Remington HC5150 Návod k obsluze

Značka
Remington
Kategorie
zastřihovače vlasů
Modelka
HC5150
Typ
Návod k obsluze
62
Děkujeme, že jste si vybrali Remington
®
. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby splňova-
ly ty nejvyšší standardy kvality, funkčnosti a vzhledu. Doufáme, že budete svůj nový vý-
robek Remington
®
rádi používat. Pečlivě si, prosím, přečtěte návod k použití a dobře jej
uschovejte, abyste se k němu mohli v budoucnu vrátit.
POZOR
Používejte tento přístroj pouze k účelu, který je popsán v této příručce. Nepoužívejte jiné příslu-
šenství než to, které doporučuje Remington
®
.
Tento výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně, spadl na zem, poškodil se, či pokud spa-
dl do vody.
POPIS
1. Vypínač
2. Sada čepelí
3. 2 nástavců s vodícími hřebeny
4. Kontrolka nabíjení
5. Nabíjecí adaptér
ZAČÍNÁME
NABÍJENÍ STROJKU NA VLASY
Před prvním použitím nabíjejte strojek po dobu 14-16 hodin.
Ujistěte se, že je výrobek vypnutý.
Připojte nabíjecí adaptér k výrobku a potom do sítě. Rozsvítí se kontrolka nabíjení.
Když je kabel připojen do zásuvky, indikátor nabíjení se rozsvítí.
Strojek se může nabíjet libovolně dlouho. Pokud ho však nebudete delší dobu (2 – 3 měsíce) používat,
vypojte jej ze sítě a uložte. Strojek dobijte před tím, než jej budete chtít znovu použít.
K zachování životnosti baterií je každých šest měsíců nechte úplně vybít a potom znovu nabíjejte po
dobu 14-16 hodin.
POUŽITÍ S NAPÁJECÍM KABELEM
Připojte nabíjecí adaptér k výrobku a potom do sítě.
Když je kabel připojen do zásuvky, indikátor nabíjení se rozsvítí.
POZOR: Dlouhodobé používání přístroje pouze s napájecím kabelem povede ke snížení život-
nosti baterie.
POUŽÍVÁNÍ BEZ NAPÁJECÍ ŠŇŮRY
Když je přístroj zapnutý a zcela nabitý, umožní dobu používání o délce 30 minut, která se v průbě-
hu používání snižuje.
ČESKY
100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK62100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK62 29.03.10 15:3529.03.10 15:35
63
GBDNLFEIDKSFINPSKCZPL
HUN
RUTRROGRSLAE
HR/
SRB
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
NEŽ ZAČNETE STŘÍHAT
1.
Strojek prohlédněte a ujistěte se, že v něm nejsou vlasy a nečistoty.
2.
Stříhanou osobu usaďte tak, abyste její hlavu měli přibližně ve výši očí.
3.
Než začnete stříhat, vždy vlasy rozčešte, aby nebyly zacuchané a byly suché.
PŘIPOJENÍ HŘEBENU
Držte hřeben zuby nahoru.
Nasaďte jej na drážku na levé a pravé straně krytu přístroje, přední strana sedí pevně naproti os-
tří zastřihovače.
Poloha hrebeňa Krátky hrebeň Dlhý hreb
1 3 mm 24 mm
2 6 mm 2
7 mm
3 9 mm 30 mm
4 12 mm 33 mm
5 15 mm 36 mm
6 18 mm 39 mm
7 21 mm 42 mm
lky 1 mm dosáhnete bez hřebene.
SEJMUTÍ HŘEBENU
Držte strojek tak, aby čepele směřovaly od vás, hřeben silně zatlačte nahoru a směrem od čepelí.
Hřebenový nástavec je příslušně označen na jeho vnější straně uprostřed. (3-21 mm & 24-42 mm)
POKYNY PRO STŘÍHÁNÍ VLASŮ
Poznámka: Chcete-li dosáhnout rovného střihu, nechte přídavný hřeben a ostří pomalu prostřihávat
vlasy. Nesnažte se stříhání urychlit. Pokud stříháte poprvé, začněte nástavcem s největším hřebenem.
KROK 1 – Zátylek – OBRÁZEK 1
Hřebenový nástavec nastavte na 3 mm nebo 6 mm.
Držte strojek tak, aby zuby čepele směřovaly nahoru. Začněte uprostřed hlavy na spodní čás-
ti krku.
Slowly Pomalu strojek zvedejte, postupujte vlasy směrem nahoru a ven, vždy zastřihněte jen kousek.
KROK 2 - ZADNÍ ČÁST HLAVY - OBRÁZEK 2
S hřebenovým nástavcem nastaveným na 12 mm nebo 18 mm stříhejte vlasy na zadní části hlavy.
