχτη,αποτσίγαραήάλλαπαρόμοιααντικείμενα.
ΜΗΝπερισυλλέγετεπροϊόνταπουπεριέχουνδιαλυτικάμέσαήεύφλεκτα
υγράόπωςυγράκαθαρισμού,πετρέλαιοκ.λπ.ήτουςατμούςτους.
ΜΗΝχρησιμοποιείτετησυσκευήεάνείναιελαττωματικήήεάντο
καλώδιοτουεπιτοίχιουστηρίγματοςήοφορτιστήςπαρουσιάζειβλάβη.
ΜΗΝαντικαθιστάτετιςμπαταρίεςNiHMμεμπαταρίεςχωρίςδυνατότητα
επαναφόρτισης.
ΝΑκαθαρίζετετακτικάτονκάδοσκόνηςκαιτηδιάταξηφίλτρουόταν
περισυλλέγετελεπτήσκόνη.
ΝΑτοποθετείτετησυσκευήστοεπιτοίχιοστήριγμαμετάτηχρήσηγια
ναεπαναφορτιστούνοιμπαταρίες.Κατάδιαστήματαφροντίζετενα
αποφορτίζετεπλήρωςτιςμπαταρίεςγιαναδιατηρήσουντημέγιστη
διάρκειαζωήςτους.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Κουμπίλειτουργίας(On/Off)
2. Φωτάκιένδειξηςφόρτισης
3. Κουμπίαπελευθέρωσηςδοχείουσκόνης
4. Εργαλείομελεπτόάκρο
5. Δοχείοσκόνης
6. Ακροφύσιο
7. ΆγκιστροΑποθήκευσης
8. Βάσηφόρτισης/αποθήκευσης
9. Βούρτσαξεσκονίσματος*-*Διαθέσιμομόνοσεσυγκεκριμένα
μοντέλα.
Απαιτήσεις ηλεκτρικών συστημάτων.
ΑυτήησυσκευήHooverπαρέχεταιμαζίμεέναδιπλάμονωμένο
φορτιστήμπαταρίαςκατάλληλογιαεισαγωγήσεπρίζα230V(UK
240V).Βεβαιωθείτεότιταστοιχείααξιολόγησηςστηνετικέτατου
φορτιστήταιριάζουνμετηντάσητροφοδοσίας.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΦΟΡΤΙΣΗ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΕΡΓΑΛΕΙΑ:ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΚΑΙΤΡΥΠΑΝΙ
ΒΑΣΗΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Ησυσκευήείναιειδικάσχεδιασμένηώστεναστηρίζεταιστηβάση
φόρτισηςσεεπίπεδηεπιφάνεια
[1] ήσεκάθετηθέση[2]
Τυλίξτετοκαλώδιοπουπερισσεύειστηνπίσωπλευράτηςβάσης
φόρτισηςκαιβγάλτετοαπότοπλάιήτηνκάτωπλευρά.
ΓΙΑΕΠΙΤΟΙΧΙΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Τοποθετήστετηβάσηφόρτισηςστησχετικήεπιφάνεια.Σημειώστετο
κέντροτωντρυπών.
2. Μετακινήστετηβάσηκαιανοίξτεμετοτρυπάνιτρύπεςτων4,8χιλ.
3. Τοποθετήστετιςεπιτοίχιεςπρίζες.
4. Προσαρμόστετηθέσητηςβάσηςκαιεισαγάγετετιςβίδες,σφίξτετις
καιβεβαιωθείτεότιηβάσηείναικαλάστερεωμένηστοτοίχο.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1. Κρατήστετημονάδααπότηλαβήκαιπιέστεσταθεράπροςτακάτω
τηβάσηφόρτισης.
2. Βεβαιωθείτεότιτοκόκκινοφωτάκιανάβειυποδεικνύονταςτην
κατάστασηφόρτισης.
3. Άλλεςμέθοδοιαποθήκευσηςείναιηανάρτησητηςμονάδαςστο
άγκιστροαποθήκευσηςήηρύθμισητουβοηθητικούεξαρτήματος
προσαρμογήςέτσιώστεημονάδαναμπορείναστηριχθείσεόρθια
θέση. [3]
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Γιατηφόρτισητηςμπαταρίας,χρησιμοποιείτεμόνοτον
φορτιστήπουπαρέχεταιμαζίμετοσκουπάκι.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΠΡΟΤΟΥΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕΓΙΑΠΡΩΤΗΦΟΡΑΤΟ
ΣΚΟΥΠΑΚΙ,ΦΟΡΤΙΣΤΕΤΟΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝΓΙΑ24ΩΡΕΣ.
Ότανφορτίζετετοσκουπάκι,οδιακόπτηςλειτουργίαςπρέπεινα
βρίσκεταιστηθέσηOff.
Διατηρείτεπάντατοφορτιστήσυνδεδεμένοστηνπρίζα.Κατάτη
φόρτιση,ηαύξησητηςθερμοκρασίαςτουφορτιστήείναιφυσιολογική.
Εάνηδιάρκειαλειτουργίαςμειωθείμετάαπόεπαναλαμβανόμενη
χρήση,αφήστετοσκουπάκιναλειτουργήσειμέχρινασταματήσει
εντελώςκαι,στησυνέχεια,επαναφορτίστετογια24ώρες.Γιαβέλτιστα
αποτελέσματαεπαναλάβετεαυτήτηδιαδικασίαμιαφοράτομήνα.
Σημαντικό:Μηνφορτίζετεποτέτιςμπαταρίεςσεπεριβάλλονμε
θερμοκρασίαάνωτων37°Cήκάτωτων0°C.
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΧΡΗΣΗ:Αφαιρέστετοσκουπάκιαπότηβάσηστήριξης,επιλέξτετη
θέσηONμετοδιακόπτηλειτουργίας.Αδειάστεκαικαθαρίστετημονάδα
καιτοφίλτρομετάαπόκάθεχρήσηήότανημονάδαγεμίσει.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εργαλείο με λεπτό άκρο
Γιανατοχρησιμοποιήσετε,απομακρύνετετοειδικόεξάρτημααπότο
κύπελλοσκόνης [4],καιστησυνέχειατοποθετήστετοστοακροφύσιο
γιανακαθαρίσετετιςγωνίεςκαιπεριοχέςμεδυσκολίαστηνπρόσβαση.
[5]
Βούρτσα ξεσκονίσματος*
Ηειδικήβούρτσαξεσκονίσματοςαποθηκεύεταιστηβάσητοίχου.
Τοποθετήστετηνστοακροφύσιογιανακαθαρίσετεπληκτρολόγιοκι
άλλεςευαίσθητεςπεριοχές. [6]
ΔΟΧΕΙΟ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΓΙΑΒΕΛΤΙΣΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕΤΟ
ΦΙΛΤΡΟΜΕΤΑΑΠΟΚΑΘΕΧΡΗΣΗ
1. Πιέστετοκουμπίαπασφάλισηςκαιαφαιρέστετηδιάταξητουδοχείου
σκόνης.[7]
2. Κρατήστετοδοχείοσκόνηςεπάνωαπότονκάδοαπορριμμάτωνκαι
αφαιρέστεπροσεκτικάτοκλασικόφίλτροήτοφίλτροHEPA*.[8,9]
3. Αδειάστετοδοχείοσκόνης.Αφαιρέστετησκόνηκαιτηβρομιάαπό
τοκλασικόφίλτρο/φίλτροHEPA*χρησιμοποιώνταςμιαβούρτσαή
ανακινώνταςτοφίλτρομέσαστονκάδοαπορριμμάτων.[10]
4. Μπορείτεναπλύνετετοφίλτρομεζεστήσαπουνάδα,ενώπροτού
τοτοποθετήσετεστοσκουπάκισαςβεβαιωθείτεότιείναιεντελώς
στεγνό.
5. ΤοφίλτροHEPA*πλένεταιμόνομεζεστόνερό.Μηνχρησιμοποιείτε
απορρυπαντικό,ενώπροτούτοποθετήσετετοφίλτροHEPA*
βεβαιωθείτεότιείναιεντελώςστεγνό.
6. Επανατοποθετήστετοκλασικόφίλτρο/φίλτροHEPA*στοδοχείο
σκόνηςκαιστερεώστετοξανάμέσαστοσκουπάκι.
