Remington HC350 Uživatelský manuál

Značka
Remington
Kategorie
zastřihovače vlasů
Modelka
HC350
Typ
Uživatelský manuál
61
GB
DNL
F
TR
RU
HUN
CZ
P
FIN
S
E
I
SK
PL
ROAR
CZ
kujeme, že jste si vybrali Remington
®
. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby
spovaly ty nejvší standardy kvality, funkčnosti a vzhledu. Doume, že budete
svůj nový výrobek Remington
®
rádi používat.
Pečlivě si, prosím, přečtěte návod k použití a doe jej uschovejte, abyste se k
mu mohli v budoucnu vtit.
POZOR
Poívejte tento přístroj pouze k účelu, který je popsán v této příručce.
Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které doporuje Remington
®
.
Tento výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správ, spadl na zem, poškodil
se, či pokud spadl do vody.
POPIS
1. Vypínač
2. Sada čepelí
3. 8 nástavců s vodícími hřebeny
4. Kontrolka nabíjení
5. Nabíjecí adaptér
ČESKY
070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in61 61070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in61 61 10.31.2007 15:34:34 Uhr10.31.2007 15:34:34 Uhr
62
ČESKY
ZAČÍNÁME
NABÍJENÍ STROJKU NA VLASY
ed prvním použitím strojek nabíjejte po dobu 14-16 hodin.
Ujistěte se, že je výrobek vypnutý.
ipojte nabíjecí adapr k výrobku a potom do sí. Rozstí se kontrolka nabíjení.
Strojek se může nabíjet libovolně dlouho. Pokud ho však nebudete delší dobu (2 – 3 měsíce)
používat, vypojte jej ze sítě a uložte. Strojek dobijte před tím, než jej budete chtít znovu
použít.
K zachování životnosti baterií je každých šest měsíců nechte úplně vyt a potom znovu
nabíjejte po dobu 14-16 hodin.
POITÍ S NAPÁJECÍM KABELEM
ipojte nabíjecí adapr k výrobku a potom do sí.
POZOR: Dlouhodobé používání přístroje pouze s najecím kabelem povede ke snížení
životnosti baterie.
NÁVOD K POITÍ
Než začnete síhat
Strojek prohlédněte a ujistěte se, že v něm nejsou vlasy a nečistoty.
Stříhanou osobu usaďte tak, abyste její hlavu měli přiblně ve výši očí.
Než začnete síhat, vždy vlasy rozčešte, aby nebyly zacuchané a byly suché.
Připojení hřebenu
Držte hřeben zuby nahoru.
Nasuňte ho na čepel strojku, až bude přední část hřebenu pevně set na čepeli.
Sejmutí hřebenu
Držte strojek tak, aby čepele směřovaly od vás, hřeben silně zatlačte nahoru a srem od
čepelí.
070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in62 62070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in62 62 10.31.2007 15:34:34 Uhr10.31.2007 15:34:34 Uhr
63
GB
DNL
F
TR
RU
HUN
CZ
P
FIN
S
E
I
SK
PL
ROAR
CZ
Každý hřebenový nástavec je na vnější straně uprostřed příslušným způsobem označen
(3 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, vodící nástavec pro levé a pravé ucho).
K dispozici jsou náhradní hřebeny. Model: SP254,
POKYNY PRO STŘÍHÁNÍ VLA
Poznámka: Abyste dosáhli rovnoměrného ostříhání, nechte hřebenový nástavecepel
volně procházet vlasy. Nesnažte se jím pohybovat rychle. Pokud síháte popr, začněte
stavcem s největším hřebenem.
KROK 1 – Zátylek – OBRÁZEK 1
Použijte vodicí hřeben šířky 3mm nebo 6mm.
Držte strojek tak, aby zuby čepele směřovaly nahoru. Zněte uprostřed hlavy na spodní
části krku.
Pomalu strojek zvedejte, postupujte vlasy srem nahoru a ven, vždy zastřihte jen
kousek.
KROK 2 – Zadní část hlavy – OBRÁZEK 2
Nasaďte vodicí hřeben šířky 12mm nebo 18mm a osíhejte vlasy na zadní straně hlavy.