KROK 3 – BOČNÍ STRANA HLAVY – OBRÁZEK 3
Hřebenový nástavec nastavte na 3 mm nebo 6 mm pro stříhání kotlet. Pak změňte nastavení na
9 mm a pokračujte ve stříhání temene hlavy.
ČESKY
100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK63100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK63 29.03.10 15:3529.03.10 15:35
64
KROK 4 – VRŠEK HLAVY – OBRÁZEK 4
Použijte hřebenový nástavec pro delší délky a nastavte jej na 24 mm nebo 27 mm ke stříhání vlasů
na temeni hlavy proti směru, kterým vlasy obvykle rostou.
Pro delší vlasy na temeni použijte hřebenový nástavec pro delší délku (24-42 mm), abyste dosáh-
li požadovaného stylu.
Vždy postupujte od zadní části hlavy.
KROK 5 – KONEČNÁ ÚPRAVA – OBRÁZEK 5
Použijte strojek bez hřebenového nástavce a přesně zastřihněte vlasy na zadní straně a po stra-
nách krku. Na střih okolo uší použijte vodicí hřebeny, abyste dosáhli čisté linie okolo ucha. Pro po-
žadovaný vodicí hřeben střihu okolo uší zastřihovač nakloňte a lehce jím pohybujte okolo každé-
ho ucha k zadní části krku.
Chcete-li dosáhnout čisté rovné linie na kotletách, strojek otočte. Přiložte otočený strojek k hlavě
v pravém úhlu tak, aby se špíčky čepelí zlehka dotýkaly pokožky, a pak postupujte směrem dolů.
KRÁTKÉ ZUŽUJÍCÍ SE STYLY – „NA JEŽKA“ & KRÁTKÉ SESTŘIHY
Začněte s největším hřebenem (24 mm-42 mm), stříhejte od zadní části krku směrem k temeni.
Vodicí hřeben přidržte naplocho proti hlavě a pomalu zastřihovač posunujte skrz vlasy, podle ná-
kresu. (OBRÁZEK 1)
Stejný postup použijte ze spodní strany směrem k horní straně hlavy, podle nákresu. Pak stříhejte
vlasy proti směru, ve kterém rostou, a zarovnejte je se stranami. (OBRÁZEK 3)
Pomocí užšího vodícího hřebene dle potřeby sestřihněte vlasy směrem ke krku.
PÉČE O STROJEK NA VLASY
Váš zastřihovač je vybaven velice kvalitním ostřím. Chcete-li zajistit dlouhotrvající výkon strojku, pra-
videlně čistěte čepele a přístroj. Vodicí hřebeny vždy uchovávejte na ostří zastřihovače.
PO KAŽDÉM POUŽITÍ
Ujistěte se, že je strojek vypnutý a odpojený ze sítě.
Nahromaděné vlasy z ostří odstraňte pomocí kartáčku. Zastřihovač neponořujte do vody.
Jednotku čistěte tak, že ji otřete navlhčeným hadříkem a hned osušíte.
Zbývající vlasy jemně oprašte z hřebene a ostří zastřihovače.
Chcete-li zastřihovač očistit, otřete jej vlhkým hadříkem a okamžitě jej osušte.
Střihací část neponořujte do vody.
Poznámka: Ujistěte se, že je strojek během čištění vypnutý.
UPOZORNĚNÍ PRO ČIŠTĚNÍ
Ze zastřihovače lze k čištění odstranit pouze stavitelný střihací hřeben a střihací část.
Čištění by se mělo provádět měkkým štětečkem, jako je třeba ten, který se dodává s výrobkem.
Na ostří použijte pouze dodaný lehký olej nebo olej na šicí stroje.
Na přístroj nebo jeho ostří nepoužívejte drsné nebo agresivní čisticí prostředky.
Na ostří nevyvíjejte tlak ani nepůsobte tvrdými předměty.
Zastřihovač nedemontujte.
ČESKY
100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK64100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK64 29.03.10 15:3529.03.10 15:35
65
GBDNLFEIDKSFINPSKCZPL
HUN
RUTRROGRSLAE
HR/
SRB
CZ
Neponořujte do vody, neboť tím přístroj poškodíte.
Poznámka: Při čištění musí být zastřihovač vypnutý.
KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ
V pravidelných intervalech by se měla sada čepelí vyjmout a vyčistit.
Šroubovákem odstraňte 2 šrouby, které drží pevnou čepel. Neodstraňujte celou sadu čepelí.
Měkkým čisticím štětečkem vykartáčujte vlasy mezi čepelemi. Neodstraňujte z čepelí mazivo. Ma-
lou pohyblivou čepel není třeba z jednotky vyjímat.
Pokud bylo odstraněno pohyblivé ostří, lze jej umístit zpět nasazením do drážky držáku potažené-
ho ostří přes čep ve středu vnitřní hlavy výrobku. Otvor na potaženém ostří, hned pod zuby, leží
na kovové destičce na protější straně otvorů pro šrouby. Připevněné ostří je vybaveno vyvýšeným
profilem, jež směřuje ven, a je upevněno dvěma šrouby.