*Διαθέσιμομόνοσεσυγκεκριμέναμοντέλα
Απόρριψη μπαταριών που έχει ολοκληρωθεί η διάρκεια ζωής τους
Εάνσκοπεύετενααπορρίψετετησκούπα,πρέπεινααφαιρέσετε
τιςμπαταρίες.Οικενέςμπαταρίεςπρέπεινααπορρίπτονταισε
εγκαταστάσειςανακύκλωσηςκαιόχισταοικιακάαπορρίμματα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Πάντανααποφορτίζετεπλήρωςτιςμπαταρίες,προτού
τιςαφαιρέσετε.
Αφαίρεση μπαταριών
Αφαιρέστετοδοχείοσκόνης.Ξεβιδώστετις3βίδεςκαιανοίξτετη
μονάδα.Αφαιρέστετηδιάταξητουμοτέρκαιαποσυνδέστετακαλώδια.
Αφαιρέστετιςμπαταρίες.
Σημείωση:Εάναντιμετωπίσετεοποιεσδήποτεδυσκολίεςκατάτην
αποσυναρμολόγησητηςμονάδαςήγιαπερισσότερεςπληροφορίες
σχετικάμετηδιαχείριση,τηνανάκτησηκαιτηνανακύκλωσηαυτούτου
προϊόντος,επικοινωνήστεμετηδημοτικήυπηρεσίατηςπεριοχήςσαςή
τηνυπηρεσίααπόρριψηςοικιακώναπορριμμάτων.
WEEE
ΑυτήησυσκευήφέρειτησήμανσηπουεπιβάλλειηΕυρωπαϊκήΟδηγία
2002/96/EΚ,περίΑποβλήτωνΗλεκτρικούκαιΗλεκτρονικούΕξοπλισμού
(ΑΗΗΕ).Ησωστήαπόρριψητουπροϊόντοςθααποτρέψειτιςπιθανές
αρνητικέςεπιπτώσειςστοπεριβάλλονκαιτηνανθρώπινηυγεία,οι
οποίεςπιθανόνναπροκύψουναπότηνακατάλληληδιαχείρισητου
προϊόντος.
Ησήμανσητουπροϊόντοςεπισημαίνειότιτοσυγκεκριμένοπροϊόνδεν
πρέπεινααπορρίπτεταιμαζίμεταοικιακάαπορρίμματα.Αντιθέτως,θα
πρέπειναπαραδίδεταιστοεκάστοτεσημείοσυλλογήςηλεκτρικούκαι
ηλεκτρονικούεξοπλισμούγιαανακύκλωση.Ηαπόρριψητουπροϊόντος
θαπρέπειναγίνεισύμφωναμετουςεθνικούςπεριβαλλοντικούς
κανονισμούςπουισχύουνγιατηναπόρριψηαποβλήτων.Για
περισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετηδιαχείριση,τηνανάκτησηκαι
τηνανακύκλωσηαυτούτουπροϊόντος,επικοινωνήστεμετηδημοτική
υπηρεσίατηςπεριοχήςσας,τηνυπηρεσίααπόρριψηςοικιακών
απορριμμάτωνήτοκατάστημααπότοοποίοαγοράσατετοπροϊόν.
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Οιόροιεγγύησηςγιατηνπαρούσασυσκευήείναιεκείνοιπουορίζονται
απότηναντιπροσωπίατηςχώραςστηνοποίαπωλείται.Μπορείτενα
ενημερωθείτεγιατιςλεπτομέρειεςπουαφορούναυτούςτουςόρους
απότηναντιπροσωπίααπότηνοποίααγοράσατετησυσκευή.Για
οποιαδήποτεαξίωσηπουαφοράστουςόρουςτηςπαρούσαςαπόδειξης
απαιτείταιηπροσκόμισητουτιμολογίουήτηςαπόδειξηςαγοράς.
Υπόκειταισετροποποιήσειςχωρίςπροειδοποίηση.
Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα της Hoover
ΧρησιμοποιείτεπάντοτεγνήσιαανταλλακτικάτηςHooverόταν
αντικαθιστάτεκάποιοεξάρτημα.Μπορείτεναταπρομηθευτείτεαπότον
τοπικόαντιπρόσωποτηςHooverήαπευθείαςαπότηνHoover.Κατάτην
παραγγελίαεξαρτημάτωναναφέρετεπάντατοναριθμόμοντέλου.
Φίλτρουφάσματος-T11035601348
ΦίλτροHEPA-T11135601349
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Hoover JIVE SJ48WWE6 Uživatelský manuál

Kategorie
Přenosné vysavače
Typ
Uživatelský manuál