KROK 3 – Bní strana hlavy – OBRÁZEK 3
Nasaďte vodicí hřeben s délkou sihu 3 nebo 6 mm a zastřihněte kotlety. Pak ho vyměňte
za delší vodící hřeben s délkou střihu 9 mm a pokračujte ve síhání horní části hlavy.
KROK 4 – Vršek hlavy – OBRÁZEK 4
Nasaďte vodicí hřeben šířky 18mm nebo 25mm a osíhejte vlasy na vršku hlavy v
opném sru, než vlasy běžně rostou.
Pokud chcete, aby byly vlasy na vršku hlavy delší, použijte strojek bez vodícího hřebene.
Vlasy na vršku hlavy zvedněte malým příručním hřebenem. Síhejte zvednuté vlasy přes
eben nebo je dte zvednuté v prstech a zastřihte je na požadovanou délku.
Vždy postupujte od zadní části hlavy.
KROK 5 – Konečná úprava – OBRÁZEK 5
Použijte strojek bez hřebenového nástavce a přesně zastřihněte vlasy na zadní straně a
po stranách krku. Použijte vodící nástavce na uši, abyste dosáhli rovné linie okolo kdého
ucha. Přiložte správný vodicí hřeben na ucho, nastavte strojek do příslušného úhlu a lehce
m pohybujte okolo ucha směrem ke krku.
Chcete-li dosáhnout čisté rovné linie na kotletách, strojek otočte. Přilte otený
strojek k hlavě v pravém úhlu tak, aby se špky čepelí zlehka dokaly pokožky, a pak
postupujte srem dolů.
070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in63 63070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in63 63 10.31.2007 15:34:35 Uhr10.31.2007 15:34:35 Uhr
64
ČESKY
PÉČE O STROJEK NA VLASY
Strojek je opatřen vysoce kvalitními titanomi čepelemi. Pravidelným čišm čepelí a jednotky
zajiste, že bude strojek fungovat po dlouhou dobu. Nejsnadnějším a nejhygieničtějším
způsobem čištění strojku je propláchnout zastřihovací čepel po kdém použití teplou
vodou. Na zasihovací čepel vždy nasazujte ochranný kryt a před a po čištění strojek lehce
promažte.
PO KAŽDÉM POUŽITÍ
Ujistěte se, že je strojek vypnutý a odpojený ze sí.
Z čepelí vykarčujte nebo vypláchněte nahromaděné vlasy. Neponořujte strojek do vody.
pněte na čepele pár kapek oleje. Strojek zapte, aby se olej rovnoměrně rozmístil, a
veškerý přebytný olej otřete. Přebytečný olej způsobí pkození výrobku.
Jednotku čiste tak, že ji oete navlhčeným hadříkem a hned osíte.
Poznámka: Když strojek čistíte nebo promazáváte, ujistěte se, že je vypnutý.
KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ
V pravidelných intervalech by se měla sada čepelí vyjmout a vyčistit.
Šroubovákem odstraňte 2 šrouby, které dí pevnou čepel. Neodstrujte celou sadu
čepelí.
kkým čisticím štečkem vykarčujte vlasy mezi čepelemi. Neodstraňujte z čepe
mazivo. Malou pohyblivou čepel není třeba z jednotky vyjímat.
Pokud jste pohyblivou čepel vyňali, lze ji instalovat zpět tak, že dlouhý vroubkovaný okraj
čepele zasunete do dvou vodicích džek z bílého plastu a pak čepel usadíte přes plastový
poháněcí prvek. Pevná čepel je opatřena zšeným profilem, který sřuje ven, a je
upevněna 2 šrouby.
edtím, než zmíné 2 šrouby úplně dohnete, posuňte nastavovací páčku do dolní
polohy a vyrovnejte čepele tak, aby jejich ostří byla soužná. Pak tyto 2 šrouby uhněte.
Uvědomte si, že pokud nebudou čepele správně vyrovnány, sníží se účinnost síhání.
Na čepele kápte pár kapek oleje do řezacích nebo šicích strojů. Přebytný olej otřete.
