EHEIM AIR100 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
Με περιστροφή του κουμπιού ρύθμισης
a
ρυθμίζετε την επιθυμού-
μενη ποσότητα αέρα.
Ρυθμίζετε την επιθυμούμενη εικόνα ανάβλυσης
e
στην κεφαλή
εκροής (π.χ. με ένα νόμισμα) (εικ. Β).
Ρύθμιση ποσότητας αέρος
Ελέγχετε το φίλτρο αέρος
i
(εικ. C) σε τακτά διαστήματα σχετικά με
ακαθαρσίες και αντικαθιστάτε ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης.
Ο τσόχινος δίσκος της κεφαλής εκροής
d
EHEIM μπορεί μετά από
ορισμένο χρονικό διάστημα να επικαλυφθεί και να βουλώσει. Αυτό
οδηγεί σε αυξημένη αντίθλιψη, η οποία μειώνει την απόδοση του αέρα
και αυξάνει τη φθορά της μεμβράνης. Γι΄ αυτό το λόγο να αλλάζετε
τακτικά τον τσόχινο δίσκο της κεφαλής εκροής EHEIM.
Περιποίηση και καθαρισμός
Τοποθετείτε την κεφαλή εκροής
d
στο ενυδρείο.
Βάζετε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
Προσέχετε τη στάθμη νερού και το βρόγχο σταγόνων
g
! (εικ. Β)
C
ˇ
esky
air pump 100 (
č.výr.
3701)
air pump 200 (
č.výr.
3702)
air pump 400 (
č.výr.
3704)
Provedení: viz typový štítek na tělese motoru
Děkujeme Vám,
za zakoupení nového vzduchovacího čerpadla EHEIM. Rozhodlijste se pro ja-
kostní výrobek firmy EHEIM. Vzduchovací čerpadlo jejakostní výrobek, který
pracuje nanejvýš spolehlivě. Nová konstrukce pouzdra zaručuje velice tichý
provoz. Vaše čerpadloEHEIM je kompletně vybaveno vzduchovou hadičkou
a vzduchovací koncovkou použitelným pro nejrůznější úkoly v akváriu.
Příklady použití:Okysličení akvarijní vody, provoz filtrů vzduchem poháněných
filtrů nebo dekoračních prvků nebo k vytvoření proudění vody. Dříve než uve-
dete čerpadlo EHEIM do provozu nebo začnete provádět údržbu, přečtěte si
prosím tento návod k použití.
Před uvedením tohoto zařízení do provozu si
pozorně ečtěte návod k obsluze a bezpečnostní
pokyny a řiďte se jimi. Tento návod k obsluze si bezpodmí-
nečně dobře uschovejte.
Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.
Před prováděním údržbových prací vypněte všech-
nypřístroje v akváriu nebo vytáhněte síťovou zástrčku!
Abyste předešli ohrožení zdraví a života, nechejte v
případěpoškození síťového napájení
b
provést výměnu
robcem,jeho servisní společností nebo podobně kvalifi-
kovanou osobou.
Používejte pouze v uzavřených místnostech a k akvari-
stickým účelům.
Přístroj smějí používat děti od 8 let a osoby se snížemi fy-
zicmi, senzoricmi nebo menlními schopnostmi, nebo
osoby s nedostatečnou zkušeností a znalostmi za edpo-
kladu, že budou pod dozorem, nebo budou poeny o bez-
pečném použi ístroje a porozumějí nebezpím, ktez
použi přístroje plynou. ti si nesmějí s ístrojem hrát.
Čištění a žnou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
Pro Vi vlast bezpečnost doporujeme na
kabelu síťového zapojení vytvořit smyčku, aby-
ste zamezili pniku vody podél kabelu do elek-
trické zásuvky. Pokud používáte rozdvojku,
mu být umísna v horní částiipojení filtru
k ti.
i úd a čištění je nutno echny elektric
spotřebiče, které jsou ve vodě, odpojit od sítě.
Bezpečnostní pokyny
Na ochranu před příliš vysokým dotykovým napětím musí
instalace mít ochranné zařízení proti chybnému proudu s
vyměřovacím chybným spouštěcím proudem, kternebude
vyšší n 30 mA. Zeptejte se odborníka na elektroinstalaci.