Pokud ostří nejsou řádně srovnána, efektivita stříhání bude negativně ovlivněna.
Na čepele kápněte pár kapek oleje do řezacích nebo šicích strojů. Přebytečný olej otřete.
VÝSTRAHA:
Na ostří nepoužívejte tekuté čisticí prostředky, na kryt ostří nepoužívejte drsné či agresivní chemi-
kálie. K odstranění nahromaděných vlasů vždy používejte jemný kartáček.
Při připevňování nebo odstraňování příslušenství nebo při čištění výrobku odpojte nabíjecí adap-
tér ze zásuvky.
Tento přístroj a přívodní kabel vždy skladujte na suchém místě.
Kabel nabíjecího adaptéru neomotávejte okolo přístroje.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VÝSTRAHA – OMEZTE NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROU-
DEM, POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ OSOB:
Pokud je přístroj zapojen do zásuvky, neměl by být nikdy ponechán bez dozoru.
Napájecí šňůru a zástrčku chraňte před stykem s horkými povrchy.
Dejte pozor, aby se napájecí šňůra a zástrčka nenamočily.
Nezapojujte ani neodpojujte přístroj ze sítě, mate-li mokré ruce.
Nepoužívejte výrobek s poškozeným kabelem. Náhradní získáte v nejbližším servisním středis-
ku Remington
®
.
Výrobek nabíjejte, používejte a skladujte při teplotě mezi 15°C a 35°C.
Když přístroj čistíte, vždy jej odpojte ze sítě.
Používejte pouze ty součásti, které byly dodány s přístrojem.
Zastřihovač nelze mýt. Pokud spadne do vody, před jeho vyjmutím musí být vypnutá napájecí zá-
suvka.
Udržujte tento výrobek mimo dosah dětí. Používání tohoto zařízení osobami se sníženými fyzický-
mi, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností a znalostmi může vést
ke vzniku nebezpečných situací. Osoby zodpovědné za jejich bezpečnost by měly poskytnout expli-
citní pokyny nebo na používání zařízení dohlížet.
ČESKY
100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK65100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK65 29.03.10 15:3529.03.10 15:35
66
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výrobek obsahuje nikl metal hybridové baterie. Zastřihovač nelikvidujte na konci jeho životnosti do
domovního odpadu. Likvidaci můžete provést v našich servisních střediscích nebo vhodných sběr-
ných místech.
VAROVÁNÍ:
Baterie z výrobku nevhazujte do ohně ani nijak nepoškozujte, mohlo by dojít k explozi a výtoku to-
xických materiálů.
Pro další informace ohledně recyklace se obraťte na www.remington-europe.com
VYJMUTÍ BATERIE
Než výrobek zlikvidujete, je třeba z něj vyjmout baterii.
Pokud vyjímáte baterii, přístroj musí být odpojen od napájení ze sítě.
Zastřihovač musí být zcela vybitý a odpojený od napájení ze sítě.
Nadzvedněte kryt šroubku a odšroubujte 1 šroub umístěný na zadní straně zastřihovače.
Oddělením obou částí zastřihovače získáte přístup k baterii na desce s plošnými spoji.
Uřízněte úchyty na obou koncích baterie a vyjměte ji z desky s plošnými spoji.
Baterii bezpečně zlikvidujte.
SERVIS A ZÁRUČNÍ LHŮTA
Tento výrobek byl zkontrolován a při kontrole nebyla zjištěna žádná závada. Na tento výrobek po-
skytujeme záruku v případě výskytu závad způsobených vadou materiálu nebo zpracování po záruční
dobu začínající dnem prvního prodeje spotřebiteli. Jestliže se výrobek porouchá v záruční době, opra-
víme každou takovou závadu nebo výrobek či některou jeho část dle svého uvážení vyměníme, a to
zdarma, pokud je předložen doklad o koupi. Tím se však záruční doba neprodloužuje.
V případě poruchy v záruční době jednoduše zavolejte do servisního centra Remington
®
ve svém re-
gionu.
Tato záruka je poskytována nad rámec vašich obvyklých zákonných práv.
Tato záruka platí ve všech zemích, kde byl náš výrobek prodán prostřednictvím autorizovaného pro-
dejce.
Tato záruka nezahrnuje poškození výrobku způsobené nešťastnou náhodou nebo nesprávným použi-
tím, zneužitím, úpravou výrobku nebo použitím, které není v souladu s požadovanými technickými a/
nebo bezpečnostními pokyny. Tato záruka neplatí, pokud byl výrobek rozebrán nebo opravován oso-
bou, kterou jsme k tomu neoprávnili.
ČESKY
100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK66100156_REM_IFU_HC5150_21L.indd DK66 29.03.10 15:3529.03.10 15:35
/

Tato příručka je také vhodná pro