070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in64 64070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in64 64 10.31.2007 15:34:35 Uhr10.31.2007 15:34:35 Uhr
65
GB
DNL
F
TR
RU
HUN
CZ
P
FIN
S
E
I
SK
PL
ROAR
CZ
UPOZORNĚNÍ PRO ČIŠTĚNÍ
Čištění by se mělo provádět měkkým štečkem, jako je třeba ten, který se dodává s
výrobkem.
Na čepele používejte pouze dodávaný lehký olej nebo olej do šicích strojů.
Na jednotky ani čepele nepoužívejte drsné nebo korozívní čisticí prosedky.
Neponořujte do vody, neboť tím přístroj poškodíte.
Neomotávejte kabel nabíjecího adaptéru okolo přístroje.
SKLADOVÁNÍ: Tento přístroj a přívodní kabel vždy skladujte na suchém místě.
Neskladujte při teploch nad 140°F (60°C).
Vhodné k čištění ve vodě.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VÝSTRAHA – OMEZTE NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZASAŽENÍ ELEKTRICM
PROUDEM, PÁRU NEBO ZRANĚNÍ OSOB:
Pokud je přístroj zapojen do zásuvky, nel by být nikdy ponechán bez dozoru.
Najecí kabel a zástrčku chrte před stykem s horkými povrchy.
Dejte pozor, aby se napájecí kabel a zástrčka nenamily.
Holicí strojek nezapojujte do zásuvky ani jej z ní nevytahujte mokrýma rukama.
Pokud je napájecí kabel poškozen, výrobek nepoužívejte. Náhradní kabel lze zakoupit
prostřednictvím nich mezirodních servisních center.
robek najejte, používejte a skladujte při teplotě mezi 15°C a 35°C.
Když stojek čistíte nebo používáte pod tekoucí vodou, vždy jej odpojte od sí.
Používejte pouze ty soásti, které byly dodány s přístrojem.
Udujte tento výrobek mimo dosah dě. Používání tohoto zízení osobami se sníženými
fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatnou zkušeností a zna-
lostmi může vést ke vzniku nebezpečných situací. Osoby zodpovědné za jejich bezpnost
by měly poskytnout explicitní pokyny nebo na používání zařízení dohlížet.
070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in65 65070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in65 65 10.31.2007 15:34:36 Uhr10.31.2007 15:34:36 Uhr
66
ČESKY
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
robek obsahuje nikl-vodíkový alkalický článek. Po ukoení životnosti výrobku jej
neodhazujte do domovního odpadu. Strojek lze odevzdat v našich servisních centrech
nebo na příslušných sběrných místech.
POZOR: Napájecí články nevhazujte do ohně a nepoškozujte je, protože mohou
explodovat nebo se z nich mohou uvolnit jedovaté látky.
Pro další informace ohledně recyklace se obrte na
www.remington-europe.com
Tento výrobek není vhodný k poití ve vaně nebo ve sprše.
SERVIS A ZÁRUČNÍ LHŮTA
Tento strojek prošel kontrolou a je bez závady. Poskytujeme na něj záruku v případě
výskytu závad zsobených vadným materiálem nebo chybou zpracování na dobu 2 let od
data prodeje. Pokud se strojek porouchá v záruční době, opravíme vám jej zdarma nebo
jej vyme buďto v celku, nebo jeho čás, pokud se prokážete dokladem o zaplacení.
To však neznamená prodloení zární lhůty.
V případě poruchy v záruční době se spojte se servisním střediskem firmy Remington
®
v místě Vašeho bydliště.
Tato záruka je poskytována nad rámec obvyklých zákonných práv zákazníka.
Záruka je poskytována ve všech zemích, kde byl náš výrobek zakoupen od autorizovaného
prodejce.
Tato záruka se nevztahuje na čepele, které jsou spoební částí. Tato záruka také
nezahrnuje poškození výrobku zsobené nehodou nebo chybným použim, zneužitím,
změnou konstrukce výrobku nebo používáním v rozporu s nutnými technicmi resp.
bezpečnostmi požadavky. Tato záruka nezahrnuje případ, kdy byl výrobek rozebrán či
opraven neoprávněnou osobou.
070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in66 66070774_REM_IFU_HC350_RC_innen.in66 66 10.31.2007 15:34:37 Uhr10.31.2007 15:34:37 Uhr
/