ístroj ani jeho části nemyjte v myčce. Ani přístroj ani jeho
části nejsou odelné proti vlim mytí v mce.
Tento produkt nevyhazujte do normálního domovního od-
padu. Odevzdejte jej do místní sběrny resp. do místa pro
likvidaci odpadu.
Produkt je homologován v souladu s íslušmi národními
předpisy a srnicemi a spuje požadavky norem EU.
Funkce
a
otočný regulátor (množství vzduchu)
b
síťový kabel
c
vzduchová ha-
dice
d
vzduchovací koncovka
e
prouděnívzduchu
f
očko na uchycení
na stěnu
g
odkapní smyčka
h
protiskluzové patky a tlumič chvění
i
vzduchový filtr
Zkontrolujte, zda je přístroj poškozen a zda jsou k dispozici všechny díly.
Montážní místo resp. umístění:
Vždy nad vodní hladinou a mimo akvárium (obr. B). Tím se zabrá
zpětnému proudění vody do čerpadla.
Neumisťujte na nebo nad akváriem. Montážní místo resp. umístění zvolte
tak, aby vzduchovací čerpadlo nemohlo spadnout nebo „cestovat“ do vody.
Doporučení: Montáž s očkem na upevnění na stěnu (obr. B).
Hadici
c
uřízněte na potřebnou délku a a vzduchovací koncovku
d
spojte
s vzduchovacím čerpadlem. Vzduchovakoncovku umístěte za pomocí
přísavky v akváriu (obr. B). Pokud být připojeno u čerpadel EHEIM air
pump 200 a 400, disponujícími dvěma vzduchovými přípojkami, pouze jedno
příslušenství, použijte T-díl, který obdržíte u svého prodejce. Nikdy nepro-
vozujte vzduchovou přípojku „naprázdno“, tzn. bez hadice a vzducho-
vací koncovky!
Vzduchovací koncovku
d
umístěte v akváriu.
Uvedení do provozu
Otáčením otočného regulátoru
a
nastavte požadované množství vzduchu.
Na vzduchovací koncovce
d
nastavte (např. pomocí mince) požadované
proudění vzduchu
e
(obr. B).
Nastavení množství vzduchu
Vzduchový filtr
i
(obr. C) kontrolujte pravidelně na znečištění a v závislosti
na stupni znečištění jej vyměňte.
Plsťový kotouč vzduchovací koncovky EHEIM
d
se může po určité době
zanést a ucpat. To vede k zvýšenému protitlaku, který redukuje vzduchovací
výkon a zvyšuje opotřebení membrány. Vyměňujte proto pravidelně plsťový
kotouč vzduchovací koncovky EHEIM.
Údržba a čištění
Síťovou zástrčku zastrčte do zásuvky. Dbejte na hladinu vody a od-
kapní smyčku
g
! (obr. B)
Magyar
air pump 100 (cikksz. 3701)
air pump 200 (
cikksz. 3702)
air pump 400 (
cikksz. 3704)
Kivitel: lásd a motorházon elhelyezett típustáblát
Köszönjük, hogy
hogy cégünk új minőségi termékét, az „EHEIM air pump“ akváriumile-
vegőztetőt választotta, amit a legújabb műszaki ismeretekfigyelembevételével
fejlesztettük ki, a gyakorlatban messzemenőleg üzembiztosnak bizonyult al-
katrészek felhasználásával. A készülékház újszeszerkezetének köszön-
hetően, az „EHEIM air pump szinte zajtalanul üzemel. A gtömlővel és
porlasztóval szállított készüléket különböző célokra használhatjuk.
Alkalmazási példák: a víz oxigéntartalmának a növelése, léghajtásúszűrők
vagy díszítő elemek üzemeltetése, a víz mozgatása.Kérjük, hogy az „EHEIM
air pump“ üzembevétele, ill. karbantartásimunkálatok előtt gyelmesen ol-
vassa el ezt a használati útmutatót.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65

EHEIM AIR100 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze